PLAATSEIMK NIEUWS SoleX Fyftich jier lyn o lts A Bf Workumer Krant Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- en Zuidwesthoek van Friesland en Frysk Orkest in Workwm De Flevo’s voor de radio ta Visser Zn. Wasautomaten Auto-verhmir S.v7w7ageiida K. H HAVEVANDER WERF FA. WESTERNUIS RADIO H1NGST uw RADIO EN TELEVISIE VERZORGEN ■I DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS IJEME DE BOER 3 SS ■i i Verschijnt éénmaal per week FRISO Kontracten volgens alg. regeling VRIJDAG 5 MAART 1965 88ste JAARGANG NO. 9 1965. openbare de F. PERSONEELSAVOND C.Z.l. uur UITSLAG STALWEDSTRIJD S Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 cent per m.m. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donder dagsmorgens 10 uur Workum - in gasver- Merk 2728 Telefoon 358 met sopraan TINE FRATERMAN HERKEURING VAN MATEN, GE WICHTEN EN MEETWERK TUIGEN De herkeuring van maten, wichten en meetwerktuigen zal Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 Afd. Volleybal: Workum; SVW.DVC, aanv 7 WORKUM. Zaterdagavond van 8.15 tot 8.45 zingen de .Flevo’s’ voor de radio via de K.R.O..microfoon. met en zonder chauffeur (All-risk verz.) It li+ him wol tinke dat der doe de tongersdeitomoarns in bulte fork nei de Merk tasetten wie om in mieltsje goedkeape fisk Mar de measten kamen mei lege hannen thüs. Workum. Bij de heden gehou. i den vischafslag op de Markt alhier was veel publiek aanwezig. Velen moesten teleurgesteld zonder visch naar huis gaan. De aangevoerde visch werd tegen hoogen prijs verkocht terwijl, naar men ons mede deelt, de kwaliteit te wenschen overliet.’ Ek hjir wie dus fan tapassing: ,De vis wordt duur betaald.’ En im- I men dy’t him een liefhebber van visch’ neamd, skiuwt yn in ynstjürdi stik under mear: ,De goede bedoelingen van het Steuncomité, namelijk het wekelijks doen afslaan van visch, op prijs stellende, komt het mij toch voor, dat, wil de afslag slagen, betere maatregelen dienen te wor den genomen. Er was nl. voor de meeste koopers geen afslager en even min visch te zien. Tevens was op twee meter afstand door het geroe zemoes de afslager niet te verstaan. Hy bislüt syn skriuwen mei: ,Te. vens zou de visch gesorteerd kunnen worden in groot en klein en daar mede ook de inzet voor kleine visch lager gesteld, zoodat ook de ar beiders daarvan kunnen profiteren.’ Der komt letter noch wolris in kear fisk oan ’e merk, mar klachten oer de regeling haw ik net mear fine kinnen. Bigjin 1915 wie der noch gjin distribüsje, hwant men koe sahwat fan alles noch keapje, sij it dan, lyk ik al earder skreaun haw, dat alles süver mei de dei djürder wurde Mar bigjin juny is der foar it earst sprake fan breakaerten. En dan allinne noch mar foar brea gebakken van ongebuilde tarwe’. Doch der sille wy letter noch wol oer skriuwe Ik kom nou ta in hiel oar ünderwerp. Wy witte allegearre wol dat der nei in oarloch altyd greate foroaringen komme op alle gebiet. Sochs hat it gefal west nei 1945, mar foral ek nei de earste wraldkriich 1914-1918. Nou moatte wy net üt it each forlieze, dat 1914.1918 üs lan buten de oarloch bleaun is en wy foar in great diel baes wiene yn ei. gen hüs. Mar it gefolch der fan hat west, dat, as de regearing maatre gelen nimme moaste dy’t it folk net oan stiene, der al gat; opstoatsjes fan kamen. Sjoch de skiednis üt dy tiid mar nei, hoe ’t er foral yn de greate stêdden wol omwei gien is. Ja, en net allinne under de boarge. rij, mar ek yn it leger broeide it manich kear, binammen yn de léste oarlochsjierren. Yn ’t bigjin fan 1915 wie’t oeral noch aerdich rêstich sa ’t skynt,1 hwant birichten deroer haw ik net fine kinnen. Mar bigjin maert lêzei wy foar it earst oer opstoatsjes under ’e soldaten, sij it dan allinne mar yn plakken hwer in great garnizoen lei, sa lyk as yn Utrecht. Dat it er der slim omwei gien wie biwiist dit biricht. .Dinsdagavond hebben ern stige ongeregeldheden plaats gehad te Utrecht, een voortzetting van de ordeverstoringen die Zondagavond hebben plaats gegrepen in den om trek van het Centraal station en waarbij het eveneens geducht is toegegaan. Zondagavond betrof het een botsing tusschen militairen en hunne meerderen. Dinsdagavond begonnen de ongeregeldheden al vroeg om een uur of zeven, toen trok een reusachtige troep militairen, min deren in rang door het centrum der stad socialistische liederen zingen de. Op het Vreeburg werden eenige officieren omsingeld en uitgejouwd en de houding van de manifesteerenden was zoo dreigend dat de offi- i eieren het geraden vonden ergens binnen te g<.''n. Inm.''dels kwam een i sterke politiemacht op de neen die van de wapsns gebruik maakten om de menschenmassa '.e noodzaken uiteen te stuiven. Echter kwam het tot bloedige toonee'.-n. Bij Ik; chargeeien van pol.tieagenten en versterkt met maréchaussees was het gedrang zoo hevig, dat op den hoek van het Vreeburg een der groote winkelruiten van de firma Schoonhoven werd ingedrukt. Een inspecteur van politie werd over hoop gelocpn en geraakte onder den voet. Later opgenomen bleek de i man ernstig gewond te zijn. Vele winkeliers lieten voor de winkelrui ten planken spijkeren. De oorzaken van dit alles? I Yn nije wike fierder. C.L.L.S. WORKUM Vrijdagmiddag 26 februari werd in het overblijflokaal van de Chr. Lagere Landbouwschool alhier de uitslag bekend gemaakt van de stalwedstrijd. De prijsuitreiking werd verricht door de directeur van de zuivelfabriek ,De Goede Ver wachting’. Deze wees op het be lang van dergelijke wedstrijden en had voor iedere deelnemer een toe passelijk woord Uitslag Joh. van Rijs, Workum 276 punten eerste prijs (beker), A. Bokma, Workum 272 punten 2e pr. (beker), J. Feenstra, Koudum 269 3e prijs (statief), R. Harkema, Wor kum 262 4e prijs (statief), F. Kui- WORKUM Met ingang van 1 mei a.s. is benoemd tot Technisch Amb tenaar bij de gemeentewerken te Rijnsburg (Z.H.) onze stadgenoot de heer Th. L. Tj eerde. pers, Allingawier 257 5e pr. (me daille), B Spijksma, Parrega 253 (eerv. vermelding), H. Dijkstra, Koudum 251 (eervolle vermelding) J. Kuipers, Heidenschap 249, G. Kuipers, Heidenschap 247, A. Ban^1 stra, Staveren 242,J Kooi, Staveren 241, H. Walta, Workum 241, J Plan tinga, Warns 233, Br. Reitsma, Schuber;. Deze zeer gevoelige mu ziek met zijn walskarakter is van een onvergefelijke schoonheid. Het koncert wordt besloten met de uitvoering van de vijfde sym fonie van Schubert. Dit vierdelig werk schreef Schubert speciaal voor de muziekavondjes in zijn ouder lijk huis waar met vele muziek. vrienden een orkest werd gefor. meerd. De symfonie toont geheel ’t karakter van die atmosfeer, waar in zij is geboren: een atmosfeer van intieme musiceervreugde, van zich onbekommerd ’overgeven aan pure muzikale schoonheid Een opgewekt sluitstuk van een koncert, dat een volle zaal dus ge heel wettigt. Warns 231, H. Veldstra, Molkwerum 231. Afgewezen twee deelnemers. Iedere deelnemer ontving het di ploma. Tenslotte dankte de voor zitter van de school de verschillen de commissies die tot het slagen van deze prachtige stalwedstrijd hadden meegewerkt. ge in deze gemeente plaats hebben in het handenarbeidlokaal der lagere school, Merk 7, en wel voor alle inwoners van de gemeente Workum op VRIJDAG 19 maart a.s. van 10-12 en 13.16 uur MAANDAG 22 maart a.s. van 10-12 en 13.14 uur Belanghebbenden worden voorts verwezen naar de uitvoerige be kendmaking, welke in het publica- tiekastje aan het Stadhuis is aan geplakt. WORKUM, 23 februari 1965 Burgemeester en wethouders van WORKUM, B van Haersma Buma De secretaris, H. M. Gielink WORKUM. De personeel sverenig :ig van de Coöp. Zuivelindustrie ,De Goede Verwachting heeft 23 febru ari bij Wouter en Tine in het ge bouw Sint Jozef een gezellige en sportieve avond gehad. Het was dan ook al twaalf uur geweest, toen het bestuur aan de volgende personen, die als overwin naars uit het strijdperk traden, de prijzen uitreikte. Biljarten: 1 A de Jong 2 T Foe. kema. Sjoelen: 1 M Oosterkamp, 2 Wouda. Klaverjassen: 1 G van der Bijl, 2 R Dijkstra Schutjassen: 1 A Menger en Jan de Jong, 2 A IJntema en Joh Bos ma Troostprijzen: 1 Jozef Ketelaar en P Dijkstra 2 P Veenstra en J. gespecialiseerd in gezelligheids- Zeldenrust. dranken De vereniging kon op een geslaag- biedt u de meeste service de avond terugzien. OFFICIËLE MEDEDELINGEN GEMEENTE WORKUM 4 4 BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Workum maken bekend, dat bij hun besluit d.d. 23 februari 1965, nr. 5, de naam van onderstaande persoon werd geplaatst op de daar toe bestemde lijst voor erkenning als gasfitter c.q. handelaar voor de levering van gasverbruikstoestellén C. de Jong, Noard 9, gasfitter en handelaar bruikstoestellen. Workum, 25 februari Burgemeester en wethouders voornoemd, B. van Haersma Buma De secretaris, H. M. Gielink Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 T«A AT ZATERDAG 6 MAART 1965 AFD. VOETBAL: Leeuwarder Zwaluwen-Workum vertrek 3.00 Workum 2-ONS 2, aanvang 4.15 Workum 3.Makkum, aanvang 2.30 Heerenv. Boys 2A-Workum 2A vertrek 2.00 Workum lB-de Walde 1B aanvang 3.15 Op dinsdag 9 maart a.s. ’s avonds om half acht zal het Frysk Orkest onder leiding van Alfred Salten ’n koncert geven in de Gereformeerde kerk te Workum. Voor dit koncert is een programma samengesteld uit werken van bekende komponisten die ook een niet geregelde koncert- bezoeker goed in het gehoor zullen liggen. Interessant is ook de mede werking van de uitstekende zange res Tine Fraterman, die met haar heldere sopraan al in vele plaat sen groot sukses heeft geoogst. Zij is, voor zij duidelijk voor de kon cert- en oratoriumpraktijk koos, verbonden geweest aan de opera Forum in Enschede. Het orkest opent het programma met een Sinfonia van Tartini, een prettige speelmuziek, die een uit stekende inleiding van de avond vormt. Daarna volgt de ouverture Figaro’s Hochze.it van Mozart en voor de pauze wordt het programma besloten met het beroemde werk van Mozart: Exsultate, jubilate (Verblijdt u en jubelt). Na de pauze komt er een werk alleen voor blazers, namelijk van Beethoven Adagio für die Spiel- uhr’. Oorspronkelijk een melodie geschreven voor een klokkenspel (Spieluhr), welke een tiental jaren geleden bewerkt is door Willy Hess voor een blaasensemble, bestaan de uit één fluit. 2 hobo’s, 2 klari netten, 2 fagotten en 2 hoorns. Na dit werk voor blazers voert het orkest één van de mooiste wer ken van het programma uit, name lijk de .Vaises sentimentales’ van

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1