■elna Fa. Romkema i Fyftich jier lyn ERFSKIP SOLEX"" Workumer Krant Nieuws- en en van Raadsvergadering Staveren Wasautomaten la Ct. Visser&Z. S. V. W. agenda Advertentieblad ]voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland FA. WESTERN U IS Bij RADIO H1NGST uw RADIO EN TELEVISIE AUTO-VERHUUR HAYEVANDERWERF IJEME DE BOER WARKUMS NAAIMACHINES WORKUM DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS WARKUMS ERFSKIP Verschijnt éénmaal per week FRISO 88ste JAARGANG No. 1 VRIJDAG 8 JANUARI 1965 Visafslag bedrijf voor 1965. F. 0-2 E v/d W. T. B. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 0-2 2-0 0-2 0-2 1-1 Kontracten vólgens alg. regeling Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donder, dagsmorgens 10 uur 2-0 1-1 1-1 Merk 2728 - Telefoon 358 T.A AT VERZORGEN met en zonder chauffeur (All-risk verz.) gespecialiseerd in gezelligheids- dranken biedt u de meeste service Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Afd. Volleybal: Aanvang van de lessen maandag 11 januari KORRESPONDENTIE Enige ingezonden stukken meen den wij wegens hün te persoonlijke inhoud niet te moeten plaatsen. Redactie JUBILEUM RIJKSPOLITIE Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 1.895.561- 1.095.174. 800.387.- Alleen de heer Smits houdt al- beschouwingen Hij co>i- dat door het DAMNIEUWS WORKUM Eerste klas: Sj. Folkertsma-P. Buma A. Buma.S. Wiersma C Buma.D. Tjerkstra jr. Tweede klas: W. Wink.J. Smid M. Hiemstra.A. van Dijk M v/d Weide.J. Dijkstra 1-1 2-0 Pzn 1-1 D. Tjerkstra sr-D. v/d Meer III A: S. P Couperus.Y. Hiemstra S. Cóuperus-R. Dijkstra P. Couperus.G Bruinsma III B: J. Dijkstra.J. de Jong Roskam.W. Adema van 30 december 1964 t.e.m. 5 jan. 1965. Geboren Sytze zoon van Rein de Witte en Sietj Barbara de Witte. Ondertrouwd geen. Gehuwd geen. OverledenClara Juliana Vogel, sang, 89 jaar wed van Johannes de Jong. WORKUM Op 31 december 1964 vond op het Stadhuis te Workum de herdenking plaats van het feit, dat de wachtmeester der rijkspoli tie le klasse S. B. Algera, stand plaats Workum 25 jaar in overheid. dienst werkzaam was geweest. Het voltallige personeel van de Groep Hemelumer Oldeferd was aanwe zig in de raadszaal waar de jubila ris met zijn echtgenote en kinderen werd toegesproken o.a. door de burgemeester van Workum Mr. B. van Haersma Buma, de adjudant der rijkspolitie H. van Dalfsen als vertegenwoordiger van de districts commandant te Heerenveen en door de opperwachtmeester Tichelaar als vertegenwoordiger van de bond van Chr. Pol Ambtenaren, waarbij verschillende facetten uit de loop baan van de jubilaris naar voren werden gebracht, terwijl tevens en kele geschenken en bloemstukken werden overhandigd. Na afloop bracht de wachtmeester le klasse Algera dank aan allen die op deze _._i hun belangstel ling blijk hadden gegeven. HUNIA’s DRUKKERIJ Telefoon 05151.466 VOOR A.L UW DRUKWERK gemene stateert, dat door het ontbreken van het nodige geld, diverse nood zakelijke werken niet kunnen wor den uitgevoerd. Wij leven in een welvaartsstaat zo stelt spreker, maar de gemeen. Abonnementsprijs ƒ1.50 per kwart, per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief; 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 cent per m.m. Afrika trok om in dienst te treden bij de spoorwegen aldaar, beste werkkrachten zou moeten missen.’ Mar it kaem yn 1918 hiel oars üt as men yn 1915 tocht hie. GEMEENTE HINDELOOPEN De bevolking der gemeente Hin. deloopen telde op 1 januari 1964: 429 mannen en 444 vrouwen; Ir. de loop van het jaar werden geboren: 7 mannen en 11 vrouwen; Wegens vestiging kwamen in de 'gemeente: 20 mannen en 24 vrouwen In de loop van het jaar zijn over leden: 4 mannen en 6 vrouwen; Wegens vertrek uit de gemeente: 33 mannen en 32 vrouwen; Totaal op 31 december 1964: 419 mannen en 441 vrouwen of 860 in woners. Het bevolkingsaantal is derhal ve met ,13’ gedaald. Er werden in 1964 9 huwelijken gesloten. IOOP DER BEVOLKING DER GEMEENTE WORKUM 1964 WORKUM Op 1 januari 1964 be droeg het aantal inwoners van de gemeente Workum 3890 (1891 man nen en 1999 vrouwen) In 1964 weren geboren 81 per sonen (40 mannen en 41 vrouwen) In 1964 overleden 34 personen (16 mannen en 18 vrouwen). In 1964 vestigen zich in de gemeente 171 personen (79 mannen en 92 vrou wen). Er vertrokken 213 personen (90 mannen en 123 vrouwen). Het aantal inwoners van Workum be draagt derhalve 3895 (1904 mannen en 1991 vrouwen). Dit betekent dus een vooruitgang van 5 personen. De raad der gemeente Staveren kwam voor het laatst in 1964 bij een. Voorzitter burgemeester Th. van Hout, secr. de heer Gouds waard Nadat verschillende inge komen stukken voor kennis geving waren aangenomen werd een schrij ven voorgelezen van de Werkplaats voor minder validen te Koudum. Overeenkomstig het verzoek in dit schrijven werd de bestaande ge meenschappelijke overeenkomst, in gaande 1 jan. met 6 maanden te verlengen, ingewilligd. Met de Bank voor Ned. Gemeenten wordt een rekening - courant overeenkomst afgesloten op een bedrag van max imaal 150.000.. Ingrijpender was het volgende punt Ruiling van grond met de Ned. Spoorwegen het betrof hier een oppervlakte van 7015 c.a., wel ke de gemeente nodig heeft voor de te bouwen fabriek van de Fa. Jonker en Zoon te Amsterdam Ko pen van deze grond is niet moge lijk. De kosten van ruiling moeten door de gemeente gedragen worden Na enige dicussies gaat de raad met dit belangrijke voorstel ac. coord. Vrij uitvoerig werd gespro ken over het voorstel om de ta rieven van verschillende gemeen telijke belastngen en rechten te verhogen; dit geschiedt in verb, met de slechte financiële toestand der gemeente. Als geldelijk voordeel van deze voorgestelde verhogingen wordt voor 1965 geraamd op 6271. Met tegenzin zijn 3 en W met deze voorstellen gekomen en de raad be sluit eindelijk met een en ander ac coord te gaan. Daarna komt punt aan PLAFOND NEERGESTORT WORKUM Dinsdagmiddag stortte in de herenafdeling van de winkel van Fa. F. M. de Boer het mis schien wel honderd jaar oude pla fond naar beneden. Het plafond, dat tot een van de mooiste van Wor kum gerekeud kon worden kwam met donderend geraas naar bene den Gelukkig dat zich op ’t ogen blik van de instorting geen een op de herenafdeling bevond, zo dat dit alles nog zonder persoonlij ke ongelukken afliep. De goederen van de herenafde ling zijn nu verdeeld over de ande re afdelingen. Men is nu bezig een en ander zo spoedig mogelijk te herstellen. het belangrijkste punt aan de orde de Gemeente be groting en debegrotingen van Sluis en -- Gemeentebegroting 1965 Gewone dienst Inkomsten Uitgaven fan de greide yn bou omset is. De hierwaerde is mar in bytsje om. heech gien (303 c.g.). Dat bliuwt net sa. Inkelde jierren letter giet de hier sterk omheech en sa moast Ja cob Reins yn 1798 550 c.g. opbrin. ge. Ek de féstapel is flink foarüt gien en bistiet dan üt 16 kij, 6 rier- ren en 2 hynders. Bougroun is der dan net mear. Sünt 1788, as de pleats biwenne wurdt troch Freerk Jurjens, is diz. ze sate de beide neist oanlizzen- de saten, oergien yn hannen fan de erven fan Gerben Jans Kingma, in bikende redersfamylje. Noch inkelde nammen üt ’e 19e ieu: 1828: eigener: Teake Piebes Hoe- kema; hierder: Abel Teakes Hoe- kema. 1858: eigener: Tjerk Jans Brug as fad oer Teake Abels Hoe. kema; hierder: Jouke Osinga. De sate dy’t yn 1858 noch 25 h.a. (=68 p.m.) great wie, hat letter, togearre mei de hjir nei to bisprek- ken sate (floreennümer 523) in hiel oare yndieling krigen, sadat in for geliking mei de tsjintwurdige ta- stan hiel biswierlyk is Sawol de pleats der ,’t de fam. P Lootsma op wennet, as dy fan de fam. L. Stel lingwerf, binne, tinkt my, fuort kommen üt de saten mei de floreen- nümmers 522 en 523. Hja waerden bijeenkomst van sünt 1828 troch deselde boer bi. buorke It earst neamde bidriuw is nou 27 h.a. great mei 37 kij, it twad de 37 h.a. mei 56 kij. Letter mear 741.269- 741.269- Geraamd nadelig saldo g.d. 41.598- Kapitaalsdienst Uitgaven Inkomsten Nalelig saldo. ten verkeren in permanente armoe de, alleen een hogere rijksuitkering kan leiden tot een gezonde verhou. ding. Als lichtpunt tegenover het neerdrukkende noemde hij het hoopvolle van de vestiging van de firma Jonker en de grote werken aan de nieuwe sluis. B en W delen mede geschrokken te zijn van de grote tekorten bij de visafslag, maar het valt B en W zwaar af te breken wat eerst werd opgebouwd; de vloot liep echter te rug van negen tot vier vaartuigen. Staveren en Hindeloopen krijgen nu samen de beschikking over een architect Bij het punt subsidieverleningen werd op voorstel van de heer Hoek stra de subsidie voor de kanker bestrijding met 1 cent per inwoner verhoogd. Bij de rondvraag deelde de hr. Hoekstra mede, dat hij wegens ge. zondsheidsredenen moet bedanken als raadslid. Op aandringen van de voorzitter stemt de heer Hoekstra er in toe aan te blijven tot dat de opvolging is geregeld. ALDE SATEN XLH Nei 1758 komt op de Beamke- pleats in boer, dy’t grif wol aer-- dich by de pinken wie Hy sjucht kans yn forrin fan in oantal jier ren in great part fan de sate yn eigendom to krijen. De earste kear dat syn namme, Abe Johannes, yn in keapakte foar komt, wie yn it jier 1767. Yn dy akte hjit it ü.o.: ,Abe Johannes en Geertie Hen driks, op de coop van sekere hui. singe, schuire, buitenhuis en hie. minge c.a., Boomtiesplaats ge- naamt, hebbende Lolle Gattjes ron. dom, bij coper bewoont en ge bruikt,... hebbende de vercoperse de vrijheijd in haer thans bewoon de kamer te mogen blijven wonen ten tijt en soo lange haer lust en gelieft voor 12 c.g ’s jaars. Aldus gecogt van Tettje Tekes weduwe van Jelle Hessels te Workum voor de summa van 700 caroli gulden’. Wy sjugge hjir üt, dat de widdou fan de foarige boer dat selde part fan de pleats ek al yn eigendom hie Hja wenne noch altyd yn in keamer fan de pleats en der mocht hja mei de forkeaping wenjen bliuwe. Twa jier kriget Abe der noch 1/12 diel by, ja kriget, hwant it is in skin- king fan Griet Jolties .gesterkt met haar man’. Hwer Abe dat oan to tankjen hie, wit ik net Yn 1774 keapet hy der noch 1/7 part by en wurdt dermei eigener fan krapoan de helte fan de sate. Hy keapet dat sawnde part fan Tryntie Hylkes, de widdou fan Lolle Nauta, mei goedfinen fan har soanen, foar 464 c.g. Yn dy tiid is it tal bisten noch net folie greater wurden. Der binne dan 9 kij, 2 rierren en 2 hynders op it bidriuw, mar wy moatte der by wol yn it each halde, dat 9 p.m. Nou’t desimbermoanne mei al syn feestdagen wei’ achter us leit, en fan it nije jier it al lernijste ek al of is, komme wy wer hwht yn us gewoane dwaen.Ja, it moat earst noch al hwat wen ne, hwant wy hawwe safolle dagen sitten to sitten en yn de measte gefallen hwat mear iten en dronken as wy sa gewoan wei dog ge. Sa nim ik dan nou de pinne ek mar wer op om to skriuwen oer hwat der fyftig jier lyn foar nijs under’e sinne wie. Men bilibbe yn 1915 de earst oarlochs winter. En al wie der hjir yn us lan noch wol sahwat fan alles to krijen, it wie doch saek om hwat sünich oan to dwaen. De ynfier fan bipaelde produkten, foral dy’t oer se wei komme moasten stagnearre noch al. Hwant der waerd sa foar en nei noch al- gauris ien fan üs skippen yn’e groun boarre of roun op in myn. Net al- linne üs hannelsfloat mar ek de fis kersfloat krige sa stadich oan hiel hwat fan de oarloch to lijen Al soe it letter noch folie slimmer wur. de. Mar de gefolgen bleauwen net üt, hwant alles waerd stadich oan djurder. Nou net op it foarste plak dat de ynfier stagnearre, mar jt 1 aldermeaste om’t üs. Dütske buorlju fan alles wol bruke koene en faek skandalige hege prizen bitelien. It mocht dan wier wêze dat üs regearing de ütfier fan in hiele bul te produkten forbean hie, mar as f der jild to fortsjinjen is, binne de minsken oer it algemien tige üt-' sliept. Der waerd fan alles en noch hwat ütfoun om it spul dochs de grinzen oer to krijen. Net allinne troch smokkeljen mar ek op oare menieren. Sa wie ,De uitvoer van levend vee verboden. En hwat die. ne üs brave landgenoten’ foral dy’t lans de grins wennen? De bar. gen waerden slachte en men makke der woarst fan. Sadwaende flea- gen de prizen fan it fleis mei sprongen de hichte yn. Doch it bleau doe noch frij gelyk. Gjin wünder dat der yn dy tiid songen waerd: ,De werkman die ’t altijd betaald, is ook nu de dupe weer’. Oer it lean hwat der doe fortsjinne waerd sille wy it letter wolris hawwe. Nei dizze ynlieding bigjinne wy mei de Friso fan 1 jan. 1915. Ek dit nijjiersnümer jowt it wenstige byld to sjen: in goed hündert nijjiersadvertinsjts. Mar net folie nijs. Allinne oer it stoarm waer yn de nacht fan 28 op 29 des. 1914, der stiet noch al sa it iene en oar1 oer yn Nou wie de Südwesthoeke der noch al aerdich goed troch1 hinne kommen, hwant yn oare dielen fan üs lan, wie T helle slim mer. Foar hwat Warkum oangiet léze wy: Bijna geen huis bleef on gedeerd. Hier misten eenige pannen daar een schoorsteenbord enz. Sommigen kwamen er echter niet met een kleinigheid af. Zoo werd b.v. het bovengedeelte van de berg schuur van R. P. Veltman zelfs omver gedrukt. Een hooischuur van B. Genee werd platgedrukt Van de in aanbouw zijnde werkmanswoningen werden aan een kant alle pannen weggevaagd’. Dat wiene de wenningen yn de Schoolstraat. .Hindeloopen, 29 Dec. Het is enorm hoeveel schade de storm hier van nacht heeft aangericht door het af waaien van schoorsteenborden, dak pannen enz Bijna geen huis is onbeschadigd gebleven. Dat de wind- kracht sterk was, bewees ook het zeewater, hetwelk hier in 5 uren tijd 1.75 M. steeg, of viermaal meer als normaal.’ ,Het verluidt, dat bij de directie der H IJ S M plannen bestaan om het personeel een contract voor drie jaar te doen tekenen. De direc tie zou hiertoe willen overgaan omdat zij na het beëindigen van de oorlog een groot verloop van spoorwegpersoneel naar België vreest en zij, evenals in 1896, toen een groot aantal spoorwegmannen naar Zuid Afrika trok om in dienst te treden bij de spoorwegen aldaar, haar

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1