Eyftich jier lyn Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek Friesland en van RAF Wasautomaten FIRMA C. RIEMERSMA BETREKT NIEUW BEDRIJFSPAND RADIO HINGST RAD/0 FNTFlEWSië AIITO-VEEHIUUB HAÏEVANDER WERF gespecialiseerd in gezelligheids- dranken FA. WESFERHUFS la Visser A Zn. S. V. W. agenda AFD VOETBAL ai? uw met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS IJEME DE BOER DE SPECIAALZAAK VOOR I Verschijnt éénmaal per week FRISO Kontracten volgens alg. regeling 88ste JAARGANG VRIJDAG 5 FEBRUARI 1965 NO. 5 1 i t e WORKUM 0—2 Aanvang 7 uur hielden PLAATSELIJK BELANG TE WORKUM KOOPT EEN ,JAN PLEZIER’ EN EEN TRAMPOLINE 1—1 2—0 2—0 2—0 Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 0—2 0—2 Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 3 r t g n an de et to en T«A AT VERZORGEN biedt u de meeste service in le ;n 2- lg 1—1 0—2 1—1 1—1 2—0 g- k, ge id ke 2—0 2—0 2—0 0—2 de tf- a n ;e n 5- e- ;n ?e ot ie et k i- h n Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donder dagsmorgens 10 uur Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 GEMEENTE HINDELOOPEN Januari 1965: Geboren: Meine Dingelom, zoon van Johannes Visser en Regina Pe- tronella Huitema; Thones, zoon van Heinrich Frie. derich Zweed en Jeltje Blom; Gerrit, zoon van Romke de Jong en Jeltje de Jong. Gehuwd: Hessel Boschma, oud 28 jaar en Deliana Folkertsma, oud 28 jaar. Overleden: geen. Merk 2728 Telefoon 358 DAMNIEUWS WORKUM le klasse Jac. v. d. Meer.L Wijnia D Tjerkstra- Jr.-A Buma J de Vries.C Buma Sj Folkertsma.F. Sjoerds 2e klasse M Hiemstra.W Wink D Tjerkstra Sr..M v. d. Weide 11 D v. d. Meer.J Dijkstra A van Dijk-D Mulder 3e klasse A G Vlas.P Nauta Tj. Folkerts-R. Dijkstra S Couperus.A Folkertsma G Bruinsma.S P Couperus P Couperus.IJ Hiemstra 3e klasse B G Haitsma-H Huisman J de Jong.W Adema R Roskam.J Folkerts G Slootjes.B Visser BUURTFEEST WORKUM. Jl. donderdag de buurtverenigingen ,Meienoar len en It Fleurige Begyntsje’, gezamen lijk hun jaarlijkse feestavond in ho tel De Wijnberg. De voorzitter van ,M.I.’ opende om plm. acht uur de avond, waarna begonnen werd met het zingen van heit Fries volkslied. Het gezelschap Roel Nijboer vul de het eerste deel van de avond met het spelen van het blijspel ,Skat, ik haw de trein forsitten’. Na de verloting was er nog ge legenheid tot dansen, waarvan door velen gebruik werd gemaakt. Een van de vertegenwoordigers van de overige buurtverenigingen voerde rog het woord en bedankte voor het gebodene. Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 cent per m.m. Holwierda 1-Workum 1 vertrek 1.31 Workum 2-Blauw Wit 2.00 uur Workum lA.Blauw Wit IA 3.45 u Afd. Volleybal: S.V.W.-Postale Wegens overcompleet te koop aan geboden HOUTEN MUZIEKTENT met dak, grotendeels uitneembaar, achthoe kig model' oppervlakte 32 M2. Staat momenteel in het park te Workum. Inlichtingen bij Gemeentewerken Workum, Begine 33, Tel 05151-574 WORKUM Onder grote belang stelling werd zaterdag jl. het nieu we pand voor Riemersma’s Auto- uitdeuk- en Spuitbedrijf geopend. De opening werd verricht door de burgemeester van Workum, mr. B. van Haersma Buma door het hijsen van de vlag aan de vlaggestok aan de voorkant van het nieuwe gebouw aan de Spoardyk. Hierna verzamelden aillen zich in de werkhal waarna de burge meester de familie Riemersma geluk wenste met dit bedrijf Spreker wees er op dat dit pand zeer gun stig komt te liggen, omdat de nieu we weg van Bolsward naar de Z- westhoek vlak in de nabijheid komt ,.e liggen. Spreker sprak namens het ge meentebestuur de goede wensen uit en hoopte dat het de Fa. Riemer sma met helt nieuwe bedrijf zeer voorspoedig mocht gaan. De heer Riemersma dankte daar na de burgemeester dat hij dit ge bouw had willen openen en zei ver. der dat reeds geruime tijd steeds werd omgezien naar een andere be drijfsruimte, omdat de werkplaats aan het Noard te klein werd. Het oog viel toen op de voorma lige wasserij Sirius. Onder leiding van architect de Groot uit Joure werd daarna de grote verbouw be gonnen door het Aannemersbedrijf van Fa. de Groot van Ferwoude Het is ongelooflijk welk een ge- daante-verwisseling de oude was serij heeft ondergaan. Onherken. baar van wat het vroeger was. De Fa. Riemersma heeft nu de BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 27 januari t.e.m. 2 febr. 1965 Geboren en ondertrouwd geen Gehuwd geen Overleden Jantje Jacoba Poepjes 28 jaar, echtgenote van Eeltje Mul der beschikking over een werkhal, die 20 bij 12M2 groot is. De aangren zende spuitcabine die geheel afge. sloten kan worden van de werk plaats is zeer doelmatig ingericht. De allermodernste apparatuur is in beide ruimten aangebracht, zodat alle mogelijke aanrijdschade hier kan worden hersteld. Dit betreft zowel plaat- als spuitwerk. De heer Riemersma is zijn bedrijf begonnen als spuitbedrijf maar is zich nu ook meer gaan toeleggen op het herstellen van aanrijdschade Met het steeds meer toenemend aantal auto’s gaat dit bedrijf een goede toekomst tegemoet. Bij bezichtiging bleek dat het gehe. le gebouw zeer praktisch is inge richt. Zo is aan de werkplaats een geriefelijk kantoor gebouwd en ook het privé woninggedeelte van dit gebouw op de bovenverdieping is zeer praktisch en modern uitge. voerci Verrassend mooi is wei het uitzicht, dat men heeft vanuit de bc venvertrekker Het gehele geboü.v :s een aan- whis' voor Workum en natuiub.ik in de eerste plaats voor de familie Riemersma. te. Hy forklearrét deryn dat ,mei syn apparaet in skip it hurdst rint, rjocht yn ’e wyn op. Hy freget mar leafst fyftich tüzen goune foar syn ütfining. Hoe lang it noch duorre hat eai t hy mei syn ütfining foar’t Ijocht kommen is kin ik net neigean, doch wol foun ik der dit oer: ,Fan langstme trille üs skipperssiel, Dér gyng’t yn optocht nei de Wiel, it wünderskip soe sile!... En frege üs letter soms ris ien ,Hoe hat it apparaet foldien?’ Dan sein wy: ,’t Is mislearre!’ Dan hinge üs wer de lippe op’t kin, Dan hien’wy sa’n mistreastich sin, En woen’ljeafst yn üs libbensrin Der noait wer praet fan hearre!’ It is Elzinga dus krektlyn gien as in jiermanich letter Wardenier yn Wolvegea dy’t ek sa’n wünderbaerlike ütfining dien hie. (De bysünderheden oer de ütfining fan Elzinga dy’t hjir boppe stean foun ik yn it boekje: ,It Fryske Binnefeartbidriuw’ fen Tjipke Postma. Aid skipper, ütjown by A. J. Osinga to Boalsert 1930.) Sa en dan nimme wy nou de Friso der mar wer by en wol it nümer fan 23 jan. 1915 Wy léze der ü.m. yn: ,De jeugd’. U heb ik lief mijn blauwgekielde, Mijn Hollands frisch ontloken jeugd. De Genestet. Er zijn er ook, die er een weinig anders over denken dan de Gene stet doet in zijn ,Aan de Hollandsche Jongens’, waaruit we hierboven een paar regels aanhaalden. Die meenen dat het wel goed zou zijn, dat aan de tuchteloosheid onder de jeugd nu eens een einde wordt ge maakt. En onder diegenen behoort wel in de eerste plaats de in ons land bestaande Tuchtunie genoemd te worden. En deze vereeniging meent dat het de school is, die in dezen een goed werk kan doen De vereeniging heeft aan alle gemeentebesturen hier te lande een verzoek gericht, waarin gevraagd wordt dat de gemeentebesturen er bij de on. derwijzers op zullen aandringen dat laatstgenoemden de kinderen zul len wijzen op het verkeerde van ongepaste handelingen’. Ja, as ik dat nou sa lés kin ik my skoan bigripe dat de skoalmas. ters fan doe, noch al frijhwat rekke wiene troch dit adres. Hja moas- ten dus net allinne soargje dat de bern goed ünderwiis krigen, mar boppedien prebearje de dogenieten en kweadoggers dy’t hja yn’e klas se hiene, hwat yn’e stokken to balden. En mei rjocht en reden freget ien fan de skoalmasters dan ek: ,Zijn wij dan belast met de opvoeding van de kinderen? Van huis af moet de verbetering beginnen, want wer ken de ouders met mee, dan komen we nooit tot ons doel.’ Mar hoe of hwat dan ek, de Jeugd’ fan fyftich jier lyn skynt al net ienris safolle cars (it wurd better of minder brük ik leaver mar net.) as de jongerein far tsjintwurdich. Yn de léste helte fan de foarige ieu wiene der ynWarkum sa’n lyts 40 gelegenheden.herbergen en winkels hwer’t men in ,slukje’ of hwat yn’t fleske keapje koe. (Nou ja der wiene wol dy’t it yn in koperen petroalje kantsje hellen en it dan üt in ,treppot’ skonken.) Doch der woe’k net oer hawwe. Yn dy tiid wiene der dus in goed trittich ver gunningen’ Om 1910 wiene der noch 16, dernei 10 en op 21 jan. 1915 naem de Ried it bislüt, om it maximum to bringen op 8. F. Mar it bleau by geruchten. De ütfiner Elzinga liet neat los oer syn wünderskip. ,It skippersvolk hie oars gjin praet As oer it wün’dre apparaet Dat yn ’e ruften slomme Gjin ien wist hwat it wêze soe Mar as men efkes tiid dwaen woe, Soe ’t wol to foarskyn komme’. 1 Doch op 2 april 1915 skriuwt Elzinga in stik yn de Hepkema’s kran- Veel succes toegewenst! Tof slot willen we nog vermel den dat het schilderwerk is uit gevoerd door de Fa. J. Riemersma, de electrische installaties werden aangelegd door Fa. Westerhuis en Zn., het masitiekwerk enz. door Fa M. Visser, stoffering van een en ander door Fa. Robijns. OFFICIËLE MEDEDELINGEN KOSTELOZE INENTING Op dinsdagmiddag 9 februari a.s. zullen de kinderen geboren in de jaren 1953, 1954 1957 en 1958 koste, loos worden ingeënt tegen difterie, tetanus en polio. Ook de kinderen die buiten de gemeente wonen doch hier een school bezoeken komen hier voor in aanmerking De kinderen zullen in school verband naar de plaats van inenting (Sint Jozeph- gebouw) worden gebracht. De kinderen geboren in de jaren 1960 en 1961 zullen deze middag kosteloos worden ingeënt tegen dif terie, kanker, tetanus en polio. Ver zocht wordt zoveel mogelijk op het op de oproepingskaart vermelde tijd stip te verschijnen. De oproepingskaart en de inen- ungskaart of het oranje inentings. boekje moeten worden meegenomen De kinderen die de school in het Heidenschap bezoeken of in het Hei denschap wonen en geen oproeping hebben ontvangen zullen in april a.s. worden ingeënt. De entgemeenschap Workum WORKUM Dat het beduur van Plaa,tselijk Belang wel aktief is blijkt uit het feit dat zij voor de zomergasten, die straks weer naar Workum en het recreatiecentrum op het strand zullen komen, een echte Jan Plezier heeft gekocht. Deze wagen die komt uit de paar. destal van J. W. van Dijk te Emmel oord is bijna honderd jaar oud en heeft bij verschillende feestelijk heden in Friesland al eens dienst gedaan Het ligt in de bedoeling dat de Jan Plezier za! rijden als taxi tus sen het station en het strand, maar ook zullen er rondritten mee ge maakt kunnen worden door Wor kum en omgeving. Koetsier zal zijn de koster van de Hervormde kerk de heer H. Dijkstra. In de eerste week van mei zal de openingsrit gehouden worden. Dan zullen de vakantiegangers deze zomer en vooral de dagjesmensen zich van het station naar het strand kunnen laten rijden. Naar wij verder van de voorzit ter van Plaatselijk Belang de heer Werumeus Buning vernemen is er ook nog een trampoline aangekocht die deze zomer op het strand zal worden geplaatst. Deze spring mat of hoe men dit apparaat ook wil omschrijven, zal straks velen trekken die hun acrobatische toeren willen vertonen Natuurlijk zal voor het gebruik hiervan een kleine vergoeding moe ten worden geheven, want Plaatse lijk Belang is geen instelling met veel geld. Uit dit alles blijkt weer, dat de ze vereniging niet stilzit maar al les in het werk stelt om het de va kantiegangers zo aangenaam mo gelijk te maken. GESLAAGD WORKUM De dames L. Postma en T. Visser slaagden voor het 2e ge deelte van het Examen Diploma Chr. Kleuteronderwijs EERSTE PRIJS GEWONNEN WORKUM De 12-jarige Tjitske Vinke, leelinge van de ULO School kreeg deze week bericht dat ze de eerste prijs van 250- had gewon nen met het oplossen van een prijs vraag uit de bekende Riam School agenda. SINT NICOLAAS ACTIE GROOT SUCCES VOOR GROENE KRUIS Naar wij vernemen is het resultaat van de St. Nicolaas. actie van de Workumer Winkeliers ten bate van het Groene Kruis een groot succes De netto.opbrengst die geheel ten goede komt aan het Groene Kruis te Workum bedraagt f 3616,59. Deze opbrengst is verkregen uit de verkoop van kaarten, zegels, lo ten en enkele giften Het Bestuur van het Groene Kruis wil allen, die hebben meegewerkt aan het wel slagen van deze actie, hartelijk dank zeggen, in het bij zonder de Workumer Zakenclub. BUURTVEREEN. ,’T NOARD’ WORKUM Woensdag 27 januari hield de buurtvereniging ’t Noard in het lokaal Sint Jozef haar fees telijke jaarvergadering. De voorzitter de heer J de Jager heette alle aanwezigen in het volle lokaal hartelijk welkom en memo reerde daarna enkele aktiviteiten van de vereniging in het afgelo pen jaar. De hr I. Huitema bedankt namens de andere buurtverenigin gen voor de uitnodiging Daarna kwam het gezelschap Altsjerk voor het voetlicht met een spel in drie bedrijven: ,De konkur. rent’, wat zeer in de smaak viel. Tussen de bedrijven werd er ’n gezellige verloting gehouden. In een kort slotwoord bracht de voorzitter dank aan allen, die mee gewerkt hadden aan het slagen van de feestavond, in het bijzonder aan het muziekgezelschap Bijlsma, Yn. tema en van der Zee. Na de sluiting was er nog gele genheid voor een gezellig dansje.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1