P4XMTSEUJK NICUWS Fyftich jier lyn Workumer Krant Nieuws- de gemeenten Workum* Hindeloopen Advertentieblad voor en Zuidwesthoek Friesland en van i Wasautomaten S. V. W. agenda I I fa Visser dk Zn. I FA. WESTERN U IS RADIO HINGST uw RADIO BNTCLEmie HAYSVANDSRWERF AUTO-VERHUUR IJEME PI DE SPECIAALZAAK VOOR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS Merk 27—28 Telefoon 358 Verschijnt éénmaal per week FRISO Kontracten volgens alg. regeling VRIJDAG 19 FEBRUARI 1965 88ste JAARGANG NO. 7 UIT van contactavond Besluit bestrijding le. 2e. F. 3e. rassen’ Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 2. bloembollen c kwekerijproducten, pla'nten, koolplanten, Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donder dagsmorgens 10 uur Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 cent per m.m. doen Boer een cadeau Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 T«A AT VERZORGEN gespecialiseerd in gezelligheids- dranken biedt u de meeste service Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 AFD VOETBAL CVVB.Workum, vertrek 12.45 uur Zwaluwen 2-Workum 2, vertrek 2.45 Workum 3-Zeerobben 3, aanv. 4.00 Workum 1A-QVC IA, aanv. 2.15 u. AFD. GYMNASTIEK In verband met de zijn ei' aanstaande woensdag gym nastieklessen tot 7 uur AFD. VOLLEYBAL Zaterdag 20 februari Heerenveen PZH-SVW vertrek 5.45 uur Maandag 22 februari Workum SVW-Set Up aanvang 8.15 uur in de Lagere woord tot de bewoners van Ma. riënacker en Wymertshof Ds. Mid delkoop sprak er zijn blijdschap over uit, dat zij van nu af aan ook tot de kerkgangers gerekend kon den worden en heette allen harte, lijk welkom. De avonddienst was de Hervorm de avondmaals. en dankzeggings- dienst, waarin voorging ds. M. van der Leun. Naar wij vernemen was de uit zending van de dienst uit de Geref Kerk technisch nog niet volmaakt, de Hervormde dienst daarentegen kwam glashelder door. Maar deze .kinderziekten’ zullen de volgende week wel overwon. nen zijn. CURSUS ,PECH ONDERWEG’ WORKUM. Het Nutsdepartement Workum heeft de Kon. Ned. Toeris tenbond ANWB bereid gevonden in Workum de cursus ,Pech Onder weg’ te geven. MUTATIE RIJKSPOLITIE WORKUM. De postcommandant der rijkspolitie opperwachtmees ter H Vinke is met ingang van 16 febr. overgeplaatst naar de Parket- groep te Almelo. KERKTELEFOON VOOR MARIEN. ACKER EN WYMERTSHOF WORKUM. Zondag 14 februari jl. was het voor de bewoners van de beide rusthuizen een belangrijke dag. Voor het eerst kon men in Ma- riënacker en Wymertshof per kerk telefoon de kerkdiensten beluiste ren De Hervormde en Gereform. kerk te Workum hadden gezamen lijk het initiatief genomen tele foonlijnen te laten aanleggen naar de beide rusthuizen. De eerste dienst die werd uitge zonden via deze lijnen was de mor gendienst uit de Geref. kerk waarin ds D. Middelkoop voorging. Voor het begin van de dienst richtte Z. Eerw. zich met een kort BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 10 februari tot en met 16 febru ari 1965: Geboren: geen Ondertrouwd: geen Overleden: Klasina Hengst, 14 jaar, dochter van Doekele Hengst en En. gel Hielkema. CPB 10 JARIG BESTAAN WORKUM Donderdag 11 febr. was voor de afd. van de CPB een bijzon der dag. Zij herdacht toen het 10- jarig bestaan, een feit dat ’s avonds in de Landbouwschool feestelijk werd gevierd. Het voornaamste onderdeel van het nrogramma was een gezamenlij ke broodmaaltijd die door de leden alle eer werd aangedaan. Nadat de nres. de avond geopend had en een kort welkomswoord had gesproken, vol eden de notulen Daarna werden de hongerige ma- een eevuld. Een zestal slaatjes en verschillende hloemstukjes fleurden de tafels on on dez» eersten bleken er na het brood ook nog best in te willen. Verschillende lenden zorgden afwisseing in de vorm var een voor dracht, een stukje of een ’elf gel maakt gedicht waarin de 10 jaren CPB werden herdacht. In de pauze werden de loten verkocht. De jaarverslagen van de secreta. resse en de penningmeesteresse (Forfolch) ,De verlichting was nog al primitief en petroleum inplaats van gas. Pogingen der stedelijke gascommissie, om ook de H IJ SM tot klant te bekomen bleken ijdel. Paatselijk Belang had in werkelijk heid schitterend succes want niet zeer lang na hare vertoogen tot de directie kwam bericht van toetreding tot de verbruikersschaar en schit terde letterlijk het Station in een zee van gaslicht’ Den 3 maart 1905 werd begonnen actie te voeren tot het doen stop pen van diverse sneltreinen alhier. Hoe wijdvertakt deze ook werden opgezet tot den huldigen dag is de Holl. Spoor doof, zeer doof, geble ven voor beleefde verzoeken zoowel als voor boycott-dreigementen Dat wie dus: mis poes. En it soe noch wol jiermanich duorje ear’t sneltreinen yn Warkum stoppen. Op 8 juni van het zelfde jaar werd besloten voor het muzikaal genot van Workum s ingezetenen een lans te breken De bestaande fanfare korpsen alhier werden gepolst en bereid gevonden, de Raad werkte mee. Plaatselijk Belang gaf subsidie uit hare .welgevulde’ kas en wel dra schetterden in den zomer om de 14 dagen luide fanfares mitsgaders veel andere muziek, over het marktplein van ons oud stedeke. Fan dy tiid of kaem dan oan it bigjin fan de simmer de musyktinte op e merk to s.ean En dat opbouwen fan dy tinte wie al in feest op him seis Jonge ja, om noch mar net ienris to praten oer de jounen dat der musyk op ’e merk wie. Krekt forliden wike haw ik yn’e Friso lê. zen dat de tinte .wegens overcompleet’ to keap is. Dermei fordwynt der al wer in oantinken üt üs jonge tiid. Mar sa giet it nou ienkear. Alles wikselt en foroaret. It skynt yn 1905 in tige droege simmer west to hawwen. De reinwet. ter-bakken allegearre skjin en skjin leech, ek de tsjerkebak. It warbe. re bistjür fan PLB sei ,Mar der most hwat oan dien wurde’ En ek al sie ten hja mei it spoar, de H IJ S M yn tsjok waer, hja spilen it klaer der soe in wetterwein, (ja, mei wetter dat sprekt) op it stasjon komme. En bliid dat de Warkumer froulje wiene, bliid, né der wie’t ein fan wei. Nou koe der werris in kaer wosken wurde ek wer in bihoarlik bakje kofje en thé setten en dat alles tank sij PLB. Dat de nije forienging hie yn ien klap alle herten stellen De deis foar it wetter komme soe, de man mei de skille troch de stêd. ,Er wordt bekend gemaakt dat morgen bij de goederenloods water verkrijgbaar gesteld wordt’. In bulte minsken al tige oan’.t skrippen om foar de oare deis in pear molkbussen to krijjen en dan mei de karre nei stasjon to gean. Mar doe’t de Warkummers de oare moarns oer de bedsplanke stapten ieinde it dat it easde. En sa barde it dat Plaatselijk Belang mei in wein fol wetter sitten bleaun is Yn it forslach stiet dan ek Veel voldoe ning werd er niet mee behaald, want de zaak werd een strop. Oer it 1000 jierrich bistean fan Warkum, in feest dat haldden waerd op 10 juli 1907 léze wy ,Den 27 maart 1907 werd het 1000 jarig be staan van Workum voor het eerst ter tafel, gebracht. Het zal iedereen1 nog in het geheugen gegrift staan met welk een mooi geziene geest-1 drift deze gebeurtenis werd herdacht Die 10e juli van den jare 1907 zaD niet gemakkelijk in vergetelheid geraken. ,Ja, en alle Warkumers greats op de moaije print dy’t wy krigen .Workum oude goede veste, Stedeke van eeuwen heer’, ensfh. .Rechtspersoonlijkheid werd in 1906 aangevraagd en verkregen’ Om dyselde tiid hinne, .opperde men voor de eerste maal het denk beeld in Workum eene Stoom.Wasch. en Strijkinrichting te vestigen. Nou dy is er kommen en wer oan ’e kant rekke. Lit my bislüte mei de léste rigel üt it forslach .Ieder rechtgeaard Workumer stelle er een eer in, deze onpartijdige vereeniging bij voort during te steunen’. En dat jildt ek hjoed de dei noch VERBOD AARDAPPELTEELT Door aanplakking aan het ge. meen.ehuis is op 15 februari 1965 door mij de beschikking van de Mi nister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van 29 oktober L/PA 670, alsmede de wij- i no. L/PA en no. 1961 Met de de ter. DIT NUMMER BESTAAT TWEE BLADEN OFFICIËLE MEDEDELINGEN GEMEENTE WORKUM BEKENDMAKING Burgemeester enWethouders van Workum maken bekend, dat de bij raadsbesluiten resp. dd. 12 oktober 1964, nr. 71, en 23 november 1964 nr. 80, vastgestelde nieuweverorde- ning op de rechten voor het begra ven van lijken op een der Algeme ne Begraafplaatsen in de gemeen te WORKUM, is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 3 februari 1965, No. 7. Genoemde verordening is vanaf heden voor een ieder gedurende 3 maanden ter secretarie ter lezing neer gelegd. Workum, 15 februari 1965. Burgemeester en wethouders, voornoemd, B. van Haersma Buma De secretaris, H M. Gielink. 1955, no. T zigingsbeschikkingen 3001 van 24 november 1956 L/PD 921 van 15 december openbaar bekend gemaakt beschikking L/PA 670 zijn reinen en gebieden aangewezen waarop krachtens artikel 3 van het Besluit bestrijding aairdappelmoe. heid de teelt van de volgende ge wassen is verboden: 1- aardappelen en tomaten; en -knollen, boom. koolraap. stekbie. ten en andere planten, die met de ondergrondse delen worden gerooid, een en ander voorzo ver zij kennelijk bestemd zijn om te worden uitgeplant. Bij de beschikking L/PD 921 is bepaald, dat in tuinen, gelegen bin nen als besmet aangewezen gebie den, en/of terreinen, de teelt van A.M.-resistente daarbij acht FEESTAVOND .JONGEREIN’ WORKUM. 11 februari j.l. hield de afdeling Workum e.o. -van de Jongerein haar jaarlijkse feestavond in Hotel ,De Wijnberg’ De afdelings voorzitter de heer U. J. Wiersma heette in een kort openingswoord alle leden en dona teurs hartelijk welkom' In het bijzonder Burgemeester B. van Haersma-Buma, die spon, taan was ingegaan op de uitnodi ging om deze avond bij te wonen. Door de voorzitter werden ook nog enkele woorden gericht tot de commissie die het, deze avond door eigen leden te spelen toneelstuk, zou bekritiseren De heer O. de Boer leidde daar, na dit stuk bij de aanwezigen in. Dit jaar had de afdeling niet een gezelschap uitgenodigd, maar be sloten om deze Toneelavond door eigen leden te laten verzorgen. Gekozen was het stuk .Flecht op ’e Koai’. Het is een blijspel in drie bedrijven, geschreven door Barend van der Veen. In het Nederlands heette het ,Her rie op de hoeve” De spelers kweten zich goed van hun taak, het was een mooi stuk, dat onder leiding van de regisseur de heer O. de Boer goed tot zijn recht kwam. De voorzitter sprak een woord van dank tot de regisseur die veel moeite had gedaan om het stuk te slagen. Er werd de heer de aangeboden en mevr, de Boer een bos bloemen Hierna werd er nog gedanst op de muziek van de .Frisian Band’. Het was een gezellige en goed ge slaagde avond. toonden aan dat het ledental voor uit gaat maar wat de financiën be treft een achteruitgang geconsta teerd moest worden. Door enkele dames werd op het hoofd van een andere dame een hoed gemodelleerd met behlp van een rol closetpapier en dit was aan leiding tot een algemene vrolijkheid Een kleine modeshow besloot de ze gezellige avond. DE JONGEREIN’ GEEFT TO NEELAVOND IN MARIENACKER WORKUM Maandag 15 febr j.l. werd in Mariënacker het blijspel Flecht op ’e Koai’ opgevoerd, na dat men op donderdag j.l. het stuk in De Wijnberg’ had gespeeld. In tegensteling met de le uitvoe ring, waarin men enkele steken liet vallen, werd het hier in vlot tempo gespeeld. Door de heer v. d. Laan, directeur van Mariënacker, werd een kort openingswoord gesproken Dat het stuk, zeer ten genoege van het aan wezige publiek (inwoners van Ma riënacker, en bewoners der huizen) onderstaande bepalingen worden genomen: De in enig jaar in de tuin met A.M..resistente aardappelras- sen beteelde oppervlakte mag niet meer bedragen dan 1/3 gedeelte van de totale beteel. bare oppervlakte van de tuin; indien 1/3 gedeelte van de to tale beteelbare oppervlakte van de tuin groter zou zijn dan 3 are, mag de in enig jaar met A. M.-resistente aardappelras. sen beteelde oppervlakte niet meer bedragen dan 3 are; op dat gedeelte van de tuin, waarop in enig jaar A.M.-re sistente aardappelrassen wor den geteeld, mogen eerst in het derde daaropvolgende jaar op nieuw aardappelen van A.M.- resistente rassen worden ge. teeld. Onder A.M.-resistente worden verstaan: de aardappelrassen, welke voor het betreffende teeltjaar door de Rijks- eommissie voor de samenstelling van de rassenlij st voor Landbouw gewassen zijn aangemerkt als met resistentie tegen het aardappelcy. stenaaltje. Vanaf heden liggen voor iedere belanghebbende genoemde beschik, kingen, de bijbehorende kaarten en lijsten, waarop de betreffende ge bieden en/of terreinen zijn aange geven, alsmede de lijst waarop de aangewezen rassen met resistentie tegen aardappelmoeheid zijn ver meld, ter inzage. Workum, 15 februari 1965. De Burgemeester, B. van Haersma Buma Leze cursus heeft ten doel au tomobilisten enige technische vaar digheid bij te brengen voor het ver heipen van eenvoudige pech «e' ^1- hn tijdens een autorit. Met deze cursus zullen ongel wij 'old vele autobezitters gebaat zi;n. De cursus bestaat uit vier lessen en staat onder leiding van de heer O Bijstra, wegenwacht te Leeu warden. Zij wordt gegeven op de dinsdagavonden in maart techniekhal van de Chr. Landbouwschool. Voor aangifte zie de advertentie elders in dit nummer WORKUMER FABRIKANT OP DE JAARBEURS WORKUM Onze Workumer indu strie heeft ook landelijk beteke nis. Dit blijkt wel uit het feit dat de Fa. Wed. W. Bakker fabriek van Transportwagens en Kruiwagens met haar fabrikatie Intern Trans port, aanwezig zal zijn op de aan staande voorj aarsbeurs voor Bouw en Transport, die van 8.16 maart gehouden zal worden te Utrecht. We wensen de Fa. Bakker eel sukkes met haar stand op deze Jaarbeurs aardappelen van rassen’ is toegestaan, mits in

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1