S»«X Fyftich jier lyn PLAATSELIJK NIEUWS FUSIE GROENE KRUIS Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad de gemeenten Workum, Hindeloopen voor en Zuidwesthoek van Friesland en Auto-verhuur fa Visser Zn. Wasautomaten ia. ftf. de Vries Xoon Oet het voorjaar... S. V.W. agenda FA. WESTERN U IS RADIO H1NGST uw RADIO EN TELEVISIE NAÏEVANDER WERF gespecialiseerd in gezelligheids- dranken ■H OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS DE SPECIAALZAAK VOOR 8JEME DE BOER 4 V 4 JAARVERGADERING BUURTVER OER DE DOLTE Verschijnt éénmaal per week FRISO Kontracten volgens alg. regeling VRIJDAG 26 FEBRUARI 1965 88ste JAARGANG NO. 8 OFFICIËLE MEDEDELINGEN rekening openbare van gevariëerde VOOR AL UW DRUKWERK HUNIA’S DRUKKERIJ Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 17 tot en met 23 februari 1965: Geboren en overleden: geen Ondertrouwd: Jacob van der Meer 26 jaar en Siementje Meintje Wes. tra, 27 jaar Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donder, dagsmorgens 10 uur ge in alleen verkoop Valspar en Ripolin producten en het onover troffen KLEUR COPPERANT collectie behang kleuren voor Machineschrij ven Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Merk 2728 Telefoon 358 T»A AT VERZORGEN biedt u de meeste service Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Beleefd aanbevelend, Sylspaed 4 Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 cent per m.m. de aandacht op begrafenisstoet dikwijls veel hinder ondervindt van het verkeer op de weg Het bestuur zal een en ander na der bezien. WORKUM. Naar wij vernemen hoopt de vereniging Het Groene Kruis op 3 maart aanstaande haar jaarvergadering te houden. Eender belangrijkste onderwerpen zal zijn het bestuursvoorstel tot vereenvou diging van de contributieschaal. Voor hen die alleen met hun AO W moeten rondkomen bedraagt dit dan 7.50 per jaar, 10.. voor hen met een bruto inkomen tot 10.000.- (hieronder vallen alle bij de zie kenfondsen verplicht verzekerden) ƒ15.. voor iemand die van 10000 tot 15000 verdient en 20- voor verdiensten hoger dan 15000. Naast de vereenvoudiging is hier sprake van een kleine contributie verhoging, die noodzakelijk is voor de hogere kosten, de noodzakelijk heid om moderner verpleegmate. riaal aan te schaffen, stijgende lo nen en dergelijke Een positief ge luid is de door de gemeente ver. hoogde subsidie. De met één gulden tot 5.- verhoogde afdracht aan ’t Provinciaal Groene Kruis per lid is weer een zware belasting. En. kele bezuinigingsmaatregelen zul len dan ook voorgesteld worden. Verder zullen als bestuurslid wor den voorgesteld mevrouw Castelein te Nijhuizum en de heer J. D. de Jager te Workum Naar wij hopen zullen de besluiten op deze verga dering er toe bijdragen tot een prettige en doeltreffende dienstver, lening, in het bijzonder in het nieu we gebouw. DRAAGT ELKANDERS LASTEN WONINGBOUW POTHÜSWYK WORKUM. De vorige week werd de eerste paal geslagen voor de bouw van een dertigtal woningen op bet gemeentelijk bouwterrein aan de Pothüswyk, De bouwvereniging Volkshuis vesting’ heeft de bouw van deze woningwetwoningen gegund aan de Fa. J. K Beuker te Workum. Het electriciteitswerk wordt ver richt door Fa. D. Westerhuis en Zn. het loodgieterswerk door M Visser en het schilderswerk door de geza menlijke Workumer schilders. Als deze huizen te zijner tijd klaar zijn, zal hiermede het gehele ter rein aan de Pothüswyk zijn volge bouwd. STRIPVERHAAL VOOR DE JEUGD In dit nummer beginnen wij met een nieuw stripverhaal voor de jeugd, getiteld: De Avonturen van Pieter Cannegieter. We twijfelen er niet aan of deze avonturen zullen voortaan iedere week met spanning worden ge volgd. Red. nadert de schoonmaak, de tijd van het verfrissen van Uw wo ning. Bij ons kunt U kiezen uit een (machinaal halen wij de randjes eraf) en uit vele glans- en matverf. Speciale aanbieding 4kg. (in muurstof gebroken wit ad 4.50 per emmertje speldje gratis GEMEENTE WORKUM Burgemeester en wethouders van Workum maken bekend, dat de se. cretarie en het kantoor van de ge- meente.ontvanger op vrijdag 26 fe bruari a.s. vanaf ’s morgens half elf gesloten zijn. Workum, 24 februari 1965 Burgemeester en wethouders, voornoemd, B. van Haersma- Buma De secretaris, H. M. Gielink AFD VOETBAL Zaterdag 27 februari 1965 Workum-QVC, aanvang 4 uur Workum 2.VVT 2, aanvang 2.15 u. Froonacker.Workum 3, vertrek 2.45 Bl-wit 1A-Workum IA, vertr 2.45 Workum 2A.Heeg 2A, aanv, 4 uur WORKUM De begrafenisvereniging .Draagt Elkanders Lasten’ hield 17 februari jl. haar jaarvergadering. De voorzitter de heer D. van der Meer heette de ongeveer 35 aanwe zige leden welkom. Uit het jaarverslag van de secre taris de heer A. Hamstra bleek, dat de vereniging in 1964 23 maal dienst had gedaan. Bij de bestuursverkiezing werd de heer A van der Plaats herkozen de heer IJ. van der Heide moest wegens gezondheidsredenen als be stuurslid bedanken. In zijn plaats werd gekozen de heer L. van der Heide. De penningmeester de heer J. de Jager deelde mede, dat er op 1 jan. 1965 in kas was een batig saldo van 4537.88. Dit betekende een ver. mindering van ongeveer 250.- met het vorig jaar. Besloten werd de vergoeding bij een sterfgeval te verhogen tot 450- In verband hiermede zal de contributie met ingang van 1 juli aanstaande met 50 cent per lid per jaar worden verhoogd. De vereniging telt nu ongeveer 1000 leden. Bij de rondvraag werd er nog op gewezen, dat een te plaatsen graf steen altijd blijft voor eigen reke. ning. Ook werd er gevestigd, dat de Wy bigjinne mei hwat koart nijs üt Wakum. Workum. Met de werkzaamheden voor den bouw van een Post en Telegraafkantoor in de Bagijnestraat alhier is dezer dagen een aanvang gemaakt.’ .Workum Bij het jl. gehouden eindexamen van de Vakschool voor behangers en stoffeerders te Amsterdam behaalde onze stadgenoot E. Robijns een diploma voor alle vakken.’ .Workum. Wel heeft de ziekte tot heden geen ernstig karakter, doch in verscheidene huisgezinnen hier wordt ondervonden dat de mazelen een lastige kinderziekte is.’ .Workum. Gisteravond werd op de sociëteit .Harmonie’ de door de IJsclub uitgeschreven Propaganda.feestavond gehouden. Daarvoor uit- genoodigd traden voor een flink bezette zaal op, de heeren Stap, humo rist te Berlicum, en de heer Louis de Haan, toovenaar, buikspreker enz van Rotterdam Dat het bestuur der IJsclub een goede keuze had ge daan bovengenoemde heeren te engageeren bleek wel uit het daverend applaus dat de beide heeren na hun verschillende prestaties ten deel viel.’ Sa, en dan lit ik nou dit soarte fan nijs efkes rêste en kom ta de advertinsjes hwant der fait ek noch it iene en oar oer to skriuwen. Foral dy hwer’t üs de prizen yn neamd wurde fan hwat alles doe sa. hwat koste. It lit him wol tinke dat yn 1915 troch de oarloch, de pri zen fan fierwei de measte produkten stadich mar wis, omheech rou- nen .Wis it gong faek mar mei in healtsje (in halfje seine wy) of ien of twa sinten, mar dat bitsjutte yn dy tiid noch al hwat. Hwant wy moa.te net üt it each forlieze dat der yn 1915 noch gjin sprake wie fan hegere leanen. Wis, der wie wolris in fabryk of in baes dy’t it folk foar in kear in pear sinten ekstra joech, doch dat wie lang net alge- 1 mien. Doch foar ik bigjin oer hwat der doe sa troch elkoar nommen fortsjinne waerd, earst oer de prizen. Yn maert 1915 bitelle men foar in poun süker 24 sinten. Sliters bi. tellen 23 sinten. Ja, yn dy tiid wiene der minsken dy’t yn bipaelde winkels it guod foar .slitersjild’ krigen. Mar yn oktober 1915 jilde de süker al 27 sinten. In pakje ,seeppoeijer ji'de yn maert sawn en in haele sint, mar yn oktober bitelle men foar itselde pakje in sint mear. ,N. Holl. bruine boenen 22 ct p p. Grauwe erwten 30 ct p p. Citroenboontjes (Koudumer) 22 ct p p. ,Mar noch gjin healjier letter (oktober) is alles krekt trije sinten djürder wur. den. It moal, de margerine, kofje, thé en neam mar op alles slacht ien, twa, trije sinten op. Spek, fleis en fet wurde mei de dei djürder en foar de lytse man hast net mear om to biteljen. In doe tige bikinde saek yn Warkum advertearret yn maert,Hee- renkleeding naar maat. Eerste klas uitvoering nieuwste coupe, nieuw, ste stoffen, zwarte costuums 17.50 tot 45.00. Fantasie costumes 12.00 tot 40.00 Wie dat nou foar dy tiid goedkeap as djür? Litte wy nou net it goed- keapste en ek net it djürste nimme, mar sizze dat in bihoarlik pak klean 30 goune koste. Der moast in tiid foar sparre wurde om ’t byelkoar to krijgen Witte jimme wol dat in timmerfeint, troud of net troud, sahwat trije sturen yn’e ure forstsjinne? En dat der foar in ,fest baentsje’ hwat 11 gou ne wyks joech, mar leafst 1200 gegadigden wiene? Wol in biwiis tinkt my dat de measte minsken it lang net rom hiene, ja dat it in bulte hüshaldingen net fet soppe. Nou wie der yn Warkum, lyk as op safolle oare plakken, in .Steun comité’. Ik haw it der al earder oer hawn. Om nou de minsken hwat to helpen oan goedkeaper iten to kommen, liet dit komité fisk üt IJ- muiden komme. Workum. Door tusschenkomst van het alhier bestaan de Steuncomité zal een poging worden beproefd, om de ingezetenen wekelijks van versche visch te voorzien. Het voornemen bestaat de visch des Woensdagavonds per laatste gelegenheid uit IJmuiden te be trekken, om ze Donderdagsmorgens bij afslag te veilen. De eerste af slag van kabeljauw, schelvisch en schol zal plaats hebben op Donderdag as ’s morgens 9 uur op de Markt. It roun lykwols allegearre al wer hiel oars as men forwachte hie. F. WORKUM, Op 16 februari j.l. hield de buurtvereniging ,Oer de Dolte’ haar jaarvergadering in de kantine van Govers en Striethorst N.V., alhier. De voorzitter kon een groot aantal leden welkom heten. Uit het jaarverslag van de secre taris kwam duidelijk naar voren dat de vereniging kon terugzien op tal van activiteiten. Ook uit het fi nancieel verslag van de penning meester bleek dat er een flink ba tig saldo in de kas was. Als attrac tie op deze avond werden door de heer Zijlstra dia’s vertoond, hetgeen door de aanwezigen zeer op prijs werd gesteld. Daar de voorzitter Hofman, we. gens drukke werkzaamheden, niet herkiesbaar was, werd in zijn plaats gekozen de heer S Buma. Om plm. 11.30 uur was deze ge zellige avond afgelopen. HERKEURING VAN MATEN, GE WICHTEN EN MEETWERK TUIGEN De herkeuring van maten, wichten en meetwerktuigen zal deze gemeente plaats hebben in het handenarbeidlokaal der lagere school, Merk 7, en wel voor alle inwoners van de gemeente Workum op VRIJDAG 19 maart a.s. van 10-12 en 13.16 uur MAANDAG 22 maart a.s. van 10-12 en 13.14 uur Belanghebbenden worden voorts verwezen naar de uitvoerige be kendmaking, welke in het publica. tiekastje aan het Stadhuis is aan geplakt. WORKUM, 23 februari 1965 Burgemeester en wethouders van WORKUM, B van Haersma Buma De secretaris, H. M. Gielink COOP. ZUIVELFABRIEKEN WORKUM. De coöp. zuivelfabriek te Uitwellingerga heeft in een ex. tra ledenvergadering besloten over te gaan tot fusie met de Coöp. Zui. velindustrie ,De Goede Verwach ting’ te Workum. REUNIE OUD-WORKUMERS WORKUM. Naar wij vernemen is dit jaar de reunie van de Vereni ging van Oud-Workumers vastge steld op 24, 25 en 26 augustus aan staande. Men houde nu alvast met deze data. TEKENWEDSTRIJD JONGEREIN WORKUM. Mej. H. Koopmans, Al. dedyk 43, lid van de Jongerein.afd. Workum ontving deze week bericht dat ze de tweede prijs gewonnen had in de tekenwedstrijd, die uit geschreven werd door de Platte- landsjongeren in Nederland (PJGN) Als bijzonderheid kunnen we nog vermelden, dat mej. Koopmans het vorig jaar de eerste prijs won in ’n tekenwedstrijd van de Provinciale afdeling van de Jongereln. GESLAAGD WORKUM. Geslaagd voor Stenogra fie Engels (Ver. Handelsex Stenografie en mej A. Mundt- EXCURSIE BUURTVERENIGING WORKUM. De buurtvereniging Oei' de Dolte hield 23 februari jl een excursie naar het atelier van de Fa. Govers en Striethorst, alhier. Een vijf en dertig dames van deze buurt namen deel aan deze excursie Met veel interesse werd door de dames een en ander bezichtigd. Men kon in de verschillende af delingen van dit bedrijf zien noe de baby, en kleuterkleding werd vervaardigd Het was voor velen ’n openbaring hoe hier in Workom dit alles op de modernste wijze ge maakt werd. In de smaakvolle kantine konden de dames nog genieten van een verversing hun door Govers en Striethorst aangeboden. plastic emmertje) veegvaste met Ripolin

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1