Fa. Roaikema ERFSKIP Ést SOLEX"" Nieuws* en en van onder de zon Wasautomaten Bij fa<M. Visser drZ. S. V. W. agenda IBa^dsvergacleriiig Workum Ai iets nieuws Workumer Krant Advertentieblad ,voor de gemeenten ^Vorkumt Hindeloope Zuidwesthoek van Friesland I f 1 FA. WESTERHUIS RADIO HINGST uw MDIO EN TELEVISIE AUTO-VERMUU9 NAVE VAN DER WERF gespecialiseerd in gezelligheids- dranken IJEME DE BOER iT ■B 90» WARKUMS in een be- van met IIHIIIIIIIIIIIHIIIIIIhlIlllllllH^ NAAIMACHINES WORKUM sje •en es. DE SPECIAALZAAK VOOR la, an ior uit en ig- ;e- en de un :n- en nis lie je- lar als iet ui- iat er in met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS biedt u de meeste service Merk 27—28 Telefoon 358 >e- in 'n en op ch iet sk ie de IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIIH 'w^y ■■I Verschijnt éénmaal per week Kontracten volgens alg. regeling 87ste JAARGANG No. 52 DONDERDA® 31 DECEMBER 1964 yn BURGERLIJKE STAND W.T.B. elna Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN de een GEMEENTE WORKUM Van 22 t/m 29 december 1964 Geboren: Zuster dv Michiel Tig. chelaar en Anna Wiersma Ondertrouwd: Geen Gehuwd: Sjouke Faber 23 jr, en Christina Johanna Jorritsma, 23 jr, beiden te Workum Albert Althuis, 23 jr. te Workum en Pietje Riemersma, 22 jr, te Hoo- gezand Sappemeer Overleden: Geen werkplaats voor mindervaliden te Koudum moet voor 1 januari 1965 de buslichtingen van de P.T.T. Voor de zakenlieden zou het een groot gemak zijn, als een volgende keer ook de namen van de penning meesters van de verenigingen ver meld werden. Behalve deze enkele wensen héb ben we niets dan lof. Dit boekje voorziet hoef te. le LAAT VERZORGEN Abonnementsprijs 1.5Ü per kwart, per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 cent per m.m. Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 AFD. GYMNASTIEK De lessen worden hervat dinsdag 5 januari a.s. Rond en over de te Amsterdam. Os dorp in aanbouw zijnde St. Michael ge ar de ULO school zijn grote zeilen spannen om het gebouw en de beiders te beschermen tegen koude, de sneeuw en regen In de komende winter zal hier dus doorgewerkt kunnen worden, ofschoon Waarom niet eerst de buitenkant klaar en in de winter verdei' werken aan de binnenkant? De reuzentent in aanbouw. door op die manier van de cirkel een weg te maken Dan is het leven geen kringloop van eeuwige weder keer, maar dan wordt ,de stom me ring van het bestaan doorbro ken’ (Guillaume van der Graft). Dat is een openbaring, een ont dekking, een gave aan de mens, die vastloopt in de ring van zijn be slotenheid. Maar daardoor, en al. leen daardoor, wordt alles nieuw. En alleen zo is er wel iets nieuws onder de zon. De mens die zich met Christus wil laten konfronteren, die Hem wil ontmoeten in woord en sakrament, kan op een heel bijzondere manier nieuwjaar vieren. Hij zal dan mer ken dat zijn leven opengebroken wordt. Hij zal merken dat zijn zon dige beslotenheid omgevormd wordt tot ruimte om te leven. Zo wordt de mens nieuw, want de oude mens, de mens uit zichzelf kan alleen maar zwerven zonder doel en richting. Een echte ontmoe ting met Christus is daarom ver nieuwend, is verfrissend als een stortbad door zich te laten drijven door een kracht die de mens over stijgt. Zo kan Nieuwjaar een echt nieuw meenschappelijk exploiteren van de Een enkele opmerking. De vertrektijden van de treinen b.v zijn niet geheel juist wat be treft de zaterdag en zondagsdien sten In de gids worden wel genoemd de vrouwenverenigingen maar de diverse mannenverenigingen ontbre ken op het appèl. Misschien kunnen in een volgen de uitgave ook opgenomen worden iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuHiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiuiiiuiuHiiiuniiiiiiiiiii VERKEERSSITUATIE BIJ SéBURCH BESPROKEN De moderne filosofen willen ons doen geloven dat het maar treurig gesteld is met de mens. Heen en weer geslingerd door de eeuwige wisseling in het wereldgebeuren zwerft hij zonder doel en richting door de tijden. Geworpen in de tijd die alles doet vergaan, wordt hij ge dwongen te bestaan zonder er pm gevraagd te hebben. Deze zinloze leegte zou de mens slechts verber gen door angstvallig te vermijden verder te denken dan het leven van alle dag. Zo leeft de mens, de mens heid in een diepe duisternis FRISO Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donder dagsmorgens 10 uur Verkeerssituatie bij Café Sébureh De verkeerssituatie bij het Café Sébureh laat nog veel te wensen over. In 1961 werd door de raad be sloten de wegsplitsing ten Noorden van genoemd café aan te wijzen als een voorrangs splitsing, waarbij het verkeer, komende van het wegge deelte tussen het kalkovenbrugje en de sluis voorrang heeft Voor het verkeer komende van de Makku- merdyk en Kaeidyk werd de nade ring van de verkeerssphtsing aan gegeven door bord 10 van het ver keersreglement. B. en W. hebben de ANWB advies gevraagd om te Vervolg op pagina 4 begin zijn doordat de mens zich laat openbreken en zich wendt in de goede richting, de enige richting worden verlengd. Dezf regeling waar zijn geluk kan liggen En dan ook zal het een gelukkig jaar worden. En dat wensen wij u ook van harte toe. Workum, H. Kroon Kapelaan Gemeente artsen De algemene Bijstandswet kent het instituut .armenarts’ niet meer B. en W. stellen daarom voor de artsen M W. J. M. Mudde en S. J. Oudeboon ontslag te verlenen uit hun functie van gemeentegenees heer belast met de armenpractijk. B. en W. menen echter, dat er alles voor te zeggen is een gemeen tearts te hebben, die belast kan worden met verschillende taken betreffende de volksgezondheid Zij hebben hiervoor advies gevraagd aan de Prov. Raad voor de Volks gezondheid te Leeuwarden, en ho pen later op deze aangelegenheid terug te komen. De raad gaat hiermee accoord. Verslag van de vergadering van de raad der gemeente Workum op maandag 28 december 1964, ’s a- vonds zeven uur Voorzitter burgemeester B. Haersma Buma Secretaris de heer H. M. Gielink Afwezig de heer P. Hofman De agenda die slechts vijf punten telde werd in een vlot tempo afge handeld Ingekomen stukken Gedeputeerde Staten van Fries land zonden een afschrift van het door hen aan de secretaris-generaal van Verkeer en Waterstaat gericht schrijven betreffende de opheffing van de bootdienst Staveren-Enkhui- zen. Verder een schrijven van G. S., dat zij de gemeente Workum mach tiging verleent tot aanschaffing van een boekhoud machine voor 18.500 Mededelingen B. en W. delen mede, dat zij aan de gemeente secretaris hebben toe gewezen de woning Inthiemasingel 3. die thans nog bewoond wordt door de heer Goedhart, B. en W. menen, dat deze woning, die bin nenkort vrijkomt, een geschikte en representatieve woning voor de ge meentesecretaris kan zijn Voorts delen B. en W. mede, dat door hen is benoemd als voorzitter van de nieuwe stichting ,Het Stads burgerweeshuis’ burgemeester B. van Haersma Buma, en als voorzit ter van de nieuw ingestelde dienst Bejaarden tehuis Wymertshof’, wethouder A. Gaastra Werkplaats voor minder validen te Koudum De bestaande regeling tot het ge- We vieren weer Nieuwjaar. Ieder begroet het nieuwe jaar op zijn ei gen wijze. De een heeft veel ver wachtingen, de ahder kan mis schien nauwelijks de moed opbren gen om echt iets te verwachten. Al len hebben we echter dit gemeen schappelijk dat er voor ieder van ons maar één weg is om ons leven werkelijk nieuw te laten zijn, Hoe wij ons ook wenden of ke ren, we blijven in hetzelfde men selijke cirkeltje ronddraaien totdat we ons laten grijpen door iemand die die cirkel overstijgt en hem openbreekt door te open-baren en We hebben dit boekje eens cri- tisch bekeken, en kwamen dadelijk al onder de indruk van het grote aantal verenigingen instellingen en instanties dat Workum telt. We vonden er alle inlichtingen over de verschillende officiële ge meentelijke bureaux, zelfs ook de dagen waarop het huisvuil wordt op gehaald. Verder de namen en adressen van de gemeenteraadsleden politie wa terschappen. Inlichtingen over de verschillende kerkelijke gemeenschappen ontbre ken evenmin. Onderwijs, economie en landbouw zaken, sport, cultuur jeugd, poli tiek alles krijgt zijn beurt. Vertrektijden van trein en bus zijn ook vermeld. De Workumer zakenlieden die de uitgave door hun advertenties heb ben mogelijk gemaakt verluchten de adressenlijsten met hun reklames. werd destijds afgesloten met de ge meenten Gaasterland, Hemelumer Oldeferd, Hindeloopen, Sloten en Staveren. B. en W hadden nu gaarne een wijziging dhngebracht in de status van de werkplaats, verschijnende bevoegdheden zouden kunnen wor den overgedragen aan de gemeente van Hemelumer Oldeferd, de Min. van Sociale zaken en Volksgezond heid wil echter eerst nog overleg over verschillende onderdelen van de daartoe ontworpen regeling. De behandeling van deze ontwerp regeling kan daarom nu nog niet plaatsvinden. Daarom stellen B en W. voor de bestaande regeling voorlopig een half jaar te verlengen. Aldus besloten. Maar dwars tegen al deze men selijke bespiegelingen in, is boodschap van de Schrift als bliksemflits, waarvan de donder door de tijden heen rolt. In die duis ternis van het menselijk bestaan, kwam het Licht en maakte onze nacht, de huiveringwekkende, kou de en eenzame nacht, waarin li chaam en geest dreigen dood te vrie zen, tot de kerstnacht, tot de hei lige nacht. Op dat moment kreeg het menselijk bestaan zin en rich ting, toen werd de tijd van een eeuwige terugkeer tot echte geschie denis. Toen ook werd de pessimisti sche uitspraak van de Prediker (Kohélet) ,Er is niets nieuws on der de zon’ tegengesproken door Hem, van wie gezegd wordt: ,Zie, Ik maak alles nieuw’. Toen, na die beslissende kerstnacht, werd een echte viering van Nieuwjaar pas goed mogelijk. GIDS VOOR DE GEMEENTE WORKUM In samenwerking met de Gemeen te Workum is door drukkerij Acca te Heerhugowaard een gids uitgege ven voor Workum en Heidenschap Dit handige boekje, dat de adres sen bevat van alle mogelijke ver enigingen en instellingen uit onze gemeente is een aanwinst voor onze stad, die ongetwijfeld zeer op prijs zal worden gesteld. De bedoeling is, dat deze gids een dezer dagen in Workum en Heiden schap huis aan huis zal worden ver spreid. De burgemeester Mr. B van Haer sma Buma zegt in een voorwoord, dat dit gidsje ook uitgereikt zal wor den aan hen die zich nieuw in Wor kum vestigen. Zo komen zij direkt op de hoogte met de verscillende facetten van de Workumer gemeen schap. ALDE SATEN XLI Sa gau wy hwat oer dizze sate léze - en dat is yn 1700 blykt hy al in namme to hawwen. Net altyd lykwols wurdt de namme fan de Beamkepleats krekt gelyk skreaun. De iene kear is it ,Boomke plaats’, dan wer ,Boompj esplaats’ en ek wol .Boomtiesplaats’. len kear kaem ik de namme seis tsjin as ,Boutiens plaats’ (1708), sadat ik my in eagenblik óffrege haw, of de namme fan oarsprong wol hwat mei beamkes to meitsjen hat, of wy soms mei in wurdforbastering to krijen hawwen. Mei de aldste eigeners, dy’t ik foun haw, is it hwat in frjemde saek. Ik leau, dat der net ien sa te under Warkum wie, dy’t sa’n soad eigeners tagelyk hie. Om in foarbyld te neammen: yn it jier 1713 tel ik wol in stik of 7 eige- geners, dy’t elk in stikje fan de sate fan 68 p.m yn ei gendom hawwe. De beide greatste ,oandielhawwers’ hawwe elk 17 р. m. yn bisit. Der is fan gevolgen noch al ris hwat wikseling yn de eigeners, mar it tal bliuwt oan ’t 1788 ta heech (der binne faek wol 10 tagelyk). De nammen fan dizze minsken sil ik net opneam- me, it soe hwat in toarre opsom ming wurde. Lit üs Ijeaver ris mei de hierders sjen. De earste boer der’t wy fa£i hearre hjitte Jan Cornells (1713). Sawn jier letter is it Dirk Corne lls, faeks in broer fan Jan, dy’t op ’e pleats sit. Hy hat sa’n 20 jier it spul bibuorke en moast yn 1737 syn lanhearren 286 c.g hier bitelje. Fan him is fierder net fol ie bikend. Destomear fan syn op- folger, Jan Hessels, dy’t ek sahwat likefolle jierren op ’e pleats sit- ten hat. Dizze Jan Hessels hie yn 1749 mar 7 kij, 1 rier en 2 hyn- ders en bitelle net mear as 153 с. g. oan hier. Hy stie bikend as ,een boer, tamelijk in staat’ Slacht dit léste op syn finansjele posysje, ek yn oare opsichten wie hy ta dingen yn steat, dy’t lyk wols minder moai binne. Op aide St. Pieter (4 maert) 1752 krigen se by Jan Hessels in nije boere- faem, Reinsk Lyckles, op ’e pleats Fan har, in Balkster jongfaem fan 17 jier, waerd Jan alhiel oeremus en in pear kear, doe’t syn wiif nei Hylpen wie to boadskipjen koe er syn hannen net fan har ófhalde. Om koart to gean, it wie fan dy gefolgen, da|t de faem swier waerd Hja bleau lykwols yn har tsjinst oan ’t op in sneon to- moarn Hans Tsjerks, in küper üt Warkum oanrinnen kaem koe der net oer üt hoe ’t de boer en syn wiif sa’n faem, dy ’t doe fafeks al fiif moanne hinne wie, noch langer yn tsjinst halde koe ne. It eintsjebislüt wie, dat de faem de middels oansein waerd daliks har tsjinst to forlitten, en sa toffele hja de jouns sunder in duit lean to krijen op Balk oan. De oare woansdei’s kaem de faem har mem by de Beamkepleats oan klopjen om de 16 goune lean, dy ’t har dochter noch to goede hie, op to heljen Hja waerd mei 3 gou ne ófskipe.... Letter mear -.TT- k

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1964 | | pagina 1