■elna Fa. Romkema PUATSEUJK NIEUWS Öpeningsrit Jan Plezier s Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en Friesland en van ia Visser Zn. Wasautomaten voor de gemeenten Workumt Hindeloopen Zuidwesthoek Auto-v erhu ur met en zonder chauffeur (All-risk verz.) 8.V.W. agenda AFD. VOETBAL: MI FA. WESTFRHIHS RADIO HINGST uw RADW ENTSLFVISIF HAYFVANVFRWFRF jB Merk 27—28 Telefoon 358 NAAIMACHINES WORKUM dit nummer bestaat TWEE BLADEN DE SPECIAALZAAK VOOR IJEME DE BOER i OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS feit, dat OBIIIIIIIIIIH burgerlijke stand GEMEENTE WORKUM dS Verschijnt éénmaal per week FRISO Kontracten volgens alg. regeling 88ste JAARGANG NO. 18 VRIJDAG 30 APRIL 1965 UIT OFFICIËLE BEKENDMAKING VOOR AL UW DRUKWERK HUNIA’S DRUKKERIJ J Cliché Fries Dagblad 0 Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 meer was. de van terzijde ge wordt ge. maar reeds dit Te Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 T«A AT VERZORGEN gespecialiseerd in gezelligheids- Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 mevrouw Klijnstra - i hun ca- nog AFSCHEID DOKTER EN MEVR. OUDEBOON Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. ZUIVEL WORKUM/HEEG OP 75 MILJOEN KG WORKUM Onder leideing van de heer J. S. van der Wal te Heiden schap hield de coöperatieve Zui velindustrie ,De Goede Verwach ting’ te Workum haar ledenverga dering welke door bijna 200 leden werd bezocht Wegens de fusies, die zijn aangegaan met de verenigingen te Warns, Heeg, Woudsend en Uit- wellingerga werd het bestuur uit gebreid. Tot bestuurslid werden verkozen de heren Y. S. Attema te Uitwellingerga, D. B. Okma te Kou furderige, A. van Popta te Oude- ga en H. Speerstra te Molkwerum. Het scheidende bestuurslid, de hr. M. van der Zijpp, die 31 jaar be stuurslid is geweest, waarvan 25 Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten ui.terlijk donder dagsmorgens 10 uur Hierna was de beurt aan de kin deren. Klas 1 en 2 voerden het stukje .Beelden te koop’ uit; klas 3 en 4 speelden een poppenkast en de klassen 5 en 6 speelden het stuk je ,de prinses en de zuurkool’. Het optreden van de kinderen viel bij de aanwezigen zeer in de smaak. Programma zaterdag 1 mei Workum.Heerenv Boys aanv. 4.15 uur Workum 2-B1. Wit 2 aanv. 2.30 uur BI. Wit lA.Workum IA vertr 3.30 u Heeg 2A.Workum 2A vertr 5.45 u. Zeerobben IB-Workum 2B Afd. Gymnastiek: Woensdag 5 mei aanstaande zijn er GEEN gym. lessen Afd. Volleybal: Aanvang der lessen maandag 3 mei VVV en Plaatselijk Belang. Na een rit door de stad, die veel belang stelling trekt wordt naar het Bad paviljoen gereden. Hier begint de tocht door het Vogelreservoir langs ’t IJsselmeer In dit stukje vrije natuur is het een unieke gelegenheid onder lei ding van de heer K Mein de vogel wereld te bewonderen Vooral de kemphanen en de vis. diefjes trekken veel belangstelling Tijdens deze tocht, die een uur duurt kan men van allerlei soor ten vogels zien, die men soms tot heel dichtbij kan benaderen. Na terugkomst bij het Badpavil joen wordt door Plaatselijk Belang aan de gasten een consumptie aan geboden en is er gelegenheid voor een gezellige nabespreking De heer Buning vertelt, dat het in de bedoeling ligt,, de JP te la ten rijden in de vacantie maanden vanaf 14 dagen voor de Bouwvak. vakantie tot 14 dagen daarna Een rit heen en terug Station.Badpa. viljoen kost 0.75. Vooral tijdens de weekeinden zal er gelegenheid komen 'anS aangekochte J. eerste rit zal maken. le vooral dienen moet als attractie v°or de vacantie gangers kan 18 Personen vervoeren. Voor deze of- rit is de voorzitter van Plaat Het programma na de pauze stond in het teken van het afscheid van de heer Klijnstra. Achtereen, volgens werd door collega van der Kooy en ds van der Leun het woord tot de heer en i gericht. Deze sprekers lieten woorden gepaard gaan door deaux. De heer Klijnstra spraka een dankwoord, waarna ds van der Leun deze avond met gebed sloot. zijn voor het maken van een tocht door het Vogelreservoir telkens on' der leiding van de heer K Mein de vogelkenner bij uitnemendheid. Deze tocht kost 1.25 per persoon Verder zal de JP ook gebruikt kunnen worden voor tochtjes in de omgeving van Workum Ook bij feestelijke gelegenheden zal deze dienst doen Voor de eerste maal zal dit zijn op 5 mei as. Be vrijdingsdag. De heer H Dijkstra kan door een hem overkomen ongeval voorlopig geen dienst doen als koetsier verschillenden hebben zich bereid verklaard deze zomer doen. Er zullen, zo vertelde de heer Bu ning verder, binnekort twee ge schikte paarden worden aangekocht Plaatselijk Belang heeft nu een Jan Plezier en VVV een Rondvaartboot voor de vacantie mensen, die deze zomer in grote aantallen te Workum worden verwacht. De burgemeester Mr. B van Haers. sma Buma brengt de gelukwensen over van het gemeentebestuur en zegt, dat het gebeuren van vandaag een pretttige demonstratie is van de goede verstand houding tussen het Gemeentebestuur en de vere nigingen Plaatselijk Belang en VVV De heer P Nremantsverdriet spreet als bestuurslid van VVV de dochter van Plaatselijk Belang, wenst veel succes en wijst er op, dat het na tuurschoon van Workum nu te be wonderen is ,te land en ter zee’ in de toekomst zal dit misschien ook nog eens kunnen gebeuren vanuit de lucht. Hiermede is een einde gekomen aan het feest van deze öpeningsrit van de JP. Het is ook nu weer gebleken, ,dat dank zij de activiteiten van Plaat selijk Belang daarbij staan door VVV alles daan om de recreatie zoveel moge lijk te bevorderen. van 21 april tot en met 27 april: GEBOREN: Elisabeth Frida, doch ter van Gerardus Assuerus Kra mer en Sebastia Alida IJpma ONDERTROUWD: Klaas van der Brug, 23 jaar te Hennaard en Griet Je Kuipers, 23 jaar te Workum. GEHUWD: Sikke Pieter Scheltema 21 jaar en Grietje de Jager, 20 jaar beiden te Workum Petrus Jacobus van der Linden, jaar te Steggerda en Jeannette Ketelaar, 23 jaar te Workum OVERLEDE:N geen Maak er een feest van, roepen de aanplakbiljetten ons toe Want eens in de vijf jaar wordt’de vijf de mei feestelijk herdacht. Waarom maken we er een feest van? Voor jongeren zijn de oor logsjaren en de bevrijding een ver en vreemd begrip. Hoeveel ouderen zijn er, die misschien in hun hoge 1945 zijn verwachtingen van mei teleurgesteld? Natuurlijk leggen wij in de eer. ste plaats zo’n stuk accent op de 5 mei viering, om dankbaar de be vrijding te herdenken. Wat de be vrijding voor ons volk heeft bete kend, is nauwelijks onder woorden te brengen. Ik noem één voorbeeld In de komende dagen zullen we her haaldelijk het Wilhelmus horen een meezingen misschien min of meer automatisch omdat het erbij hoort Laten we dan bedenken, wat het heeft betekend, toen ons volk voor het eerst weer het Wilhelmus mocht zingen. In vrijheid!!! Maar de bevrijding hield in, dan dat de oorlog voorbij Het was ook het begin van ’n nieu we periode. De bevrijding hield te gelijk een opdracht in, eendrachtig de toekomst tegemoet te gaan, om samen de opbouw van ons volks leven in een veranderde wereld aan te pakken. In vrijheid en verant woordelijkheid. Daarom plaatst iedere vijfde mei ons voor de vraag: of wij beseffen wat het voor ons als volk betekent nu in onze tijd, in vrijheid en ver antwoordelijkheid te leven. In een wereld van onrecht en onvrede moe ten wij vooraan staan in de strijd dranken biedt u de rheeste service HERDENKING GEVALLENEN Op dinsdag 4 mei a.s. des avonds 8 uur zal, evenals vorige jaren op de Nieuwe Begraafplaats, bij de graven van de gealliëerde vliegers een korte herdenkingssamenkomst worden gehouden. Een ieder wordt verzocht van des avonds 6 uur de vlag halfstok te hangen en deel te nemen aan de stille tocht naar de begraafplaats, die om kwart voor acht op de Merk zal aanvangen. De weg naar de begraafplaats en terug wordt te voet en in volkomen stilzwijgen afgelegd. Aan het hoofd van de stoet stelt zich het gemeentebestuur op: ver der kent deze stille tocht rang noch stand. Men wordt verzocht zich bij de aanvang en niet onderweg bij deze tocht aan te sluiten. Nadat van 19.40 uur af de toren klok zal hebben geluid zal om 20 uur, na de kranslegging, 2 minuten stilte in acht worden genomen. Daarna zullen schoolkinderen bloe men strooien op de graven van de gevallenen. Door een van de gees telijke leiders zal het ,Onze Vader’ worden uitgesproken. De terugkeer vindt ordelijk en in volkomen stilte plaats. Na de terugkeer van de begraaf plaats zal in de Ned. Herv. Kerk een gemeenschappelijke herden kingsbijeenkomst worden gehouden Het programma van deze bijeen komst omvat een toespraak en de clamatie van verzetspoëzie terwijl voorts door de plaatselijke man nenkoren wordt medegewerkt Workum, 27 april 1965 De burgemeester van Workum, B. van Haersma Buma voor vrede en gerechtigheid In een wereld van gebrek en honger moe ten wij vooraan staan in de strijd voor welvaart en geluk. Laten wij in dit besef, dankbaar voor de zegeningen die wij in en na 1945 hebben ontvangen feest vieren Maak er een feest van! Dat kun nen wij in Workum. B. van Haersma Buma Burgemeester van Workum WORKUM Nu dokter en mevrouw Oudeboon binnenkort Workum gaan verlaten is er gelegenheid afscheid te nemen op zaterdag 15 mei a.s. ’s namiddags 3 uur in het Groene Kruisgebouw Hammole 13 AFSCHEIDSAVOND VAN DE HEER J. KLIJNSTRA WORKUM Jl. maandagavond werd afscheid genomen van de heer J. Klijnstra, hoofd van de School met de Bijbel. Ds van der Leun opende avond met het laten zingen Gez 136 vers 1, waarna hij enkele Bijbelteksten las en voorging in ge bed. ficiele ®eMjk Belang de heer Werumeus uning zelf op de bok geklommen, Wee raspaarden uit zijn eigen stal taan ingespannen Ook .Crescendo’ is op het toneel crschenen en laat vrolijke klan. horen. De eerste passagiers zijn het Ge. ®entebestuur en de besturen van ACTIEF plaatselijk belang toont nieuwe aanwinst WORKUM 22 april 1965 Donder- agimddag wordt de Workumer teel.zwarte vlag op de toren gehe- Sen- Ook van andere gebouwen op e Merk wapperen de vlaggen, elangstellenden stromen toe, voor. a de jeugd is sterk vertegenwoor. gd. De NTS is in actie vertegen w°°rdigers van provinciale en streekbladen zijn naar Workum ge- Dit alles ter ere van het de door Plaatselijk Be- Jan Plezier de Deze wagen, W® 3-' j'f I ra

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1