SOLEX I ■■v 11 v Fyftich jier lyn w -tklMlf Workumer Krant Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- en Friesland Zuidwesthoek van en Wasautomaten l FA. WESJERHUtS RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE HAYEVANDERWERF gespecialiseerd in gezelligheids- dranken Bij faG.VisserAZ. AUTO-VERHUUR &V.W. agenda WARKUMS DE SPECIAALZAAK VOOR Merk 27—28 Telefoon 358 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS BJEME SE BOER Verschijnt éénmaal per week FRISO Kontracten volgens alg. regeling VRIJDAG 22 JANUARI 1965 88ste JAARGANG NO. 3 F. W. T B. R.K. PLATTELANDSVROUWEN DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 cent per m.m. Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 T.A AT VERZORGEN biedt u de meeste service Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donder, dagsmorgens 10 uur 1—0 1—0 afgebr. 0—1 0—1 Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 WORKUM Uit het feit dat voor deze middag zuster Henderika, hoofd van de kleuterschool uit Bols ward was uitgenodigd, valt wel af te leiden, dat het deze middag over opvoeding van de kleuters ging. Vanzelfsprekend kwam ook de gods dienstige opvoeding ter sprake. Zuster Henderika stelde, dat gods dienst niet is, het volbrengen van een aantal moeilijke opdrachten, maar het ervaren van en het be antwoorden aan de liefde van God In het bouwdok aan de Weena te Rotterdam begint de bouw van het beginstation van de metro te vor deren. Het ligt, ondergronds, te genover het Centraal Station. Een overzicht van de werkzaam, heden, waarbij in het midden dui delijk de pilaren zijn te onderschei den, waarop t.z.t. de overkapping zal rusten. ïSs 0—1 Vs 1—0 Vs—Vs oo tie met onzen waarn Burgem. is besloten de installatie te doen plaats 1 hebben op voor genoemden datum, ’s namiddags te 2 ure’. Jonge noch’n ta hwat in bulte nijs sa ynienen. Wis der wie yn Warkum stoffe ta praten, mar de frage foar allegearre wie ,Hwat j soe’t foar man wêze?’ Nou dat soemen op 1 april to witten komme. Sa en nou litte wy Warkum foar hwat it wie en geane efkes fier der fan hüs, mar bliuwe yn Fryslan It sil yn janewaerje miskien be- gjin febrewaerje 1915 west hawwe dat der nüvere forhalen forteld waerden oer in man dy’t earne boppe yn Fryslan wenne. Dy man, nei’t ik letter to witten kommen bin J. K. Elzinga hjitte, hie in wünderbaerlike ütfining dien En wol in apparaat om mei in skip rjocht yn’e wyn op to silen. Foral under it skippersvolk bistie der foar. dy ütfining greate bilangstlelling, en dat lit him wol bigripe. Hwant skippen mei in motor seach men noch net safolle. Foar it gfeatste part moast alles noch op’e seilen Der wiene hiel hwat minsken dy’t de ütfiner koene as de man dy’t yndertiid ,Salomo’s rechtspraak’ makke hie. (Sa goed my foar stiet hie hy daletter oerdien oan in Bleeker yn Parregea en it hie ek yn Warkum to bisjen west.) Dat och der waerd fan Elzinga sein ,Hy is hwat mansk. ,En sad- waende leaude men dan ek oan syn nijste ütfining fan yn’e wyn op 1 sile to kinnen. Yn nije wike der mear oer. Afd. Volleybal: SVW - Oudehaske Aanvang 7 uur Programma van zaterdag 23 jan. Afd. Voetbal: Zeerobben-Workum vertr 2.15 uur Zwaluwen 2-Workum 2 vertrek 1.30 uur Workum 3-Zeerobben 3 aanvang 3.00 uur ALDE SATEN XLIV Mei de sate dy’t foarhinne it flo. reenümer 524 droech (in namme is my net bikend) bin ik dan takom. men oan de lêsle fan de aide saten (allegearre mear as 200 jier aid) dy’t ik bisprekke woe. Hy wurdt tsjintwurdich biwenne troch de fam. P Gaastra. Wy kinne frij goed neigean hoe- near dizze sate yn ’e Wiske ütstien is. Noch yn 1730 hie Sytse Douwes hjir 19 pm los lan yn hier. Fiif jier lerter blykt der in spultsje op bout to wêzen. De bruorren Rein en Sytse Douwes koene harsels de ei- geners fan dizze lytse sate neamme in sate dy’t mear as hündert jier noait greater as 19Va p.m west hat. Neidat Albert Douwes, faeks in broer fan de beide eigeners, noch in koart skoft op de sate sitten hie (plm. 1740) treffe wy der yn 1749 Syttie Dirkx as boer oan. Hy wurdt üs biskreaun as ,een gemeen boer, die weinig beslag heeft’. Nou, dat hoecht üs op sa’n spultsje gjin nij to dwaen en as wy dan léze dat hy 8 kij en 2 hynders hie, dan fait dat noch net iens óf. Der bleau oars foar it fé net folie greide oer hwant fan de goed 19 p.m. bistie noch 3 p.m. üt bougroun wylst dat jiers ek noch 6V2 p.m. braek lei. De lege hier fan 80 c.g. is dan ek skoan to bigripen. Fan Tjitte Sytses dy’t fan óf 1758 de sate bibuorke, is net folie to siz. zen. Hy krige yn 1765, nei de dea fan Sytse Douwes, in oare lanhear. re hwant it spul waerd troch de er ven forkocht. Yn de keapakte hjit it: .Gerben Jans, coopman binnen Workum, op de coop van sekere hui singe, schuire en hieminge c.a. met 19 p.m. lands, staende en gelegen in de Workumer Wiske op 524, bij de verkoper Tiete Sytties cum uxore (is: mei syn wiif) bewoont, waar van de hoed, noed en pericul is af gegaan op de coper, hebbende tot naastlegers Lolle Gatties ten suid- oosten en suidwesten enz... Aldus gecogt volgens publieke conditiën van de erfgenamen ex testamento van wijlen Sytse Douwes, in leven wonende op de Nieuwlandermolen, voor de summa van 495 goud gul dens. Ek dizze sate hie Gerben Jans Kingma dus opkocht. Yn 1776 (de hier is dan 110 c.g.) hie Jacob Zyt- tjes (yn itselde jiers opfolge troch Sikke Martens) fansels noch net fol le fé op syn 19 p.m.: 7 kij, 3rierren en 1 hynder. It spul wie to lyts foar in leanjende opbringst Yn 1788 wurdt dizze sate yn de hier .beklemd’ mei de foarige (nr. 523) d.w.s Gerben Douwes is boer op twa pleatsen. It is dan tydlik üt mei syn selsstannich bistean as sate Eigeners en hierders yn de 19e jeu binne dus foar in great part de selden as by de al bisprutsen saten (nr. 523 en 522). Mar tsjint wurdich stiet de sate wer hielen dal op himsels. Hy is ek folie grea ter as foarhinne (34 h.a.) en der wurde 40 kij op molken. In oare kear hoopje ik dizze ri. ge mei noch inkilde opmerkingen to bistuten. De Friso fan 16 jan 1915 kaem meii great nijs foar Warkum, ek al bislacht it dan mar in pear rigels. .Workum. Tot burge meester van de gemeente Franekeradeel is benoemd onze burgemeester de heer T. M ten Berge met eervolle onthef- fing uit zijn tegenwoordige betrekking.’ En op’e selde dei dat dit yn de Friso stie naem de burgem. ofskie fan de Ried yn de spoedeischende vergadering op zaterdag 16 jan. 1915, ’s voorm. 9.30 uur.’ 17 jier hie de hear ten Berge Warkum as> boargemaster tsjinne Folie ophef is der net makke fan dit ofskie. Ochj de omstandigheden en forhalding yn de Ried wie sa hiel oars as nou It giet nou allegearre hwat makliker en lang sa stroef net as yn dy tiid .Mar it skynt yn de earste jierren dat hy boargem yn Warkum wie1 wolris hwat heakke to hawwen Ikmien dat op meitsje to kinnen üt it neifolgjende. ,De oudste wethouder, de hear Kroese, dankt den scheidenden voorzitter voor zijne leiding gedurende 17 jaren, die door den heer van Dijk en spreker alleen zijn meegemaakt van al de leden van den Raad, waardoor de gedachte wordt gewekt aan het verganke lijke en voorbijgaande van alles. Was er vroeger wel eens verschil van gevoelen tusschen den Voorz en Spr. sedert hij zitting had ge nomen in het College van B en W had hij bij voortduring ervaren, dat bij den Voorz. steeds het Gemeentebelang op den voorgrond stond en wiide hij met erkentenis gewagen van de goede verstandhouding van den lateren en laatsten tijd.’ ,De andere wethouder de heer Posthumes, sluit zich daarop bij het gesprokene van den heer Kroese aan, er prijs op stellende, den Voorz te mogen bedanken voor depre tige samenwerking gedurende zijn langdurig wethouderschap.’ k i *1 L' v - '1 'J- De heer S. Haijtema wurdt bineamd as tydlik wethalder en hear W. Kroese Loco, boargem Dermei siet Warkum sünder burgervader’ en de algemiene frage wie ,Wie soenen wy hjir nou krije?’. Mar bigjin maert kaern it greate nijs .Benoemd tot Burgemeester der gemeente Workum Jonkheer J. Quarles van Ufford. Onze nieuwe Burgem. zal met ingang van 1 april a.s. eervol ontslag ontvangen uit zijne •tegenwoordige betrekking aan het Ministerie en is op denzelfden datum de ingang bepaald van zij. ne benoeming als Burgemeester van Workum; terwijl na corresponden Hier moet het kind heen geleid wor den. Daarom is het gezin waar het kind liefde ervaart, en zich gebor gen weet, van zo’n enorm belang Hier kan het kind leren dat Gods opdracht aan de mensen is, elkaar het leven aangenaam te maken. Dat is godsdienst Er werd met veel aandacht ge luisterd en er werden verschillen de vragen gesteld en beantwoord. Mevr. Bouwer sloot de in gezellige sfeer gehouden en goed geslaagde bijeenkomst. DE JONGEREIN Op 14 jan. jl. hat de Jongerein hwer in gearkomste halden Foar. sotter Wiersma koe net sa’n great oantal leden ’t wolkom taroppe mar hope, dat dit net ófbrek jaen soe oan dizze joun. In bysünder wurd fan wolkom waerd rjochte oan ’e sprekker dr. Huyser van Reenen üt Dokkum. Foarsitter stipe op dizze earste kear fan it jier forskate under, wurpen oan o.a. ekonomisch, en frege him óf hoe it nochris komt mei üs jildüntwaerding (ynflasje). Hwat de Jongerein oangiet kinne wy op in goed jier hwerom sjen, en hope dat dit sa bliuwe mei. De oantekens fan skruiwer Cas- telein wiene tige ynoarder. By de ynkommen stikken waerd rmtinken frege foar de kaderdagen yn Bakkefean, en foaral de aksje foar it jongerenhüs yn Beers, dat men mei jildkrapte sit foar it noch better meitsjen fan üs eigen hüs By ’t bisprek mei üs H B en it bi- stjür hjirre, like it üs it beste ta om to kommen mei in lotterij-ak sje. By it bisprek koe men it net iens wurde en waerd dit oanhalden ta it ein fan ’e joun. Yn it forsjen fan in sit yn it bistjür waerd kea- zen fuffer Gr. Visser, soks yn for- ban mei ’t bitanken fan M op ’e Hoek fanwege wurk om ütens. Nei de pauze krige achte sprek ker it wurd mei as ünderwerp ,’t probleem fan’t alder wurden’ Dit like miskien net sa’n moai ünder. wurp, mar dit pakte al oars üt Sprekker stipe earst forskate pro blemen oan dy’t alder wurden mei- jringt o.a. efterütgean fan reaksje formogens en it gauwer brekken fan skonken ensf. en it geastlik ünt hald hwurd er ek net better op. Fierder helle ynlieder oan dat it probleem fan ’e opfolging en of gearwurking tusken aid en jong der net makliker op hwurd yn diz ze tiid. Foarol mei it forsk.il yn yn- sicht fan ’e hjoeddeiske problemen. Der is mei great nocht nei sprek ker harke en der wie ek in goed neipetear SCHAKEN WORKUM J.l. vrijdagavond speelde O D I haar eerste thuiswedstrijd tegen Balk. In een gelijkopgaande strijd bleef de uitslag lang onzeker. Tegen het einde van de speeltijd zag het er naar uit, dat O D I een kleine overwinning zou behalen, maar For tuna was tegen ons, en een zekere winstpartij ging nog verloren. Het werd nu een voorlopige eindstand van 54 in het voordeel van de Gaasterlanders en de arbitrage van de afgebroken partij zal moeten uit wijzen, of het kleine voordeel voor O D I in deze partij voldoende zal zijn voor een heel punt De voorlopige uitslag luidt O D I Balk E D de Boer.A de Vries J S IJbema-M Vierstra S Haytema-Joh. Larooij W Lubberts-R Groeneveld P IJ van der Valk-J Visser M H Bruggenkamp-D de Vries 01 P Visser.W W de Jong R F de Boer-Dr. G Jensma V: A de Boer-J Groeneveld S Walta.F Wiersma Zaterdag 30 jan a.s. worden weer de jaarlijkse schaakwedstrijden ge houden. Wij wijzen er op, dat de aanvang vroeger is gesteld, n.l. half twee Aangifte tot uiterlijk één uur Zie hiervoor advertentie in het vol gende nummer van de .Frsio’

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1