Fyftich jier lyn PIAATSEUJK NIEUWS Fa. Romkema Erfskip I "j Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en voor Zuidwesthoek Friesland en van la Visser Zn. Wasautomaten Auto-verhuur de gemeenten Workum, Hindeloopen S.V.W. agenda AFD. VOETBAL: FA. WESTERN U IS RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE HAYEVANDERWERF ■■1 WARKUMS NAAIMACHINES WORKUM DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V- W. BUSJES CHEVROLETS IJEME DE BOE» OPENING GROENE KRUIS GE BOUW FRISO Kontracten volgens alg. regeling 88ste JAARGANG NO 16 VRIJDAG 23 APRIL 1965 om net ,geb'lieden’ mar.ge. Telefoon 358 Merk 27-28 W. T. B. I» mee- Pl.T en be- wor. w* •elna Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donder, dagsmorgens 10 uur DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN voorbij rende In de omgeving van Workum het zeker wel onze oud.holland. nieuwge. schoone katholieke Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) T«A AT gespecialiseerd in gezelligheids- dranken biedt u de meeste service Verschijnt éénmaal per week Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 genomen kleurenfilm vertoond. Hierop waren de momenten van de geboorte duidelijk waar te ne men. Na de pauze besprak Mevrouw Otto-van der Homme achtereenvol gens een dwergpinchertje, stabij, boxers, een ierse setter, twee col. lies, een bouvier en een middenslag poedel. De ongeveer 40 aanwezigen luisterden met belangstelling wat bleek uit de vele vragen die ge steld werden. De heren Reekers en Leonhart hebben een zeer werkzaam aandeel gehad in de voorbereiding van de ze geslaagde propaganda avond is een bijzonderheid een hert in de landerijen te zien. Dit dier was waarschijnlijk ver dwaald en afkomstig uit de Gaaster landse bossen. ONGELUKKIGE VAL WORKUM De heer H. Dijkstra koster der Ned. Herv. Kerk, had ’t ongeluk op Goede Vrijdagmorgen in zijn woning van de trap te val len 1 Met een hersenschudding werd hij opgenomen. In de loop van de dag moest hij naar het ziekenhui? te Sneek worden vervoerd It is, mien ik, net nedich altyd op print flaters to wizen. Dochs stie- ne der yn it foarije s'tikje in pear, dy’t noch al steurend wiene Der- hjir de forbettering: it 'moast net wêze: ,twa susters op in hyn. der mar ,twa ruters op in hynder’ Fienders blieben’. Inkelde jierren forlyn haw ik sa nou en dan ris meidield hwat bü. tenlanners yn foarige ieuwen by in bisyk oan Warkum oer dit stedt- sje skreaun hawwe. Dizze kear wol ik itselde dwaen mei in Hollan- ner dy’t yn ’e foarige ieu in great part fan Fryslan bireisge hat, en syn yndrukken dellein hat yn ,De aarde en haar volken’ Dit wie in .geïllustreerd volksboek’ dat üt- joun waerd to Haarlem. Hoewol ik allinnich dat part yn myn bisi't haw, dat oer Fryslan giet, mien ik ken van waardeering aangeboden.’ .Hindeloopen. 22 April. Met een bezorgd gemoed zagen de koemelkers hier den dag der jaarlijkse scharverhuring der contributie Wijmbritse- radeel c.a. Zeedijken tegemoet. Door het grote aantal gegadi ieder een of meer scharren trachten machtig '.te worden stegen de prij. zen elk jaar tot een buitensporige hoogte en dat zulks dit jaar nog er ger zou worden, werd algemeen verwacht, maar dat de prijzen zoo enorm veel hoger zouden komen had niemand gedacht. Aan de Oosterdijk kwamen koescharren op 90 tot 104 (vorig jaar 60 tot 70). Aan de Westerdijk koescharren 81 tot 95 (vorig jaar 55 tot 70) Aan de Waterdijken: Koescharren 70 tot 75 (v.j. ƒ30 tot 35) Halve idem 50 (tot 55 (vorig jaar 8 tot 12)’. Wol in tige great forskil dus. Yn de FRISO fan in wike letter fine wy in lyksoartich biricht üt Warkum ,Bij de scharverhuring jl. zater dag van het Waterschap ,Het Workumer Nieuwland’ werd een aan zienlijk hoogere pacht bedongen. Bedroeg de totale opbrengst het vo rig jaar f 363, dit jaar steeg deze tot 746’. .Warns. De heer Kolonel.Commandant van het Interneeringsdepot Gaasterland heeft wel zoo vriendelijk kunnen zijn zijn medewerking toe te zeggen, om in onze uitgestrekte dorpskom veiliger verkeerstoe- standen te verkrijgen (tegenover de motorrenners. Als de burgerlijke autoriteit wat we vertrouwen, nu ook kan helpen, dan zal het hier in dit opzicht weer kalm.normaal worden. Gisteren werden twee lammeren overreden, deze zullen echter, lamme ren zijn zoo, zelf schuld hebben aan hun ongeval.’ Dütsklan wie bigjin 1915 mei in nij wapen kommen en wol it ,42 cM mortier’. Yn ’e folksmüle waerd it ,de dikke Bentha’ neamd. It skynt - yn dy tiid in skrikkelik wapen west to hawwen. ,Een 42 cM mor tier weegt 88,750 KG. de cemenitbodem, waarop het kanon komt te staan, is een blok van 37.500 KG dat 8 meter diep in den grond is ge metseld. Het gewicht van elk projectiel is 4100 kg. terwijl het 1.268 M l lang is. Elk schot kost 11.000 mark. Voor de bediening zijn 200 man, in genieurs, machinisten enz noodig. Voor den eersten maal is in den oorlog het geschut gebruikt voor Luik. De reuzenmortieren stonden op 22.8 km. van de vesting verwij derd. Het monteeren duurde 24.26 uur, en itoen duurde het nog zes uur eer er zoo gericht was dat een schot gelost kon worden. Maar toen was de (trefzekerheid ook zoo groot, dat men op zijn hoog ste 50 cm speling had.’ F Workum Aan het post- en telegraafkantoor ahlier bestaat ge legenheid voor aanneming tijdelijk kantoorbediende, leeftijd 17-21 jaar Salaris gedurende het eerste jaar 25 per maand, gedurende het tweede jaar 35 per maand Daarna bij vaste aanstelling 600 per jaar hetgeen na 22 jaar vasten dienst kan opklimmen tot 1250 per jaar. En nou kin men wol sizze: ,ja, mar doe wie it libben folie en folie goedkeaper as nou’ en dat is wol wier, mar jonge noch ’n ta it wie dochs wol in skriele treast om 22 jier yn earmoede sitte to moatten ear ’t men oan dy toalve hündert en fyftich goune traktemint ta wie. Doch der kamen gegadigden genóch op ta setten hwan't och it ,fêste baentsje lukte doe wol’. Workum. 23 April. Heden herdacht de heer B. IJ Wielinga den dag waarop hij voor 25 jaar zijn ambt als hoofd der Chr. School aanvaard de en tevens in het huwelijk tradGroot was ’t aantal blijken van be langstelling. Uit tal van gebouwen, en ook van de Herv Kerk, wapper de de driekleur. In den voormiddag werden de schoolkinderen rijkelijk onthaald. Van verschillende zijden werden den jubilaris stoffelijke blij- 13i3 BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 14 april tot en met 20 april ’65 Geboren: Renata Mareen, d. v. Pieter Houkes en Maria Antje Smit, tenaar. Antje d. v Jan Ruardij en Ger. ritje Westra. Ondertrouwd: geen. Gehuwd: geen. Overleden: geen. GESLAAGD WORKUM Aan de RK Lagere Landbouwschool te Bolsward slaag de voor hel einddiploma de heer G. Feenstra, alhier. PTT OP 30 APRIL EN 5 MEI Naar de Directie van de meededeelt zal de PTT dienst op Koninginnedag (30 april) vrijdingsdag (5 mei) worden uit gevoerd als op zondag. Er worden dus deze dagen geen postbestellin gen uitgevierd. Op zaterdag 1 mei zullen ook pak jes en aangetekende stukken den besteld. Programma van zaterdag 24 april Leeuw. Zwaluwen.Workum vertr. 2.45 uur Blauwwit 3.Workum 2 vertr. 2.45 u Bolswardia 3-Workum 4 vertrek 4.30 uur Workum lA.Dr. Boys IA aanvang 3.15 uur Workum 2A-Woudsend IA aanv. 2.00 uur Zeerobben 2B.Workum 2B vertr. 4.00 uur Voor onze Postahonne’s In verband met de zondagsdienst van dePTT op vrijdag 30 april zul len onze postabonne’s het volgende mlmmer van de Friso’ pas op za terdag 1 mei a.s. ontvangen PROPAGANDA AVOND K. C. SNEEK E. O. TE WORKUM WORKUM Dinsdag 6 april j.l. hield de Kynologen club Sneek en Omstreken’ een propaganda avond voor leden en belangstellenden te Workum. De voorzitter dr J P Otto gaf een korte uiteenzetting over de ontwikkeling van de hond in het moer der lichaam en over het ver loop van het geboorteproces. Daar na werd de door de heer Meyer op Ondanks alle ellende van het nat te klimaat, dat ons tijdens de paas dagen behoorlijk parten heeft ge speeld, is hier en daar een duide lijk teken van de lente en de nade rende zomer opgemerkt. De lijsteï’ was er vroeg bij en heeft het nu verschrikkelijk druk met het verzorgen van voedsel voor de kleintjes, die Voortdurend hon. ge-ig naar vader en moeder uit kij ken. WORKUM Het nieuwe Groene Kruis Gebouw, Hammole 13, zal donderdag 29 april ’s middags om twee uur officieel worden geopend door de burgemeester van Workum de Edelachtbare Heer Mr. B van Haersma Buma. PROEFRIT ,JAN PLEZIER’ WORKUM Naar het bestuur van Plaatselijk Belang mededeelt zal vandaag donderdag 22 april een proefrit gemaakt worden met de door deze vereniging aangekochte ,Jan Plezier’. De rit zal om half drie ’s middags aanvangen bij het stadhuis. Deze tocht, die bestemd is voor genodigden, gaat via het Badpaviljoen o.a. ook langs het Vo- gelreservoir aan de IJsselmeerkust Het eerste gedeelte van de tocht zullen het gemeentebestuur en de besturen van VVV en Plaatselijk Belang meerijden. Op het verdere gedeelte van de tocht zijn o.a. plaat sen gereserveerd voor de Pers. Om ongeveer 4 uur zal deze proefrit eindigen bij het Badpaviljoen. HERT VERDWAALD WORKUM Toen de heer H. Fek. kes maandag j.l. aan het eierzoe- ken was in de Workumer Meer, zag hij plotseling een hert, dat hem HOLLANSK OARDIEL UT 1883 OER WARKUM 1 ut nümering fan de bledsiden opmeitsje to moatten, dat it net as in boek iorskynt is, mar yn olie, veringen, m.o.v. yn tydskntt foarrn Hwa t de sünuwer is fan dy ar tikels ut iSbö wurat net meidield, mar wol km ik Ut de yniieding op meitsje, aat u immen ut Len Haag is Nei dat de skruiwer in bisyk oan Hyipen brocht hat, der’t ny net foile goede wurcten foar oer hat set er de stap nei Warkum en jowt us dit forhaei: Wederom gaat het over de bree’ de dijksskruin, tot kunstweg inge richt, naar Workum. Altijd hetzelf de landschap: onaf zienbare groe ne weiden, hier en daar door vaar, ten doorsneden en aan de eene zij de begrensd door de zee. Met de ze heeft Workum gemeenschap door middel van eene lange, tus- schen dijken ingesloten haven, waarin verschillende schepen en vaartuigen liggen. Want Workum is eene aanzienlijke plants, weleer een van de elf stemhebbende ste den die nog tot op het jaar 1848 twee leden ter staten vergadering van Friesland afvaardigde. En dat die beteekenis van vroeger nog iets meer is dan ene bloote herinnering daarvan kunt ge u overtuigen, als ge door de lange en breede hoofd straat der voormalige stad wan delt en niet alleen haar openbare gebouwen zoals het raadshuis en de hervormde kerk gadeslaat maar ook uwe aandacht schenkt aan meer dan een schilderachtig gevelt je in zeventiende eeuwsche stijl, dat waardiglijk eene plaats zou in nemen op een sche grachten Ook de bouwde zeer kerk is ten volle een bezoek waar dig Oare wike it leste. •:'V -«i-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1