l'yfticli jier lyn pp bib Workum 2-3 SOLEX Heerenveense Boys - w w Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en voor en van S'V.W. agenda Wasautomaten Bij fa CL Visser&Z. de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland FA. WESTERN U IS RADIO H1NGST uw RADIO EN TELEVISIE NAYEVANDER WERF gespecialiseerd in gezelligheids- dranken dit nummer bestaat uit TWEE BLADEN DE SPECIAALZAAK VOOR Merk 2728 Telefoon 358 AUÏO-VERHUI1R OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS IJEME DE BOER g| U If Verschijnt éénmaal per week RISO Kontracten volgens alg. regeling 88ste JAARGANG NO. 2 VRIJDAG 15 JANUARI 1965 niet Standen KERKDIENSTEN Nam 7.30 uur uur waardoor alle uit de richting verplicht de weg- 11 uur uur ds H Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 BEZORGING FRISO’ Volgende week wordt de .Frriso’ vrijdags bezorgd. (cliché welwillend afgestaan door Courant) HUNIA’s DRUKKERIJ Telefoon 05151.466 VOOR AL UW DRUKWERK 13 14 12 13 12 13 12 11 12 14 19 17 17 13 11 11 11 10 10 8 3 44—22 32—13 30—14 32—24 42—50 23—28 28—31 35—38 17— 20 22—36 27—41 18— 33 HINDELOOPEN BURGERLIJKE STAND OVER DE AFGELOPEN MAAND DECEMBER GeborenIJpma, Annje, dochter van IJpma, IJpke en van der Veen Klaaske. Gehuwdgeen OverledenVisser, Teuntje Gerry dochter van Visser Anne en Bub- berman, Cornelia, (oud 7 jaar). Programma van zaterdag 16 januari Afd. Voetbal: WorkumM J V, aanvang 2.30 uur ONS 2Workum 2, vertrek 1.20 u. Workum 2A-Heeg 2A, aanvang 3.00 uur ZONDAGSDIENST ARTSEN Zaterdagmiddag 12 uur tot maandag morgen 7 uur: S. J. OUDEBOON Tel 234 T«A AT VERZORGEN met en zonder chauffeur (All-risk verz.) 1 1 2 6 4 7 8 6 8 6 9 biedt u de meeste service Abonnementsprijs ƒ1.50 per kwart, per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 cent per m.m. Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Burgemeester en wethouders, van Workum, B. van Haersma Buma De secretaris, H. M. Gielink minuten voor het verstrijken van de eerste helft resulteerde in een doel punt 1.1. Midvoor Regts was er de maker van, een vlotte combinatie rondde hij met een uitstekend schot de na re. 9 8 7 7 5 3 5 5 4 5 2 12 0 VVS Workum Fit Boys Zwaluwen Holl. veld Holwierda 12 Hv. Boys MJV CVVB QVC Zeerobben Stedum ons land daarheen gezonden wor. Warns (Herv) Voorin 9.30 uur ds L Jainsen Schoonhoven (Voorber. Heilig Avondmaal) Nam 2 uur ds W A de Pree Staveren (Herv) Voorm 9.30 uur ds J Schoneveld (Voorbereiding Heilig Avondmaal) Nam 2.15 u ds B Klopman Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donder, dagsmorgens 10 uur Der kaem dy tiid noch al gauris sa’n gefaerte oer üs lan hinne. En meastal moarns ier as hja op ’e thus reis nei Dutsklan wiene. Yn in biricht üt Koudum stiet: ,Er is een tijd geweest, betrekke lijk noch kort geleden, dat gebouwde eigendommen hier en in de om trek, zeer goedkoop waren Die tijd schijnt voorbij te zijn, blijkt bij de veilingen, Burgerpanden gaan boven taxatie dikwijls. Oorzaak naast de concurentie, de omstandigheid, dat geschikte bouwgrond bij na niet te bekomen is en de timmerrekeningen zeer hoog zijn wegens materialen duurte’. F. BURGERLIJKE STAND GEMEEN TE WORKUM van 6 januari t.e.m. 12 jan. 1965 Geeoren Otto zoon van Hijlke Pieter Haag sma en Afke Lageweg Douwe Eeltje zoon van Douwe Pieter/Tjerkstra en Pietertje Leen, tje Smid Cndertrouwd geen. Gehuwd geen. Overleden 'Lieuwke Mensonides, 56 jaar echtgenoot van Trijntje de Boer. J to smel. Sadwaende soe der nou in nieuwe ijzeren ophaalbrug’ kom. me. er op het oogenblik bepaald ge. OFFICIELE MEDEDELINGEN ■B ty. ty. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Workum maken bekend, dat bij be sluit van de Raad der gemeente Workum, d.d. 28 december 1964, no. 101, besloten is het bord vol gens Model 10 van het Wegenver keersreglement staande voor de wegsplitsing nabij cafe Seburch, te vervangen door een bord overeen komstig Model 11 van het Wegen, verkeersreglement, verkeer komende Makkumerdyk/Kaeidyk is te stoppen, alvorens splitsing te kunnen oprijden. Workum, 5 januari 1965. tiid net to forbrekken, Ja, nou fyftig jier letter laeitsje wy der om. Hwant it preekjen yn it Frysk is nou gjin neitsje mear. En koart lyn haw ik yn ien fan de kranten dit lézen: ,In de kapel van het vormingscentrum ,Vinea Do mini’ te Witmarsum is voor het eerst in de geschiedenis de eucha. ristie (heilig sacrament des altaarsgevierd in de Friese taal. Deze viering is mogelijk geworden door de recente invoering van de volks taal in de Katholieke eredienst in Nederland. Celebrant was pater Halverd Hettema O F M, rector van het Bonifatius ziekenhuis te Leeuwarden De gezangen werden gezongen in de friese vertaling van Fedde Schurer. In verschillende parochies van het Friestalige platte land zal binnen afzienbare tijd worden begonnen met epistellezingen in het Fries door een lekenrector Ik haw dit bericht oernommen om sjen to litten dat der yn fyftich jier ,tiid gans foroare is. Workum. Loop der bevolking over 1914 Bevolking op 1 jan. 1914: 2099 mannen. 2100 vrouwen. Totaal 4199. Bevolking op 1 jan 1915: 2113 mannen. 2098 vrouwen. Totaal 4211’. Op 9 jan 1915, nimt de Warkumer Ried it bislüt sawn tüzen goune op de bigreating to setten foar it meitsjen fan in nije Beginebrêgge. De alde Jiouten draeibrêgge wie skjin to’n ein en sa njonkenlytsen prima af. l.lwas echter ook ruststand Het eerste kwartier de hervatting scheen H..Boys gelrecht op de overwinning af te gaan. Hun spel liep gesmeerder als dat van Workum waar alles wat stroef ging. Na 10 minuten spelen in de tweede helft, stonden de be. zoekers dan ook met 1.2 achter. Een misverstand in hun achterhoede was er de oorzaak van, wat na tuurlijk door een der H.Boys voor. waartsen werd uitgebuit. Doch nu werd Workum wakker en een zwa. re strijdlust ontwaakte, het spel kreeg ineens veel meer aanzien. Reeds vijf minuten later waren de partijen weer op gelijke voet. Midvoor Wiersma ontving een ju weel van een pas van Fre, die hij kundig omboog tot een prachtig doelpunt, 2.2 Workum bleef aanval len, de Boys raakten aangeslagen en werden steeds meer teruggedron gen. Met nog 20 minuten te spe. 2 2 20 3 3 3 3 5 1 1 2 0 4 3 len ging Fre op rechts een corner nemen, keurig plaatste hij de bal in het doelgebied, de wegge werkte bal kwam in het bezit van Elie die hard inschoot doch weer was er een been die het leder re tourneerde, naar.. Elie die nu net een gaatje zag, en de W.aanhang deed juichen 3-2. Wel kwamen de Boys de reste rende 5 minuten nog verwoed te rug, maar de verkregen voorsprong werd door de gasten niet meer prijs gegeven de Leeuwarder Ut de Friso fan 9 jan 1915. Dat brek aan werkkrachten in Duitsch land is, bewijzen de talrijke arbef ders, die door de arbeidsbeurzen in den. Warns 6 jan. In gunstige beschikking op het betreffende verzoek schrift van .Dorpsbelang’ alhier besloot de Raad van H O en N de verlichting en verzorging van particuliere straatlantaarns voor reke ning van de gemeente te nemen’. Hwat kaem it yn hiele bulte ge meenten doe dochs ek krap om Sa lyk as hjir boppe stiet wiene der yn Warns partekulieren dy’t soargen foar de forljochting fan de strjt. ten. Mar troch de oarlochs omstandigheden kaem der in ein oan en naem de gemeente dy plicht oer. Te Dordrecht is dezer dagen een Belgische vluchtelinge .overleden 1 In de ouderdom van 84 jaar. Zij was tijdens den oorlog 1830-’31 in 'n' 1 kelder te Brussel geboren, waar.heen hare moeder voor den oorlog f was gevlucht’ .Zeppelin boven Sneek. Woensdagnacht werd te kwart voor twaalf een zeppelin boven Sneek gezien Het schip kruiste een half uur bo ven de stad en verdween in Noordelijke richting. De veerboot De Pe likaan’, varende van Sneek op Leeuwarden en Dokkum, bevond zich Dinsdagmorgen vroeg, te ongeveer half vijf op het Sneekermeer. In de verte zag de bemanning een licht; men dacht eerst, dat het een gro te ster was Doch het werd grooter en grooter en toen het boven de hoofden der kijkers kwam, was ’t net, of sterke automobiellantaarns hun licht uitstraalden.’ It joech yn Fryslan - mar ek buten üs provinsje - in danige op. skuor - dat op snein 3 jan. 1915, dominé Wumkes üt Snits yn de Tsjommer tsjerke yn it Frysk preke hie Mar oer it alge. mien hie it de Tsjommers wol foldien, nou ja op in inkelden ien nei. Sa wie der in aid minske dy roun üt tsjerke wei en sei: ,Der is fan ’e moarn komeedsje yn tsjerke’. Dr. Wumkes krige hiel hwat anonyme brieven en kaerten hweryn hy ütskildere waerd as in wolf yn skieps. klean, en men warskoge him om de ienheit fan Nederlan yn oarlochs Dat stevig doortrainen ook in de winter altijd zijn vruchten af werpt is zaterdag jl. weer gebleken uit de wedstrijd, Heerenveense Boys.Wor kum. Al liet het resultaat wel wat lang op zich wachten. Maar in de beslissende eindfase van deze strijd bleek Workum over meer lichame lijke conditie en morele kracht te beschikken dan de gastheren De wedstrijd was nog nauwelijks vijf minuten oud toen de H. Boys al te gen een achterstand opkeken. Een lange bal van R, achter v/d Meer bereikte L, buiten Deinum, die de sprint van zijn bewaker won, en met een goed gericht schot W, aan een 1-0 voorsprong hielp. Hiermede namens de Boys echter geen ge. noegen en kwamen fel terug Voor het W-doel ontstonden doelrijpe kansen, maar geschoord zou er voorlopig nog niet worden. Het spelbeeld vertoonde een wisselend karakter, met een kleine veldmeer. derheid voor de thuisclub, wat 5 Zondag 17 januari 1965 Workum (RK) Voorm. 7.30 uur vroegmis 10 uur Hoogmis ’s Av 7.30 uur Lof (Herv) Voorm 9.30 uur ds M v/d Leun (Heilige Doop) uur ds G van Zeben Zondagsschool voorm (Doopsgez) Voorm 9.30 R Keuning, Grouw (Bouwfondscollecte) Westhill Voorm 11 uur (Geref.) Voorm 9 uur ds D Middel koop (Heilig Avondmaal) Nam 2.30 uur ds D Middelkoop (Hei lig Avondmaal en Dankzegging) (Bapt) Voorm 9.30 uur ds F G. J. Hofhuis Heidenschap (Herv) Nam 1.30 ds M van der Leun (Geref) Voorm 9.10 uur leesd. Nam 1.30 uur ds Gros Ferwoude (Herv) Geen dienst Gaast (Herv) Nam 1.30 uur de heer A Oosterhaven te Epe Hindeloopen (Herv) Voorm 9.30 u ds W A de Pree, Nam 7.30 uur ds J G F Ankersmit (Doopsgez) Geen dienst Koudum (Herv) Voorm 9.30 ds J G F Ankersmit (Voorber. Heilig Avondmaal), Nam 7.30 u ds J Schoneveld Molkwerum (Herv) Voorm 9.30 u ds B Klopman (Heilig Avondm.) Nam 2 uur ds L Jansen Schoon hoven (Dankzegging)

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1