Raiffeisenbank FEESTfiEBAK gesloten Gaastra’s Boekhandel Bandstra’s I I Flapper _1_ v lieve r FOLKERTS Banketbakkerij Boerenleenbank Nog even voor de Is or dan ook wat Het Groene Kruis Sigarenmagazijn Oudejaarsdag; Kerst» en kaarten dinsdag 29 december a.go CtESLOTEW beheerder Een goede gewoonte Nieuwjaarswens .Wfeuwjaars- I F rise66 AfcL Workum ’n leuke Sjaal nieuwe Handschoenen te ’n paar Nylons GROTE KEUZE VOOR AL UW Wiegen Tafelstoelen Ledikantjes in Baby-Uitzet Noard 147 WORKUM en HINDELOOPEN Wegens huwelijk is onze zaak bij ons in alle prijzen Commodes zoals Kinderwagens Ijzerhandel; Tel. 394; Workum HUNIA’s DRUKKERIJ 3 uur 10.30 6 9.30 13 bi. wethalders nammen om. W. T. Beetstra 25 30 uur afgelopen ongelukken bedrag van 500,ge- Lees. Voor ’n goede Weinachtstollen Kerstkransen Kersttaarten Luxe Gebakjes Appelbollen Appelcarreés Appelbeignets Sneeuwballen - --direct bij opgaaf te voldoen. De speciale ru- Alarm pistolen Grothaus buksen van ƒ29,50; 48,50; 87,50 knalpatronen; kogeltjes 4*/z enöVz milimeter 9 9 10 10 11 18 19 24 vraagt voor haar nieuwe gebouw een inwonende 27 27 28 ƒ0,95-/ 1,04 pp 0,05-/ 0,085 pp ƒ0,25 pp 3,00-f 5.00 p st 0,30 pp is het Uw familie, vrienden, bekenden* en cliëntèle bij de jaarwisseling alle goeds toe te wensen. Ook dit jaar kunt U dit weer op de meest ge schikte wijze doen door het plaatsen van een U vindt dit alles in naar Merk - Workum - Tel. 590 KERSTWIJDING WARNS. Te Warns werd door de vrouwen van alle gezindten een ge zamenlijke kerstwijding gehouden. Mevrouw Postema opende deze av. en heette namens het voorberei dt’.J. comité s.Unn .'.arte::„k wel. kom haar ope.ung..wio-rd wekte me KERKELIJKE VERKIEZINGEN WARNS. Voor de Nederl. Herv. kerk te Warns hadden verkiezingen plaats Als kerkvoogd werd geko zen dé heer J. B. Schilstra die even wel bedankte. Als notabelen zijn gekozen de heren E. Osinga en J. Jacobi briek voor zaken, bedrijven of ver enigingen over dubbele kolom 2,- voor gewoon formaat en overigens berekening naar plaatsruimte. Uitg. „Friso”. STIJLVOLLE KERSTWIJDING ,Een ster rijst voor Jezus’ WORKUM. Ter voorbereiding van het komende Kerstfeest hadden de vrouwenorganisaties van alle ge zindten 21 dec. jl. in de Geref Kerk een kerstsamenkomst belegd voor vrouwen en mannen. Gegadigden kunnen de condities ter inzage krijgen bij mevr Jonk man Süd 15, en daar ook him solli citatie vóór 7 jan. 1965 indienen. producten nog bestaan, maar deze producten worden in het vervolg van elders betrokken. De heer Vis ser is van plan zijn cliënten in het vervolg gewoon te bezoeken. De dorpsgenoten bemerken er dus an ders niets van. Nam 1.30 uur ds D. Middelkoop Ferwoude (Herv) Voorm 9.30 uur ds B. Jager Gaast (Herv) Geen Dienst Hindeloopen (Doopsgez) Geen Dienst Koudum (Herv) Voorm 9.30 uur ds W. A. de Pree Molkwerum (Herv) Voorm 9.30 uur ds L. Jansen Schoonhoven Warns (Herv) Voorm 9.30 uur ds J. G. F. Ankersmit Nam 2 uur ds L. Jansen Schoon hoven Staveren (Herv) Voorm 9.30 uur ds B. Klopman Nam 2.15 uur ds J. Schoneveld ZONDAGSDIENST met de Kerstdagen Van donderdagavond 24 december 1964 6 uur tot maandagmorgen 28 december 1964 7 uur M. W. J M. MUDDE Tel. 535 van oudsher HET gezinsblad voor Workum en omgeving Ook bereikt U met zo’n Nieuwjaarswens diegenen, voor wie in de vreemde ons weekblad „Friso” mede nog de band vormt, die hen met „it Heitelan” verbindt. De kosten zijn slechts 1,bij nor male grootte en gaarne direct bij de erfenis van wijlen’de heer A. Kuperus is. aan De kerk was geheel bezet, de mannen hadden echter voor het merendeel verstek laten gaan. De bijeenkomst werd geopend door mevr. Middelkoop die in een kort openingswoord wees op de be tekenis van het komende kerstfeest De dames Visser-Folkertsma en Wesselius-Vaartjes lazen de bijbe. vrouw Postema de dames op, cm horende bijbelteksten terwijl de da- toch vooral ook in het komende voorjaar aan het begin van de lij- denstijd, de vrouwenwereldgebeds dag te bezoeken, daar het gebeuren om pasen toch ook minstens even belangrijk is als het kerstfeest. Vervolgens werd een kerstlitur. gie afgewerkt, met schriftlezing zang en declamatie. Hierna .as mevr. Bajema- van Veen een prachtig kerstverhaal wn Anthon Coolen, waarna door de da mes met grote aandacht werd ge luisterd. Na declamatie van mevr. Zeldenrust-Franckena sloot mevr. Jansen Schoonhoven deze geslaagde avond, met dank aan God. BAKKER DOOFT ZIJN OVEN WARNS De heer Th. Visser bak ker te Warns besloot dezer dagen Hindeloopen De heer A. Bakker alhier behaalde op de landelijke tentoonstellng van sierduiven van 11 tot 13 december te Leeuwarden met 4 inzendingen vier eerste prij zen. KERKDIENSTEN Donderdag 24 december 1964 Workum ’s avonds 11 uur Interker kelijke kerstnachtdienst in de Herv. Kerk Molkwerum (Herv) ’s avonds 11 uur Kerstwijdingsdienst o.l.v de heer A. Demmer Vrijdag le Kerstdag Workum (R.K.) Voorm 6 uur Nacht mis voorm 8.30 uur Dageraadmis voorm. 10 uur Hoogmis ’s avonds 7.30 uur Vesper voor Kerstmis (Herv) Voorm 9.30 uur ds G. van Zeben (Doopsgez) Voorm 10.45 uur ds M C. Postema te Warns (Zendings collecte) nam Kerstfeest Westhill zondagsschool (Bapt) Voorm 9.30 uur ds F. G. J. Hofhuis Heidenschap (Herv) Nam 1.30 uur ds M van der Leun (Geref) Voorm 10.45 uur ds D. Middelkoop Nam 2 uur Lees- dienst Ferwoude (Herv) Voorm 9.30 uur ds B. Jager Gaast (Herv) Nam 1.30 uur ds B. Jager Hindeloopen (Herv) Voorm 9.30 uur ds W. A. de Pree (Doopsgez) Voorm 10.45 uur ds van Veen Leeuwarden Koudum (Herv) Voorm 9.30 uur ds J. G. F. Ankersmit Molkwerum (Herv) Voorm uur ds B. Klopman Staveren (Herv) Voorm 9.30 uur ds J. Schoneveld Warns (Herv) Voorm 9.30 uur ds L. Jansen Schoonhoven Zaterdag 2e Kerstdag Workum (R.K.) Voorm 7.30 uur Vroegmis Voorm 10 uur Hoogmis 30 Nam 7.30 uur Lof (Herv) Voorm 9.30 uur ds M. v/d Leun Heidenschap (Herv) Voorm uur ds G. van Zeben Ferwoude (Herv) Voorm 9.30 uur Gemeenschappelijke zangdienst Gaast (Herv) Voorm 9.30 uur Ge meenschappelijke zangdienst Hindeloopen (Herv) Voorm 9.30 uur ds W. A de Pree (Gemeen schappelijk met de Gerefor meerden) (Doopsgez) Nam 5 uur Kerst feest van de zondagsschool Koudum (Herv) Voorm 9.30 uur ds J. G. F. Ankersmit Molkwerum (Herv) Voorm 9.30 uur ds B. Klopman Warns (Herv) Voorm 9.30 uur ds Jansen Schoonhoven Nam 5 uur Kerstfeest Zondagsschool Staveren (Herv) Voorm 9.30 Interkerkelijke dienst Nam 4.30 uur Kerstfeest zondagsschool Zondag 27 december 1964 Workum (R.K.) Voorm 7.30 uur Vroegmis voorm 10 uur Hoogmis nam 3.30 uur Lof (Herv) Voorm 9.30 uur ds G. van Zeben (Doopsgez) Nam 9.30 uur Br Sj. Steensma van Leeuwarden (Geref) Voorm 9.30 uur en nam 7.30 uur ds D. Middelkoop (Bapt) Voorm 9.30 uur ds F G. J. Hoefhuis Heidenschap (Herv) Nam 1.30 uur ds G. van Zeben (Geref) Voorm 9.10 uur dienst YNSTJURD DE STRJITNAMMEN Foarige wike hat Peter mient syn Ijocht skine litte to miatten ip de Warkumer strjitnammen Ik wol der graech hwat op sizze al moat it om ’e plakromte hwat koart om ’e hoeke. In ,Bolwurk’ yn in fan aids iepen stêd lit him min forklearje. Der kin ne administrative redens wêze hwer om net elk rychje huzen yn de tsjintwurdige situaesje in aparte namme krije kinne (It ,Bolwurk’ roun fan it Houtmolenstreekje oan ’t Algeraburren) Dat Peter net wit hwat ,de Burd’ of ,Hammole’ bitsjut, leit oan him- sels Ne dat dizze strjitnammen yn ’e Rie oannommen blnne, is der yn ’e Friso fan 1959 wiidweidich oer skreaun. En hwat dan noch? Wit Peter bygelyks hwat de namme ,Warkum’ bitsjut? Sa net, moat de namme dan mar ófskaft wurde? of hoe stiet it mei de namme Peter’ seis, wit elk hwa dat is? Oer de ütspraek kin ik ek net ti- ge ynsitte. Wierskynlik hat ien, dy ’t der muoite mei hat, dat ek mei oare nammen b.g. mei somlike. persoansnammen! Peter syn biswier Om zijn oven te .doven. Wel blijft giet net tsjin it brüken fan de eigen de zaak als verkoop van bakkerij- tael, oars wie hy net mei de ,Grea_ te Pier strjitte’ op ’e proppen kom men (yn pleats fan Grote Pierstr.) Kombinaesjes as burrenstritte póllestrjitte of sokshwat binne optinksels fan Peter seis en net fan de strjitnamme kommisje, sa as hy suggerearret Hy sil dat oars oan- ■toane moatte. Mar hawar Peter lit üs net yn ’e kjeld stean. Hjir is de oplossing dy ’t hy de strjitnamme kommisje (al le leden binne yn Warkum. berne, as ik t goed haw) oan ’e han docht: Neam de nije strjitten nei de boar- gemasters fan Warkum. Wy binne fuort foar inkele generaesjes klear, hwant efter yn it boekje fan ds. Siemelink stean wol in pear hün- dert nammen fan Warkumer boar- gemasters. As dy list in kear óf- wurke is grif fier nei it jier 2000 dan kinne wy, om depersoans- forhearliking kompleet to meitsjen, mei de wethalders nammen bi- jj gjinne AUTO ONGEVAL MOLKWERUM, Te Molkwerum had een aanrijding plaats tussen ’n vrachtauto van het werk bij de brug en een bestel auto van de heer Zweed schoenhandelaar te Hinde loopen. De botsing kwam zo hevig aan dat de bestelauto van de heer Zweed moest worden weggesleept Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. mes Bouwsma.Kaspersma en Wild- schut-Visser declameerden Het kerstverhaal: ,Het kindeke gevonden’ werd gelezen door mej. Reinstra. Het programma bestond verder uit gezamenlijk zingen van Kerstliedeeren en zang van het Interkerkelijk Evangelisatie koor. De avond werd gesloten door mevr. Spijksma-Wassenaa" Hier mee behoorde deze Stijivoïle avond voor dit iaar ook weer tot het ver leden Het mooiste van deze avond was wel, dat deze bijeenkomst tot stand kwam in samenwerking met vrou wenorganisaties uit alle Workumer kerken. LEDENVERGADERING ,ZVW’ WORKUM. In de ledenvergade ring van de zeilvereniging .Wor kum’ gehouden op Woensdag 16 dec jl werd in de plaats van de heer J. de Vries, die zich niet herkies baar stelde tot bestuurslid gekozen de heer W. Voets. Voor het wed- strijdseizoen 1965 is de 17e of de 24e juli bij de N.N.W.B. aange vraagd als datum voor de te hou den open wedstrijd. De jaarlijkse vergadering van de N.N.W.B., op 16 jan. a.s te Leeu warden, zullen de voorzitter en de secretaris en enkele leden Workum vertegenwoordigen Traditiegetrouw werden ook nu weer de prijzen uit gereikt aan de winnaars van de seriewedstrijden 1964. De uitslag was als volgt: 16 M2 klasse A le prijs D. Vene- ma (wisselbeker)2e prijs S. H. Schaap; 3e prijs W. Voets; 4e prijs W Valk v 16 M2 klasse B le prijs S. KaïK- sma, Oudega (W); 2e prijs G. Cnos. sen Gaastmeer De ,de Roos Cup’ was dit jaar voor S. Kalksma. De Jaarlijks feestavond is vastgesteld op 10 febr a.s waar de Kon. Rederijkerskamer Ten Kate’ uit Leeuwarden het spel .Doe niet zo gek’ zal opvoeren. KOUDUM. Onze vroegere dorps genoot. de heer E. Brouwer, thans wonende te Amsterdam. sIaa^de a daar dezer dagen voor het examen Bedrijfseconomie. VISAFSLAG STAVEREN. Aanvoer boekweek. 774 pnd snoekbaars 1,20./ 1,26 PP 2249 pnd baars 7863 pnd witvis 6 pnd karper 2 pnd schotjes 13 pnd spiering STAVEREN. Uit de Doopsgezinde gemeente te Sta- 7 iP cfO veren een 1 legateeup. In deze rubriek worden korte aan kondigingen van vergaderingen en bijeenkomsten kosteloos opgenomen Graag zo spoedig mogelijk op gaaf, want dan heeft het de mees te zin voor andere verenigingen om met de bezette data rekening te houden. Opgaven worden ingewacht bij W. Mundt, Noard 104, Tel. 402. december “9 Geref. mannenvereniging 30 Prijsuitreiking kalverfokclub januari 1965 2 Schaakwedstrijden Rijs Dr. Oudeboon consultatiebu. voor zuigelingen Gec. Herv. en Ger. mannen. ver. bij Geref. 14 C.P.B. 14 Jongerein 15 ODIBalk 19 Kontaktjoun Plattelansfrouljue Fryske Mij. en Jongerein 20 Buurtfeest .Sylspaed en streken’ Jaarvergadering Fonds Naas tenliefde Geref. Mannenver. Buurtver. ’t Noard Feestavond Buurtver. ,Meie- noar ien’ en het .Vrolijke Ba- gijntje’ Schaakwedstrijden O.D.I. Wor kum 30 Jongerein Balavond februari 4 Prop, feestavond volksonder wijs feestavond Vrolijke Buurt Plattelandsvrouwen Feestavond Z.V.W. Gecomb. Herv. en Geref. mann bij Herv C.P.B. Ouderavond Chr. Kleuter school ODIWestergo II Geref mannenver maart 8 Emmeloord IIODI 11 Plattelandsvrouwen 26 ODIJoure

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 4