Nieu vv aarsrede Burgemeester S. van Haersma Buma k SOLEX Workumer Krant Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- en Zuidwesthoek van Friesland en Wasautomaten V-W. agenda zie pagina 2 fa Visser «fc Z. Bij 1 RADIO H1NGST MB tn ie ie a- ee f I I DE SPECIAALZAAK VOOR or er ar :r, jk is- •9- ae id te, m n, s- rg :h .Is is- ,et d) J in de AUTO-VERHUIIR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS IJEME DE BOER uw Verschijnt éénmaal per week FRISO Kontracten volgens alg. regeling i VRIJDAG 29 JANUARI 1965 88ste JAARGANG NO. 4 een ■■'V ■:.n jft Uitgave Hunia’s Drukkerij Workurn voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donder dagsmorgens 10 uur stil te de langrijke aanwinst voor het zien van het winkelcentrum. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN de in Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 Abonnementsprijs i 1.50 per kwart, per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 cent per m.m. i. iV- nt sx’ ?g er li er Telefoon 358 id n, er et :X’ WW gespecialiseerd in gezelligheids- Anton Geesink temidden van zijn dranken gezin in zijn huis te Utrecht. biedt u de meeste service het Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Het zakenleven sluit opgewekt bij de geschetste gang van zaken aan. Verschillende moderniseringen en uitbreidingen betekenden een be. aan. Voor de agrarische sector bleef aansluiting op de waterleiding de urgentste wens Vorig jaar kon ik reeds mededelen, dat de ontslui ting in 1965 zou worden voortgezet De gemeente heeft inmiddels een aanbieding van de Intercommunale Waterleiding gekregen, waardoor een belangrijk deel van de nog niet aangeslotenen water krijgt. Het ligt in de bedoeling, op korte termijn ejen voorlichtingsbijeenkomst met dé betrokkenen te beleggen. De kans die nu geboden wordt, moet met bei de handen worden aangegrepen. Het Heidenschap en met name het grillig door de gemeentegren zen doorsneden Brandeburen kwa men voorts in het nieuws in ver band met de recreatie. De vaarten en plassen tussen Workum en de Fluessen kregen de belangstelling van de Marrekrite in verband met het streven, in de toekomst de mo. gelijkheid van rondvaarten open te houden of te maken. Een verheu gend resultaat van deze excursie was, dat men wel perspectief zag voor Brandeburen in de sfeer van recreatie. Wanneer hier een pas send project zou kunnen worden opgezet, zou dat de toekomst van dit karakteristieke streekdorpje ze ker ten goede komen. De cijfers van de recreatie gin gen opnieuw met sprongen omhoog Het voorlopig verslag van de VVV vermeldt over 1964 18644 over, nachtingen. Oever 1963 was dit aan tal 11401 Het kampeerterrein telde vanaf 1961 respectievelijk plm. 900, plm. 1800, plm. 5700 en nu ruim 9200 overnachtin gen. Het aantal pleziervaartuigen dat de sluis passeerde steeg van plm 180 in 1962 via 420 in 1963 tot 640. De sprong van 1963 naar 1964 (ruim 50 procent) ligt procentueel hoger dan voor enige andere invalspoort van de watersport in Friesland. De VVV had een belangrijk aan deel in de organisatie van de Me. schikbaar. Wie een huis in het plan ren-conferentie die in het voorjaar Helaas is het, wanneer wij bij de gemeente in meer enge zin staan, noodzakelijk aandacht schenken aan de toestand van gemeentefinanciën. Het feit dat u een sluitende be groting wordt aangeboden mag de werkelijke situatie niet voor u ver sluieren. Misschien wel het meest voor de directeur van gemeente, werken en zijn staf, maar ook voor ieder die rechtsstreeks met de ge meente te maken, heeft, is de situa. tie onbevredigend. Zelden zal de critiek op de gang van zaken zo onomwonden en zo al gemeen zijn geweest. De stijging van de uitkeringen uit het gemeente, fonds houdt ten enenmale geen ge lijke tred met het stijgende behoef- tenpeil. Het resultaat zijn begrotin gen, waarin op een niet te verant woorden wijze is bezuinigd. Allerlei noodzakelijke werken, die onrenda bel zijn omdat er geen inkomsten tegenover staan, blijven liggen. Met name de verkeersvoorzienin. gen zijn daarvan de dupe Ik noem nu maar de verbreding van le Spoardyk, de toegang tot het indu strieterrein en de verbreding van de Aldewei. Voegt men daarbij, dat het vol gend jaar de verlaging van de ga. rantie-bijdrage begint - het komt bijv, onze gemeente op een achter uitgang van 30.000.- per jaar te staan - dan is duidelijk, dat de zaak voor de gemeenten onhoudbaar wordt en dat het theoretisch zo aar dige schema van de Financiële Ver houdingswet 1960 op de praktijk van de huishouding der gemeenten vastloopt. De schamele poging om door ver hoging van de gemeentelijke belas tingen de reële achteruitgang nog iets te bemantelen, steken schril af tegen de royale belastingverla ging, die het rijk ons heeft toege dacht De zegenwagen, waarop de rege. in Makkum en Workum werd ge- vervolg op pagina 4 houden. Workum dat toch al de be wondering van de conferentiegan gers wegdroeg om zijn rijke monu. mentenbezit, kon met voldoening de juist de vorige dag heropende Zwaan’ presenteren uiffrm tl It W Naast de samenwerking tussen de WESTsKnUI* VW’s in het merengebied is die in de Zuidwesthoek groeiende. Deze bundeling van krachten is een ver heugend verschijnsel. In een tijd waarin schaalvergroting’ een mode woord is, ligt zij voor de hand. Veel meer dan vroeger moeten wij bij de recreatieve ontwikkeling in streek, verband denken. Zoals de bloei van het vreemdelingenverkeer in Wor. kum de Zuidwesthoek ten goede komt, zo verheugen wij ons over ’t begin aan het recreatieproject Gala Merk 27—28 geest luidt ook het interessante proefschrift van dr. P. Lukkes over .Industrialisatie, en imigratie pro blemen van Friesland’, dat het vo rige jaar verschenen is. Om het concreet te zeggen: vestiging van Van der Heem Sneek is een zaak waarmee heel de Zuidwesthoek als geheel is gediend. Anders gezegd: De bloei van Sn. is (o.a.) een Workums belang. Dit laatste verdiend nog nadere toe lichting. Workum ligt namelijk bij zonder gunstig ten opzichte van Sn. Men kan de afstand tussen twee plaatsen uitdrukken in het aantal kilometers over de weg. Men kan ’t ook doen door de tijdsduur te ver gelijken, die men per openbaar ver voermiddel nodig heeft. Welnu zo ge zien ligt Workum dichter bij Sneek dan enige andere plaats boven de duizend inwoners. De twaalf minuten per trein is een tijdsduur, waarin men bij wij ze van spreken in Leeuwarden per stadsbus van de buitenwijken naar het centrum rijdt In een vorig jaar merkte ik al eens op, dat de industrialisatie van het platteland van min of meer toe vallige factoren afhankelijk is. Wij kunnen wat dat betreft op een suc. cesvol jaar terugzien. Het meest opvallend was de concentratie van de zuivelfabriek met Warns, Heeg en Woudsend. Het is te begrijpen dat deze gang van zaken met ge mengde gevoelens meebrengt. Bloeiende dorpen verliezen stuk van hun bestaansbasis. Ook deze zaak moeten wij echter in bre der verband bezien. Dan betekent concentratie een noodzakelijke en toe te juichen versterking van de weerbaarheid van het platteland. Daarnaast trok de uitbreiding en modernisering von Govers en Striet horst de aandacht. De voorspoedige groei van dit bedrijf sinds 1956 is verheugend voor bedrijf en gemeen te De Grasdrogerij heeft opnieuw een proef genomen met het drogen van meststoffen. Deze proef is door de vanwege gemeente gestelde voor schriften zo goed verlopen, dat de meeste inwoners niet hebben be merkt dat het proces was hervat. Van degenen die bij de vorige ge legenheid bezwaren hadden inge- d.iend en die thans allen schrifte lijk on de hoogte zijn gesteld is geen reactie vernomen. Het gemeentebe stuur meent dan ook, dat een be vredigende regeling tot stand is ge komen. voortvarendheid van het bestuur kon dit jaar een tennisbaan worden geopend, die aan alle eisen voldoet Voor de uitbreiding en verbete ring van het sportpark deed de Hei demaatschappij ons een plan toeko men. Dit is nu voorgelegd aan de Plancommissie Friesland om voor de noodzakelijke subsidie in aanmer king te komen. In het afgelopen jaar zijn dertig nieuwe woningen gereed gekomen. Het jaar waarin het complex Ma- riënacker tot tot stand kwam niet meegerekend, is dit het grootste aantal in een jaar na .ie oorlog vol tooide woningen. Daarmee sluiten wij aan bij het. landelijk beeld. Het verheugt mij U te kunnen mededelen, dat de vereni. Volks huisvesting’ een plan, voor de bouw van 30 woningen in de Pothüswyk heeft afgerond. Het betreft de bouw van een keuzeplan, het zogenaamde Franeker type Een van de voorde len van een keuzeplan is de hoge re rijksbijdrage waardoor enige verlaging van hét huurpeil kan worden bereikt. Binnenkort zullen de nodige stukken aan U kunnen worden aangeboden. Inclusief de grondkosten is mét dit plan een be drag van 7 ton gemoeid. Het is daar mee het grootste project, dat tot nu toe door Volkshuisvesting op stapel is gezét. Na de voltooing ervan zal het woningbezit van Volkshuisvesting boven de 200 zijn gestegen. Ook zal dan de Pothüswyk, die in de loop van dit jaar bouwrijp werd gemaakt, zijn volgebouwd. De uitgifte van grond voor woning bouwis de laatste tijd zeer snel ge gaan. In juni van het vorige jaar mocht ik op grond van de voorhan den gegevens in Uw raad betogen, dat de ongeveer 55 beschikbare plaatsen over 2 jaar op zouden zijn Nu, een half jaar later, zijn nog een stuk of vier plaatsen vrij be- madammen dat de toeristische in frastructuur van onze meren i Zuidwesthoek zal kunnen verster ken. Wanneer men de bijdragen van vele particulieren ziet, krijgt men wel de indruk, dat velen er moei te mee hebben hun waardering v. het VVV-werk en die is er onge twijfeld - in klinkende munt om te zetten. Ook met betrekking tot de recre atie van de stadsbevolking werd een winstpunt geboekt Dank zij grote ******^^*******x*^M***»«*«\^v!^<mm»5* Op 26 jan j.l. werd ten aanschouwe van vele Nederlandse kijkers via de televisie de Sportman van jaar 1964 verkiezing gehouden. Vele sportlieden die in dat Olym pische jaar tot enorme prestaties kwamen in aanmerking voor deze onderscheiding. Order hen hoort zeker de Olympische en wereld kampioen judo. Anton Geesink. LAAT die in Tokio een titel wist te ver- overen. die het land van de judo- VERZORGEN ka’s. Japan, slechts voor zichzelf Want dinsdagavond half tien werd HAYEVANDER WERF Anton Geesink uitgeroepen tot sportman van 1964 Mevrouw, mijne heren, Een jaar van grote activiteit ligt achter u. Is het wel ooit eerder voorgekomen dat de raad 12 ver gaderingen per jaar heeft gehou den en dus gemiddeld maandelijks heeft- vergaderd? Er is niet alleen veel vergaderd er zijn ook belangrijke en verstrek kende besluiten genomen. Eén bui tengewone vergadering heeft plaats gevonden: het afscheid van de hr. van der Goot, die als gemeentese cretaris tientallen jaren het gemeen telijk beleid mee heeft helpen be. palen en die nu met een welver diende vakantie is. Uit de kring van oud-raadsleden ging op hoge leeftijd heen de heer Oosten. Met hem ontviel ons ie mand, die zich in vele opzichten verdienstelijk heeft gemaakt voor onze stad. Door een samenloop van omstan digheden - het vertrek van de ge. meente-ontvanger, de concentratie in de gasvoorziening, de invoering van de Algemene Bijstandswet - werd de secretarie voor de oplos sing van een serie problemen ge steld. Men heeft deze extra belas ting, vlot en met enthousiasme aan gebakt. In het algemeen werd een grote hoeveelheid, werk van allerlei aard verzet. Gaarne spreek ik een woord van dank en waardering uit aan ’t gehele gemeentepersoneel in al z’n geledingen. Voor het contact met de bevol king vormt de pers een onmisbare schakel De verhouding met de pers speciaal met de Friso, is steeds van de mees; plezierige aard. ring na de gewonnen slag om de belastingverlaging haar triomf tocht houdt, wordt getrokken door de uitgemergelde scharminkels van de gemeentelijke trekpaarden. Niet ontevreden behoeven wij te zijn over het bevolkingsverloop. Het plattelandsgedeelte bleef het zelfde beeld vertonen en daalde met ruim 1 procent. De stadskern die het vorige jaar steeg mét 1 pro cent ging opnieuw vooruit, nu met een half procent. Zoals bekend heeft men gunsti ge verwachtingen van de plaatsen in de categorie tussen 2000 en 5000 inwoners. Workum neemt daar bij een bevredigende positie in. 1965 is een rond jaartal en daar mee een aanleiding om eens wat verder vooruit te zien. Tussen 1950 en 1960 waren alle plannen in ons land afgestemd op 1980. Nu begint men het jaar 2000 als richtpunt te zien Hoeveel inwoners zal Workum in het jaar 2000 hebben? Het lijkt misschien verre toekomst, maar la ten wij beseffen, dat wie nu bene den de dertig is, dan de pensioen gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt! Zo dicht bij is dit magische getal. Minister Bogaers heeft onlangs in de Tweede Kamer een schatting ge maakt over de bevolking van Ne derland in 2000, gesplitst over de verschillende landdelen. Men ver wacht, dat ons land dan 17 a 20 miljoen inwoners zal tellen en het noorden des lands 2 miljoen. Omdat te bereiken is in de noordelijke pro vincies jaarlijks een gemiddelde groei van U/2 procent nodig. In Friesland is de groei de afge lopen jaren steeds beneden de 1 pro cent gebleven. Toch heeft men re den om te kunnen rekenen op ver melde vooruitgang. Wat zien wij, als wij deze prog noses doortrekken naar Workum? Ik laat een gedetailleerde bere kening achterwege, maar consta teer, dat dan voor Workum in 2000 een aantal van 6000 inwoners kan worden verwacht. Een van de konsekwenties die met deze verwachting samenhan gen is de woningbouw, maar daar over nader. Men kan zich natuurlijk af vragen of Friesland de gestelde groei zal halen Wil Friesland volgens de ver wachtingen meekomen en het in. dustrialisatieproces slagen, dan zal m.i. een krachtige uitgroei van een beperkt aantal kernen nodig zijn. Het belang van de provincie als ge heel is het meest gediend met een sterke groei van Leeuwarden en daarnaast, op het tweede plan Sneek Heerenveen en Drachten. In deze

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1