PLAATSELIJK NIEUWS Fa. Romkema Wasautomaten Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad de gemeenten Workum, Hindeloopen en voor Zuidwesthoek Friesland en van Hemelvaart ta Visser Zn. Auto-verb u ur met en zonder chauffeur S.V.W. agenda Zaterdag 29 mei 1965: V.V. WORKUM 25 JAAR 5®5SS5S25S25S25S§51SS25S25S2SS25è25S2S FA. WESTERN U IS RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE IJEME DE BOES HAVEVAN DFR WERF Merk 27-28 IIHIIIIIIIIIIIIIIUIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIN NAAIMACHINES Telefoon 358 DE SPECIAALZAAK VOOR All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS WORKUM TOELATING LEERLINGEN OPENBARE LAGERE SCHOOL ZANGCONCOURS ■I Verschijnt éénmaal per week FRISO Kontracten volgens alg. regeling 88ste JAARGANG NO. 2'2 VRIJDAG 28 MEI 1965 opJ BINNENVISSERIJ J. •elna 4.ONS 7, 3.15 aanvang 2A.Heeg 2A, aanvang 2 1B-QVC 1B, aanvang 2 Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Familieberichten uiterlijk donder dagsmorgens 10 uur OFFICIËLE MEDEDELINGEN GEMEENTE WORKUM Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN Kort, adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 T.A AT VERZORGEN Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.25 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. ONS 2.Workum 2, vertrek 2.30 uur Workum uur Workum uur Workum uur gespecialiseerd in gezelligheids dranken biedt u de meeste service (periode van 1 juni 1965 tot en met 31 mei 1966) De burgemeester van Workum brengt het onderstaande ter kennis van belanghebbenden. 1 Voor bovengenoemde periode kunnen op aanvraag de volgende visakten worden uitgereikt: kleine visakten; grote visakten. van Burgemeester en wethouders van Workum brengen 'ter kennis van ouders en voogden, dat per 1 sep. tember 1965 nieuwe leerlingen kun nen worden toegelaten tot de open, bare lagere school alhier De kinderen moeten op 1 okto. ber a.s. de leeftijd van 6 jaar heb ben bereikt. Aangifte bij het hoofd der school de heer Th. Breukelaar. Workum, 24 mei 1965 De burgemeester en wethouders voornoemd, B. van Haersma Buma De secretaris, H, M. Gielink collega oud-Workum speler en ja renlang een der stuwende krach ten, Tom Genee, gaf een historisch overzicht van de eerste vijf jaren, uit zijn vlot betoog bleek dat de fundamenten goed en op de juiste plaats zijn gelegd, zodat het tegen woordige bestuur een gaaf bouw werk bezit. Voor de humoristische noot zorg, de de heer Fré de Boer, die aan de hand van briefcopie’s leuke herin neringen uit vroeger tijden haalde De Pim Mulier van Workum, ere voorzitter de heer Stam, vertelde enige aardige voorvallen uit zijn rijk voetballeven. Daar een feest zonder Plaatselijk Belang in ons stadje haast onmogelijk is, was zij als overkoepelend orgaan van het plaatselijke verenigingsleven verte genwoordigd, haar felicitatie liet zij vergezeld gaan van een envelop met inhoud, Voor de werkers van het eerste uur, bracht de heer Mei er van de scheidsrechtervereniging een extra compliment mee, tlij prees de prettige verstandhouding, en wenste de jubilerende vereniging nog veel succes, als attentie was voor ieder bestuurslid een bus drabbelkoeken. Na het dankwoord van de voor zitter werd nog staande het club lied gezongen, waarna een dansje deze avond besloot. Het dansen natuurlijk onder lei ding van de Frisian Band. Heeft u er wel eens aan gedacht dat we nooit spreken over Hemel vaar .slees t, doch over Hemel vaartsdag?’ We spreken wel van Kerstfeest, 1 aasieest en Pinksterfeest en de nas waarop de Zaligmaker stierf noemen we .Goede Vrijdag’. Maar ken aan daartoe bevoegde ambtena ren. 4. Aanvragen om uitreiking van visakten of bijdragebewijzen kun. nen vanaf heden in behandeling worden genomen. Aanvraagformulieren zijn ver krijgbaar ter gemeentesecretarie. 10 mei 1965. De burgemeester: B van Haersma Buma VERKOPING WORKUM Maandag 24 mei werd in het café De Zwaan ten over staan van notaris P Niemantsver- driet finaal verkocht het huis met erf Noard 148 voorheen bewoond door de heer P. Feenstra. Het huis werd bij de provisione le verkoping ingezet op 9898. Koper werd nu de heer D. Vene. ma voor 9900. BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Workum maken bekend, dat de bij raadsbesluit d.d. 25 januari 1965, No. 12, vastgestelde wijziging van de .Verordening op de rechten voor het begraven van lijken op een der Algemene Begraafplaatsen in de gemeente Workum’, inzake het ver schuldigde recht voor een huurgraf (t.w. 30) zomede de tijd waar voor huurgraven worden uitgege ven (t.w. 15 jaar), is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 26 april 1965, No. 3. Genoemde verordening is vanaf heden voor een ieder gedurende 3 maanden ter secretarie ter lezing neergelegd. Workum, 17 april 1965 Burgemeester en wethouders van Workum, B. van Haersma Buma De secretaris, H. M. Gielink de leeftijd van 15 jaren nog niet hebben bereikt; b. tegelijkertijd vissen met één speciale hengel en één gewone hen gel, mits zij in het bezit zijn van een geldige kleine visakte. 3. Houders van visakten of bij dragebewijzen zijn verplicht deze documenten ter inzage te verstrek ONDERSCHEIDING WORKUM Vrijdagavond 21 mei jl. vond in het gemeentehuis een kor te plechtigheid plaats. De heer M. Venema, die het vorig jaar het 3 jarig dochtertje van de fam. C. Yn tema op zo moedige wijze van de verdrinkingsdood wist te redden, vooral ook door mond op mond be ademing toe te passen, werd hier voor door het Carnegie Heiden fonds onderscheiden Burgemeester van Haersma Bu ma sprak de heer Venema hartelijk toe en overhandigde hem namens het Heidenfonds de medaille en ’n diploma. a. b. De uitreiking van deze akten vindt slechts plaats na voorafgaan de voldoening van de bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij. Van deze voldoening wordt op de akte aantekening gehouden. De rechten en bijdragen voor de akten, waarvan de geldigheidsduur zich uitstrekt over bovengenoemde periode, zijn als volgt vastgesteld: Kleine visakte: geldig tot het vis sen hetzij met één speciale hengel, hetzij met twee gewone hengels, hetzij met één peur: rechten 2, bijdrage f 5, totaal 7; Grote visakte: geldig tot het vis sen met alle geoorloofde vistuigen: rechten 10, bijdrage 11, totaal 21. 2. Het vissen met één gewone hengel is slechts toegestaan na voor afgaande voldoening van de bijdra ge ter verbetering van de binnen visserij, welke voor bovengenoemde periode is vastgesteld op 2.25. Van het voldoen van deze bijdrage wordt een schriftelijk bewijs uit gereikt. Het hierboveen sub 2 gestelde is niet van toepassing op personen die: a. KOLLEKTE WORKUM. De kollekte voor de bei de sanatoria Sonnevanck en Zon negloren heeft 432.35 opgebracht WORKUM. op ’t door de bond van Chr. Zangverenigingen te Snoek gehouden zangersfeest behaalde 't Chr Mannenkoor ,Laus Deo’, direk- teur J. Hoekstra, een tweede prijs met 317 punten. ZAKENCLUB WORKUM. Voor de op woensdag 19 mei jl. uitgeschreven vergade ring van de Workumer Zakenclub was slechts weinig belangstelling. Een tiental leden was aanwezig. Gesproken werd onder meer over het mooie resultaat van de ten ba te van Het Groene Kruis gehouden Sint Nicolaas actie 1964. Over een mogelijke vier uur slui ting van de winkels op za terdagmiddag waren de me ningen zeer verdeeld, zodat men dit punt voorlopig moest laten rusten. Wat betreft de te houden feest- week in de laatste week van juli werd besloten in deze week weer een tentoonstelling te organiseren van de Workumer Winkeliers In het bestuur werd gekozen G. Visser, Merk VERKEERSEXAMEN WORKUM Vrijdag jl. werd door de Rijkspolitie het verkeersexamen gehouden voor de leerlingen van de scholen uit Hindeloopen, Heiden schap en Workum, Er waren 117 jongens en meisjes, die aan het examen deelnamen Er mochten acht fouten in het theore tische deel en acht fouten in het practische deel worden gemaakt. Een enkele kwam net met de hak ken over de sloot. Zeven deelne mers presteerden het met nul fou ten het examen af te leggen. Alle 117 slaagden. Zeker een mooie prestatie. zeggen: ,Wie overtuigt Mij van zon de’? Hij behoefde zich niet angstig te verbergen voor Goa, zoals Adam na de zondeval. Al wat Christus op aarde deed was doorgloeid van Zijn altijd gevende liefde. Eens zullen wij allen ook voor God verschijnen. En ’t hangt van u zelf af, of dit voor u een bron van vreugde of van schrik zal zijn. Velen zouden deze ontmoeting met God wel willen ontlopen, maar dat is onmogelijk. ,Het is de mens gezet, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel’. Maar Jezus Christus is gekomen om ons met God te verzoenen en alleen als u weet, met God ver zoend te zijn, behoeft u niet te vre zen voor een ontmoeting met God, die zeker eenmaal komt, ook voor u. Daarom roept God het u nu toe: Schik u, om uw God te ontmoeten nu in genade, als Redder, opdat u Hem straks niet zult behoeven te ontmoeten als Rechter, in de dag van het oordeel’. Voorwaar, voor waar, Ik zeg u, wie Mijn woord hoort en Hem ge looft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven (Joh. 5 vers 24). Dan betekent de dag van de ont moeting met God, als wij deze aar de gaan verlaten, geen dag van vrees, doch van grote blijdschap en jubelen wij: Jezus, bron dier hemelvreugde, die ons hart eens smaken zal. wat ons ooit op aard’ verheugde, Gij verheugt ons bovenal! Daar Gij ons reeds hier bereidt voor des hemels heerlijkheid, waar w’u eeuwig lieven, loven, Jezus, trek ons hart naar boven! Hofhuis - Workum Dat een voetbalvereniging 25 jaar bestaat is natuurlijk wel het ver melden waard, maar veel belang, rijker is, dat vele medeoprichters waarvan verschillende elders wo nen, voor die vereniging nog de zelfde warme belangstelling heb ben als een kwart eenw terug. In het kader van deze Jubileum-vie ring, had het bestuur een wedstrijd tussen twee veteranen elftallen van oud Workum spelers georganiseerd Het talrijke publiek heeft kunnen genieten van een partijtje technisch gaaf voetbal. Dat het uiteindelijk 6-1 voor de withemden werd, was te danken aan het feit, dat deze he. ren techniek en taktiek beter tot één geheel wisten te vormen. De hierna volgende receptie in hotel De Wijnberg, droeg het karakter van een moderne vorm van rëunie. Er waren weer vele geschenken ook een wedstrijdbal ontbrak niet, ver. der een zee van bloemstukken enz. Na een kort openingswoord van de voorzitter, kwam Workums ac. lieve burgervader aan het woord, die zei 25 jaar niet lang te vinden, maar een goede sportbeoefening van groot belang te achten, en dat het zeer zeker karaktervormend kan werken. Namens de F VB sprak de heer de Vries die Workum een sieraad van de afdeling vond. Hij memoreerde dat genoemde vereni ging reeds drie gewaardeerde krach ten had geleverd voor het hoofd bestuur, als herinnering werd een fraai wandbord aangeboden. Zijn KOLLEKTE WORKUM. De Blauwe Week kol lekte heeft opgebracht 262.33, dit is 30 meer dan het vorig jaar. DRIE VERKEERSONGELUKKEN TIJDENS HET WEEKEND WORKUM. Het afgelopen week end is voor Workum niet zo rustig verlopen dan anders. De heer Piet Andela werd zater dagmiddag bij het gevaarlijke kruis punt bij Bolsward ernstig gewond, doordat hij met zijn motorfiets in botsing kwam met een personen auto. Het gevolg was, dat de heer Andela met een gecompliceerde beenbreuk naar het ziekenhuis in Sneek moest worden overgebracht. De heer Paul Andela, die van het ongeluk van zijn broer had gehoord haastte zich er heen. Op de terug weg naar Workum kwam hij onge veer bij de rolpaal in botsing met een uit Workum komende auto, be stuurd door de heer T. Castelein uit Nijhuizum De heer Castelein die zondag zijn 25-jarig huwelijks feest zou vieren moest met ’n kaak fractuur naar Sneek worden ver voerd. Het derde ongeluk gebeurde zon dagavond ook nabij de rolpaal. De heer U. Th. van der Meer was met nog enkele anderen aan de kant van de weg bezig met een defecte auto, toen hij plotseling geschept werd door een voorbijkomende au to. De gevolgen waren vrij ernstig. Met een schedelbasisfractuur en ernstige vleeswonden moest ook hij naar het ziekenhuis te Sneek worden overgebracht. mets van dit alles bij Hemelvaart. Het was voor de discipelen van Jezus geen feest, want zij moesten afscheid nemen van Hem, die hen op Paasmorgen, nadat Hij door de mensen was gedood, was terugge geven. En wij weten, wanneer ons iets, ja Iemand wordt ontnomen, kan men moeilijk spreken van een feest Voor velen is deze dag echter niet meer dan een vrije dag, die ge bruikt wordt voor bondsdagen, au- to.ralleys, fietstochten enz. Toch was deze dag een dag van grote betekenis, niet alleen voor de Heiland zelf, doch ook voor Zijn discipelen. Jezus ging naar de hemel; Zijn taak was op aarde vervuld. Het graf op aarde kon het laatste niet zijn: ’t werd Paasmorgen en het graf moest zijn buit weer af staan. Jezus werd voor een korte tijd teruggegeven aan de aarde, maar nu moest de aarde Hem weer af staan, want: de Hemel is Zijn va derland, daar hoort Hij thuis. Wonderlijk groot is zijn liefde jegens ons geweest: dat Hij om ons de plaats der heerlijkheid verliet om hier te leven in een wereld van zonde en dood, waar voor zijn lief de geen plaats was, wel voor zijn kruis Maar nu heeft Hij, na zijn vol brachte werk op aarde de hemel terug ontvangen; nu mag Hij weer rusten aan het hart van de Vader. Hij kon zeggen: ,Ik vaar op tot Mijn Vader’. Hij hoefde niet be vreesd te zijn om voor God te ver schijnen. Had Hij niet altijd de wil des Vaders gedaan? En kon Hij niet

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1