■elna Fa. Romkema L Jb'yttich jier lyn Workum 1 kampioen Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en voor Friesland en van a S.V.W. agenda ta Visser &*Zn. de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek RADIO HINGST RAWO EN TELEVISIE HAYEVAN VERWERF gespecialiseerd in gezelligheids dranken NAAIMACHINES WORKUM sa t f f t OPELS V- W. BUSJES CHEVROLETS IJEME D£ BOEK Merk 2728 Telefoon 358 I -X-WW Kontracten volgens alg. regeling 88ste JAARGANG NO. 20 VRIJDAG 14 MEI 1965 De verkoop van het i t H lans rinne is neat de ,seilmakkerij en sen het succes De hierop volgende receptie was een groots en geweldig gebeuren. Blijde gezichten, stromen van ge. J met en zonder chauffeur All-risk verz) SVW Agenda 15 mei Workum 2-Dr Boys 2 aanv 2.30 u. Workum 4-Froonacker 2 aanvang 4.15 u Hark. Boys lA.Workum IA vertrek 1.30 uur Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 1 T«A AT UW VERZORGEN Verschijnt éénmaal per week —I— Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 kum met 5-4 kampioen zou Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN OFFICIËLE BEKENDMAKING GEMEENTE WORKUM Allen, die op enigerlei wijze heb ben medegewerkt aan de herdenking van de gevallenen op 4 mei j.l en aan de viering van het bevrijdings feest op 5 mei, zeg ik daarvoor har telijk dank De burgemeester van Workum, B. van Haerstna Buma biedt u de meeste service nci en spelers een woord van lof werd .oe gezwaaid voor hun grote toewijding. Als eerste spreker prees de Bur gemeester, de grote daden van het eerste elftal, op het gladde kleine veld, op humoristische wijze vertel, de hij dat de uitspraak ,In Workum gebeurt nooit wat, echte waarheid bevat gezien de wapenfeiten dien clag behaald, buiten Workum door respectievelijk SVW, EHBO en Brandweer. Voor een hoogtepunt van de receptie zorgde de secretaris van de FVB de heer Kostelijk na eerst in de persoon van de aanvoer, der Fre Boersma het herinnerings. speldje van de FVB te hebben aan geboden, werd de heer Teake Wou. da voor het front geroepen. Voor het vele werk dat door hem reeds jaren lang voor de Sport Ver. Wor kum is gedaan, werd hem namens de FVB de hoogste onderscheiding n.l. de Zilveren Speld geschonken Een groots moment voor een harde werker Namens de verenigingen o- pende de heer Westra de rij van sprekers, hij kwam met de beste wensen en een enveloppe met in- Vervolg pagina 2 in die tijd probeerde Stedüm alles om tot de gelijkmaker te komen, maar de moedige Friezen weerden ziekcorps nog enkele nummers ten beste Het kampioenselftal ver scheen op de muziektent om de o- vaties van het publiek in ontvangst te nemen en daarna werd het 1 doelworste. verplaatst naar ,e Wijnberg’ waar voor het einde zorgde aanvoerder Boersma voor een ware explosie onder de druipnatte toeschouwers, t-en op links door hem genomen corner wist hij met een inswinger in één keer in een doelpunt om te zetten. Een fantastische goal 4-3. Vijf minuten later nam Wiersma op rechts een hoekschop, ver boven al le spelers uit, sprong rechtsbuiten de Jong op en kopte met een prach tige kopstoot het leder achter de doelman, 5-3. Een oorverdovend la waai steeg op, geleverd door vele toeters en honderden hese kelen. Wat een weelde zo’n voorsprong met nog tien minuten te spelen Eventjes kwam de zege nog in ge vaar, daar de arbiter een schijn. hiervoor betaald. Midvoor Kruid hof schoot Stedum naar 2-1 voor sprong De gezichten van de Worku mer fans verstrakten enigszins, het vertrouwen in hun favorieten, die immers de gehele competitie blijk hadden gegeven over een sterk mo reel te beschikken bleef. Dit sterke moreel bleek in het verdere ver loop van de strijd van onschatbare waarde. Tot vijf minuten voor de rust bleef deze stand gehandhaafd het was linksbuiten Deinum die Stedum goalie met een hard schot verraste, 2-2. Dit zou ook de rust stand zijn. Binnen een minuut na de hervatting stond Workum al met 3.2 voor. Het was weer linksbui ten Deinum die deze treffer op z’n naam bracht, schuin voor het doel staande schoot hij zuiver in. 24 Mi nuten lang was Workum kampioen de been, die enthousiast over het - -s behaalde succes achter de stoet aan liepen. Op de Markt gaf het Mu- Burgemeester en wethouders her inneren U er hierbij nogmaals aan dat nie. alleen verhuizing naar een andere gemeente doch ook de ver huizing binnen de gemeente op de gemeente-secretarie moet worden doorgegeven. Deze kennisgeving moet binnen vijf dagen worden ge. daan Burgemeester en wethouders, voornoemd, B. van Haersma Buma, burgemee ster H. M. Gielink, secretaris s Werelds grootste en krachtigste radiotelescoop ter waarde van 12 miljoen gulden, staat nabij het A. recibo lonosferisch laboratorium in Puerto Rico. De telescoop staat dicht bij de evenaar, zo dichtbij als mogelijk bleek ip dit woeste berg landschap. Kort geleden heef; men ®et behulp van dit gigantische ap paraat ontdekt, dat de planeet Mer. eurius, waarvan tot op heden werd aangenomen, dat hij stil stond met e6n bepaalde zijde naar de zon ge acht, toch draait. Een Mercurius- ^ag duurt echter gemeten naar aardse begrippen drie maanden. Po radio.telescoop vanuit de lucht Eozien, zoals het in een kom tussen de bergen is gebouwd. Als variant op he, gezegde (veie wegen leiden naar Rome) kan ook gezegd worden langs vele wegen kan men in Stedum komen. Dit Groningse plaatsje beleefde zater dag jl. een ware invasie, van ruim 20ü supporters die kampioenscan. didaat no. 1 Workum’ wouden zien winnen. Én mede dank deze trou we aanhangers is Workum er in geslaagd de fel begeerde erepalm weg te dragen. Bevochten in een wedstrijd die het uiterste heeft ge vergd van de zenuwen van spelers en toeschouwers. Reeds na zeven minuten deed midvoor Wiersma de roodwitte aanhang juichen, een pass van linksbuiten Deinum rondde hij prima af 1.0. Doch de vreugde zou van korte duur zijn, drie minuten later schoorde linksbuiten Kjbop.' man de gelijkmaker, 1.1. Workum geraakte iets aangeslagen, nerveu- siteit, het kleine veld, het droeg al lemaal bij tot een kleine inzinking --n.vlJ en in de 21ste minuut werd de tol definitieve maatregelen worden nomen om stelijk in te halen. Velen hadden zich tegen achten al op het Dwarsnoard verzameld, waar om ongeveer acht uur het winnende elftal werd verwacht. Om kwart over acht reden ze Workum binnen, vergezeld van een leger supporters. Onder de vrolijke klanken van Crescendo en de Drum band werd naar de Jan Plezier ge marcheerd bij de R K kerk De jongens van het elftal'stapten tMtë'T'TIZ'ËPlHf iï in de met ballonnen versierde ere. f» wagen en toen begon de tocht door DE SPECIAALZAAK VOOR Workum. Overmoedige vaandels werden meegedragen. ,Laat Benfica maar komen’ en ,Geen Woorden li uuUUIwHiUtüs! maar daden’ Het was weer feest. Van veel huizen wapperden de vlag gen er was een massa mensen op Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m FRIcn op woensdagmorgen Familieberichten ui'.erlijk donder. i 'WCT llr dagsmorgens 10 uur bare lichte overtreding met een pe nalty bestrafte, Stopper Smit be. nutte hem 5-4. De laatste minuten waren moordend, zou het lukken? Ja, het lukte. Het laatste fluitsig naal werd met ’n geweldig applaus begroet. Workum was tweede klas, ser. Volkomen verdiend, hulde voor de elf spelers. WORKUM Vol spanning werd te Workum zaterdag middag jl. ge. wacht op de uitslag van de wed strijd Workum-Stedum We werden door bulletins in Workum by S. Westra en de drukkerij van Friso steeds op de hoogte gehouden van de stand. De voorbereidingen voor de viering van een mogelijk kam. pioenschap van de Workumer ploeg waren al getroffen, maar men kon natuurlijk nooit weten. Toen na zes sen het bulletin aangaf, ,dat Wor. gewonnen had en als terug keren, konden _i de kampioensploeg fee- Wy bigjinne mei in advertinsje üt de Friso fan 24 april 1915. .OorlogseindeWie uit bet woord Oorlogs.einde de meeste goede Hoil. woorden maakt van hoogstens 5 letters b.v. oor, sein, ginds, enz. ontvangt een prachtige viool met kast, de volgende een fijn tafelstel, de derde een echt Remontoir Hciloge, de vierde een soliede accoord ci. ther, de vijfde een prima portemonnaie. De eerste inzender krijgt tevens een fijn Inktstel; de jongste, oudste en verste ieder een pracht album.' En dat allegearre as men ien kwartsje stjürde, mar men maast pre bearje safol'e mooklik wurden to fmen üt it hjir boppe neamde wuid. Mar of men ea in priis krige, der soc ik net graech ja op sizze wol ie. Mar yn dy tiid wiene der hiel hwat minsken dy’t der in kwartsje oan weagen en och dat sykjen nei wv.ic-en wie in aerdige tiidkoar.log. En men hie doe mear tiid as dat wy nou hawwe. En yn deselde Friso stiet to lézen: .Workum. Emmabloempje ten bate van de tuberculose bestrijding heeft hier op- C gebracht 147.20, p.m. 1100 bc.pmjjes zijn verkocht. De onkosten zijn 40 zodat do nette opbrengst bedrt ag! 107.20’. An ’t ijocht komd by T. Gaastra Bs to Warkum, ,De reis fan Gabe en Setske’ bikroande foardracht fan F. Ferwerda, Foardrager to War kum. Priis j 0.20' Ut de Friso fan 1 maeije 1915. ,Het aantal ouderdoms.renten, krachtens het bekende art. 369 toege kend, bedraagt thans: 125572. De tel. herinnert er nog even aan, dat mi nister Talma en prof. Kluyver hebben geraamd 25000, zoodat de ra- f ming thans reeds is overtroffen met 100572 renten’. 1 Men wie mei dy birekkening de planke dus wol in hiel ein mis west! ,De geheele aanvoer van kievitseieren vanaf 30 maart tot en met 27 1 April bedroeg te Sneek ruim 43000 daaronder niet begrepen de talloo- ze eieren, die buiten de markt om hier op de weekmarkt worden ver handeld. Bonte werden er minder aangevoerd dan ten vorige jare. De hoogste prijs der kievitseieren was 80 cent, de laagste 6 cent. Ouden van da gen kunnen zich nauw herinneren, dat tegen zoo lagen prijs de kievits eieren werden verkocht. Natuurlijk staat de prijs in verband met het sluiten van de vaart op Engeland’. .Burgemeester en wethouders van Workum zullen op zaterdag 15 Mei 1915, ’s nam. 12 uur aanbesteden: Het dempen en slatten van ge deelten der wijk bij de voormalige pannenfabriek van T. Abbring Hingst en in verband daarmede het maken van Beschoeingen en Be strating. Aanwijzing zal plaats hebben op Woensdag den 12 Mei e.k. ’s middags 12 uur.’ En as wy nou, fyftich jier letter, de Doltewal mear hwat üs wiist hwer alear it .Panwurk’ en Itaanderij’ stien hat. Hindeloopen. 6 Mei. Als een laat begin een slechte vangst voorspelt gelijk velen beweren, dan teekent ’t niet goed met de ansjovisvissche. ,riJ Vorige jaren werden er omstreeks 20 April al gevangen en thans is hier) nog geen ansjovisje aangebracht’. f .Westergo, 6 Mei. Onze veehouders beleven goede dagen, de melk is zo duur, dat de ontvangsten op de boerderijen die van vorige jaren om dezelfden tijd met 25 a 30 o/q overtreffen. De doorsnee melkprijs is thans 18 cent per dubb.L. en de kaasgelden zijn zeer hoog. Deze laat, ste worden gewoonlijk per maand betaald, en dan bleek het briefje dikwijls voor gemiddelde boerderijen op te loopen tot ruim 50 gulden. Inderdaad onze veehouders hebben niet te klagen. F. 1 zich geducht, en de viermans ver. dediging met rechtshalf Blom als Prima sluitstuk wist het tot aan de 25 minuut te keren, toen wist links binnen Timmer uit een c. ling de stand op 3-3 te brengen. Ook gelegenheid was SVW geluk te wen. deze tegenslag incasseerde Wor kum op bewonderingswaardige wij ze, met een vurig elan vochten ze verder ze wilden door strijdlust en goed voetbal winnen. Een kwartier schenken, hartelijke woorden in één woord het was een onvergefelijke a. vond Nadat de voorzitter de heer H de Jong op zijn eigen joviale ma nier allen onder wie de Burgemee ster, afgevaardigen van de FVB, vertegenwoordigers van diverse ver eniginpen. onze Ere Voorzitter en Ere Lid en verdere belangstellenden welkom had geheten, ging hij in vogelvlucht nog even het verloop van de Competitie na, waar de trai- feest

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1