Fa. SYPERSMA I WÏMERTS JLiinchroom i) LANGS DE .W k W Tweede blad Dond 24 dec. 1964 I 2 ra 2 af- be- verenigingen is an_ 2—0 Peter REISBUREAU, en TOURINGCAR BEDRIJF i js voor was Fa. Sypersma en medewerkers Sneek Makkum Harlingen l wenst aan allen PRETTIGE KERSTDAGEN Eerste Kerstdag gesloten 1—1 1—1 2—0 0—2 1—1 1—1 i i t 5 en W. 1—1 2—0 2—0 1—1 9—11 een over- geo- functie te aanvaarden. DAMMEN In Competitie verband damclub Warns van i een Oude. 0—2 0—2 0—2 0—2 0—2 24—28 0—2 1—1 2—0 9—11 gekombi- met het zo populaire .weefbont’. $v A' s 2—0 0—2 2—0 1—1 2—0 0—2 0—2 0—2 2—0 2—0 2—0 2—0 0—2 2—0 2—0 0—2 0—2 0—2 0—2 19—19 DOOR VRIENDSCHAP STERK OUDEGA H.O De het vorige jaar pas opgerichte pluimvee en konij nen vereniging ,door Vriendschap sterk’ te Oudega H.O. hield haar jaarvergadering. Het ledental is flink opgelopen. De kas sloot met een batig saldo Besloten is om het volgende jaar een kleindier, show te organiseren. Medegedeeld werd dat de heren W. Wink en Tj. Schaper geslaagd zijn voer keur meesters. BEATLE RINGO VERNOEMD! Ze kregen deze week weer eens een poes, na een hele tijd er niet een te hebben gehad. Het was geen gewone kat, maar het was een angora-kat met heel lang haar Maar nu kwam de grootste moei lijkheid, hoe moest het beestje heten? Moortje, Toosje of Trippie? Er was geen naam bij. Toen kwa men ze op een idee. Wie hebben er nog meer lang haar? The Beatles! Naar hen moest het poesje worden geiloemd. De an gora-poes heet nu voortaan Ringo! Deze zalige pull over is zelf te maken van dra. j Ion nandbreiga- ren, neerd nu wenst u prettige Kerstdagen en een spoedig 19 65 toe WARNS speelde de wedstrijd tegen die mirdum. De uitslag was als volgt. Warns Oudemirdum Fr. VogelzangR. de Jong J de GraafT. de Hei S. Schilstra—-S. Kok H. v/d ZeeI Schots Joh. HaagsmaJ. Schokken W de VriesJ. Keulen A. VisserW. Jaarsma P. BruinsmaR Schots R. JongsmaJ Schotanus L. HarkemaS.Faber O. de Vries—K. Muizelaar J. VogelzangM. D Visser W. VisserD. Visser Tj. de VriesB. Folkertsma B. Schilstra Jr.J. Hospes IJ. de Vries—H.Kok A. Venema—E. Schokker Joh. BeuckensN. Muurling H BoersmaO. v/d Goot terwijl deze later zelfs uitgroeide tot 168. Er dreigde net als in de vorige wedstrijd een debacle voor Oost. De toestand leek hopeloos, toen de stand 1913 voor West werd met nog drie partijen te spe len. Oost zou al deze partijen moe ten winnen, wanneer ze nog gelijk met West eindigen wilde. Zouden de Grote Drie van het Westen deze wedstrijd in het voordeel van hun ploeg beslissen? Onder ondraaglijke spanning werden deze partijen uit gespeeld. Ook nu kwamen de drie Wijzen uit het Oosten, want alle drie partijen werden door Oost ge wonnen Hierdoor werd de eind- 37 Toen Trippie hoog genoeg zat naar zijn zin en weer wat op adem was gekomen, keek hij naar bene den Wat was die hond kwaad. ,Ik ben je te vlug af geweest?’ lachte Trippie. ,Je kunt me lekker niet meer pakken!’ De hond blafte luid en zag groen van ergernis. Sliep uit riep Trippie. Hij stak zijn tong uit naar zijn belager. Wat was hij op gelucht, dat hij aan die boze hond ontsnapt was. Hij zou nu voortaan nog beter uit zijn doppen kijken. Trippie wachtte een poosje of de zou vertrekken. Maar die was kenne lijk niet van plan weg te gaan. Hij was bij de regenpijp gaan zitten en keek met ogen, die gloeiden van nijd, naar boven. Toen trok Trippie zijn sabel. 0—2 2—0 0—2 0—2 1—1 8—12 DAMCLUB HEIDENSCHAP HEIDENSCHAP. Donderdag 17 december jl. werd in het Dorpshuis alhier de tweede wedstrijd tussen Oost en West gehouden. De eerste ontmoeting had West met 24.14 ge wonnen, zodat Oost fel belust op re vanche aan deze tweede wedstrijd begon. Aanvankelijk was het een gelijk opgaande strijd. Via de stand 44 leidde een bliksemoffensief van West tot een voorsprong van 104, Het was een mooie spannende wedstrijd maar aan de laatste bor. den werd toch beslist dat O.G. het onderspit moest delven want alle drie tientallen gingen in de soep al waren de verschillen nu juist niet zo groot. Hier volgen de uitslagen: O.G. 1 Sneek 1 1 L. WijnjaG. Mink 02 D. TjerkstraH. de Boer 02 3 J. de VriesH J. de Vries 02 4 P. BumaH. Krot 5 Sj. FolkertsmaN. Krot 6 S WiersmaA. J. de Vries 11 7 C. BumaW. Nauta 8 W. WinkIJ. Kroes 9 A. BumaA Zwaga 10 Jac. v/d MeerH. Postma Eindstand O.G 2 Koudum 1 M. Hiemstfa-J. A. Hoekema 11 2 M v/d Weide-Tj. Folkertsma 1-1 3 J. SmidR. van Dijk 02 4 J. Dijkstra Pzn.A. Haijtema 0-2 5 D v/d MeerN. Dijkstra 6 J. BijlsmaR. Bergsma 7 D. TjerkstraP. Lijcklama 20 8 B. VisserC Wielinga 9 A. van DijkD. de Vries 10 J. Rus-ticusS. v/d Wai Eindstand O.G. 3 Pingjum 1 P. CouperusM. Wijnalda 2 G. VlasE. Bruinsma 3 S. CouperusK van Wier 02 4 G. BruinsmaH. Bakker 5 S. P. CouperusB Kooistra 11 6 Tj. FolkertsJ. Smink 7 P. NautaG Brander 8 I J. HiemstraD. v/d Tol 9 J. DijkstraS. Karsten 10 J de JongD. Bruinsma Eindstand 1—1 1—1 0—2 1—1 1—1 0—2 0—2 2—0 2—0 0—2 2—0 1—1 2—0 2—0 0—2 2—0 2—0 1—1 0—2 B. Schilstra Sr.H. Zeldenrust 20 G. WaferlanderJ. Schotanus 20 J VisserG. v/d Goot D. de VriesE. Reinsma E. BakkerI. Veldman J. G de VriesP. Boersma W. ÏJntemaH. Osinga Totaal DAMNIEUWS WORKUM. Het was gisteravond weer een drukte van belang in de Wijnberg want er waren maar liefst 3 tientallen op bezoek om uit te komen tegen O.G. f stand 1919. De volgende spelers waren voor deze gelijke eindstand verantwoordelijk: Oost West G. A. BumaB. Haanstra H. de VriesA D. Buma L. BrandsmaJ. de Jong D. van der VeenR. de Jong D YkemaJ. Haanstra P. NoordenbosP. Postma E. v/d WalU. J. Wiersma W Haanstra—O. A. Feenstra S. T. HofstraTj. Buma Joh. NoordenbosG Buma D. DijkstraD. F. Dijkstra P. DijkstraJ v/d Gaart M. GroenhofH. Haanstra R. VisserE. Bouma P WeitenbergB. Smeding J. v/d WalJ. H. Haanstra B. W HaanstraJ. de Vries B. J. HaanstraJ. Kampen Joh. de JongY v/d Gaast Eindstand Donkere dagen voor Kerstmis, re gen en wind, en de Bilt geeft ook nog weinig hoop op verbetering. Toch moet ik onze oude Wymerts weer langs om te zien of er ook iets 'te beleven valt in onze stad. De straten zijn stil, vooral ’s a- vonds, de meesten blijven binnens huis, Verschillenden waren druk bezig met de voorbereiding voor het Kerstfeest Kerstbomen moesten worden gekocht en versierd. Kerst liturgiën moesten worden samenge steld en soms ingestudeerd, voor ’t Kerstdiner moest alles worden klaargemaakt. Wan het is immers de week van de Kerstwijdingen. Péter zal er heus geen kwaad van zeggen, dat men zich zo voorbe reidt op het grote feest, integen deel! Maar toch wou Ik over iets ders nog wel even praten, Ik denk soms weleens bij me zelf, wat al een verschillende Kerstwijdingen. Iedere vereniging, die zich zelf een beetje respekteert, en ieder instan tie van enige betekenis houdt een wijdingsavond voor eigen kring. Het is deze week alles Kerst wij ding, wat de klok slaat! Stel nu eens, dat ik lid was van vier ver schillende verenigingen dan zou ik elk levensterrein, met vele voor beelden aangevuld, getuigde van goede studie ten dezen. Dat ook het terrein van de zuivelproductie van deze neiging om grotere een heden te vormen niet vrij kon blij ven, lag voor de hand. Het over zicht van buiten ’s lands grenzen Zweden en Denemarken kon o.i. het bewijs leveren dat ook hier goed was rondgekeken en dichter bij huis gekomen volgde een beschou wing over hetgeen in die zin in eigen land zich ontwikkeld had en nog in beweging is. Brabant en Limburg, Noord- en ZuidHolland, waar over ’t algemeen de Zuivel fabrieken met andere toestanden werden geconfronteerd, b.v. in de randstad Holland de melkvoorzie- ning der grote steden, werden on der de loupe genomen en dan werd aandacht besteed aan de eigen pro vincie. Met cijfers werd aangetoond hoe hier naast kleinere Coöp. fabrie ken ook een behoorlijk percenta ge, handels fabrieken, werden ge sloten. Veelal kleinere fabrieken die met hun apperatuur niet meer bij waren en dus tot een grote in vestering zouden moeten komen, wilden ze modern zijn en meetellen Zowel de voor, als de nadelen van de zich steeds uitbreidende zucht naar concentreren worden in dit belangrijke betoog niet onbe sproken gelaten, waarbij de spre ker zich zorgvuldig weet te hoeden voor het geven van richtlijnen wel ke zouden kunnen worden uitgelegd als partij stellen. Men kreeg het ge voel dat meer gedacht werd aan een gesprek in groot verband van de betrokkenen en niet een handelen van elk voorzicht. Een algeheel o- verzicht hoe het te dezen in ons gewest er voor staat! De voorzitter dankte den spreker voor diens verhelderende uiteen zetting. Volgde nog bestuursverkie zing, wlegens aftreden van penn. Valk. Na tal van stemmingen kreeg Henk de Koe Molkwerum een klei ne meerderheid en toonde zich ook bereid zijn 38 ,Hond, ga weg?’ riep hij. Ik zou wel weer naar beneden willen!’ Hij zwaaide dreigend met zijn sabel. Maar het enige antwoord was een hernieuwd gegrom van de hond. ,Ik waarschuw je hoor!’ riep Trippie. Het kon de hond niet schelen, hij sprong opnieuw hoog tegen de re genpijp op. ,Wie niet horen wil moet maar voelen,’ sprak Trippie toen. En hij prikte met de punt van zijn sabel precies in het midden van de zwarte glimmende hondeneus. De hond jankte erbarmelijk ,Dat doet pijn, he?’ zei Trippie. ,Ga nu maar gauw weg, anders doe ik ’t weer.’ Maar to/t Trippie’s grote ver bazing bleef de hond waar hij was. HET NEDERLANDS KAMER—KOOR IN KOUDUM KOUDUM. Het is de Culturele Commissie voor de gemeente He- melumer Oldeferd gelukt om, met medewerking van de Fryske Kul- tuerried, het Nederlands Kamer koor naar Koudum te krijgen. Hoe wel men mag veronderstellen, dat dit beroemde koor voor de meeste muziekliefhebbers een goede be kende is, is het in de Zuidwesthoek van Friesland slechts een enkele maal opgetreden, voorzover bekend in Workum en Balk. Onder leiding van zijn dirigent Felix de Nobel geeft men zowel in de kleine als in de grote plaatsen van ons land uitvoeringen en met zeer veel suc ces. Tevens werden vele buiten landse tournee’s gemaakt zoals naar België, Frankrijk, Duitsland. Oos tenrijk, Zwitserland en gaat men in januari a.s naar Amerika en Canada voor een tournee. Voor nadere bijzonderheden mo gen wij u verwijzen naar dit blad van de volgende week. Nu raden wij u reeds aan de datum te noteren nl 6 januari 1965 in de Herv. Kerk te Koudum Men late de gelegenheid dit concert bij te wonen, niet voor bij gaan: het zal een werkelijke o. penbaring blijken te zijn. KOUDUMER IJSSPORTVER. VER LIEST EEN VOORZITTER, DIE MOEILIJK ZIJN EVENKNIE ZAL VINDEN KOUDUM. Jarenlang is de heer Popke de Vlugt de ziel geweest van meerdere verenigingen, o.a. Dorpsbelangen, de tuinbouwver en ook de IJssportvereniging. Op de agenda van de jaarverga dering van bovengenoemde ijssport vereniging stond ook één punt dat goedwillende leden getroffen moet hebben. Bestuursverkiezing wegens treden van voorz. de Vlugt. De heer Galema bracht in goed gekozen en hartelijke bewoordingen de scheidende voorzitter dank Zo gaat deze man die voor ’t dorp Koudum zoveel heeft bete kend, zich losmaken van zaken, die de liefde van zijn hart hadden en denkend wel blijvend zullen houden. Uit de jaarverslagen klonk bevredigend geluid: Kas met schot, de baan was 15 maal pend, er was één avondrijderij ge houden. Maar ook Koudum heeft geen baan waarop grote hardrijderijen kunnen worden gehouden, zoals de Bond deze omschrijft. Bij de reeds genoemde stemming, werd de heer Folkertsma met een meerderheid gekozen, deze nam de benoeming aan. Onder zijn leiding gaat de Koudumer IJssportvereni ging het nieuwe winterseizoen te gemoet JAARVERGADERING JONGER. EIN KOUDUM EN OMSTREKEN KOUDUM. Voorzitter KI. Dijk stra wist in zijn openingswoord in gevoelvolle woorden het zo plotse ling overlijden van het lid Lieuwe Kampen weer te geven. Hij noem de dit een zeer zware slag voor de ouders en uitte daarbij de wens dat zij de nodige kracht mochten krijgen dit verlies te dragen. Het leven gaat verder ook voor ons zo de voorzitter die reeds had geme moreerd hoe er in dit jaar weer veel was gebeurd. Een groot ver schil tussen vroeger en nu, ook het plattelands leven verloopt nu vol gens een ander bestek, de industrie breidt zich ook daar uit en het pro bleem der arbeidskrachten is nog steeds een der grootste vraagstuk ken voor de boer Daarna volgden de notulen, het jaarverslag van de heer Akkerman. Het jaarverslag stond in een opgewekte geest. Penn. F. J Valk kon ook zeer tevreden zijn hij had een batig sal do in kas van 288,85 en met 131,96 vooruitgeboerd! Daarna sprak de heer G. Bre mer, directeur van de Coöp. Zui velfabriek te Hemelum. over con centratie’, gelegenheid werd gege ven zijn zo belangrijk onderwerp uiteen te zetten. Belangrijk was het zeker en in zekere zin zaten er ook gevaarlijke kanten aan voor de spreker. Vandaar dat de heer Bremer dan ook stelde hoe hij gaar ne gezien had dat een ambtenaar van Leeuwarden doorgaans goede vertellers, deze zaak zouden heb ben toegelicht. Het pleit voor de heer Bremer dat hij niettemin de jongeren niet voor het hoofd wilde stoten. Hetgeen in dit uitvoerig be toog gezegd werd over de voort- schijdende concentratie op vrijwel 39 ,Wat een eigenwijs beest,’ vond Trippie. Hij werd een beetje moe van het hangen aan de regenpijp. Nee, naar beneden kon hij nog steeds niet Als hij nu eens naar bo ven ging? Hij keek de regenpijp langs, ’t Was nog wel een eind klim men tot aan de dakgoot, bedacht hij Maar hij had toch ook geen zin te wachten tot het de hond zou belie ven te vertrekken. Dus Trippie stak de sabel weer in de schede, en be gon opnieuw te klimmen. Dat was een hele hijs! Maar des te groter was zijn voldoening, toen hij einde lijk boven op de dakgoot was aan geland. Hu, wat zat hij nu hoog! Hij kon nu over alle huizen heen zien en dat beviel hem best. 'B ■B. JhBMhHh eigenlijk ook naar vier Kerstwijdin gen moeten dan nog naar de geza menlijke Kerstfeestviering die de vrouwen van alle gezindten organi. seren, dan tenslotte nog naar de Kerstnachtdienst Dan waren er avonden tekort de ze week! Maar dan zou ik ook moe zijn van al die wijdingsavonden, doodmoe! En dan komt het eigenlijke Kerst feest, het feest, dat me niets meer zegt, omdat ik in de afgelopen week beu geworden ben van al dat ,kerst- feestvieren’. Nogeens Peter is niet tegen Kerst wijdingen. Maar wel tegen over drijving. Ik denk zo, we moesten het wat kalmer aandoen met onze Wijdin gen in de Kerstweek. De gezamenlijke Kerstviering van de vrouwen verenigingen is iets prachtigs. En wie zou op Kerstavond de Nachtdienst weer willen missen? Maar zouden al die aparte Wij dingsavonden op den duur niet af breuk doen aan deze beide geza menlijke avonden? En zouden de Kerstdagen niet beter tot hun recht komen, Ik dachft van wel!

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 5