Fyftich jier lyii PLAATSEUJK NIEUWS I I I Wasautomaten Workumer Krant Advertentieblad Nieuws- de gemeenten Workum, Hindeloopen voor en Zuidwesthoek Friesland en van ta Visser Xu. Aiito-veiliii ur S.V.W. agenda zaterdag 22 mei 1965: Workum 2-Blauwwit 2, 4.15 uur FA. WESTERN U IS RADIO H1NGST RADIO EN TELEVISIE HAYE VAN VERWERF gespecialiseerd in gezelligheids dranken IJEME DE BOER ■H Merk 27—28 DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS uw afscheidsreceptie dokter EN MEVR. OUDEBOON SUCCES VOOR ZANG- EN DANSGROEP .OUD.HINDELOO- 4 Verschijnt éénmaal per week Kontracten volgens alg. regeling 88ste JAARGANG NO. 21 VRIJDAG 21 MEI 1965 MUTATIES J 6 naar A naar Telefoon 358 aanvang dan kan De heer Simonides verklaart er zich tegen en zou dan liever de oude menschen willen uitbesteden. Tagelyk mei de bouwplannen kaem der in oar punt yn bisprekking en dat liket my bilangryk genoch om der hwat oer to skriuwen. Der wie in brief yn kommen fan de diakony fan de Herf. tsjerke hou dende bericht dat dit college voornemens was het z.g Kosthuis op te heffen en dat men dit, desverlangend aan de gemeente wenschte te ver. koopen voor 500. Dit wordt door sommige leden wel voor overweging vatbaar genoemd daar de gemeente toch plaats moet houden voor oude menschen. Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 met en zonder chauffeur All-risk verz.) Workum 4-Makkum 3, aanvang 2.30 Workum 2B.SDS 2B, aanvang 4.30 LAAT VERZORGEN biedt u de meeste service Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 WORKUM Zaterdagmiddag om drie uur was er in de Landbouw school gelegenheid afscheid te ne. men van dokter en mevrouw Oude. Het ruime werklokaal van de school was geheel gevuld met vrien den en patiënten van de vertrek kende familie Oudeboon. Ook de kleuterschool was aanwezig. De be langstelling was geweldig De afscheidSmiddag stond onder leiding van de heer P. Fekkes. De rij van de sprekers werd ge opend door de burgemeester Van Haersma Buma die sprak namens de gemeente Workum. De heer J Faber namens ,Het Groene Kruis’ ,de heer Minnema namens de EHBO, de heren Nie- mantsverdriet en L de Haan na mens het Roode Kruis, de heer W S Westendorp namens Het Bejaar dencentrum Sint Gertrudis, de heer H Dijkstra namens de mensen uit Ferwoude en Gaast en mevr. Miede ma namens Het Heidenschap Allen gewaagden in hun spee ches van hun dankbaarheid voor Q Maandagmorgen is op een der veerboten van de dienst Enk- huizen Stavoren gearresteerd een 17 jarige kantoorbediende van de1 firma ..te Na zich Zaterdag het geld van eenige postwissels behoorende aan zijn patroons te hebben toegeëigend, vluchtte hij naar Friesland, maar werd te Sneek door de Enkhuizer politie opgespoord, toen voortdurend gevolgd en op zee in hehtenis genomen. De jonge man was nog in het bezit van bijna al het geld en bleek zich te hebben voorzien van een revolver. In de Friso fan 8 maeije dizze advertinsje: Hemelvaartsdag naar zee bad Hindeloopen’ Opening Badseizoen Optocht van Dames, gekleed in Oud Hindelooper kostuums, van Hindeloopen naar het Badpaviljoen Optocht fan dames dus. Mar yn Gaast waerd yndertiid in feest hald. den mei inoptocht van verscheurende dieren’. En dat wie yn üs eagen sa ,forskuorende’ moai. 1 r. Zuidwesthoek. Onze lammerenkooplieden, maken thans hunne rond gang. Zij besteden hooge prijzen maar waren tijdens de schrale weer dagen toch gereserveerd. Eerste soort lammeren gaan tot 14 gulden, mindere kwaliteit gelden van 9 tot 11 a 12 gulden Der soene yn Hynljippen nije wenningen boud wurde, mar de Ried wie it noch net iens oer it plak hwer’t men dy bouwe soe. Soks blykt üt it Riedsforslach fan 11 maeije 1915. Der wie groun to krijen op it Mo lenheem’ dy’t in goune de M2 kostje moaste, mar der wie ek noch in strook behoorende aan de Diaconie der Ned. Herv. Kerk achter de be- i staande 7 gemeentewoningen Romte om te bouwen wie der yn Hyn ljippen dus noch wol, doch ta in bislüt kaem men op dy Riedssitting net. In verband met Hemelvaartsdag verschijnt het volgend nummer van de Friso de volgende week een dag later. NIEUWE DIENSTREGELING N.S. Het nieuwe spoorboekje is weer verschenen. Mee ingang van zondag 30 mei a.s. wordt de nieuwe dienst regeling van kracht, die weer een jaar geldig zal zijn. In een toelich tend schrijven delen de Spoorwe gen onder meer mee, dat de nieuwe regeling tal van veranderingen be vat. Van belang is dat er een snelle verbinding komt tussen L’warden en Holland. Naast de Randstad ex pres van Groningen naar/van Den Haag, zal een snelle verbinding ent staan tussen Leeuwarden en het westen van het land. Vanaf 30 mei rijdt er namelijk één op de rand stad expres aansluitende sneltrein van Leeuwarden.Zwolle des mor gens en Zwolle-Leeuwarden des avonds, die zal stoppen in Heeren. veen en Meppel. Wat de lijn Leeuwarden-Stave- ren betreft zijn de veranderingen niet groot Enkele vertrektijden zijn gewijzigd. Enkele voorbeelden: De eerste trein naar Leeuwarden vertrekt straks 5 minuten eerder van Workum nl. om 6.44. De trein die tot nog toe om 18.41 uit Wor kum vertrekt naar Leeuwarden gaat met de nieuwe regeling al om 18.38. Zo zijn er nog enkele wijzigingen Hjirut blykt dus, dat der gjin ,earmhüs’ mar in ,kosthüs’ yn Hynljip- 1 pen wie Der is noch lang en breed oer praet mar in bislut om it ,kost. hüs’ to keapjen waerd der dy kear noch net nommen. Ik sil der earstdeis wol mear oer skriuwe hwant it hat hiel hwat fuot- ten yn’e ierde hawn ear degemeente ta keap oer gien is Mar wy bliuwe nou noch efkes op de Riedsitting fan 11 maeije 1915 en komme ta de Rounfraech. Bij de rondvraag geeft de heer v. ,d. Kooi te kennen dat hij het vooral tijdens h’et badseizoen, wel wenschelijk zou vinden, dat twee gemeente-armen, de Gebrvan wat beter kleeren worden voorzien en ook gedwongen worden deze te dragen. De voorzitter is het hier mee eens, en zal deze zaak bij het armbestuur in bespreking brengen’ Dizze beide bruorren de namme haw ik er mar net by set - waer- den dus troch de gemeente ünderhalden. En men kin üt de frage fan de hear van der Kooi hast wol opmeitsje dat de beide mannen der sa troch in dei hinne net sa kreas by rounen. Earlik sein in skande foar de gemeente en derom moasten hja, foar it badseizoen bigoun, hwat, kreazer yn ’e klean stutsen wurde. Ja, en der moast op tasjoen wurde dat hja dy ek oan halden as hja op strjitte kamen F. Abonnementsprijs 1.50 per kwart. per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. mfcn op woensdagmorgen HwOB| SWt dagsmorgens uur over de maand april 1965 Vertrek: - - i Jelke de Boer van Baenspad 10 n. Boerestreek 29 Gaast Trijntje Hermina Marie van Zand bergen Bruggenkamp van Inthiema masingel 4 naar Middenduin en daiseweg 8 Bloemendaal Maria Rose van der Meer van Lan ge Leane 12 naar Floridus Campus laan 1 Bolsward Anna Cornelia Maria van 't Lam van Noard 177 naar Jan Smitzlaan 7 Eindhoven Jan Klijnstra van Noard Morrahemstraat 45 Sneek Theodorus Louis Tj eerde van Sud 149 naar Evertsenstraat 44 Rijns- burg Janke Rispens van Sud 7 Dorpsweg K 97 Twisk Maria Katharina Walta van Noard 93 naar Mr. P. J. Troelstraweg 78 Leeuwarden Wabe Vrolijk van Schoolstraat 22 naar Kadert, Kakertpweg 128 Schaesberg Jeanette Ketelaar van Dwarsnoard 10 naar Harm Nijholtstraat 5 Ol- demarkt Vestiging: Marten de Boer van Voorstraat 41 Egmond aan Zee naar Marienacker 1 Jelle Stienstra van Lytsedyk 20 Beetgumermolen naar Noard 76 Bert Stoel van Graaf Florisweg 56 Gouda naar Noard 165 Meindert Jacob Sikkema van Dr. Compagnie Smidswei 19 Smallin- gerland naar Noard 45 wat dokter en mevrouw Oudeboon voor de Workumer Gemeenscnap hadden verricht. Door zuster van der Meulen en zuster Visser.v.an der Brug werden daarna de cadeaus van de Worku. mer burgerij aangeboden Een prachtig televisie toestel en een koelkast, de namen van de ge. vers en geefsters stonden alle ver meld in een album Dokter Oudeboon toonde zich in zijn dankwoord zeer verrast voor alles wat tot hem en mevr, deze mid dag gezegd was, het was hem bijna niet mogelijk woorden van dank te vinden met name voor de prachti ge geschenken. KINDERBESCHERMING WORKUM De kollekte voor samen werkende Kinderbescherming Or ganisaties heeft in de gemeente Workum 519.10 opgebracht. BENOEMING WORKUM Mej. T de Groot, onder wijzeres aan de Chr. Kleuterschool ontving een benoeming als hoofd van een Chr. Kleuterschool te Gro ningen (stad). loopen, waarvan Griek deel uit maakt werd gesproken door de hr. Heida, hoofd der School. De heer L. Griek zorgde voor mu zikale afwisseling. TIEMEN GROEN TOCHT Zaterdag 22 mei a.s. zal door midden- en Zuid.Friesland de Rie men Groen tocht’ worden gehou den. De tourfietsclub Frisia, nog maar een jaar oud, doch nu reeds met haar 300 leden de grootste fietsclub van Nederland, heeft het aangedurfd dit festijn te organise ren. De mogelijkheid bestaat zelfs dat er zaterdag tussen Leeuwarden en Lemmer meer fietsers zullen deelnemen dan tot dusver ooit in Nederland heeft plaatsgevonden. In deze tocht kan men kiezen tus sen 45, 85, 125 of 210 km. ’s Morgens om half elf begint de tocht te Lemmer Daar vertrekken de eerste deelnemers voor de 210 km. tocht. Hieronder zullen veel Hollanders zijn. Er wordt zelfs bui tenlandse deelname uit Duitsland en België verwacht. Deze tocht is een officiële tocht onder auspiciën van de Ned. Tour. unie De verwachting is, dat er velen zullen zijn, die graag één der af standen willen rijden om in het be zit te komen van de Tiemen Groen medaille en dat talrijke scholen en groepen zullen deelnemen om in t bezit te komen van de groepsprij- zen voor de verstwegkomende, mooiste en grootste groepen. PEN Het district Noord van de Fed van Folkloristische Groepen in Ne derland hield zaterdag 8 mei haar jaarvergadering, waaraan verbon den een folkloristische optocht en demonstraties. Dit jaar was de or ganisatie hiervan opgedragen aan de vereniging ,De Amelanders’ te Nes op Ameland. Alle tien in dis van de onderbouw, die in het mid den een bergruimte heeft voor meubilair en dergelijke, en links en rechts de kleedkamers, die ook als ruimten voor knutselclubs of ander verenigingswerk dienst kun nen doen. Achter het toneel komt de grote zaal, waarvan nu alleen nog maar de funderingen zijn ge legd. Rechts dus aan de kant van de Nonnestrjitte, is de vergaderzaal die ruimte zal bieden voor 60 a 80 personen. Links, achter de toekom stige grote zaal, is de centrale hal die apart kan worden gebruikt, maar desgewenst ook bij de grote zaal kan worden getrokken. Deze hal heeft een zijuitgang, die uitziet op de Pleatssteeg. Tussen de hal en de vergaderzaal komt de hoofdin gang van het gemeenschapshuis, met er achter de keuken. Achter de hal is nog een kleine vergaderkamer voor 15 a 20 perso. nen, die ook geschikt is voor bijv, zitdagen van diverse instellingen en helemaal achteraan uitziend op de Dolte, zijn de muren van de bi bliotheek te zien. Zo wordt er regelmatig doorge. werkt. Pas als de grote zaal is op getrokken die heel wat hoger wordt wat tot nog toe is gebouwd, men een goede totaalindruk krijgen. GEMEENSCHAPSHUIS Hoe is de stand? Langzamerhand wordt het beter mogelijk, een indruk te krijgen van het gemeenschapshuis. Wie langs het Skil loopt, ziet achteraan een gedeelte, dat hoofd zakelijk al tot dakhoogte is opge metseld. Op het ogenblik wordt vooral aan een stuk vooraan bij het Skil gewerkt Dat is het toekomsti. ge toneel. De kleine raampjes zijn Advertenties en copie moeten uiterlijk woensdagmorgen in ons bezit zijn. Wie er dus zeker van wil zijn dat hij niet te laat komt, dient er goed aan een nieuw spoorboekje te ko pen, dat nu al verkrijgbaar is. 25 JARIG JUBILEUM HINDELOOPEN De heer P. Griek melkcontroleur aan de Coöp. Zui velindustrie ,De Goede Verwach. ting’ te Workum vierde 14 mei jl. zijn 25-jarig jubileum. In gebouw Irene werd een re. ceptie gehouden. De voorzitter van de fabriek, de heer J. S. van der Wal en de directeur de hr. M. Beet stra richtten waarderende woorden aan het adres van de jubilaris en roemden hem als een ijverig en op gewekt persoon, die zowel in de af deling, waarin hij werkt als bij de veehouders zeer goed bekend staat. Hem werd een envelop met inhoud aangeboden, tevens werd hem een medaille van de FNZ met een oor konde ter hand gesteld. Mevrouw Griek ontving bloemen Er werd verder nog het woord gevoerd door de heer van der Meer namens de Werknemersbond door de heer G. Zeilstra namens de personeelsvereniging en door de heer I. G. de Boer, hoofdcontroleur te Workum. Namens de ouder commissie te H’ BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 12 mei tot en met 18 mei 1965: GEBOREN: Georg, zoon van Tjeerd Buma en Hotske Haanstra; Kornelis Pieter, zoon van Bau. ke Riemersma en Jennij Romkema ONDERTROUWD: Andreas Petrus Jozef de Jong, 23 jaar te Parrega en Tjitske Twijnstra, 23 jaar te Workum GEHUWD: Klaas v.d. Brug, 23 jaar te Hennaard en Grietje Kuipers 23 jaar te Workum OVERLEDEN: geen

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1