Fa. Romkema Fyftich jier lyn Hl Nieuws- Advertentieblad en voor Friesland en van Workumer Krant ta Visser Zn. Wasautomaten l’do-verhuiir de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek agenda iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim FA. WESTERHUIS RADIO HINGST RADIO EN TELEVISIE HAYEVANDERWERF gespecialiseerd in gezelligheids dranken IJENE BI BOER lp NAAIMACHINES WORKUM Merk 27 28 Telefoon 358 DE SPECIAALZAAK VOOR uw met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS WARKUMS Erfskip i|| I sT'T' Kontracten volgens alg. regeling 88ste JAARGANG NO. 14 VRIJDAG 9 APRIL 1965 elna op Ill ge- zoon Wat wordt hier verteld? Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiiterlijk donder, dagsmorgens 10 uur GEMEENTE WORKUM BURGERLIJKE STAND FRISO Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 IjAAT VERZORGEN biedt u de meeste service Verschijnt éénmaal per week Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 Abonnementsprijs ƒ1.50 per kwart, per post ƒ3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 op bedacht dat bij her. nalatigen opge. zijn naam GEMEENTE REINIGING Belanghebbenden worden erop wezen, dat in de week van 11 t.e.m. 17 april 1965 de haardas en vuilnis inplaats van op dinsdag 13 en vrij, dag 16 a.s zal worden opgehaald op dinsdag 13 en donderdag 15 april a.s. GEMEENTE HINDELOOPEN BURGERLIJKE STAND over de maand maart 1965: Geboren: Bernardus Auke, van Auke Bentveld en van Jitske de Vries, Eeltje Sjoerd, zoon van Anne Mulder en van Boukje de Boer. Gehuwd: Jozef Jacobus Maria Zeijlemaker, oud 21 jaar en Trijn. tje Margriet Stallmann oud 19 jaai’ (4 maart) Eberhart Ebertus Stallmann, oud 23 jaar en Ruurdje Kuipers, oud 20 jaar (18 maart) Lolke Folkertsma, oud 26 jaar en Janke Lootsma, oud 21 jaar (30 maart) Overleden: Hendrika Smits (wed. van J. van der Woude) te Amster dam op 20 maart 1965, wonende te Hindeloopen. van 31 maart t.e.m. 6 april 1965 Geboren: Lijkeltje d.v. Anne de Ja ger en Mart je Postma Etje Tietje d. v. Oene Reitsma en Grietje Westra Jantje Theadora d. ,v. Bauke Doo- per en Margareta Sophia Vogel-I zang Ondertrouwd: Petrus Jacobus v. d. Linden, 24 jaar te Steggerda en Jeannette Ketelaar, 22 jaar te Wor kum Sikke Pieter Scheltema, 21 jaar en Grietje de Jager, 20 jaar beiden te Workum Gehuwd: geen Overleden: Helena Zanders, 59 jt. e. v. Joseph van Walta (overleden te Oirsbeek,, Limburg) Trijntje Atsma, 69 jaar w. .v Wil lem Santema (wonende te Sneek) Het gebeurde op Marken. Alle kin deren luisteren aandachtig Krijgen zij te horen wat ze moe ten doen als er weer veel toeris ten aankomen? En het seizoen is al weer begonnen. Of hoe voorzichtig zij met hun kostbare kleding moe ten zijn? Of worden er zomaar sprookjes ver teld? Eigenlijk is het allemaal niet zo be langrijk want alleen deze foto al, zonder meer is ook nog steeds voor de Nederlandse krantelezer een aantrekkelijk plaatje OFFICIËLE MEDEDELINGEN GEMEENTE WORKUM CADA VERBAKKEN Belanghebbenden worden er gewezen, dat destructiemateriaai, (waaronder o.a. dient te worden verstaan dood vee), moet worden bewaard in de daarvoor bestemde cadaver bakken in deze gemeente. Aangezien het de laatste tijd en kele malen is voorgekomen, dat er cadavers niet in, maar buiten be doelde bakken werden gedeponeerd zij men er haling hiervan, tegen proces-verbaal zal worden maakt. De cadavers moeten voorzien van een label met en adres van de eigenaar. Burgemeester en wethouders van Workum, B. van Haersma Buma De secretaris, H M. Gielink nu reeds n 400.000 behoeftigen, die dag aan dag zijn aangewezen op de bedeeling.’ .Koudum. De Coöp. Stoomzuivelfabriek .Concordia’ alhier keerde jl. Zaterdagavond aan de gehuwde leden van haar personeel ieder 25 gul den en aan de ongehuwde leden ieder 10 gulden uit Bovendien w-’rd van nog enkelen ’t salaris verhoogd. Voorzeker een niet onprettige huiswaarts keeren op dezen vooravond van Paschen. Een woord van waardeering tegenover Bestuur en Beheerder werd in dezen dan ook niet vergeten.’ It is hast net to leauwen mar yn 1915 siet men yn Gaesterlan al mei in .verkeersprobleem.’ It waerd .levensgevaarlijk’ en rin of fyts nei Riis of Kypenburg. Auto’s en stoomfytsen makken de wegen ünfeilich Mar ek yn Warns wie ’i fier fan rêstich. .Warns .Dorpsbelang’, alhier AI D. VOETBAL: Zaterdag 10 april aanstaande: Workum l.Heerenv. Boys 1, aan vang 4.15 uur ONS 2-Workum 2, vertrek 1 uur Workum 4-Froonacker 2, aanvang 2.30 uur BI. Wit ÏA-Worküm IA, vertrek 1.15 uur Balk 2A-Workum 2A, vertrek 12.45 uur Froonacker 2B.Workum 2B, vertrek zie kastje AFD. GYMNASTIEK: De Paasvakantie begint volgende week donderdag 15 april en duurt tot en met maandag 26 april a.s. Mei mear as gewoane bilangstelling ha ’k de Friso fan forliden wike lézen. En wol oer ,De Historische ontdekking’ dy’t men yn War kum dien hat. It forhael oer dy .onderaardse gang' is dus wol wier. Ek al hawwe der altyd Warkumers west dy’t der oan twifele hawwe. Mar nou ’t wy it mei eigen eagen yn de Friso lézen hawwe moat it hast wol wier wèze. Allinne bliuwt it foar my in greate frage: Mei hwat doel men dy gang fan de toer üt groeven hat. Hwant der stiet nou wol yn de Friso ,het vermoeden uitgesproken dat er een gang zou bestaan die liep dwars onder het marktplein naar ’t klooster’ mar Wy bmne sa troch de tiid hinne wol sa wiis wurden, dat der op ’e hoeke fan 'e Merk en it Noard nea gjin kleaster west hat. Dat der sil nou oars neat op sitte om fierder to graven en sjen hwer dy gong ütkomt. Yn elts gefal hoopje ik al dat as wy aid Warkumers yn augustus yn Warkum komme de yngong fan dy gang noch iepen wêze sil, hwant ik j bin der tige nijsgjirrich nei. En nou krekt op ’e kop óf fyftich jier lyn waerd Jhr Quarles van t Ufford as Boargem. fan Warkum biëdige. Bysünder folie drokte waerd K der sa 't skynt net fan makke, hwant yn de Friso fan 3 april 1915 léze wy allinne mar de taspraken opnommen dy ’t haldden waerden. Né, men kriget sa de yndruk dat it, wol goed bidoeld wie, mar dat it er al- legearre hwat stiver en strakker omwei gien is, as nou yn üs tiid. Haedsaek wie, Warkum hie wer in boargemaster. Fierwei it greatste part fan de Belgen wiene wer yn eigen lan wer. om. Mar bést wie t bipaeld net hwant: ,Te Mechelen komen van de 34.000 inwoners niet minder dan 29.000 aan de gemeentelijke soepuit- deelingen. Te Brussel met de voorsteden zijn Frysk museum en yn Frentsjer bin. ne noch teleskopen fan him to sjen. Hinlopen biwarre him yn in ma- honyhouten kisje. Hwer ’t .Hinlo pen in houten wetterspuit foar brü. ke woe, wit ik net Dingen dy’t men tsjintwurdich yn aldheitkeamers folie sjucht n.l. mangelplanken en skoalbuorden üntbrieken ek hjir net, mar hwat krekt bidoeld wurdt mei ,een staart van een narreslee’ kin ik net siz- ze. Fügels wie üs miljonair in leaf- hawwer fan, to oardieljen nei it tal fügelkouwen dat er yn ’e hüs hie lyk as ,een oude kevije, een ronde vogelkooy, een lewerikskorf, een canarivlugt en twee vogelkouwen’ en op in oar plak noch ,een cana. rievlugt met een canary’. Hwat üs hjirby opfalt, is, dat men foarhinne ek ljurken as sjongfügels yn ’e hüs hie. Der foar helle men dan gérs- póllen üt it lan b.g üt ’e Tillefon. ne), mar omdat de greide der mei fornield waerd, is dit letter forbean Dat der yn bipaelde formiddens ek oan musyk dien waerd, kinne wy hjir sjen. Trije musykynstrumin ten t.w. in dwersfluit, in hobo en in fioele meitsje diel fan dc ynfen. taris üt. Boartersguod fine wy net folie (Hinlopen hie gjin bern) mar dochs wol hwat: in hobbelhynder, in kyk- kasje en in poppewidske, wylst in skipsmodel (in ienmester) der faeks ek ta rekkene wurde moat. Yn ’e tün treffe wy in üngewoan tafriel oan: yn ’e bleek in soldaet op in fuotstik Fierders in Turkse tinte, in steand en sittend byld, dan noch in byld ,de faam genaamd’, in piramide op in fuotstik en twa susters op in hynder, it meast yn sprekkende kleuren opskildere. Dat wie dus in hiele byldegalerij. Yn ’e tün stie noch in apart simmer. hüske mei téguod, bierglêzen en. safh. Ik haw hjir mei mar in lytse kar dien üt de ynfentaris fan it hüs fan de famylje Hinlopen. Oan jild (dat doe siker tweintich kear safolle wurdich wie as nou) en guod bisiet dizze keapman in bjusterbaerlik formogen. Wy witte allinnich, dat in dófstomme, ünder kuratele stean- de. erfgenamt dit allegearre krige. Mar hwat barde der letter mei diz ze skatten? ,Wo sind sie geblieden? kinne wy Mariene Dietrich neisizze W T.B. heeft een actie op touw gezet in ’t belang van de passage.veiligheid in de vrij uitgestrekte dorpskom. De actie richt zich in de eerste plaats tegen de auto’s en motorfietsen, die in hun race.snelheid billijke eisen dier- veiligheid miskennen. Dorpsbelang heeft de medewerking verzocht van autoriteiten’. Workum. Al de betrekking ook nog zoo gering toch als iemand 25 jaar achtereen een functie vervult, mag zulks wel worden vermeld. De bo de van het Onderling ziekenfonds alhier, R. van der Knoop, heeft de ze betrekking een kwarteeuw waargenomen. Aangezien dit fonds een groot aantal leden heeft, waar van der Knoop wekelijks de contributie weghaalt, is hij bij hen geen onbekende meer. Trots weer en wind komt hij Maandags trouw zijn plicht vervullen. Voorzeker zal het hem dien dag niet aan belangstelling ontbreken. Hoewel de jubilaris gebrekkig is, is hij toch evenwel nog vlug en hopen we dat hij deze functie nog {vele jaren moge waarnemen.’ .Hindeloopen. Het gaat hier dit voorjaar buitengewoon slecht met de visscherij. Haring wordt er bijna niet gevangen en de botvisscherij is ook niet loonend. Dit is temeer treurig nu met de hooge vleeschprij. zen de visch veel aftrek zou vinden’ .Workum. Aangenomen het beroep naar de Ned. Herv. Gemeente te Schiedam, Dr. J. Swart.’ F IT ERFSKIP FAN IN MILJONAIR (Slot) Wy hawwe al sjoen, dat Hinlopen forskate kofskippen yn eigendom hie Dat yn syn hüs in stikmannich sékaerten foun wurde, hoecht üs dus gjin nij to dwaen. Mar net al linnich op it wetter, ek op it iis sil er him wol rédde kinnen hawwe. Dat wize in pear redens üt, of oars wol de prikslide, dy’t yn ’e hüs stie Hwat syn .instrumentarium’ oan- giet: wy treffe in waerglês oan mar ek in teleskoop. Dizze wie makke troch Jan Pieters van der Bildt (ek wol neamd: Jan Kunst) in ynstru- mintmakker üt Froubuorren. Yn it

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1