Raiffeisenbank Bij Coöp. Boerenleenbank workum e. o. I FA. D. WFSTFWiUlS&ZN. ^erda’ó eigen weg HEEM t r' BK l W Fa. Romkema Süd Workum FS de HA AN Ki 4'/2, 474) 3'/2 pet. Openingsuren Zittingen VANDER Spaarrente 1965 Garage Speerstra I is het goed sparen Heidenschap Hindeloopen Parrega z6 Bei 333 of 501 h door Henk van Heeswijk Op ,Oud Vanenbeek' (Wordt vervolgd) v e I z Ij d I g I v o I m a a k 11 eenvoudig *t gebruik z 6 I n 912 uur 24 uur 7— 8 uur speciaalzaken goede service WR5MRCHINE5 CENTR!F"GF5 no. 12 FEUILLETON voor taxi en autorijles U kunt kiezen welke rente u voor uw spaargelden wilt maken Elke morgen van Elke middag van vrijdags ’s avonds van ZATERDAGS GESLOTEN VAN DÉR HEEM, ELEKTROTECHNISCH BEDRIJF SNEEK, VRAAGT» IA dinsdag’s morgens van 11 tot 12 uur in ’t Dorpshuis donderdag’s middags van 2 tot 4 uur in „Irene” dinsdag’s middags van tot 4 uur in ’t lokaal da meelt praktische èn de meest geraffineerde werkjes, op de meest eenvoudige manier dat brengt Ude niéuwe Wendt u zich tot onderstaande spe ciaalzaak die u gaarne uitgebreid zal voorlichten. Meisjes, komt eens praten met mej. Huichelaar, maat schappelijk werkster van Van der Heem N.V. Lorentz- straat 15 te Sneek, Postbus 85. Telefoon 05150-4145. die geen uitblinkers opleverden, maar verder behoorlijk meekonden en dus geen klas doubleerden. Na de lagere school gingen de jongens naar de land bouwschool en de meisjes naar de huis- houdafdeling of een nieuwigheid in die dagen V.G.L.O., maar bleven in de hooitijd dagenlang weg van school, hoewel dit officieel natuurlijk niet mocht, maar geen schoolhoofd die het durfde de inspecteur hiervan in ken nis te stellen, want het waren kinde ren van de hoge kant en met de va ders daarvan kon je beter goeie vrien den blijven, temeer omdat enkele van hen in het schoolbestuur zaten en die moest je beslist niet tegen je in het har nas jagen. Of wel soms? Van de schoolbanken af was Gerda van 't Grashek feitelijk al vriendin met Tannie Maayenberg, nauwelijks één jaar ouder. Doch omdat Gerda in au gustus zes was geworden en Tannie al in oktober van het vorige jaar, kwamen ze beiden gelijktijdig in de eerste klas te zitten, naast elkaar in dezelfde bank. Misschien dateerde van die eerste schooldag af hun vriendschap al'. Een feit was, dat Gerda van 't Grashek in haar schooljaren op gezette tijden speelde met Tannie op Groot Wullen- hoven’, waarvan ze netjes door een der grotere broers op de fiets naar huis werd gebracht. Of Tannie vermaakte zich op ,De Peppelhorst', tijdig voor het donker weer opgehaald. Na de schooljaren ging iedereen op het eigen erf aan het werk, hetgeen vanzelfsprekend was, want uit de kin deren moesten uiteindelijk goede boe ren en boerinnen groeien, die later zelf in staat zouden zijn een bedrijf te be heren. Men kwam op dezelfde vereni gingen, samen met andere hoge kanters doch wijl de democratie uiteindelijk ook in Nijloo voortschreed, kwam er zo nu en dan een lage kan ter bij, ge- naadiglïjk toegestaan door het bestuur dat natuurlijk weer geheel of voorna melijk uit hoge kanters bestond, verge tende de oude schoolvetes, die slechts bij hoge Uitzondering nog wel eens ontbrandden, vooral als het om een meisje ging. De dochters van Gradus van Gispelaar evenwel Jiielden zich aan de oeroude traditie en trouwden op hun beurt weer met grote boeren, ter wijl de zoons van Maayenberg niet an ders deden. Het ging nogal vlug en zo om het jaar was er op ,Oud Vanen beek' of Groot Wullenhoven’ een brui loft, waar alle jongelieden uit de verre omgeving bijeen kwamen, feest vier den en na afloop een stil hoekje op zochten om een potje te vrijen. Ten slotte ben je maar eenmaal jong en zoe nen kost weinig moeite. Vooral als de stemming er een beetje inzit. Zo ont stond er op zo'n bruiloft doorgaans weer vaste verkering tussen één of meer stelletjes, zodat er geen jaar voor bij ging, of er werd een nieuw huwe lijk gesloten. Gerda en Tannie waren altijd van de Süd 72 WORKUM TELEFOON 554 en 692 Als u veilig wilt kopen, laat dan uw keuze vallen op het wereld merk BLAUPUNKT. Blaupunkt apparaten zijn over de gehele wereld erkende kwaliteitsprodukten. Alleen goede kunnen u een garanderen hier I» de nieuw» Ook voor u ligt een spaarboekje klaar Vraagt inlichtingen bij uw bank partij. En niet alleen bij de Van Gispe- laars of Tannie's familie, ook elders in de streek. Al spoedig waren ze door ’n paar vlotte boerenzoons uitverkoren om hun partners te zijn. Ze deden volop mee aan de feestelijkheden, lieten zich de ronde zoenen en verdwenen in het nachtelijk uur naar een donker plek je, om nog wat individueler te genie ten van liefkozingen en de brandende kussen van de jongeman. Doch daarbij bleef het. Noch Gerda, noch Tannie had tot nu toe meer dan bizondere belangstelling betoond voor hun aanbidders. Als ze een avondje uit gingen en het kwam zo uit, dat een paar aardige jongens heel wat belang stelling toonden voor het knappe twee tal, dan konden ze meedoen en waren vast niet ongenaakbaar. Het werd de heren toegestaan de dames naar hun respectievelijke behuizingen te bren gen. Aanvankelijk met een plof of een fiets, doch de laatste jaren doorgaans in een glanzende auto. Zowel Tannie als Gerda stonden toe, dat hun bege leiders hen kusten en knuffelden, maar trokken verder de grens zo scherp als boerendochters. En als het meneer niet aanstond, dan werd hem kort en dui delijk aan het verstand gebracht, dat hij die avond dan vast met het ver keerde meisje uit was. Dan kon hij in het vervolg beter een .zandgrietje’ ne men. Met andere woorden: een meisje van de lage kant. Want bij haar (waren ze daarmee aan het verkeerde adres. Goed begrepen? Maar zijn vrouw was hem tenslotte toch meer waard en als gelovig man aanvaardde hij dankbaar deze dochter, die met bei der liefde werd omringd en groot ge bracht. Alleen goede speciaalzaken kunnen u een perfecte instal latie van uw Blaupunktappa- raat garanderen. Alleen goede speciaalzaken kunen u een deskundig advies geven Op ,Oud Vanenbeek' en Groot Wul lenhoven' waren de huwelijken vrucht baarder. In enkele jaren werd het ge zin van Gradus van Gispelaar uitge breid met één zoon en drie dochters, terwijl de vrouw van Gerrit Jan Maay enberg in tien jaar tijds het leven schonk aan vijf zoons en een dochter. De Gipselaars gingen in Groevenwijk op school, maar de kinderen van Maay enberg, die net tussen de beide plaat sen woonden, gingen met Gerda van 't Grashek naar de christelijke school in Nijloo, zaten gezamenlijk in de banken van de hoge kant, zoals dat ter tradi tie getrouw geschiedde vochten op z'n tijd mee met de andere hoge kanters om de zandvreters op hun falie te ge ven of kregen soms zelf ook wel eens een ongenadig pak slaag, want onder de lage kanters zaten ook potige boe renzoons, die vast niet bang waren voor de hufters van de hoge kant. Al len waren ze middelmatige leerlingen, SNEEK LORENTZSTRAAT 15. MKRMMWUMWM tAMNMM 2 Z ^COHMUM (44.0356) W! <’n ZWITSERS preclsle- produkt van topklasse binnen het bereik van Iedere ^911 ld beurs!) 'f RSS meisjes In het nieuwe, ruime bedrijf van Van der Heem In Sneek is er voor meisjes van 17 jaar en ouder aantrekkelijk werk in een prettige sfeer te vinden. Ook oudere dames zijn welkom. Zij, die nauwkeurig kunnen werken en erg handig zijn, worden betrokken bij het zeer fijne montagewerk en het wikkelen van spoelen. Op deze wijze werken zij mee aan de produktie van de bekende Erres-radiotoestellen. De reiskoeten van huis tot bedrijf worden vergoed. Bussen van het bedrijf rijden op het traject Lemmer-St. Nicolaasga - Langweer - Joure - Sneek. De werkkleding wordt zelf uit gezócht. Iedere vrijdag wordt een goed loon uitbetaald. Per 'l januari 1965 wordt de beloning (nu 90 v. d. mannen ionen) aan de mannenionen gelijkgesteld. >ZM***«AA**** NOORD 176 TEL:254 WORKUM t ^g^c*»****)*?*^

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 6