P4/M TSEIIJK NIEUWS Fyftich jier lyn ■elna Fa. Romkema JoleY IKU ■O W orkumer^Kr ant Nieuws- Advertentieblad de gemeenten Workum, Hindeloopen en voor Zuidwesthoek Friesland en van fa Visser Zn. Wasautomaten Auto-verhu ur Opening; Groene Rruis-gebouw S.V.W. agenda AFD. VOETBAL: Hl FA. WESTERN UtS RADIO HINGST RADIO ENTELEVISIE HAYEVANDER WERF gespecialiseerd in gezelligheids- dranken OEME DE BOER NAAIMACHINES WORKUM DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS o Verschijnt éénmaal per week FRISO Kontracten volgens alg. regeling 88ste JAARGANG NO. 19 VRIJDAG 7 MEI 1965 WORKUM april met een open mes is ge. Telefoon 358 Merk 27-28 harte- de plaats van mej in- sj ge- (Foto Friesch Dagblad) VOOR AL UW DRUKWERK HUNIA’S DRUKKERIJ Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donder, dagsmorgens 10 uur Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM Soo- Ned. van te van 28 april tot en met 3 mei ’65: GEBOREN: Hans zoon van Jan de Vries en Baukje Harkema Ondertrouwd, Gehuwd, Overleden: geen T.A AT UW VERZORGEN biedt u de meeste service Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Abonnementsprijs 1.60 per kwart, per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. andere gemeenten wordt voortaan ook hier door -1 verkrijgbaar met en zonder chauffeur (All-risk verz.) De burgemeester opende de gro te sleutel en haalde er een kleine uit te voorschijn en opende hier mee de deur van het nieuwe ge bouw. Door deze ceremonie was de of ficiële opening verricht en konden de aanwezigen een en ander be zichtigen. WORKUM 29 april 1965 Burgemeester van Haersma Buma ontving van zuster van der Meu ten een grote sleutel, die zij uit de top van de vlaggemast had ge- trokken. De directeur van het Provinciale Hoofdbestuur de heer Vlas hees de door het hoofdbestuur geschonken Groene Kruis vlag in top. ken de wagen even verrijden. Daar bij drukte zij waarschijnlijk op het verkeerde pedaal met het gevolg dat de wagen over het trottoir schoot, door twee afrasteringen heen reed en tegen het huis van de heer IJ. van den Akker met een klap tot stilstand kwam. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor en door hulp van velen was er al spoedig niet veel meer te zien van het ongeval. De schade aan de auto was gro ter. VOLMACHTEN VERGADE. RING WATERSCHAP WESTER GO’S IJSSELMEERDIJKEN WORKUM 28 april Volmachten van het waterschap Westergo’s IJs. selmeerdijken vergaderden in het waterschapsgebouw te Workum De hoofdschotel van de agenda werd gevormd door het punt: vast stelling van de rekening van het waterschap over het dienstjaar 1964 Deze rekening sloot met een wer kelijk nadelig saldo van f 23.072 99 In de november vergadering waar men reeds zag aankomen dat 1964 financieel een nadelig saldo zou ge ven werd hiermee bij het vaststel- van de begroting voor 1965 reke ning gehouden De commissie belast met het na zien van de rekening was van me ning dat, gezien de resultaten van de laatste jaren, het nodig geweest zou zijn dat het heffingspercenta- ge van 3 Va voor 1965 nog een kwart of een half procent hoger gesteld had moeten worden Het Dijkbestuur deelde evenwel mede dat de voorgestelde 3 Va door Ged. Staten niet goedgekeurd kon worden Het voorstel van het bestuur om dit percentage terug te brengen op 3,25 werd na enige discussie met al gemene stemmen aangenomen, hoe wel volmachten van mening waren dat het op deze wijze moeilijk wordt om voldoende zorg te besteden aan de werken van het waterschap WORKUM Onze vroegere plaats genoot de heer D. J. de Jager, thans te Soest ontving een benoeming als Hoofd van de Technische Dienst van het Waterschap ,De Overwaard te Noordeloos Z.H flink kapitaaltje goederen zijn geslagen. Na de bezichtiging verzamelden zich allen in het werklokaal van de Chr. Landbouwschool, waar de on geveer 120 aanwezigen welkom wer den geheten door de voorzitter de heer J. Faber. Het oude Groene Kruisgebouw, zo zegt spr heeft veertig jaar dienst gedaan, maar was toch anders niet dan een pakhuis. Vier mei 1964 werd het nieuwe gebouw aanbesteed en op vier au gustus van dat jaar de eerste steen gelegd. De aannemers de Jager, Veldman, Westerhuis, Visser, de Boer en van Duinen hebben in een vlot tempo het werk uitgevoerd. De totale kosten bedragen 135.000, terwijl er voor 10.000 aan medische hulpmiddelen zijn be steed. De bevolking van Workum en omgeving heeft totaal 28.000 bij eengebracht door kwartjes-actie, voetbal, winkeliers-act.ie, puzzelrit enz., waarvoor hartelijk dank wordt gebracht. Poliofonds, Raif. feisenbank Zuivelfabriek, Grasdro gerij gaven giften in natura. Het Rijk gaf 10.000 subsidie, Workum 20.000, de Provincie gaf 20.000 aan renteloze aandelen. De gemeente Workum geeft bo. zaterdag 8 mei: Stedum-Workum, vertrek 1.30 Workum 2.VVT 2, aanvang 2.30 Froonacker-Workum 3, vertrek 3.15 Workum 4-ONS 7, aanvang 4.15 Workum 2A-Heeg 2A, aanv. 4 uur Bolswardia 1B-Workum 2B, vertrek 1.45 uur Indien Workum a.s. zafterdag kampioen wordt, bestaat er gele, genheid voor verenigingen en par ticulieren tot felicitatie ’s avonds van 9-10 uur in hotel De Wijnberg Als een en ander doorgaat wordt dit zaterdag tussen 6.7 uur per ge. luidswagen bekend gemaakt. Verder zal er de gehele avond muziek op de Merk zijn De Workumer afdeling van het Groene Kruis kan met recht trots zijn op dn royale gebouw, dat van alle moaerne gemakken voorzien is. De nieuwste snufjes op het be_ bied van gezondheidszorg zijn er te vinden. Het zal zeker voor de dok toren en de zuster een genot zijn t om hier straks te werken. Het be_ hoeft aan ook met meer voor te ko. men, zegt zuster van der Meulen, dat een cursus voor aanstaande moeders gehouden wordt in het be jaardencentrum Mariënacker. In dit gebouw kunnen alle acti viteiten op het gebied van zondheidszorg plaats vinden. Zuigelingen, en Kleuterbureau, inentingen, keuringen, bevolkings onderzoek, diverse cursussen, EHB O, voor dit alles is hier plaats. Het eigenlijke gebouw is door een luchtig gehouden gang geschei den van de privé woningen van de wijkverpleegster en concierge. In de gezellig ingerichte wacht kamer prijkten verschillende prach tige bloemstukken, die ter gelegen. heid van deze dag waren geschon. I ken. I In de kleedkamer van de zuige. I lingen en kleuters zijn handige verstelbare boxen. Dokters kamer, j onderzoekkamer, keuken enz. al-i les is even keurig ingericht. Als men een kijkje neemt in het magazijn blijkt wel, dat er voor ’n 1 .Workum. Mej. A C Baarda, Hoofd der Chr Bewaarscnool alhier, heeft de benoeming tot onderwijzeres aan de Chr school te Kalemberg aangenomen en tegen 1 juni a.s èervol ontslag uit hare tegenwoordige betrekking gevraagd’. W.orkum Het LN geeft de volgende bijzonderheden van de behande ling eener strafzaak in de zitting van Woensdag der rechtbank te Leeu warden. De avond had zijn rust in het vredige stadje Workum gebracht. Op het Zuid liepen Lieuwe Braaksma en Rauke Boo-tsma. Daar naderde de 21 jarige fabrieksarbeider Teake Dykstra. (Dit binne net de nammen sa’t dy yn de Friso steane hear) ,Ik wou je wel ’n oogenblik spreken’ zei Lieuwe die wat met Taeke had’. Taeke bleef staan. Ee i twist was op’t punt los te breken. Taeke die scheen te denken, ’t niet met z’n knuisten af te kunnen haalde een voorwerp uit den zak. Een mes naar men mag veronderstellen. Lieuwe kreeg n snee in de hand en een jaap in de jas ’t Volgende gebeurde op ’n ander tijdstip en op ’n andere plaats. Rauke Bootsma werkte op het schip ,Op Hoop van Zegen’ Daar had je Taeke weer. Ditmaal was het Taeke die om ’n onderhoud vroeg. ,Als je ’n kerel bent, kom je aan de wal moet Taeke tegen Rauke geroepen hebben. Bootsma kwam en kreeg slagen tegen zijn hoofd die niet ,voor de poes waren. Daar ’t nat onder de beenen was kwam Bootsma te glijden en kwam zelfs op de grond terecht De subst-Off. het niet bewezen achtende dat sneden eischt 25 of 15 dagen hechtenis. Ja ja der wiene eartiids noch al gauris fan dat soarte rjochtsaken. En de moaijste forslagen foun men altyd yn de ,Hepkema’. En och de War- kumers yn dy tiid hiene ek noch wolirs ruzje der weard dan de pelys. je byhelle mei as gefolch ,foar de griene tafel’ komme Sa wie derris in kear unienigheit west tusken in pear biwenners fan de .Pilekaenstege’. En dat kaem ek foar ’t rjocht. De forslachjower bigoun it forslach der. oer mei: ,Een klomp hoort aan de voet en niet op het hoofd van Hwa’t de man wie dy’t mei de klomp slein hie wit ik net, mar it slacht. f offer wie Sjoukie B(lauw) En dan nou in advertinsje ut de Friso fan 1 maeije 1915. De nammen dy’t ik deryn set, binne net de echte. De 15 fan dizze moanne Den is ’t 35 jier Det Heit en Mem togearre boasken Det makket tankber us en blier Net elts mei sok ’n forrjocht smeitsje Ei né, det liket nearne nei En derom wolle w’us formeitsje As wy bilibje disse dei En freget men hwa as det binne Dy’t sa gelokkich binne nou Den is it andert op dy frage Wol Teenstra en syn frou En wolle jimme ek nog witte Hwa’t dit hjir yn 'e krant set Den moatte jimme mar ’s riede De man hjit Klaes it wiifke Tet Workum Tot hoofd der Chr Bewaarschool alhier in Baarda is benoemd Mej A Koch thans Helpster HON. In navolgng van usschenkomst van het gemeentebestuur goedkoope visch gesteld F KONINKLIJKE ONDERSCHEI DINGEN WORKUM. Ter gelegenheid van de verjaardag van de Koningin zijn ook dit jaar aan verscheidene Nederlanders onderscheidingen uit gereikt Van deze lintjesregen vie len ook enkele druppels in Wor kum en in het Heidenschap. De eremedaille in goud verbon. den aan de Orde van Oranje Nas sau werd toegekend aan de heer J. van der Wal, penningmeester de muziekvereniging .Studio’ Heid'enschap. De eremedaille in zilver verbon den aan de orde van Oranje Nassau aan de heer A. Feenstra, vice, voorzitter van .Studio’ te Heiden schap en aan de heer H. J. mers, treindienstleider bij de Spoorwegen te Workum. CPB Donderdag 22 werd de laatste vergadering in dit seizoen gehouden in de Landbouw school onder leiding van de presi dente Mevr. Bokma-Haagsma. In haar openingswoord heette zij ieder welkom, in het bijzonder Mevr. Ha lenbeek. Wegens ziekte van de secr. ontbraken de notulen zodat het woord gegeven werd aan Mevr. Ha. lenbeek. Zij gaf een demonstratie met Melita artikelen. Vooraf hield zij een inleiding hierover. De bij velen welbekende filterzakjes. filters en koffiekannen werden besproken en de misschien minder bekende alu. minumfolie. De mogelijkheden hier van bleken vele te zijn. Hierna kreeg iedereen een heer lijk kopje Melita koffie aangebo den. Een kleine loterij bezorgde 5 dames een Melita koffiefilter en maatschepje. Enkele vragen wer den beantwoord waarna de presi dente mevrouw Halenbeek lijk dankte en deze vertrok. In het punt .mededelingen’ kwam o.a. het onderwerp .reisje’ ter spra ke. Verschillende dames gaven zich op. Tot slot werd het Bondslied ge zongen en deze gezellige avond be sloten met gebed AUTO TEGEN MUUR WORKUM Zaterdag jl wilde me vrouw Smidt bij het autoschoonma-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1