1 PLAA 7SEUJK NIEUWS Fyftich jier lyn I Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen en Zuidwesthoek Friesland en van fa Visser dfc Zn. Wasautomaten S. V.W« agenda FA. WESTERHUIS RADIO H1NGST uw RADIO ENFELEWSIE AUTO-VERHUUR HAVEVANDER WERF gespecialiseerd in gezelligheids- d ranken iJEME DE BOER 1 DE SPECIAALZAAK VOOR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS Verschijnt éénmaal per week FRIS Kontracten volgens alg. regeling 88ste JAARGANG NO. 6 GEMEENTE WORKUM 3 A in krante F. i 1 l t ■/jS i 2.0 wat r i Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 t l Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donder dagsmorgens 10 uur bestuur de de de Merk 27—28 Telefoon 358 7 3 LAAT VERZORGEN biedt u de meeste service AFD. VOLLEYBAL RKVC-SVW vertrek 6.15 uur van der Woude Begine Slotstraat 11 Culemborg Jacoba Faber Marien - Kennemersstraatweg Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per' post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 cent per m.m. CONCIERGE GROENE KRUIS WORKUM Mevr. Groenhof-Hoek. stra werd benoemd tot concierge van het eerst daags te openen nieu we Groene Kruis gebouw aan de Aldewei. UT WARKUMS FORLINE WORKUM Naar wij vernemen hoopt de bij velen bekende Profes sor Dr. J Jansen (een geboren Wor kumer) op 25 febr. a.s. in de jaar vergadering van Warkums Erfskip te spreken over het interessante on derwerp ,Ut Warkums Forline’ In ons volgende nummer hopen we nog nadere bijzonderheden over deze belangrijke vergadering te kunnen mede delen. We raden allen aan deze avond niet te verzuimen. Gerdina Louise Mairia Tjebbe Westendorp en BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM iji. if- JjL van 3 t.e.m. 9 februari 1965 Geboren dochter van Maria Johanna Catharina Pas" Ondertrouwd en Gehuwd geen Overleden Pieter de Jong 70 jaar echtgenoot van Kornelia Wildschut HOLWIERDE.WORKUM 3-2 Zonder winst en zonder zijn veel belovende jonge speler Teake Ke telaar is Workum van zijn reis naar Holwierde teruggekeerd. Boven genoemde speler liep drie minuten voor het einde van de wedstrijd een beenbreuk op en werd per am bulance naar het ziekenhuis in Groningen vervoerd. Toch valt er aan de Workumer zijde nog meer verlies te melden, de oude crack Tiemen Boersma liep in de 20ste minuut een kuitblessure op, Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 hem verder spelen onmogelijk maakte, zijn plaats werd ingenomen door de pechvogel Ketelaar. Ook de tegenpartij leed verlies in de persoon van hun rechtsbinnen, die zich enige minuten na de rust, van wege een schouderblessure onder medische behandeling moest stel len. De wedstrijd was nauwelijks 2 minuten oud toen Workum, al te gen een achterstand opkeek. Bij ’n voorzet over links vergat de Wor kumer verdediging tijdig in te grij pen, de geboden kans liet links binnen Mooi niet liggen, 1-0 voor de gastheren. Wakker geschud door deze koude douche ging Workum onmiddellijk tot de aanval over, het was linksbuiten Deinum die een trekbal van midvoor Wiersma ai- rondde 1.1. Het spel golfde op en neer met aan beide zijden vlagen van goed aanvalsspel Na 25 minu ten spelen kwam. Holwierde heel goedkoop aan een voorsprong. Door een misverstand in de Wor kumer defensie werd een slecht ge nomen corner niet weggewerkt, de linksbinnen Ritsema strafte het af, 2.1. Doch wederom was het links- ORANJE-VERENIGING Feest op 5 mei a.s. WORKUM. Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling ter gele genheid van de bevrijdingsdag op 5 mei aanstaande feestelijkheden te organiseren. Het is dit jaar im mers 20 jaar geleden, dat ons land bevrijd werd van de duitse over heersing. Onze Or an je-vereniging moet echter eerst over het nodige geld kunnen beschikken voordat er de finitieve plannen voor dit feest worden gemaakt. Daarom, zo deelt het mede, zullen een dezer dagen contributies worden opgehaald De minimum contributie is vast gesteld op 1.50. Een vriendelijk verzoek, stel de contributie-ophalers niet te leur. Leg reeds nu uw bijdrage klaar. Alleen als we allen meewerken, kan de komende bevrijdingsdag op waardige wijze worden gevierd. 24 februari Feestelijke contact av. AFD VOETBAL Zaterdag 13 februari 1965 ONS 2-Workum 2 Vertrek 3.15 u. Workum 3-de Walde aanvang 4 u. Workum 4-Nijland 3 aanv. 2.15 u. QVC 1A-Workum IA vert. 1.30 u. Woudsend IA-Workum 2A vertrek 1.45 u. OUDERAVOND EN LEDENVER GADERING GEREF. SCHOOL WORKUM Maandagavond j.l. hield de "Geref. Schoolvereniging haar le den vergadering en ouderavond. De voorzitter de heer Th. Bosch- ma heette in een kort openings woord de ouders en leden hartelijk welkom en zei dat we met dank baarheid op het afgelopen jaar kon den terugzien. Uit het jaaroverzicht van de se cretaris de heer Wildschut bleek onder meer dat het aantal leerlin gen dit jaar gelijk was gebleven. Daarna kwam aan de orde de wijziging van de Statuten en van het Huishoudelijk reglement. Deze waren beide verouderd en daarom had het bestuur een concept opge maakt, dat meer in overeenstem ming is met de tegenwoordige toe stand. De concepten werden na een korte bespreking vastgesteld. Een der onderwijzers de heer J. Sybrandy had met een viertal groe pen leerlingen enkele liederen inge studeerd, die nu ten gehore wer den gebracht. De beste groep werd met de publieksprijs beloond. Bij de gehouden bestuursverkie zing werd de heer Th. Boschma herkozen. In de plaats van de heer H Wildschut, die wegens aan staand vertrek niet herkiesbaar was kwam nu in het bestuur mevr. Westerhuis.Vlieger. Dit is voor het eerst in de geschiedenis van deze schoolvereniging dat een dame tot bestuurslid werd gekozen. Tot slot werden door het hoofd der school, de heer M. Vrij een se. rie dia’s vertoond van kinderen in de school en op reis, die zeer in de smaak vielen. ,DE VROLIJKE BUURT’ WORKUM. De buurtvereniging De Vrolijke Buurt’ hield 9 februari jl. haar jaarlijkse buurtfeest. De voor zitter de heer I Huitema heette in zijn openingswoord allen hartelijk welkom, in het bijzonder de afge vaardigden van de andere buurten en de medewerkers van de ,Bols- warder Krite’. buiten Deinum die de partijen op gelijke voet bracht, dit gebeurde in de 31ste minuut, uit een lange bal van rechtsbinnen Boersma. De ruststand was 2-2. Na de hervatting trokken beide ploegen fel van leer, vooral de thuisclub, aangemoedigd door hun eigen publiek. Een kwartier na de thee werd iets te ver opdringen de bezoekers noodlottig, bij de over de verdediging gespeelde bal was linksbinnen. Mooi iets eerder, en doelpuntte voor de tweede maal, 3-2. Deze achterstand kon door Workum niet meer ongedaan wor den gemaakt, al werden daartoe wel verwoede pogingen aange wend. maar steeds stond er een been of een doelpaal succes in de weg Mijnheer pechduivel liet zich ook in dit stuk van zaken niet on. betuigd. Een gelijk spel had wel de minimum beloning geweest van dit moedig streven, in deze wedstrijd, die ondanks de in de aanhef reeds vermelde ongevallen geen onspor tief karakter droeg. Andere uitslagen: Workum 2.Blauwwit 3 VRIJDAG 12 FEBRUARI 1965 De avond begon met het zingen van het buurtfeestlied van ,De Vro lijke Buurt’ met muziek van Frisian Band. Daarna kwam .Bolswarder Krite’ met het toneel stuk ,Huslik Forkear’. In de pauze werden er ten bate van de buurtvereniging nog loten verkocht. Mevrouw Fekkes.ter Mos sprak namens de andere buurten nog een dankwoord voor de prettige avond die hun was geboden. Na afloop was er nog gelegen heid tot dansen op de geheel nieu we parketvloer van hotel ,De Wijnberg’. Het was een gezellige feestavond. VOLKSONDERWIJS WORKUM De afdeling van Volks onderwijs hield op donderdag 4 feb. in de ,De Wijnberg’ weer haar jaar lijkse propaganda feestavond De presidente mevr. Van der Veen kon bij de opening een behoorlijk aan. tal leden en genodigden welkom heten, Het was de eerste keer, dat zij deze taak verrichtte, want voor haar had de heer A Werumeus Bu. ning vijf jaar lang de voorzitters hamer beheerd. Hiervoor werd hem dank gebracht. Hierna werd de in november overleden heer Oosten herdacht. Ve ]e jaren heeft hij de afdeling als voorzitter of als secretaris gediend. Als dank voor het vele werk in het belang van Volksonderwijs en de Openbare school werd hij in 1957 tot lid van verdienste van de afde ling benoemd. Voor het verzorgen van het pro pagandistische gedeelte werd het woord gegeven aan de heer Breu- kelaar Spreker begon met zich af te vra gen waarom er propaganda voor Volksonderwijs nodig is. Vroeger moest e? propaganda van zonlicht en frisse lucht gemaakt worden. Men schuwde datgene, wat men voor de gezondheid nodig had. Maar de tijden veranderen. Voor Volks onderwijs is echter nog steeds pro paganda nodig. Wat wilt U voor uw kind? Opvoeden voor een leef bare wereld. Zonlicht en frisse lucht is er op de Openbare school De Openbare school, die niemand uitsluit. Waar ruimte is voor ie dereen, zonder onderscheid naar geloof, rang, stand of ras. Ook heeft men zich i.v.m. de doopbelofte niet verplicht tot een schoolkeuze. De Generale Synode van de Ned. Herv. Kerk heeft zich op dit punt duidelijk uitgesproken. De Vereniging Voksonderwijs met haar ruim 150.000 leden strijdt voor goed openbaar onderwijs, van kleu terschool tot en met de universiteit in het bijzonder. Hierna werd het woord gegeven aan het cabaret gezelschap„De Car rousel’ van Leeuwarden, dat onder leiding van Gatse Boschma opvoer de Mensen en maskers in boel- goed’ Deze met veel vaart gepre senteerde revue, is bij de aanwezi gen goed in de smaak gevallen Yn de FRISO fan forliden wike (5 febr.) hawwe wy léze kinnen: ^Plaatse]ijk Belang te Workum koopt een ,Jan Plesier’ en een tram poline. ,Nou dat bitsjut dan dat wy fan ’e simmer mei de hynder en wein troch Warkum nei it stran ride kinne. Doch der woe ik it nou net oer hawwe, mar oer Plaatselijk Belang seis. Hwant dizze foriening bistiet nou sa njonkenlytsen Li 60 jier. En nou wit ik wol dat der jierren west hawwe dat it spul op ien ear lei, mar nou, ik soe hast sizze de léste jier of tsien, sit der faesje yn Der binne troch Plaatselijk Belang hiel hwat aktiviteiten op tou set wurden dy’t tige slaggen. Lyk as sein bistiet dizze Warkumer foriening sa’n 60 jier. Ik soe dat net witten hawwe as ik yn de FRISO fan 20 febr. 1915 net lézen bie oer it 10-jierrich bistean. Net dat der doe in feest haldden waerd, mar de skriuwer, of sa’t jimm’ wolle de secretaris, üt dy dagen, de hear Th. Tjeerde hie in oersjoch makke fan hwat Plaatselijk Belang sa foar en nei dien hie. It is in Historisch overzicht der werkzaamhe den van de Ver. Plaatselijk Belang te Workum, sedert haar 10 jarig bestaan’ It bislacht sahwat in hiel blêd en is dus to great om it oer to nimmen, lit my derom folstean mei op inkelde bilangryke punten to wizen. Yn de bigjinjierren waerd der in aksje op tou set om de Bank foar de haven, opromme to krijen. Hwant net allinne dat it ,skip mei jild’ der net oer komme koe, mar foral foar de skipfeart wie it sy njon kenlytsen in binaude boel wurden. De Warkumer haven lei by de measte skippers op in minne namme Wy léze der yn dit forslach dit oer: Plaatselijk Belang is ontelbare malen in het strijdperk getreden voor zaken, waarvan ze de over winning helaas, niet mocht bevechten. Zie slechts naar onze beruchte bank voor de haven. Hoevele plaatselijke koppen hebben zich daarop niet te pletter gestoten. Ja, ’>t is hard zand, dat van de bank! En hoe weinig water er in normale getijden ook kan worden gepeild, menig schoon voornemen verdronk onbarmhartig in het beetje zilte nat, dat toch soms nog zoo boos kan doen.’ 1 Nou ik fyn it prachtich moai sein. 1 Oer oprjochting léze wy: ,Op 27 September 1904 werd bij Joh. Boer sma door een voorlopige commissie eene voorloopige vergadering ge houden, die bij de dames Teppema in October daaropvolgende werd voortgezet en alwaar de Vereeniging Plaatselijk Belang werd geboren. Het kind kwam niet zeer moeilijk ter wereld. Wel werd de komst niet van alle kant met evenveel ongeduld verbeid, maar over het ge. heel zag men toch wel zoo verlangend uit naar het verschijnen van dit nieuwbakken wereldburgertje, dat een luid hoerah opging toen het eindelijk zijn intrede deed’. It bern wie der en moast rédden wurde. It earste bistjür bistiet üt de hearen: S. S. Hobma, H A. Visser, A. Brandsma, H. Runia, P. de Zwart en Th. Tj eerde. De earste kwesje dy’t Plaatselijk Belang bihannele wie dy om it postkantoor op geskikter tiden iepen to krijen. En dat slagge. In twade’ stap hat west om de Warkumer neringdwaenden yn de ge. legenheit to stellen hwat mear reklame to meitsjen yn mar ek om Warkum hinne ,Op 12 jan. 1905 werd dit punt onder ogen gezien. Tal van overwe gingen leidden er tenslotte toe, dat een gratis advertentieblad werd geproduceerd, en lijfblad van de Vereeniging welhaast met de fier klinkende leuze: Workum Vooruit’. Ja, ja, men doarst it doe dochs ek wol oan en jow seis I 't. Mar nei :n jier twa wie it libben der üt. 1 ,Op 25 Januari 1905 werd een eerste aanval op het station gewaagd, 1 niet met bommen en granaten maar met papieren projectielen I Yn nije wike fierder. MUTATIES over de maand januari 1965 Vertrek Koop naar Johanna acker 1 naar 13 Alkmaar. Veronica Maria Huitema Noard 177 naar Canberra Australië Sietze Bulthuis Noard 128 naar Age Piersstraat 10 Sneek Baukje Visser Séburch 14 naar Anna Paulownastraat 19a Sneek Frits Koehoorn Nijhuzemerdyk 2 naar Stadsweide 3 Hindeloopen Vestiging Cornelis Johannes Maria Clement van Patrimoniumstraat 31 Drieber. gen.Rijsenburg naar Noard 42 Jan de Boer van Blauwhuis 76 Wym britseradeel naar Noard 124 Huberta Agata van Walta van Gel deringen 50 Steenwijkerwold naar Dwarsnoard 75 Anneke Hoekstra van Woudsend 109b Wymbritseradeel naar De Burd 3 Hijlkie Vlas van Kerkstraat 31 Bols ward naar Snakkeburren 10

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1