w SOLEF ERFSKIP Fyftich jier lyn SIIB Nieuws- Advertentieblad en voor en van Nieuwjaarswens in 99 Friso*6 Wasautomaten de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland Workumer Krant Een ggoede FA. WESTEf&UIS AUTO-VEQHUUR Bij ia<*. Visser&Z. RADIO HINGST RADIO SN TELEVISIE HAYE VAN DER WERF gespecialiseerd in gezelligheids- dranken S. V. W. agenda gewoonte 1 WARKUMS DE SPECIAALZAAK VOOR Fré de Boer OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS I IJEME DE BOER NEDERLANDSE BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN Ésifc Wig 1 Verschijnt éénmaal per week Kontracten volgens alg. regeling 87ste JAARGANG No. 50 DONDERDAG 17 DECEMBER 1964 OFFICIËLE MEDEDELINGEN op Aanv. 2.30 uur Aanvang' 7 uur 99 F. W.T.B Uitg. Friso op deze dagen van Vervolg op pagina 2 Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM groote reuzenbloem- Meubelen van Inconé gaan een mensenleeftijd mee Inconé voor kwaliteit Voordeel en gezelligheid Meubelhuis Inconé - Workum met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Merk 27—28 Telefoon 358 T.A AT UW VERZORGEN biedt u de meeste service len meenden eerstdaags reusachtige hoeveelheid landbouwers, die van Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 cent per m.m. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Programma zaterdag 19 dec. 1964 AFD VOETBAL Workum - V.V.S AFD. VOLLEYBAL S.V.W.—Helios Met de Kerstdagen halen de men sen de kerstboom en de lichtjes in huis. Ook de steden blijven dan met een versiering niet achterwege en duizenden lampjes langs straten De kosten zijn slechts 1,bij nor male grootte en gaarne direct bij opgaaf te voldoen. De speciale ru briek voor zaken, bedrijven of ver enigingen over dubbele kolom 2,. voor gewoon formaat en overigens berekening naar plaatsruimte. Tot uiterlijk zaterdag 19 decem ber kan de advertentie nog in de juiste volgorde worden geplaatst Uitg. „Friso”. is het Uw familie, vrienden, bekenden en clientèle bij de jaarwisseling alle goeds toe te wensen. Ook dit jaar kunt U dit weer op de meest ge schikte wijze doen door het plaatsen van een FRISO ALDE SATEN XXXIX Foar de nou to bisprekken sate (floreennümer 503) moatte wy yn it Warkumer f;ild wéze, om krekt to wezen: by Dykshorne. Dy sate fan 44 pm. wie yn 1700 wierskyn- lik it eigendom fan de Hylper keapman Thomas Jelles, üs wol bi- kend. It wie dus net sa’n great spul en by myn witten is it ek altyd sa. hwat gelyk bleaun. Tsjintwurdich wurdt it biwenne troch de famyl- je P. Couperus. De earste boer, der ’t wy de nam- me fan witte, wie Johan Wouters (1713). De pleats wie doe foar de thans werkzaam bij fa. R. F de Boer, ontving een benoeming bij de politie afdeling parketwacht, met als Standplaats Zutfen. P.T.T. TIJDENS DE KERST- EN NIEUWJAARSPERIODE Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donder, dagsmorgens 10 uur van oudsher HET gezinsblad voor Workum en omgeving Ook bereikt U met zo’n Nieuwjaarswens diegenen, voor wie in de vreemde ons weekblad „Friso” mede nog de band vormt, die hen met „it Heitelan” verbindt. Van 9 t/m 15 december 1964 Geboren: Gertruda Maria dv. Sjoerd de Boer en Anna Geertruda Jorna Ondertrouwd: Sjouke Faber, 23 jr. en Christina Johanna Jorritsma, 23 jr. beiden te Workum Gehuwd: Geen Overleden: Aagje de Boer 87 jr. w.v. Bauke Dijkstra (7 dec. 1964 te Sneek). GEMEENTE-REINIGING Belanghebbenden worden er gewezen, dat in de week van 21 t/m 26 december a.s., de haardas en vuilnis inplaats van op dinsdag 22 en vrijdag 25 dec. a.s., zal worden opgehaald op dinsdag 22 en don derdag 24 december a.s. Mids novimber 1914 bigoun it al to winterjen. Nou net dat de rédens al under koene mar de froast brocht in bulte skea to. weech. ,De bouwers aan den Langendyk lijden groote schade ■UW BERICHT VOOR ONZE ADVER TEERDERS EN KORRESPON- DENTEN In verband met de a.s. feestda gen zal dit blad de volgende week één dag eerder worden gedrukt. Advertenties moeten uiterlijk dinsdagmorgen in ons bezit zijn. Familieberichten woensdagmor gen. De kopie van onze kotrrespon. denten moet dinsdagmorgten in ons bezit zijn. en grachten maken het winkelen tot een aangename wandeling. De bekende bloemenmarkt aan de Singel in de hoofdstad geeft een romantische aanblik. Postdienst Op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 december zal de dienst verlening zijn als op zondag Op maandag 28, dinsdag 29. woensdag 30 en donderdag 31 de cember is de dienstuitvoering als normaal op deze dagen van de week. Op vrijdag 1 januari is de dienst uitvoering als op zondag. Op zaterdag 2 januari wordt een volledige bestelling uitgevoerd, het. geen inhoudt, dat ook aangeteken de stukken, brief pakjes, postpak ketten e.d. zullen worden besteld. In de periode 24 december tot en met 2 januari zullen zonodig extra buslichtingen worden uitgevoerd. Postvervoer Op donderdag 24 en 31 december 1964 zullen na 23.00 uur geen treinen met post meer aankomen. De nachtposttreinen rijden niet in de nachten van 24/25 t.e.m. 27/28 december 1964 en van 31 december 1964/1 januari 1965 t.e.m. 3/4 ja nuari 1965. In de vroege ochtend helte eigendom fan froetsman Anne Jacobs Vitringa en foar de oare helte fan Luets of Luyts Sybrens. Piter Hommes, dy ’t yn 1720 op ’e pleats sit moat plm 1735 stoarn wcze, mar syn widdou hat yn elk gefal noch 5 jier nei de dea fan har man de sate bibuorke. Yn dy tiid wie in soan fan Anne nl Int- sje Vitringa, lyk as syn heit ek froetsman, meieigener wurden, wylst majoar C. Manting en de widdou fan Reerd Bruininga it plak yn namen fan Luyts Sybrens (1737) De widdou fan Piter Hommes moat de eigeners 315 cg. hier bi- telje. Har opfolger, Douwe Fekkes hat it net lang op ’e pleats makke. Al yn 1749 komt hy to forstjerren. Hy wurdt üs biskreaun as ,een ge ring boer, die ook weinig beslag heeft’ Bij syn dea wurdt de yn- fentaris fan syn bisit opmakke. Óan bisteguod blykt hy to bisitten: 10 kij, 3 hokkelingen, 5 koukeallen, 1 bollekeal, 2 melkskiep, 1 droech steand skiep, 17 lammen, 3 spat tingen (bargen under ’t jier), in such, in merjehynder en in tredde part oandiel yn 20 einen. Ta de kij binne, tink ik, ek in stik of trije rierrcn lekkene, der ’t neffens in oare opjefte in pear fan yn it War kumer Nijlan rounen. Le hier wie yn dy minne tiid mei 280 cg. noch aerdich op peil. Dit bidrach moast forparten wur- de under Reinder Herings üt Mol- kwar (foar de helte), froetsman Evert v/d Velde (foar en de widdou fan C Manting en Lolke Vitringa (foar Vi). Nei de dea fan Douwe Fekkes komt Rein Sybrens op it spul, mar ek hy sit der net sa lang op, hwant yn 1758 treffe wy der Anne Heeres as boer oan. Ek under de eigeiïers is noch al hwat wikseling. As foarbyld in for- keaping üt 1761 ,Joh. Coopmans, old schrijver, en Hendrik Hugon, geregtsbode tot Workum, op de coop van sekere heerlijke sate en landen onder de jurisdictie van de stad, met hui- singe, schuire en watermolen, groot 44 pm wordende by Anne Heeres cum uxore (mei syn frou) bewoont voor 300 cg. per jaar, heeft tot me. deeigenaars de erven van Reinder Heerings en de Rintke Douwes no mine uxoris (üt namme fan syn frou), hebbende de Dijkvaart ten Oosten en Noorden. Aldus ge- kogt van Trijntje Ynties Vitringa weduwe van E. v/d Velde, voor 343 goudgulden.’ Dit sil wierskynlik net om de hiele sate gean, mar om in fjirde part der fan. Letter mear door de vroeg ingevallen vorst. Talrijke akkers met kool zijn weg gevroren en waardeloos geworden. Vooral daar de prij zen van deze groente zeer hoog waren, zal de schade zeer belangrijk zijn Ook andere koolsoorten hebben van de vorst geleden.’ Mar it wie net allinne de koal ek de ierdappels hiene it to pakken krige. ,De onverwachte vorst heeft aan vele landbouwers groote scha de toegebracht. De meesten toch hadden hun aardappels nog niet afgeleverd, en ze evenmin onder het winterdek .bestopt’, omdat ve- aan de beurt te zijn van afscheping. Eeni knollen schijnt bevroren te zijn Er zijn hun oogst nog meer dan 5000 HL. hebben zitten.’ Ja, en dan to witten dat der sa ’n graete fraech nei ierpels wie,1 foral üt Dütsklan. Mar ek de greate stêdden prebearren hwat foarrie to krijen, hwant men wiste ommers net hwat it mei de winter yn sicht, wurde soe. ,Door het Amsterdamsche gemeentebestuur is, in overleg met het departement van oorlog 100.000 HL. aardappelen aangekocht. Tot dezen aankoop werd overgegaan omdat gebleken was. dat er ge woonlijk slechts voor enkele dagen vcjorraad in Amsterdam is het geen met het oog op een eventueele belegering niet zonder bedenking zou zijn.’ Wis der siet wol skot yn de ierdappels. Sa léze wy yn de Friso fan 12 des. 14: ,Er wordende laatste dagen weder reusachtige partijen aardappels langs Zevenaar naar Duitschland uitgevoerd. Wel bestaat daarop een uitvoerverbod, doch de handel beschikt blijk baar over talrijke dispensaties, zoo dat hier dag in dag uit honderd duizend kilo’s aardappelen worden uitgevoerd. In het Rijngebied koo. pen thans de gemeentebesturen enorme voorraden op, die zij tegen gematigde prijs aan de ingezetenen overdoen.’ Ei ja, Nederlan wie wol neutrael, mar och as der jild to for-, tsjinjen wie dan waerd der net frege: bringe wy üs neutraliteit ek yn gefaer? Gyngen de ierdappels lans de gewoane wei nei Dütsklan, der (waerd miskien noch folie mear) de grins oer smokkele. Hynders, kij, tabak, kofje, thé en neam mar op. Hwat der sa yn dy oarlochs- jierren oan üs grinzen ófspile is, stekt net sa lyk. Der libje noch wol minsken dy ’t üs der hiel hwat oer fortelle kinne. Koart lyn hearde ik der noch in hiel hiel forhael oer, mar dat ,fan hearren en sizzen’ kin men altyd lang net fan op oan. It-wurdt faek noch folie moaijer makke as it west hat Mar dat der fan üs soldaten dy ’t doe destiids oan de grinzen leine, wol inkelden wiene dy ’t der in aerdige stür mei fortsjinne hawwe, is wier. Mar der waerd net allinne smokkele üt üs lan wei nei Dütsk lan, né, oarsom like goed. Yn de Friso fan 19 des. 1914 stiet in hiel forhael oer hwat op in grinsdoarp yn Limburg ófspile wie. In jong- feint üt dat doarp wie foermansfeint yn Dütsklan, en kaem noch al gauris mei hynder en wein oer de grins Op in kear hie hy in hiel steal kisten op ’e wein dy ’t hy nei Limburg bringe moaste. De Dütske douane liet him gean mar doe ’t er by de de Nederl. douane kaem' ,werd het aangebrachte ten invoer gedeclareerd. Hwant hwat siet er yn dy ,lege kisten?’ Maar liefst 20.000 stuks electrische batterijen voor zaklantaarns.’ Nou de Dütskers pür doe ’t hja dat yn ’e gaten kri- gen En it eintsjebislüt wie: De Duitsche autoriteiten hebben last gegeven, dat nets meer mag worden gezonden aan de Nederl. firma’s welke bedoelde batterijen in ontvangst hebben genomen.’ van maandag 28 december 1964 en» zaterdag 2 januari 1965 zullen ex-| tra vervoersmaatregelen worden genomen. WORKUM. De heer S. Mulder Telegraaf en Telefoondienst Op de beide kerstdagen en op nieuwjaarsdag zal de telegraaf- en telefoondienst worden uitgevoerd als op zondagen WORKUM. Op donderdag 10 de cember jl. kwam de afdeling Wor kum bijeen in Hotel ,De Wijnberg. De presidente, mevrouw Vinke, heette de leden hartelijk welkom. Zij deelde mee, dat de plaatselijke vrouwenvereniging weer een geza menlijke Kerstwijding zullen hou den op 21 december a.s. in de Ge reformeerde Kerk. Op 19 januari a.s wordt samen met de Friese Mij. van Landbouw de jaarlijkse culturele avond ge houden. De notulen van de twee laatste bijeenkomsten werden gelezen, waarna vrijwilligsters voor het theeschenken op de bejaardensoci ëteit werden gevraagd. Als leden van de kascommissie werden benoemd Mevr, v/d Lage- weg-Ruardi en Mevr Gaastra-v/d Wal. Inmiddels was de Heer Schelte- ma uit Sneek gearriveerd, die een lezing over antiek zou houden. Veel kL

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1