Jaarvergadering Plaatselijk Belang PUMTSEUJK NIEUWS Nieuws- en Zuidwesthoek Friesland en van Wasautomaten Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Workumer Krant Het verloofde Paar fa Wisser Zsi. NAVEVANDER WERF gespecialiseerd in gezelligheids- dranken FA. WESTERN U IS Au to-verhuur RADIO HINGST RADIO EN TELEVISIE S.V.W.agenda IJEME DE 2 art lil» 8 DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS uw 8 gemeente workum burgerlijke stand WARKUMS Erfskip Verschijnt éénmaal per week FRISO Kontracten volgens alg. regeling 88ste JAARGANG NO. 11 VRIJDAG 19 MAART 1965 UIT HUNIA’S DRUKKERIJ VOOR AL UW DRUKWERK DIT NUMMER BESTAAT TWEE BLADEN Uitgave Hunia's Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon ad ra. 05151-466 Postrekening 8G5699 Merk 27—28 Telefoon 358 yn it hüs foun men noch 4100 c.g. oan kontanten. Der wie yn dy tiid noch hiel hwat los lan. Hinlopen hie net minder as 125 stikken los lan yn bisit en bop. pedat noch in ,sathe en landen, de vogelkooy genaamd, omtrent Fok ken Oord’ sa léze wy. Mar der wie. ne yn ’e hüs noch wol oare saken. W.T.B. aan. N.V. biedt u de meeste service m jr e- er met en zonder chauffeur (All-risk verz.) T,A AT VERZORGEN >n n! k- ia- ijn ;et nd AFD. VOETBAL: Abonnementsprijs f 1.50 per kwart, per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 cent per m.m. Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donder dagsmorgens 10 uur Korr. adres voor mezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 BEZORGING FR1SO De volgende week kan de Friso pas vrijdags bezorgd worden had dit jaar een Jan Plezier en een trampoline gekocht en dit vergde ongeveer 1700... De heer Buning werd met bijna algemene si.emmen herkozen. Er werd een voorstel, afkomstig uit de vergadering, aangenomen, cm aan bejaarden boven 65 jaar indien zij daar prijs op stellen, een gratis abonnement te verstrekken voor vrije toegang op het recreatieterrein Bij de rondvraag werden nog ver. schillende zaken besproken, zoals: Beplanting op het recreatieterrein, Autocross, Gondelvaart, Kampwin- kel, Jan Plezier, eventuele aan schaf van een waterfiets De voorzitter van VVV stak Plaat selijk Belang nog een plu Lm op de hoed voor al het werk, aat door de ze vereniging wordt verricht. Om tien uur werd deze door een dertig leden bezochte vergadering gesloten. REUNIE OUD.WORKUMERS WORKUM. De reunie van de Oud Workumers zal een week vroeger gehouden worden dan oorspronke lijk was vastgesteld. De datums zijn nu 17, 18 en 19 augustus Deze wij ziging houdt verband met de komst van enkele Oud Workumers uit Amerika. Ontstemming over houding raads lenen. Eind juli feestelijkheden gepland Bejaarden krijgen gratis abonne ment voor toegang recreatieter rein. WORKUM. Plaatselijk Belang hield 12 maart jl. haar jaarvergadering m café ,De Zwaan’. De voorzitter de heer A. Weru. meus Buning heette allen welkom, in het bijzonder hei gemeentebe stuur, dat vertegenwoordigd was door Burgemeestei’ Van Haersma Buma, wethouder Gaastra en de ge meentesecretaris Gielink Ook was er een welkom voor het bes .uur van VVV en voor de heer K. Mein. De heer Buning wees er op, dat er in de afgelopen tien jaar nog al het een en ander is veranderd. Wor kum is een centrum in de Zuid westhoek geworden. Plaatselijk Be lang gaf de stoot tot oprichting van VVV en hielp deze vereniging fi nancieel bij de aanschaf van een mooie rondvaartboot. Het vorig jaar werd er een commissie voor Handel en Industrie in het leven geroepen. De voorzitter zei, dat er nog heel wat gedaan kan worden in Workum en hij citeerde hierbij de woorden van VVV.voorzitter dok ter Mudde: ,Het is niet belangrijk wie of wat men doet, maar wel dat allen maar wat doen’. Zeer ontstemd zijn we, zo vervolg de de voorzitter, over de houding van de raadsleden in de laatste raadsvergadering. Door deze hou ding wordt VVV in een dwangpo sitie geplaatst. VVV heeft zo geen medewerking van de raad Inplaats van lange discussies over de subsi die aan VVV had men beter ideëen aan de hand kunnen doen die ed toe zouden kunnen bijdragen dat VVV niet het ’n tekort blijft zitten. De raadsleden schoten tekort in hun beleid en bevorderden zo niet het belang van Workum. Daar de raads leden ook op deze vergadering niet aanwezig waren wilde de voorzitter er meer niet van zeggen. Wel werd de burgemeester nog bartelijk dank gebracht voor diens pleidooi ten gunste van VVV .in de laatste raads vergadering. De secretaris de heer Bruggen, kamp vermeldde in het jaarverslag onder meer dat het een goed jaar geweest was, de inkomsten van het recreatieterrein gingen met grote sprongen vooruit, 150 leerlingen ontvingen zwemles, 5 mei zullen er feestelijkheden worden georgani seerd in samenwerking met de Cul turele Raad, de Oranjevereniging en de buurtverenigingen. In de laat ste week van juli zal er volgens de plannen ook feest worden gevierd. Men denkt in de richting van een gondelvaart en een Autocross Het ledental bleef constant en bedraagt 302. De penningmeester de heer van Duinen deelde mede, dat het kassal do gedaald is tot f 279... Maar men gaf mevrouw Vinke het woord aan de heer van Beek Deze nam de dames mee op een zeer interessante reis langs de Nijl naar Zuid Egypte en door de woes tijn naar Sinaï. Mevrouw van Beek vertoonde daarbij een zeer groot aantal prach tige dia’s. Daar er nog geen definitief be sluit kon worden genomen betref fende de te houden jaarlijkse ex cursie, werd besloten dit punt op de volgende vergadering nogmaals te behandelen. Na een dankwoord van de presi dente aan de heer en mevrouw van Beek en het zingen van het lied jSimmermoarn’ keerden de dames ongeveer 11 uur voldaan huis waarts. Programma zaterdag 20 maart: Workum-Fit Boys, aanvang 3 uur Zwaluwen 2-Workum 2, vetrek 1.15 Bolswardia 3.Workum 4, vertr. 2 Workum lA.Zeerobben IA, aain- vang 5 uur Balk IB.Workum 1B, vertrek 1 u. Makkum IB.Workum 2B, vertrek 3.45 uur AFD. GYMNASTIEK: De cursus rythmische gymnastiek begint aanstaande zaterdag om vijf uur te Sneek, zaal Westersingel. Van 10 maart tot en met 16 maart 1965.* Geboren: Oeke Janke Henderica, dochter van Jetse Willem de Haan en Berend ina Frederika Fabrie Ondertrouwd: Lolke Folkertsma, 26 jaar te Hindeloopen en Janke Lootsma 21 jaar te Workum Gehuwd: Jacob van der Meer 26 jaar en Siementje Meintje Westra, 27 jaar beiden te Workum Tjipke de Vries, 43 jaar te Wor- merveer en Durkje Roskam, 27 jaar te Workum Overleden: Joost Houtsma 77 jaar weduwnaar van Riekjen Sierk stra; 7 ietje Bakker, 90 jaar weduwe van Lammert Steginga; 1 redrik Kardijk, 85 jaar weduw naar van Joh. Frederika Bremmer NEDERLANDSE BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN WORKUM. Op 11 maart jl. kwam de afdeling Workum bijeen in Ho tel De Wijnberg. De presidente mevrouw Vinke, heette allen hartelijk welkom, in het bijzonder de heer van Beek en zijn echtgenote. Na het zingen van het Ned. Bonds lied en het lezen van de notulen, JUBILEUM WORKUM. De heer KI Dijks .ra werkzaam in een van de opslag ruimten van de Coöp. Condens Fa briek te Leeuwarden herdacht woensdag 17 maart jl dat het die dag 25 jaar geleden was, dat hij zijn loopbaan als zuivelarbeider ving bij de zuivelfabriek De Lijempf te Workum. Na opheffing van genoemde fa briek te Workum zette de jubilaris zijn werkzaamheden voort bij de Condens Fabriek te Leeuwarden. Ter gelegenheid van dit feit werd er ’s middags een receptie gehou den in de ontvangstzaal van het bedrijf. 1 TWEE ZILVEREN JUBILARISSEN WORKUM. Zondag 14 maart jl. was het 25 jaar geleden dat de he ren G. Weitenberg en R. van der Meer door de aartsbisschop van Ut recht benoemd werden tot lid van het Parochiaal Armbestuur, in wel ke funktie zij thans als resp. voor zitter en sceretaris werkzaam zijEi In een sobere herdenkingsplech tigheid aan de pastorie werd hun bij monde van de zeereerw. heer Pastoor dank gebracht voor het ve le werk, dat zij in deze 25 jaar be langeloos voor de katholieke ge. meenschap hadden verricht. Met recht kon geconstateerd worden dat IT ERFSKIP FAN IN MILJONAIR II As de keapman it bedsté opsocht dan hie hy de biskikking oer 7 wife sliepmütsen (foar elke dei fan de wike dus ien) en dan noch 6 fan wol as it tige kald wie. Om it béd op temperatuer to bringen hie de famylje twa bêdpannen. Fan al de klean sil ik gjin bi- skriuwing jaen. Nijsgjirriger faeks is it sierguod fan goud, sulver en edelstiennen. De frou halde der for- skate stringen gitten mei goud en pearels op nei. Ek oan diamanten en bloedkoralen gjin gebrek. De keapman mocht graech witte hoe let as it wie: in pear gouden en trije sulveren horloges koene him der oer ynljochtsje Om de flier en de tafel oan to feijen waerd sulveren ark brükt. In gouden ring as sym. boal fan trou en forsiering wie ek doe yn gebrük. Mei 18 gouden rin gen koenen man en frou mei rjucht sizze dat se hwat om bannen (of fingers) hienen. Fansels wienen der ek noch hwat gouden snüfdoaskes, in dosyn gouden knopen, fierder hwat gouden kroantsjes, en foar de frou in gouden naeiring ensafh. As wy fan it goud op it sulver oerstap. pe, dan binne der ek massa’s foar- wurpen, fan tsjettels en bekers, fan sauskoppen oan’t brandewynkom. men en neam mar op, ta. Nou haw ik noch mar in part fan it sulver, guod neamt. Foar de foroaring wolle wy ris sjen hwat der yn in izeren kiste siet as de kiste iepen makke wurdt, hel le se der 22 sekken (gjin sokken) mei jild üt (totale wearde plm. 10.000 caroli goune). De kiste is noch net leech: der sitte noch plm. 850 gouden dukaten en 656 gouden riders yn. Ek noch in protsje sul- verjild. Apart moat noch neamt wurde in gouden medalje mei it wapen fan de 7 provinsjes der op dan noch in hwat iytseren ien mei it wapen fan Snits (Hwer soe de fam. Hinlopen dy oan to tankjen hawwe?) It jild yn dy sekken brocht fansels gjin rinte op Dat wie wol it gefal mei obligaesjes. der T de wearde fan plm. 53.000 caroli goune taksearre waerd. Der by ka men dan noch skipsobligaesjes ta in waerde fan 6600 c.g. Dy skipsobli gaesjes hiene neat to bitsjutten as wy se forgelykje mei de skippen dy’t Hinlopen syn eigendom neam. me koe: 12 koffen en ien gallioat. Skuldbikentenissen ta in bedrach fan plm 20.000 c.g., der ’t ü,o in saltkeet under foei, binne it nam- men ek wol wurdich. Op in oar plak dit veel en belangrijk werk was o. a. de bouw van een lagere school, de verbouw van de oude lagere school tot jeugdhuis, de eerste stap pen om te komen tot een nieuw be jaardentehuis. Als blijvend aan denken werd een prachtige oorkon de uitgereikt waarop een tekening voorkomt van het oude St Gertru. disklooster, dat binnenkort wordt af gebroken, en waarin de heren iede re week hun vergadering trouw heb ben bezocht. De heer W. S. Wetsendorp kon als vice-voorzitter van het Arm. en Schoolbestuur getuigen van een prettige en daardoor juist vrucht, bare samenwerking ook al was men het niet altijd met elkaar eens. Hij had waardering voor de wijze waar op deze ouderen’ het de jongere bestuursleden’ hadden mogelijk ge. maakt zich in de taken in te wer. ken. Uit erkentelijkheid bood hij 2 zilveren asbakken met inscriptie aan. De heer J H. Limonard sprak na mens het onderwijzend personeel woorden van gelukwens en dank, die hij vergezeld liet gaan van 2 prachtige bloemstukken voor de da mes. Op humoristische wijze gaf hij daarbij etelling van de uren die de beide jubiarissen belangeloos be schikbaar hebben gesteld. Moeder Overste bracht namens de zusters de dank over en memo reerde in het bijzonder de goede verstandhouding. De heer G. Weitenberg bracht aan het slot, mede namens zijn mede- jubilaris dank voor de hulde en haalde daarbij prettige en onpretti ge herinneringen uit het verleden op. J

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1