5 mei viering MAATSEUJK NIEUWS have van der werf gespecialiseerd in gezelligheids- dranken Workumer Kraut Nieuws- Advertentieblad en voor Friesland van ta Visser Zn. Wasautomaten A u to - verb u 11 r met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS agenda de gemeenten Workumt Hindeloopen en Zuidwesthoek A a drie dagen FA. WFSTEMUIS RADIO H1NGST uw RAOI0 SN Televisie I II le op ;n, Telefoon 358 Merk 27-28 7e de t k ;en ing iar DE SPECIAALZAAK VOOR jk t m elf sn. ra ste en biedt u de meeste service lo lls ;n i'. ój je in a- e- IJEME DE BOE& WORKUM - Verschijnt éénmaal per week Kontracten volgens alg. regeling 88ste JAARGANG NO. 15 l VRIJDAG 16 APRIL 1965 1 in e gewend is iU zijn (in 1963 in WORKUM i Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donder, dagsmorgens 10 uur Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 ffcl ek oo DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN OFFICIËLE MEDEDELINGEN GEMEENTE WORKUM maanden Simon 1 pers. Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 ït. 3 1 5 1 TiA AT VERZORGEN i’ ii n i 1 111 10- FRISO naar beneden stortte. Hij werd aan het hoofd geraakt Het gevolg was en een lichte Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post ƒ3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Vaststelling ontwerp tot herzie ning van het uitbreidingsplan onderdelen (herziening 1965) Het hoofd van het gemeentebe stuur van Workum brengt ter ken nis dat vanaf 20 april tot en met 5 mei 1965, voor een ieder ter ge meentesecretarie van Workum des voormiddags van 9 tot 12 uur ter inzage ligt, het door de gemeente raad in zijn vergadering van: 12 april 1965 nr. 25 vastgestelde ont werp tot herziening van het uit breidingsplan in onderdelen (her ziening 1965) Binnen 6 weken na afloop van de termijn van ter visie ligging, kunnen belanghebbenden, die zich met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, bij het college van Gedeputeerde Staten van Friesland hun bezwaren tegen het plan indie nen. Workum, 13 april 1965 Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, B. van Haersma Buma Voor he tweede gedeelte der op tocht worden de scholen ingescha keld deze zullen het meer feestelij ke deel vormen en hier mee de na oorlogse tijd karakteriseren. Cen trale werkplaatsen waar voorberei dingen der buurtverenigingen plaats vinden, zullen nader bekend worden gemaakt AFD. VOETBAL: zaterdag 17 april aanstaande: Stedum.Workum, vertrek 2 uur Workum 2.VVT 2, aanvang 2.30 uur Froonacker-Workum 3, vertrek 3.15 Workum 4.ONS 7, aanvang 4.15 u. Workum 2A.Heeg 2A, aanvang 4 uur QVC 1B-Workum IR, vertrek 12.40u Bolswardia 1B-Workum 2B, vertr. 1 u de opdrachten voor de buurtverenigin gen voor de middagoptocht Hierna gaan de kleuters met Mej. Visser en Zuster Carolino naar de loods van de heer F. Jellesma op Algeraburren waar deze dames een kleuterprogramma zullen verzorgen Tractatie 13.30 uur: Opstelling optocht langs Aldewei bij het Park 14.00 uur: Optocht. Route: Alde wei, Begine. Sud, Sylspaed terug naar Merk, Noard Dwarsnoard, Al- dewei WORKUM Bij de vorige week te Sneek gehouden Paasvee tentoon stelling behaalde de heer A. P Hay Kaderschool der Spoorwegen te U .recht voor verdé're opleiding. DR. OUDEBOON VERTREKT Naar wij Het ö.mei comité bestaande ui; vertegenwoordigers van alle buurt verenigingen van ^Dorpsbelangen’ te Heidenschap, Oranjevereniging, Plaatselijk Belang en Culturele Raad vergaderde op 30 maart j.l in Café ,De Zwaan’ Er werd voor de viering van cie Z0- ste bevrijdingsdag het volgende voorlopige plan opgesteld. 7.45-8.00 uur: Klokken luiden 8.00 uur: Jan Plezier met herauten maakt rondrit door de stad 9.00 uur: Aubade van de schoolkin deren op de Merk Toespraak van de burgemeester 9.30.10.00 uur: Touwtrekken 10.00 uur: Bekendmaking van BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 7 april tot en met 13 april ’65 Geboren: geen Ondertrouwd: Leendert Ferbeek, 24 jaar te Oudega (W) en Boukje de BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Workum maken bekend, dat de bij raadsbesluit d.d. 25 januari 1965, No 12, vastgestelde nieuwe verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom der personele belasiing in de gemeente Workum, is goedge keurd bij Koninklijk Besluit d.d. 2 april 1965, No. 12. Genoemde verordening is vanaf he den voor een ieder gedurende drie maanden ter secretarie ter lezing neer gelegd. Workum, 14 april 1965. Burgemeester en wethouders, voornoemd, B. van Haersma Buma, burge meester H. M. Gielink, secretaris Boer, 21 jaar te Workum. Gehuwd: geen Overleden: IJbeltje Catharina, 11 i dochtertje van Sjoerd Wiersma en Baukje Kui- DIPLOMA UITREIKING CHR. M. L. SCHOOL TE SNEEK WORKUM Vorige week vond in enkele hoofdwonden de Chr Middelbare Landb. school hersenschudding, te Sneek de uitreiking plaats van rTRnmmv het einddiploma aan hen, die de BEEN GEBROKEN tweejarige cursus met succes had. WORKUM Mevr. A. Visser-Pater den volbracht. wonende bij de Zuiderbrug kwam Uit onze omgeving ontvingen het deze week zo ongelukkig te vallen, diploma H. Bouwer, Nijhuizum, S. IJbema, Ferwoude en J Haagsma, Workum. PAASVEE TENTOONSTELLING SNEEK 273.696- 12.461..) Aantal leden: 397 (in 1963 370). Aantal spaarders: 2361 Totale omzet: 1964 51 miljoen gulden (in 1963 35 miljoen gulden) SIMAVI COLLECTE WORKUM De onlangs gehouden Simavi collecte heeft opgebracht 908.06, waarvan het Heidenschap 221.- voor zijn rekening nam. Het Comité zegt allen, die meegewerkt hebben om dit mooie resultaat te behalen hartelijk dank. C P M 8 april j.l. kwamen de de datum vergissen? We kijken op de kalender en zien: Het is toch de juiste datum: 18 april 1965 Vergis sing is uitgesloten En toch vieren we niet op de jui ste dag Paasfeest. U moet zich eens afvragen: ,Op welke dag vier ik Paasfeest? Ja, op 18 april van het jaar 1965. Maar daar gaat het me niet om. We stellen de vraag anders. Op de hoeveelsce dag vier ik Paasfeest Op de eerste of tiende of twintigste dag? Of: op de derde dag De bijbel zegt: Na 3 dagen sta Ik op. Dit zijn de eigen woorden van Jezus. Na drie dagen Op de derde dag is ’t Paasfeest Voor veel mensen is pasen een willekeurige datum. Maar zij ver gissen zich dan Pasen is een vaste datum. De der de dag Maar: waar moet ik dan begin nen met tellen? Natuurlijk op de eerste En die eerste is: Goede Vrijdag! Wat is er toch gebeurd, dat deze Dag van zo groot belang is dat we die de eerste Dag noemen? Waarop Pasen volgt als de d e r d e? Toen heeft de Zoon van God, Je zus Christus, als het onschuldig lam van God, Zichzelf geheel gegeven als een offerande om Uw en mijn schuld bij God te verzoenen en te betalen Toen is gebleken dat God een Welbehagen heeft. Kerstfeest zijn we niet vergeten, omdat GOD dat feest op aarde niet heeft vergeten. Toen kwam reeds een omkeer in het bestaan van de mensen. En de ze zet zich voort op Goede Vrij dag. Er is dus vrede tussen God en mens, dor het offer van Jezus Christus op Golgotha. Nu is er de radicale ommekeer. Het leven was stervende. De dood nad macht Daarom alle ellende en onvrede en onrust en angst en do dende zorg. Als we nu zeggen: De ze Goede Vrijdag is voor mij de eer ste dag - toen de Here Jezus mijn schuld betaalde - is Pasen voor mij de DERDE dag’. Want ik krijg het leven. Vrede met God. Rust in mijn hart. Blijd schap in mijn ziel. Alles is nu even blij en vrolijk, want ik leef door Jezus, de Chris tus, die heeft gezegd: ,Na drie da gen sta ik op’ Vrolijk Paasfeest! ,Want nu de Heer is opgestaan, ,nu vangt het nieuwe leven aan, ,Een leven door Zijn dood bereid, ,Een leven in Zijn heerlijkheid’. Middelkoop GEMEENTERAAD, V.V.V. en PLAATSELIJK BELANG WORKUM 12 april. Door de leden van de Gemeenteraad werd met de besturen van VVV en Plaatselijk Beia’-ig een bespreking gehouden in de raadszaal. Na afloop van deze vergadering werd ons het volgende communi que verstrekt: Na de raadsvergadering van he denavond is in een bijeenkomst van de gemeenteraad met de besturen van VVV en Plaatselijk Belang ge sproken over de uitspraken, die in de vergaderingen van de raad en genoemde verenigingen zijn gedaan rondom de aanvraag om subsidie voor de VVV en waarover diverse misverstanden zijn gerezen. Nadat de verschillende standpun ten uitvoerig waren toegelicht en verschillende achtergronden duide lijk waren gemaakt is men tot vol ledig onderling begrip gekomen. De aanwezigen verklaarden de zaak graag als afgedaan te beschou wen. t L? COÖPERATIEVE RAIFFEISEN BANK Jaarcijfers over 1964 van de Coöp. Raiffeisenbank te Workum Spaargelden: inkl deposito’s in lagen 3.212.782.-; opvragingen 2.545.641.-; spaarsaldo 1964 667.141-, (1963 488.420..); ba lanstotaal 5.944.861.-, (1963 5. 277.720.-); inlagen jeugdspaarrege- ling 29.880... Voorschotten: nieuwe uitzettin gen 1.219.875..; aflossingen 627. 479.-, balanstotaal 2.715.215- RekeningeH-courant: stortingen 11.824.686..; opvragingen 11.484. 649..; balanstotaal debet 749.785..; credit 780.042... Reserves: 122.117.-, 107.856.-) Totaal baten: 283.447.-, lasten winst 9.750.. (in 1963 16.00-18.00 uur: Buurtvoetbal wed strijden op het sportterrein 16.30 uur: Kinderprogramma voor kinderen der lagere scholen in loods van F.Jellesma te organise ren door Oranjevereniging met trac tatie 20.00 uur: Volksfeest op de Merk, bij slecht weer in de loods van F. Jellesma te organiseren door Plaat selijk Belang Voor wat betreft de aan de buurt verenigingen te verstrekken op drachten voor de optocht is ge dacht aan de uitbeelding van ver schillende facetten van de bezet tingstijd. Het is de bedoeling dat dit op korte termijn en met weinig kos ten gerealiseerd kan worden. Men denke aan de enorme prestaties die geleverd zijn bij de televisie uit zendingen van ,Een tegen allen’. Originele ideeën en gezamelijke ac tie van de gehele bevolking kunnen deze optocht tot een top- of bij ge brek aan enthousiasme tot een flop maken zodat zij haar been brak. BENOEMING STATIONSCHEF WORKUM Per 1 april j.l. werd de heer S. Molenaar te Zwolle be noemd als chef van het station der Nederlandse Spoorwegen alhier. De heer P. Haukes, die tot ge noemde datum deze functie ver. tema een tweede prijs met een in. werd overgeplaatst naar de zending in de rubriek Stieren ONGELUK WORKUM Vrijdag jl. vond er de Coop, zuivelfabriek een ongeluk WORKUM Naar wij vernemen plaats, dat nog betrekkelijk goed gaat Dokter Oudeboon per 1 mei afliep. Een opmeter van de fa. Hoo- a.s. Workum verlaten om zich met- geveen uit Sneek was bij de nieuwe terwoon te vestigen te Leeuwarden tanken aan het meten, toen er plot- De praktijk wordt overgenomc .i seling een gedeelte van een muur dooi' Dr. B. Stoel uit Gouda. leden van de CPM bijeen voor de laatste vergadering in dit seizoen. De vice-presidente mej. H. Bosch- ma had deze avond de leiding we gens ziekte van de presidente. Een ieder werd hartelijk welkom gehe ten, in het bijzonder de heer R. d<? Groot directeur der Landbouw-! school Na de notulen werd direct het woord gegeven aan de heer R. de Groot, dit sprak over Jeugdlec tuur. Spreker liet verschillende boe ken de revue passeren en vertelde daar het een en ander over, wat in deze tijd erg belangrijk is, daar men vaak niet weet of het goed is bepaalde boeken te lezen. In de pauze werd de cake verloot en mej. A. Deinum werd er mee verrast. Na de pauze werden nog verschillende vragen door de heer de Groot be antwoord Toen een ieder tevreden gesteld was bedankte mej. Boschma de spreker voor de mooie leerzame avona en sloot deze avond en te vens het winterseizoen. Inlichtingen over de landdag, die deze zomer in Gaasteland wordt gehouden bij de bestuursleden. ’t Is me niet meegevallen om de Lijdensweken’ door te komen. Niet door een zekere voorjaars. moeheid of het veelsoortige werk. Dat was de oorzaak niet. De oorzaak ligt dieper. Is niet een lichamelijke, maar ’n geestelij ke. In de .Lijdensweken’ krijg je heel wat te verduren. Je hebt slag op slag te incasseren. Je moet als maar aanhoren, dat er niets van je deugt. Alles doe je verkeerd. Nooit goed! Dat valt op de duur niet mee. Je wordt er naargeestig van. Of op standig. Goed doet ’t in geen ge val. Je blijft er niet dezelfde onder. Je krijgt er een minderwaardig heidsgevoel van. En je slaakt een zucht van verlichting als die zoge naamde Lijdenstijd voorbij is. Gelukkig - die nare periode zijn we weer door! En je hunkert er naar te mogen horen: .Vrolijk Pa sen!’ Dat is veel prettiger. Overal om je heen zie het nieuwe leven. Heel de natuur leeft op. Het oude, dat doodging, is opgeruimd. Geen dode bladeren meer; geen dor hout. Maar uitbottende bomen èn bloeiende planten. Vrolijke paasbloemen. En de mensen opgewekt, en fris se kleren aan. Ieder op z’n paas- best. Ik vraag me slechts af: Is er wel zoveel veranderd?’ We zeggen wel: vandaag is het Pasen. Liever Paasfeest! Maar is er iets veranderd? Dezelfde zorgen plagen nog. De zelfde ziekte pijnigt nog. Hetzelfde leed schrijnt nog. Hetzelfde gemis verdriet nog. Voor wie gewend is naar de Kerk te gaan zal het wel anders geworden zijn. Het sobere en som bere van de Kerkdienst is voor bij Niet meer over leed en dood en graf Geen droeve liederen meer. Geen zich onthouden van allerlei feesten. Vooral in de .Stille Week’ En niet te vergeten op .Stille zater dag’. Nu vrolijke liederen en de orge list doet opgewekte klanken klin-, ken. Heel de gemeente juicht. Zo hoort ’t Vaak echter zijn alle mensen kerkelijk en niet kerkelijk, gelijk aan elkaar. Je ziet ’t niet, dat ge lovigen blij zijn. Evenmin als is te constateren dat anderen blij schap hebben. Kunnen we dan geen Paasfeest vieren? Zijn we niet echt blij? Blijkbaar niet. Zou dit komen, omdat we ons in

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1