<1 SW wint van DVC 3=1 Eyftich jier lyn MB Workumer Krant Advertentieblad Friesland en van Voor elk wat wils leesbibliotheek Kemker Wasautomaten Auto-verhuur met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS Nieuws- en S.V. W* agenda zaterdag 13 maart: AFD. VOETBAL: fa Visser Zn. voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek Hu:- FA. WESTERN U IS RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE HATEVANDER WERF DE SPECIAALZAAK VOOR IJSME 55E BOER JE Verschijnt éénmaal per week Kontracten volgens alg. regeling 88ste JAARGANG NO. 10 VRIJDAG 12 MAART 1905 gedra. tlYi van openbare de nog terug te komen 11.9, door het Fr. Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN luide de ge in INSCHARING VEE IN DE WORKUMERWAARD SVW.aanvoerdster Siemie Westrai (met rugnummer 1) slaagt er niet in een smash te plaatsen inschaarders wordt zorg gen. WORKUM, 9 maart 1965. Burgemeester en wethouders van Workum, B. van Haersma Buma De secretaris, H M. Gielink. Set Up PZH Griffioen Postale Be Quick 16—14 16—10 14— 8 14— 8 14_ 0 T«A AT VERZORGEN Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donder, dagsmorgens 10 uur Afd. Volleybal: 13 maart Be Quick.SVW te Heeren- veen aanvang 19.. uur 16 maart Helios.SVW te Leeuwar den aanvang 21.. uur Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 VOLLEYBAL OVERGANGSKLASSE (dames) tot maar dit bleek niet genoeg. De voorsprong van de Workumer dames kwam niet meer in gevaar en ze wonnen deze set met 15.9. Deze overwinning was ten volle verdiend. De stand van maandag 8 maart: DVC 17—30 SVW 15—26 Oudehaske 1522 Helios 1518 RKVC 16—16 VVT 2_Workum 2, vertrek 12.30 Workum 4.Bolswardia 4, aanv. 2,30 Workum lA.Harken. Boys IA aanvang 4.15 Woudsend 1A-Workum 2A vertrek 1.30 QVC 2B.Workum 1B vertrek 12.30 Workum 2B.Zeerobben 2B aanvang 3.15 Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post ƒ3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 cent per m.m. (forfolch) Men hoort verschillende dingen noemen: groote ontevredenheid in het garnizoen, over het weigeren van een ééndaags verlof (o.a. op den jongsten Zondag); ontevredenheid over de voeding en ook klachten over de houding van meerderen tegenover de minderen. Hoe dat alles zijal deze dingen zullen zeer zeker nu wel grondig onderzocht wor. den.’ Merk 27—28 Telefoon 358 GEMEENTE WORKUM MUTATIES over de maand februari 1965 VERTREK Har men Vinke van Fortun 7 naar Almelo, Schoolstraat 54 Durk Dijkstra van Panwurk 19 naar Harlingen Zuiderbolwerk a/b Su zanna Jan Bijlsma van Sud 11 naar Lee warden Wilgenstraat 20 ihoog) VESTIGING Hendrik van der Laan uit Epe Ro zenhof 21 naar Marienacker 1 Voor hen die in 1965 in aanmer. king wensen te komen voor het in scharen van koeien, hokkelingen en/of paarden in de Workumer. waard zijn ter secretarie voorwaar den en aanvraagformulieren ver krijgbaar. Deze formulieren moeten - ingevuld voor 5 april 1965 ter gemeentesecretarie worden ingele verd. Uitsluitend runderen uit abortus vrije bedrijven zullen worden inge schaard. Alle in te scharen runde ren moeten in de periode van 1 fe. bruari.15 april 1965 tegen mond, en klauwzeer zijn geënt, horzelvrij zijn en in aanmerking komen voor witte verklaringen. Gedekte of ge. insemineerde hokkelingen worden niet toegelaten Hokkelingen moe ten geboren zijn na 31 december 1963. Voor K.I. voor rekening van de gespecialiseerd in gezelligheids- dranken biedt u de meeste service bijbehorende schriften en ving Gedurende bovengenoemde ter mijn kunnen belanghebbenden hun bezwaren tegen dit ontwerp bij de gemeenteraad indienen. Workum, 10 maart 1965. Het hoofd van het gemeentebe stuur voornoemd, B van Haersma Buma tiekastje aan het Stadhuis is geplakt. WORKUM, 23 februari 1965 Burgemeester en wethouders WORKUM, B van Haersma Buma De secretaris, H. M. Gielink (Cliché afgestaan Dagblad) OFFICIËLE MEDEDELINGEN GEMEENTE WORKUM Herziening uitbreidingsplan in on derdelen. Het hoofd van het gemeentebe stuur van WORKUM brengt ter kennis, dat vanaf 12 maart 1965 tot en met 8 april 1965, voor een ieder ter gemeentesecretarie te Workum, des voormiddags van 9.12 uur ter inzage ligt het ontwerp tot herzie ning van het uitbreidingsplan in onderdelen (herziening 1965), met bebouwingsvoor. toelichtende beschrij- vraagd hoe de spr. dacht en de üenurendag. Spr. was tegen Staatspensionering omreden dat bedeeling was. Te. 1 gen Algemeen kiesrecht omreden vele slampampers het kiesrecht niet waard zijn, en tegen denurendag, als zijnde te bindend en zeer moei lijk uitvoerbaar; voor sommige bedrijven zou hij er niet tegen zijn. Ook na dat opgemerkt was, dat, als staatspensionering zonder pre miebetaling bedeeling is, hoe’t dan te rijmen is, dat zulks bij de pen. sioen.verzekeringwet waar de belanghebbende slechts een luttel be. I drag tot premie bij draagt, de patroon daar veel meer heeft aan toe te voegen en de staat ook reeds eenige millioenen bijdraagt, bleef de spr. er bij, dat staatspensionering bedeeling was.’ Ik miende der goed oan to dwaen om dit oer to nimmen, om sjen to htten hoe ’t fyftich jier lyn oer bipaelde fraechstikken tochte. Sa en dan it greatste nijs üt de FRISO fan 6 maert: .Benoemd tot Burgemeester der gemeente Workum Jonkheer J Quarles van Ufford.’ En dan m wike letter: ,Onze nieuwe Burgemeester Jhr. J. Quarles van Ufford zal met ingang van 1 April a.s. eervol ontslag ontvangen uit zijn tegenwoordige betrekking aan het Ministerie en is op denzelf- den datum de ingang bepaald van zijne benoeming als Burgemeester van Workum; terwijl, na correspondentie met onze waarn. burgem., be sloten is de installatie te doen plaats hebben op voornoemden datum, s namiddags te 2 ure.’ Dermei krige Warkum in jonge .burgervader.’ En om’t wy nou dochs yn Warkum sitte in biricht fan 19 maert. .Workum. Sneeuw, sneeuw, is al wat het oog ziet. Sneeuw op het' land, sneeuw in de lucht, overal sneeuw. Gisteravond' begon de sneeuw storm en toen we hedenmorgen ontwaakten, kwamen we tot de minder aangename ontdekking, dat de afgeloopen nacht een zeer dik winter kleed over de aarde had verspreid. Reeds gisteravond was vertraging der treinenloop te constateeren en hedenmorgen reed er zelfs geen trein in de richting Stavoren-Leeuwarden. Gelukkig zijn we reeds in de tweede helft van Maart, zoodat de sneeuwmassa wel spoedig ver. dwenen zal zijn.’ p MAANDAG 22 maart a.s. van 10-12 en 13.14 uur Belanghebbenden worden voorts verwezen naar de uitvoerige be kendmaking, welke in het publica. tiekastje aan het Stadhuis is aan- Tink er om dat dit biricht in danige opskuor tewtech brocht hat yn üs lan. Hwant dit rukte nei revolüsjewie opstean tsjin wettich gesag i en in .ondermijning van de krijgstucht.’ En foar in great diel wie it dat ek wier. Mar it wiisde ek op in foroaring yn de forhaldingen dy’t kom. me soene en komme moasten. Né, dat wie net mear to kearen en tsjin to balden.. Allinne men seach de dingen allegearre noch sa hiel oars as wy nou 50 jier letter. 1 Ik wol hjir noch in oar foarbyld oanhelje hoe’t men yn dy dagen tocht oer bipaelde fraechstikken, dy’t nou al lang gjin fraechstikken mear binne, ja, dat wy nou al stikken en stikken fierder binne as men doe tinke en ütsprekke doarst. Yn Hynljippen spriek in Twadde Keamerlid. En mei it ütsprekken fan syn rede wie der .gelegenheid tot het stellen van vragen.’ ’k Sil dy oernimme sa’t it yn de FRISO stiet. ,Eersuens werd gevraagd of de spreker ook raad wist tegen de abnor maal hooge melkprijzen. Een moeilijk te beantwoorden vraag zegt spr. zonder de plaatselijke toestand te kennen. Hij geeft echter de raad, wend u ;tot de plaatselijke overheid, die heeft hier in de eerste plaats te voorzien. Ook belooft hij deze aangelegenheid na thuiskomst in den Haag, in regeeringskringen te zullen bespreken. Vervolgens werd ge vraagd hoe de spr. dacht over: Staatspensionering. Algemeen kiesrecht HERKEURING VAN MATEN, GE WICHTEN EN MEETWERK TUIGEN De herkeuring van maten, wichten en meetwerktuigen zal deze gemeente plaats hebben in het handenarbeidlokaal der lagere school, Merk 7, en wel voor alle inwoners van de gemeente Workum op VRIJDAG 19 maart a.s. van 10.12 en 13.16 uur Zaterdag 6 maart jl. vond de topwedstrijd plaats in de overgangsklasse dames tus sen SVW en het Dokkumer DVC. In deze zeer spannende en overigens zenuwachtige wed strijd bleek dat SVW toch mentaal veel sterker was dan DVC. De beide teams begonnen bepaald zeer zwak te spelen, maar mede door de luide aanmoedigingen van de vele supporters kwam er bij de stand 6.5 iets meer in het spel, voor al aan de kant v. d. gasten. DVC liep uit naar een 6-11 voorsprong, maar kreeg het nog zwaar te verduren, toen ook de SVW.dames beter in hun spel kwamen. Het werd in het laatst van de eerste set nog spannend met de 'stand 12.13 in het voor deel van DVC. Deze kon den de voorsprong behou den en wonnen met 13.15. Daarmede was de stand 0- 1. In de tweede set was er één team, dat de toon aangaf en SVW begon steeds beter te draaien. Door de betere op. bouw hadden de Worku mer dames al spoedig een veelbelovende voorsprong van 8-0 en SVW kon deze zonder enige tegenstand met 15.3 winnen. Hierdoor was de balans weer in even wicht. Het team van DVC begon langzamerhand al te wan kelen en in de derde set nam SVW opnieuw een voorsprong van 5.0, doch door een Prima opslag van mej. Schaaf kwam DVC terug en wist zelfs de leiding over te nemen op 9.11. Maar door voortreffelijk coachen wist SVW het initiatief over te ne men en de thuisclub wist ook deze set in haar voordeel te beslissen 15.13. In de vierde set bleek dat de D VC dames volkomen waren aange slagen, hierdoor nam SVW een voorsprong van 9-3, DVC probeer.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1