Fa. Romkema ERFSKIP ALDE SATEN XL Fyftich jier lyn SOLEX™ Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en voor en van 1 V. W. agenda Wasautomaten Bij fa<*. Visser&Z. de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland FA. WESTERN U IS RADIO HINGST RADIO EN TELEVISIE AUTO-VERHUIin HAYF VAN DER WERF gespecialiseerd in gezelligheids- dranken WARKUMS >t NAAIMACHINES WORKUM DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS IJEME DE BOER bericht Verschijnt éénmaal per week FRISO Kontracten volgens alg. regeling tn:i DONDERDAG 24 DECEMBER 1964 87ste JAARGANG No. 51 a_ n r g en F. n r -elna 1 i M. v/d Leun :t IC- Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 ke ng og an ds et e n r n ti r e Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donder, dagsmorgens 10 uur een stal. Op een achteraf-plaatsje. Heus we zijn geen felle vijan. s i ti U moet er wel op letten: Er komt wel een plaatsje voor Jezus. Maar niet in de herberg. Niet daar waar het leven bruist waar gegeten,, ge dronken, en gelachen wordt. Wel in op 28 AFD. GYMNASTIEK Donderdag 24 dec. geen lessen De lessen worden hervat dinsdag 5 januari a.s. Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 an je- te if 'P ie ft e e 9 n e d n i P e 1 t et s. 1- fd m .e ÏS n LAAT UW VERZORGEN :e- >ie Dp met en zonder chauffeur All-risk verz.) Merk 2728 Telefoon 358 rg )P jr e- biedt u de meeste service an de m. jft 21- ie it. m t mand van sociale zaken totaal niets. Wij gunnen Jezus een krib en straks een kruis En toch: Hij komt en Hij blijft! Beschikbaar en bereikbaar! Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 len van Jezus Want ergens in de schuur van ons leven, daar is wel plaats voor Jezus. Waar het niets kost en waar het geen moeite geeft. Dat is de schande van de kerst nacht en van ons! In de kerstnacht moeten u en ik zondaren worden. Als we het daar niet worden, wor den we het nooit! Natuurlijk ging een en ander niet zo maar ongemerkt voorbij en was het vergaderzaaltje een beetje fees telijk versierd. Vele leden waren enthousiast aan het dichten geslagen. Gevolg was dat de presidente naar menige hu moristische lofzang moest luisteren, en menig applausje in ontvangst mocht nemen Ook de nodige bloe men ontbraken niet. Het enthousiasme en de eens gezindheid waarmee een en ander georganiseerd was, mogen een graadmeiter zijn van de waardering die de leden hun presidente toe dragen. Alles bijeengenomen een middag om met genoeegn op terug te zien. It liket d’r wol hwat op, dat it Joh. Coopmans om in handeltsje to dwaen wie Noch gjin jier letter, yn 1762, forkeapet hy as skriuwer fan in kompagnie ynfantery yn War kum syn fjirde part al a er. It bin- ne Eelke van Coevorden mr. Bak ker en Rintke Douwes beide War- kumers, dy ’t dat part oernimme foar 500 c.g. Joh Coopmans koe der dus sa ’n 20 caroli goune oan for. tsjinje. Seis jier letter, yn 1768, hat de hierboer Anne Heeres it safier, dat hy de helte fan de sate fan Reinder Harings keapje kin foar 1350 c.g. De priis is dus al wer omheech gien. Inkelde jierren letter keapet hy ek noch de oare helte en is der mei hielendal eigen baes wurden. Ut de inkelde gegevens, dy ’t ’k haw, krij ik wol de yndruk dat Anne Heeres in fikse boer is. Net allinnich is hy dus eigenierde boer wurden, mar ek is syn bisit oan fé mear as fordü. bele (yn 1778 hat hy 15 kij en 1 rier) Fan syn 68 pm. lan hat hy 20 pm. ta boulan brutsen en ynsiedde Dat makke, dat hy nou wol 7 hyn- ders nedich hie. De bilestingman hie ek al gau yn ’e gaten, dat it Anne Heeres goed gie. De hierwearde kaem fan 280 c.g. op 410 c.g. Mar oan al it goede komt in ein ,ek oan Anne Heeres syn boer wêzen. Yn 1784 binne it de bern fan Eelke Pie ters, n.l. Douwe, Wybe en Riemke Eelkes dy ’t baes oer it spul binne Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post ƒ3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 cent per m.m. In verband met de reorganisatie van de administratie zal het kan toor van de gemeenteontvanger in de week van 4 t/m 9 januari 1965 voor het publiek gesloten zijn Daarna is voor het doen van be talingen en het ontvangen van gel den de kas slechts geopend op de officiële zitdagen van de ontvanger, te weten: maandag-, woensdag- en vrijdag morgen van 9 uur tot 12.30 uur Aan deze dagen en uren moet voortaan strikt de hand worden ge houden. Workum, 21 december 1964 Burgemeester en wethou ders van Workum, B. van Haersma Buma De secretaris, H. M. Gielink Ook de volgende week moeten de advertenties en copie voor dit blad dinsdagmorgens in ons bezit zijn. Uitg. Friso BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM Van 16 t/m 21 dec. 1964 Geboren: Bouke zv Pieter Fol- kertsma en Gerritje Sikma (10 dec. 1964 te Sneek) Ondertrouwd en Gehuwd: Geen Overleden: Pietje Kaspersma, 83 jr. echtgenote van Theunis Sterk R.K PLATTELANDSVROUWEN WÓRKUM. 17 Dec. jl. vierden de R.K plattelandsvrouwen hun zesde lustrum, en werd tegelijkertijd het feit, herdacht dat mevr. Bouwer- Huitema 25 jaar geleden, zitting nam in het bestuur. Dat blijft het bevrijdende van het kerstgebeuren. Het start met: Geen plaats voor Jezus bij ons. En deson danks zegt Jezus: Toch is er plaats voor u bij MijEcht kerstfeest is die plaats zoeken bij Jezus. En die plaats is er: In uw huiska mer. In uw eenzaamheid. Op uw ziekbed In de kerk. Waar u ook bent. En wie u ook bent! U moet alleen maar zeggen: Here Jezus, bij mij en in deze wereld is en blijft te weinig plaats voor uMaar dank U dat er voor mij en de we reld wel plaats is bij U! Want zovelen Hem aangenomen hebben, heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden! Dat is kerstfeest! Workum len fan harren nl Douwe Eelkes bibuorket de sate. De pleats moast yn 1798 net minder as 694 c.g. hier opbringe. Dat is in hiel soad foar dy tiid. Douwe hie de bou wer yn greide omset De molke brocht, tink ik, mear op hwant hy hold der nou 6 rierren ekstra op nei. Ta bislüt noch inkelde nammen üt ’e foarige ieu. Der binne nam men by, dy ’t üs bikend foar kom- me. Harkje mar: 1828: Eigener: Teake Piebes Hoe- kema. Hierder Rinke Teakes Hoekema 1858: Eigener: Rinke Teakes Hoe kema Hierder: Sietse Poletiek 1885: Eigeners: Jan Siemens Smits en Jan Hoekema. Tsjintwurdich wurde op dizze sa te fan 16 h.a. plm. 27 kij fan de bruorren P en W. Couperus mol ken. Wy komme njonkenlytsen oan ’e ein fan üs reis by de ale Warkumer saten lans. Foar de léste trije moat- te wy nei de Lytse- of Warkumer Wiske ta. Yn bipaelde tiden stiene dizze saten net hielendal op har seis, itsij troch mienskiplike eige ners, itsij dat hja yn in kombinaesje fan twa troch deselde boer bistjürd waerden. De earste mei it floreen- nümer 522 draecht fan aids de nam- me Beamkepleats en wurdt yn üs ti’d bibuorke troch de fam P. Loot. sma. Oer dizze sate de folgjende kear ien en car. NIEUWJAARSRECEPTIE De Burgemeester van Workum en mevrouw van Haersma Buma-van Werkum stellen zich voor op Nieuw jaarsdag ’s morgens van 11.30 tot 12.30 te hunnen huize te ontvangen. Deze ontvangst zal het karakter dra gen van een staande receptie. Men kan dus komen en gaan wanneer men wil Hjir noch mear nijs üt Warkum. ,Te beginnen met a.s. Maan, dag wordt hier weer wittebrood verkrijgbaar gesteld. Niet alleen de bakkers, doch ook vele broodgebruikers zullen met groot genoegen aan het begin van dit blad gelezen hebben dat ónze burgemeester vrij heid heeft verleend wittebrood te bakken.’ En dan noch in adveriinsje fan trije Warkumers: ,De Worku mer militairen in garnizoen te Eindhoven betuigen door dezen hun hartelijken dank voor de aan hun toegezonden verrassingen. B. Jong stra S. Molenaar H. Hunia.’ In skoalle hwer ’t sa yn de jierren 1912.13 hiel hwat oer to dwaen west hie yn de Ried wie dy yn ’t Heidenskip. Mar einlings en to ’n leste wie dan dochs it bislüt nommen om it spul to forkeapjen. Sa fine wy dan yn de Friso fan 19 des.-14 dizze advertinsje: School gebouw en onderwijzerswoning c.a. in het Heidenschap. Te aanvaar- Tech komt Jezus! En Hij blijft Niemand helpt een handje om Hem in te halen. Niets stellen wij be schikbaar: geen zolderkamertje geen geleend wiegje geen luier, gewerkt hebben, dat zelfs gewone -- - zich zelf werd Voor de oefenpop van de E.H.B.O. werd in DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN OFFICIËLE MEDEDELINGEN GEMEENTE—REINIGING Belanghebbenden worden er gewezen, dat in de week van: december 1964 t/m 2 januari 1965 de haardas en vuilnis inplaats van op dinsdag 29 december en vrijdag 1 januari 1965 zal worden opge haald op dinsdag 29 december en donderdag 31 december 1964. vindt het in dezen tijd een zeer verblijvend tee- ken, dat inwoners dezer gemeente zulke plannen hebben, en meent daarom dat er alle reden is aan den wensch van adressant tegemoet te komen op niet al te bezwarende voorwaarden. Met algemeene stem 1 men wordt de vraag des Voorzitters toestemmend beantwoord.’ Sa krige Warkum dan yn 1915 in izerhelling en lang duorre it doe net of it earste greate izeren skip der boud, waerd to wetter I liften Nei ’t ik mien hjitte dat skip ,Lily Spliethof.’ Nou wy sille it hjirby litte en mskien dat wy elkoar yn it nije f jier wol wer sprekke mar dan oer it jier 1915. Blijkens het voorgelezen schrijven door den voor de uitbreiding zijner zaak een deel der grootte van ongeveer 1800 m2 som.’ De heer Dit sil de léste kear wêze moatte dat wy skriuwe oer 1914. Dat wy sille noch ien kear yn dizze jiergong fan de Friso om sneu- pe om to sjen of wy der hwat yn fine kinneom hjir oer to nim- men. Ja, dat is wier ek, ien fan de, jongelingen van de lichting 1915’ dy’t nou al lang pake is - hat frege of ik de nammen fan dy 19 War kumers op nimme wol. Nou goed dan, der geane wy: Ondergeteken den, allen van de lichting 1915, betuigen bij dezen hun welgemeen- den Dank aan het Dames.Comité voor de aan hen toegezonden ver rassingen. L. R de Jong, A. P. Veltman. G. Gerritsen, P. Hofman, J Hoedemaker, K. Mein. A. van Keimpema, Tj. Schaap, J. Simonides, G. Visser, H. Th Brinksma, D. van der Meulen. P. Feenstra, P. de Boer, D. Bijlsma, A Elgersma, G. Grasman, P. de Jong, W. Postma. Dan üt1 Hilvarenbeek'ek in dankbetüging fan: Julius Dijkstra, Jo de Boer,i H Boersma, O. de Boer’. Workum. De gezamelijke melktappers alhier hebben heden den prijs der melk weer met 1 cent per liter verhoogd en alzoo op 10 cents gebracht.’ Ja, ja de molktappers diene doe mar krekt hwat harren goed tocht. De molke sa mar in sint op slaen. Mar tink er om dat dy min- sken hwat óf sjouwe moasten moarns en jouns en ik wyt er noch fan dat hja ek sneintojouns mei molke oan ’e doar kamen. En hoefolle sjouwden dan de heale stêd troch mei twa amers oan ’t juk. den 12 Mei 1915. Geboden op perceel 1 1685 en perc. 2 230.’ ,De verliezen zijn in den modernen oorlog geringer dan vroe ger.’ skriuwt in Dütsk blêd en it ,Hbld’ hat dat artikel oernommen. Mar men wist doe net, hwat wy nou wol witte dat de oarloch noch hast 4 jier duorje soe En of men yn 1918 itselde sein hat, der twifelje ik oan. Der wie op de léste Riedsitting yn 1914, (22 desimber) foar Warkum goed nijs. Adres van U. Zwolsma Wz. alhier, houdende ver zoek tot bekoming in erfpacht van een gedeelte der Heerenkunst. secr vraagt adressant z.g. Heerenkunst ter in erfpacht tegen een billijke pacht. GEEN PLAATS TOCH PLAATS Lucas 2 7b Er is geen plaats. En er wordt geen plaats gemaakt ook! Dat is triest voor Jozef en Maria. Maar voc al voor bet kind Jezus. U kunt natuurlijk denken: Maar vandaag is dat gelukkig anders! Waar wordt het kerstfeest nu niet gevierd? De hele wereld dreunt van kerstliederen. Kroegen, bioscopen, zaken, aiies en iedereen doet eraan mee! U hebt gelijk. Er zijn maar heel weinig vijanden van het kerstfeest de Kerken zitten afgeladen vol! maar of we daarom allemaal vrienden van ’t kerstkind zijn ge worden is nog de vraag! Toen in de herbergen van Bethle hem en nü nog in ons leven willen we niet te veel gezeur aan ons hoofd je moet immers net als toen! mensen wegsturen en je leven over hoop halen om aan Jezus onderdak te kunnen verschaffen! Eer we daar eens aan toe zijn! Ons leven is ook zo vol? Met van allerlei Te veel om op te noemen. En als Jezus daar ook nog bij moet Als hij zelfs de belangrijkste moet zijn Wat is dat dan anders dan in de Kerstnacht Géén plaats in de herberg! W. T. B. JAARFEEST BUURTVER. ,DWARSNOARD’ WORKUM. Woensdag 16 dec jl. hield de buurtvereniging ’t Dwars- noard haar jaarfeest. Dat dit een feestavond betreft die klinkt als een klok weet zo langzamerhand heel Workum. Onze buurt is rijk aan jongelui, maar ook de ouderen we ten nog best van meedoen. En als het zo doorgaat zal de zaal bij Wou ter en Tine vergroot moeten wor den. Het ieder bekende gezelschap uit Aldtsjerk kwam met haar nieu we stuk de Konkurrinten Een blij spel in 3 bedrijven. Ik hoef er niets van te zeggen. Goede wijn behoeft geen Krans. Het was in een woord gezegd ,Af’ De Frisian Band, naar ik meen gehoord te hebben voor het laaitst dit jaar met Henk de Vries zorgde voor de vrolijke noot Van af deze plaats dan een woord van dank aan de heer de Vries, die ons met zijn trio zo vele jaren van fleu rige muziek heeft voorzien. Een bekende figuur in de uit- gaanswereld gaat van zijn welver diende rust genieten, maar zeer ve len van ons zullen zich zijn vro lijk (Eeuwig jong) gezicht achter het drumstel altijd blijven herin neren. Moge het zijn opvolger gege ven zijn het even leuk te doen. Suc ces gwenst mensen. In de pauze de traditionele ver loting met prachtige prijzen, waar onder zeker 10 taarten, waarvan er één aan het toneel gezelschap aan geboden werd. Dank aan de buurt bewoners, die hier allen zo aan mee ‘j een dood- verloting nog een stukje feest’ op de pauze 46,05 bij elkaar gebracht waarvoor de voorzitter van de E.H.B.O. bijna ontroerd bedankte. Het overtrof verre zijn verwachtin gen. Moge dit andere verenigingen tot voorbeeld strekken. Tot slot zweefde, huppelde, hoste of hoe je het noemen wilt, jong en oud over de dansvloer. En zelfs de toeschouwer genoot. Want bestaat er eigenlijk iets mooiers dan de eens gezindheid die je op zo’n buurtfeest vindt? Mensen van alle gezindten, iong en oud. meer of minder met aardse goederen bedeeld, kortom allen zijn EEN Zag men dit .in het leven meer, wat zou de wereld er dan anders uitzien.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1