PIAATSEUJK NIEUWS Fyftich jier lyn Nieuws- en Advertentieblad voor en van ia Visser Zn. ftl. WESTERHUIS Wasautomaten Auto-verhuur RADIO H1NGST RADIO EN TELEVISIE Workumer Krant de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland S.V.W. agenda AFD. VOETBAL: zaterdag 3 april Zeerobben.Workum vertr. 2.00 uur Workum 2.ONS 2 aanv. 3.15 uur Workum 3-Makkum aanvang 5.00 ONS 7-Workum 4 vertr. 2.30 uur Heerenv. Boys 2a.Workum 2a vertrek 1.45 uur Workum Ib-de Walde 1b aanv. T HAYEVANDERWERF 1 O 1 DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS IJEME DE BOED WARKUMS Erfskip e r t i i >t Verschijnt éénmaal per week Kontracten volgens alg. regeling 88ste JAARGANG NO. 13 DONDERDAG 1 APRIL 1965 u. op mar it 1 van i 3 Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donder, dagsmorgens 10 uur DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 Je hoeft niet speciaal in het circus te zijn om dieren kunsten te zien AFD. VOLLEYBAL vrijdag 2 april Wolvega aanvang 20 uur Griffioen-SVW Per bus naar de voetbalwedstrijd Zeerobbeni_Workum Vertrek 2.00 uur 2- per persoon bij aangifte te vol doen Opgave t.e.m donderdagavond bij S. Westra Merk 27—28 Telefoon 358 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) T.A AT UW VERZORGEN gespecialiseerd in gezelligheids- dranken biedt u de meeste service Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 FRISO Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 van 24 maart t.e.m. 30 maart 1965 Geboren: Durk Frederik zoon van Jan de Vries en Jantje Pietertje Smid Cornelis Christiaan zoon van Chri stiaan Draijer en Berendina de Boer Sikke Ane zoon van Ane Brouwer en Marrigje Hoekstra Ondertrouwd: geen. Gehuwd: geen Overleden: geen de eens gemon. op bedacht dat bij her. nalatigen opge. zijn naam geleerd en dat het dier er wat van kan, bewijst deze foto wel. wen vorm uit te voeren’ En sa waerd fan alle kanten prebearre om jild to fortsjiinjen, gyng ten koste fan us eigen minske. Us hannelsfloat hie it ek swier to forduorjen Bigjin .Leeuwarden’ yn ’e groun boarre. De „Friso’ skriuwt In de crisis jaren was er trou wens ook geen geld voor nadere on derzoekingen. Zoals men weet zijn de mensen van de Rijksdriehoeksmeting de laatste tijd op en in de toren bezig met wiskundige onderzoekingen. Bij een van deze werkzaamheden is klaarblijkelijk toevallig de in gang van de onderaardse gang ge. vonden. Verrassend is wel, dat deze niet is in de kerk maar in de toren, 't Vermoeden van ds Siemelink is dus niet juist gebleken. De gang is ongeveer 1.75 breed en een stenen trap van 18 treden voert naar beneden. Naar enkele oudheidkundigen de ze week hebben meegedeeld, moet deze gang nog in de 13de eeuw zijn gebouwd. Het metselwerk is bui tengewoon hecht en wordt gestut door zware dikke balken. Zeer belangrijk te vermelden is ook dat de gang niet rechtuit is ge graven maar eivormig. Het eerste gedeelte van deze gang mondt uit in een ovale ruimte, groot genoeg om een honderd mensen te bergen. Er is nog gezocht naar het laat- maken zeggen deze kinderen. Zij hebben hun hond touwtje springen bleek te bestaan uit geraspte aardappelen welke gisting bevonden. Het is met onmogelijk dat deze zending als as 3.15 uur Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post ƒ3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. HISTORISCHE ONTDEKKING Onderaardse gang gevonden WORKUM. Naar wij vernemen is er in Workum dezer dagen een zeer belangrijke ontdekking gedaan. Men heeft namelijk onder de kerk de resten gevonden van een onderaardse gang. Zoals bekend wordt er in het boek van ds. Sie melink ,De geschiedenis van Wor kum’ het vermoeden uitgesproken dat er een gang zou bestaan die liep dwars onder het marktplein naar ’t klooster Met het klooster wordt bedoeld het gebouw op de Merk, waar nu de banketbakkerij van de heer G. Folkerts is gevestigd. Tijdens de restauratie Hervormde kerk is ook wel over het bestaan hiervan peld, maar tot een serieus onder zoek is het toch nooit gekomen. Een van onze vroegere burge meester, wij menen, dat het bur gemeester Wagenaar was, heeft wel eens pogingen gedaan tot herontdek king van deze gang, maar verder als pogingen, zijn het ook niet ge. weest. uauneisnoat me it ek swier to forduorjen Bigjin maert waerd de .Leeuwarden’ yn ’e groun boarre. De „Friso’ skriuwt der dit oer: woensdagmiddag is hetEngelsche stoomschip „Leeuwarden’ behooren. de aan de General Steam Navigation Cy. te London, varende in gere. gelde dienst van Londen op Harlingen op 4 mijlen van het lichtschip .Maas’ door een Duitschen onderzeeër in den grond geboord. Aan de be manning werd 5 minuten tijd gelaten om het schip te verlaten en daar na heeft de onderzeeër de sloepen opgesleept tot bij het stoomloodsvaar tuig. De bemanning bestaande uit 15 koppen is aan de Hoek van Hol. land binnen gebracht’. i ?at h1^ hwat risiko oan fêst siet om farende to bliuwen, biwiist dit bincht: .Dinsdagmiddag zijn de kapiteins van de .Batavier 5’ en ,de ,Zaanstroom’ de heeren Lindeman en Visser, met nog 22 personen vr- de bemanning dezer schepen uit Zeebrugge te Terneuzen aangekomen Tot ae grens waren zij begeleid door en Duitsch officier Kapitein Visï ser deelde mee, dat er bij de aanhouding van de .Zaanstroom’ op don derdagochtend 18 maart niet op zijn schip is geschoten. Hij zag de Duitsche duikboot bij de .Batavier’ liggen en dacht eerst, dat het niet op hem bedoeld was Op het sein stopte hij overeenkomstig zijn voor schriften onmiddelijk. Op zaterdag 21 maart zijn te Zeebrugge alleen de aan bederf onderhevige eetwaren uit de schepen gelost, onder me- dedeelmg dat die werden beschouwd als gekocht en zouden betaald wor den. Eerst Dinsdag is er een aanvang gemaakt met het lossen van de verdere lading. Het prijsgerecht zal uitspraak moeten doen’. It wie dus sa: De beide skippen en de lading wiene troch de Dutskers nadere en de bemanning waerd kreas oer de grins setten. .Workum Dinsdagmorgen had op het Turfland alhier een ernstig on geluk plaats. De 79 jarige wed. die eenige werkzaamheden aan de slootkant verrichtte, gleed uit en viel in het vaarwater de Die pe Dolte. Onmiddelijk waren helpende menschen aanwezig om de vrouw op het droge te krijgen Hoewel nog levend mocht geneeskundi. ge hulp niet meer baten. Weinige oogenblikken na het ongeval overleed de vrouw’ ,De bekende onderaardsche gangen van den Sint Pietersberg bij Maastricht strekken zich uren ver onder de Nederlandsch.Bel. gische giens door, tot bij Luik uit. Ter hoogte van die grens zijn de gangen echter dichtgemetseld In een der gangen had men nu in den muur een gat geslagen, waardoor een kachelpijp werd gestoken en de plak wiis ik op in kostber boek as it .Cruydboeck’ fanRembertus Do- donëus (Rembert Dodonëus). Hoe- wol yn Mechelen berne, fielde diz- ze plantkundige him troch ófkomst üt it slachte fan de Joenckema’s, oan Fryslan forboun. Yn üs aldheit- keamer is dit boek to biwünderjen. De kunst fan it tünkjen wurdt bi. skreaun yn de .Nederlandsche Ho venier’ (1683). In soart gelikens boek hawwe wy yn de aldheitkea- mer len fan de leden fan ,War_ kurris Erfskip’ hat dit boek rédde kinnen, doe ’t as ,ald papier’ mei in steapel kranten op ien bult lei! De sounens fan in minske is foar alle tiden fan bilang. Dêrom sil Hinlo pen de .Raadgevingen van de ge zondheid’ (Tissot) wol kocht haw we, mar hwat bidoeling hy hawwe hat mei .Kunst van vuurwerken’ (1672) wit ik net. Op it gebiet fan de literatuer wie Hinlopen ek goed forsjoen. Sa tref. fe wy ü.o. de wurken oan fan Coornhert en Vondel. De forlieding is great om hiel hwat titels to neammen, mar ik moat in kar dwaen: In .roman’ yn 7 dielen wie b.g. .Clarissa of Historie van een jonge juffer’ (ütjown yn Harns, 1756). Fierders neam ik .Brieven van de Turksche spion’ (faeks in genre, der’t letter de .detective’ üt üntstien is), ,De klugtige dienst baarheid of bereisde Lakey’, ,De vermakelijke avonturier’ en .Dui zend en één Arabische nachtver tellingen’. Lyk as nou wiene der doe ek al boeken oer de misdied, lyk as .Ver haal van veele nooit gehoorde diefstallen (met plaaten)’ (1710). Yn dy tiid wiene der noch gjin kur- sussen oer it sprekken yn it iepen bier, mar Hinlopen rédde him der üt mei in boek ,Over de gebaar. making van een redenaar’ (P. Fran- cius). Oer ütfiningen koe üs keap. man torjuchte yn ,Van de eerste uitvinders van kunsten’ (H. Wiaer. da) en hwat to sizzen fan in boek mei as titel .Hollandsche zeep te gen uitheemsche vlekken’ (1642)? In boek dat wol foar de frou or- nearre west hawwe sil, wie ,De vol maakte Hollandsche keukenmeid’ (1746), faeks in itensidersboek Ik sil it by dizze boeken litte. Myn bidoeling hat west, de lêzers in yndruk to jaen, hwat der yn de 18e ieu yn de hüshalding fan in ri- ke Warkumer keapman as Hinlopen lézen waerd en ik tink dat it mear is as de measten forwachte hiene. Fan de boeken stappe wy nou wer oer op hwat oars üt de greate yn. fentaris. Der oer in oare kear. W. T. B OFFICIËLE MEDEDELINGEN GEMEENTE WORKUM CADA VERBAKKEN Belanghebbenden worden er gewezen, dat destructiemateriaaï, (waaronder o.a. dient te worden verstaan dood vee), moet worden bewaard in de daarvoor bestemde cadaiverbakken in deze gemeente. Aangezien het de laatste tijd en kele malen is voorgekomen, dat er cadavers niet in, maar buiten be doelde bakken werden gedeponeerd zij men er haling hiervan, tegen proces-verbaal zal worden maakt. De cadavers moeten voorzien van een label met en adres van de eigenaar. Burgemeester en wethouders van Workum, B. van Haersma Bufna De secretaris, H M. Gielink onderaardsche smokkelinrichting was gereed. Aan Belgische zijde werd een vat geplaatst om de petroleum welke aan Hollandsche zijde in de buis werd gegoten op te vangen. Voor dit ondergrondsche bedrijf werd ontdekt, is vermoedelijk al heel wat petroleum door de kachelpijp gevloeid. Hjir noch mear oer it smokkeljen. .Douane.ambtenaren hebben aan de grens een voor Duitsland bestemde wagen aangehouden, die was be laden met .pulp afval van aardppelen’ welk produkt bij onderzoek bleek te bestaan uit geraspte aardappelen welke zich in ’n toestand v cxs een po ging moet worden beschouwd om te trachten nu de uitvoer van aard appelen en aardappelmeel is verboden, de aardappelen in deze nieu. IT ERFSKIP FAN IN MILJONAIR IV Hinlopen syn bilangstelling gyng ek üt nei steat- en rjuchtskunde. Ik neam yn dit forban it boek fan de Fries L. Aitzema: .Saaken van staat en oorlog’ en fan U. Huber (üt in Switsersk geslacht dat him yn Fryslan nei wenjen setten hie): .Hedendaagsche Regtsgeleerdheid Hy woe ek graech hwat witte fan de biroppen fan notaris en procu reur; der oer Ijochten de boeken Konst der Notariën’ en Konst der procureurs’ him yn. Boeken oer mear eksakte witten- skippen, hoewol doe minder yn lel as yn üs tiid üntbrieken dochs ek net yn de ynfentaris. Yn it foarste A i- i- g n k i, s >t i. ;i\

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1