P444 TSE LUK NIEUWS S? Erfskip i'yftich jier lyn V Workumer Krant Nieuws* Advertentieblad en voor Friesland en van Wasautomaten Auto-verhuur fa Visser Zn. de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek 8.V.W. agenda AFD. VOETBAL: L FA. WESTERN U IS NAYEVANDERWERF RADIO HINGST RADIO EN TELEVISIE WARKUMS DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS IJEME DE BOER Verschijnt éénmaal per week FRISO Kontracten volgens alg. regeling 88ste JAARGANG NO. 12 VRIJDAG 26 MAART 1965 GEMEENTE WORKUM BURGERLIJKE STAND die de gehele vertrek 3 4>/2-5’/2 gemeente alhier is ’t DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 Korr. adres voor .oezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donder, dagsmorgens 10 uur zoon van Katharina Swit- wrald. 1.0 0-1 1.0 gespecialiseerd in gezelligheids- dranken biedt u de meeste service met en zonder chauffeur (All-risk verz.) 1\A AT UW VERZORGEN 0-1 1.0 Va-’/a 0.1 Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post /3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Adv. van buiten Friesland 10 cent per m.m. Merk 27 28 Telefoon 358 Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 van 17 maart tot en met 23 maart 1965: Geboren: Pieter Ulbe, Wouterus IJntema en Josefina Water lander Ondertrouwd: Theodorus Louis Tjeerde, 25 jaar te Workum en Jet ty Slingerland, 27 jaar te Gouda Cornelis Ale de Vries, 26 jaar te Leeuwarden en Maatje van der Plaats, 27 jaar te Workum Gehuwd: geen Overleden: geen Bij onze zuiderburen zitten de vo. geil al weer op hun nest om te zor. gen voor het nakommelingschap. Deze vogel maakte het echter wel heel bont en bouwde haar nest in öe oude jas van een boer OECUMENISCHE WERKGROEP WORKUM. De eerste vergadering van de oecumenische werkgroep die deze dagen in het leven is geroepen is op aanstaande vrijdagavond om acht uur in het Jeugdhuis van de R.K. jeugd (de oude katholieke school). De burgemeester zal een korte rede uitspreken en ds W. de Pree uit Hindeloopen zal een lezing hou. den over oecumene. Alle jongelui van 17 jaar en ou der, die belangstelling hebben, en zich voor dit onderwerp interesse ren zijn van harte welkom! HET EERSTE KIEVITSEI WORKUM. Zondagmiddag werd eerste kievitsei in onze gemeente gevonden in het Workumer Nieuw. land door de 16 jarige Marten Wes- terhuis Het ei werd aangeboden aan bur gemeester B. van Haersma Buma. Maandagmiddag werd te Nijhui. TWEE NIEUWE TOONZALEN WORKUM. Dat de Workumer za. kenmensen niet stil zitten, bleek vrijdag jl. weer, toen er op het Noard door verschillende firma’s twee nieuwe toonzalen werden ge opend. ’s Middags om drie uur vond de ope njng plaats van de toonzaal van de Fa de Haan in het pand Noard 133. De kleine Joke de Haan kinpte na enige aarzeling het witte lint door en hiermede was de toegang tot de showroom vrij. In deze toonzaal kan men een keur van electrische artikelen be wonderen. Het nieuwste op het ge bied van wasautomaten, centrifu ges, fornuizen, koelkasten, stofzui. Programma van zaterdag 27 maart: Workum 2-VVT 2, aanvang 2.30 uur Froonacker.Workum 3, uur Workum 2A-Heeg 2A, aanv. 4 uui QVC lB.Workum 1B, vertrek 1.15 uur Bolswardia lB.Workum 2B, vertrek 1 uur AFD. VOLLEYBAL vrijdag 2 april Wolvega aanvang 20 uur - Griffioen-SVW Wy stappe nou oer op dat part fan de ynfentaris, dat üs hwat in ynsjuch jaen kin yn Hinlopen syn bilangstelling en geastlik peil. Ik doel hjirmei op syn bisit fan boe ken. It is gans in rige titels, dy’t üs biskreaun wurde, kompleet mei skriuwers, jiertal en plak fan üt- jefte. In foar dy tiid tige great tal boeken fan fier oer de hündert hie dizze keapman yn syn hüs. Lyk as yn dy tiid wénst wie, na men de boeken, dy’t wy foar it ge mak mar gearfetsje sille under de namme .godstsjinstige wurken’, in bilangryk plak yn. It docht üs fan seis gjin nij, dat Hinlopen as Men- nist yn it bisit wie fan de .Tegen woordige staat der Doopsgezinden’ (S. F. Rues) en fan it Bloedig to neel der doopsgezinde martelaren’. Fan dit léste greate wurk is yn War kum noch in eksemplaer to finen. Bibels (4 stiks) üntbrieken fansels net, likemin as de ,Joodsche Histo rie’ fan Flavius Josephus, in boek dat hjir tige yn swang wie. Ek oare rjuchtingen as syn eigen hienesyn omtinken, sa as bliken docht üt boeken as Verantwoordingen van de historie der reformatie’ (J. Brands), Historie wegens de Hern hutters en hun leer’ en de .Bijen korf der Roomsche Kerke’ (St. AL degonde). Buten de godstsjinstige sfear foun men yn dy tiid by de measte minsken op syn heechst noch ris in boek yn de trant fan Jacob Cats, mar der halde it dan ek meast mei op. Sa net by in man as Hinlopen. Op it mêd fan de skiednis telde ik sa’n alve boeken, der ’t ik inkelde fan neamme wol. Der is dan .Ver haal van de oorlog tusschen Enge land en de Nederlanden’ (üt 1667), der ’t H. mei syn hannel op it bü- tenlan fansels mei to meitsjen hie. Fierder Leven en dood van Maria Stuart van Engelandt’, .Historie van Joh. van Oldenbarneveld’ en ,Ge. schiedenisse der Nederlanden’ (Benstivoglio). In bilangryk wurk as it üt net minder as 21 dielen bi- steande boekwurk fan I. Wage- naar oer de ,Vaderlandsche Histo rie’ stie ek yn syn keamer. Greate niget hie Hinlopen ek oan reis, en plakbiskriuwings. Reizen wurde der yn biskreaun nei East- Ynje, de Levant, Itaelje en serlan. Seis in reis om de Plakbiskriuwings hie hy fan Den Haag, Amsterdam en Dantzig, wylst de .Tegenwoordige staat der verenigde Nederlanden’ (yn 6 die len) en de .Tegenwoordige staat van Friesland’ likemin üntbrieken. Oft Hinlopen it Latyn machtich wie, wit ik net, mar hy achte it yn elk gefal wol nedich der in pear Latijns.Nederduitse wurdboeken °P nei to halden. Wurdboeken fan oare talen hie hy lykwols net W. T. B. gers kan men hier zeer overzichte. ujk zien tentoongesteld. Een en ander is zeer smaakvol in gericht en zal met nalaten de aan dacht van he. publiek te trekken. In het pand Noard 87 werden des avonds de meubeltoonzalen van de firma’s F. M. de Boer en F van Duinen heropend. Deze toonzalen, ruimte van het pand beslaan, zijn een grote vooruitgang bij voorheen. Onder krijgt men een overzicht van wat er alzo te koop is op het gebied van meubelen voor de woon kamer, in een zijvertrek is de af deling .eethoek’, terwijl in een bij gebouwde serre verschillende soor ten keuken stoelen zijn te bezichti gen. Op de bovenverdieping kan men te kust en te keur wat betreft de inrichting van de slaapkamer. Deze heropende toonzalen die dubbel zo groot zijn als voorheen, zullen de omzet van de heren de Boer en van Duinen zeker aanzien lijk vermeerderen De firma’s de Haan en de Boer en van Duinen veel succes toege wenst met hun nieuwe toonzalen. Deze zijn niet alleen een aanwinst voor genoemde firma’s, maar tevens ook voor geheel Workum. We hopen dat door het openen van deze showrooms Workum steeds meer een koopcentrum voor de Z.. westhoek zal worden. IT ERFSKIP FAN IN MILJONAIR III Groot en de heren B. de Zwari. en G. Wagenaar, de leidster en leiders van de drie clubs, hadden een en ander met de jeugd ingestudeerd. Ook werd afscheid genomen van de heer J. D. de Jager, die jaren lang voorzitter van het Ouderbe stuur en leider van een club is ge weest De voorzitter herinnerde er aan, dat de heer de Jager nu veel funk, ties in het Geref. jeugdwerk heeft vervuld niet alleen plaatselijk, maar ook provinciaal. Hem werd dank gebracht voor al het werk dat hij voor de jeugd heeft gedaan. Als blijk van waardering werd hem een boekwerk aangeboden. Mevrouw de Jager ontving een bouquet bloemen Aan het slot van de avond ver. telde de leider G. Wagenaar nog een spannend spookverhaal. SCHAKEN WORKUM. De schaakwedstrijd tus sen de tientallen van ODI en Jou- re, die op 19 maart jl. is gehouden, heeft een spannend verloop gehad. In een gelijkopgaande strijd bleef de schore tot 41/2.41/2 gelijk. Het was reeds over twaalven, tóen de laatste partij de balans deed doorslaan in het voordeel van de Jousters, zodat ODI met de kleinst mogelijke nederlaag genoegen moest nemen. ODI Joure E. D. de Boer.Th. Haitjema J S. IJbema.H. de Vries Sj Haytema-A Boersma W Lubberts.M de Leeuw M H Bruggenkamp.M de Boer 0-1 P Visser.G Keuning 1-0 P IJ van der Valk-M Ferwerda 0.1 R F de Boer.S Wiersma S Walta.F Wiersma A de Boer.O Fortuin Lyk as wy forliden wike al skreaun hawwe, soe Warkum op april 1915 in nije burgervader krijt. Ja, en gjin man op leeftyd mar in jongkeardel en noch wol ien fan adel. Och, och hwat joech dat in stof ta praten yn Warkum. En hwat wiene de minsken nijsgjir. ;ich nei dizze man, mar fatal net de hüshalding. Hwair. hwat soe it der1 dy minsken allegearre deftich omwei.en om ta gean Ja sa weard der oer praet. Mar it kaem hiel oars üt as de forwachtingen wiene. Doe’t bigjin maeije de Burgem. mei syn hüshalding yn Warkum keam to wen jen, och och hwat hearden de minsken der raer fan op dat mefrou ge- woan Frysk prate en dat it in hiel gewoan minske wie dy’t neat gjin poeha en drokte hie. En dat hja de bern op klompen yn’e stêd tin ne liet en hjasels sünder hoed op’e holle op strjitte Né, in hiele bulte Warkumers koene dat net goed sette. Earlik sein wie it wol in tsjinfaller dat sa’n deftich minske noch folie en folie gewoa- ner die as in protte gewoane minske. Jierren let .er hat hja op de reunie fan aid Warkumers oan’t forheal west oer hwat hja as jonge boargemastersfrou dy earste tiid yn War. kum bilibbe hie Oer in wikemanich hoopje ik hwat oer de ynstalleas- je to skriuwen I Nou’t wy it dochs oer boargemasters hawwe, moatte jimme dit ris lêJ ze: ,De Justitie zoekt den oud burgemeester van(in plak destiids wol trijeris sa great as Warkum. De namme forswij ik mar en ek fan dy man.) thans zwervende. Hij wordt verdacht zich nu hier dan daar schul dig te maken aan oplichting’. .Stavoren 15 maart Half maart dan moet de haring er zijn zo be.1 weren de visschers. Ze is dan wel precies op tijd. Maandagmorgen werd' hier de eerste haring, althans van eenige beteekenis aangebracht De1 vangsten liepen van 2 tot 5tal per boot, het sein dus om de netten inl ?.ee te brengen Men verwacht en zeker niet ten onrechte dit jaar fhn.( ke prijzen’. En gjin wünder dat yn deselde Friso al in advertinsje stiet: ,Alle da gen aanvoer van Lemster. en Bakbokking. Burgemeester en Wetohuders van Workum zullen zaterdag den 3 april 1915 des namiddags 12 uur op afbraak verkoopen: De loods staande op de scheepstimmerwerf in de Bagijnestraat Hjir noch mear nijs üt Warkum: Workum, op 1 april as. hoopt onze Hoofd Agent van Politie de heer J. Stout den dag te herdenken dat hij voor 25 jaar in politiedienst trad, de laatste 20 jaren als Hoofd Agent alhier Dat het den jubilaris dien dag niet aan blijken van belangstelling zal ontbreken, durven we wel met zekerheid zeggen’. ,Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden hebben met ingang van 15 april a.s. aan Mejuffrouw B. Cohen Stuart opgedragen onderwijs te geven aan Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses. Daartoe zal met eenige andere kinderen eene kleine klasse worden samengesteld. Workum. Dr. J. Swart predikant bij de Ned Herv beroepen naar gelijke gemeente te Schiedam’. Workum. Maandag (29 maart) werd inhet Workumer.Nieuwland in de ze gemeente het eerste kievitsei gevonden door den 10 jarigen Rintje Westra. Onder Gaast was reeds zaterdagmorgen een kievitsei gevonden door O van der Plaats, die dit direct opzond aan H. M. de Koningin, waarvoor deze een dankbetuiging en 5.- heeft ontvangen’. Smokkelen. Het aantal bekeuringen inzake frauduleuzen uitvoer, be. gint alleen in de Inspectie Maastricht naar de 2000 te loopen. Het gaat natuurlijk niet aan een opsomming te geven van de honderden listen en trucs welke de smokkelaars aanwenden om de abtenaren te ver schalken. Ook in het kwaad is het menschelijk vernuft onuitputtelijk’. Sa as bygelyks yn de Sint Pietersberg by Maastricht. Doch dat forheal in oare kear. p zum het eerste ei gevonden door de zevenjarige Klaas Bokma. KOLLEKTE WORKUM. De kollekte voor de Groesbeekse Tehuizen heeft opge bracht 655.. A.P.F.Z. WORKUM. In plaats van de heer S. Horjus werd benoemd tot bode van het Algemeen Provinciaal Fries Ziekenfonds onze plaatsge noot de heer IJ. Hiemstra. FEESTAVOND GEREF. JEUGDCLUBS WORKUM. De Geref Jeugdclubs hielden 18 maart jl. hun jaarlijkse feestavond. De voorzitter van het Ouderbestuur, de heer B. van der Velde heette de jongens en meisjes en de aanwezige ouders welkom. De leden van de clubs zetten hun beste beentje voor en zorgden voor een gezellige en gevarieerde avond Pantomines, toneelstukjes en zang wisselden elkaar af. Mej. T. de

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1