DF JARIGE I PLAA TSEUJR NIEUWS ket- Wasautomaten Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en voor en van Speerstra RAPi ta Visser Zn. A ulo-verb uur de gemeenten Workum, Hindeloopen Zuidwesthoek van Friesland fci.V.'W. agentia Programma van a.s. zaterdag: Afdeling Voetbal: RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE HAVE VAN DER WERF gespecialiseerd in gezelligheids dranken af AiWsfoört GARAGE merk 16 workum telefoon 05151-333 iiiHiiyiiyihiiHiHiiHiiiüiiiiiibiiiii Telefoon 358 CO1 Merk 27—28 dit nummej bestaat FA. WESTERN U IS DE SPECIAALZAAK VOOR met en zonder chauffeur All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS VW 1200 de Luxe IJEME DE BOEB Nü al meer dan 300 000 enthousiaste VW-rijders in Nederland! z.v.w. 4 TOELATING LEERLINGEN OPENBARE LAGERE SCHOOL FRISO Kontrakten volgens alg. regeling I.M..advertenties dubbel tarief 88ste JAARGANG NO. 23 VRIJDAG 4 JUNI 1965 UIT I.M.-advertentie zijn ge- Warns M. C. Postema O OFFICIËLE MEDEDELINGEN GEMEENTE WORKUM van van sep. TWEE BLADEN Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 TiA AT VERZORGEN biedt u de meeste service Verschijnt éénmaal per week Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 loof in haar Heer! Maar wat vindt ze het allermooi ste geschenk? Mensen, die zich bij haar aansluiten, doordat in hen de liefde tot Christus is ontvlamd en die zich storten in het avontuur van het geloof! Mensen, die lichtvoe. tig worden, geschoeid met de be reidheid voor het Evangelie des Vre des’, dartel als kinderen, en los van oude banden. Met andere woorden, ze verlangt naar u! Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen 16M2 klasse A.: 1 S. H. Schaap, 2 I Valk, 3 W. Voets, 4 D. Venema. 16M2 klasse, ongeregistreerd: 1 G. Cnossen, Gaastmeer, 2 E Terp stra, Gaastmeer De volgende twee wedstrijden worden gehouden op zaterdag 12 juni I. Valk en S. Schaap die een mooie strijd te zien gaven door afwisse lend aan de kop te liggen. Jammer dat D Venema door averij de eer ste maal uitviel. Behoudens enkele protesten zijn de wedstrijden goed geslaagd. Uitslag over alle vier wedstrij den: WORKUM Op Hemelvaartsdag en op zaterdag 29 mei hield de zeilver eniging Workum twee wedstrijden zodat er van de seriewedstrijden reeds vier gezeild zijn. De eerste dag van de wedstrijden was de wind erg wisselvallig, waardoor de aangegeven baan niet geheel tot haar recht kwam Na fikse genbuien kwam er wat variatie en werden de kruisrakken goed benut De tweede dag was het erg koud maar droog en gaf een straffe noordoosten wind de zeilers handen vol werk. Op de eerste dag ging het tussen S. Schaap en D Venema om de le plaatsen. De tweede dag waren ’t staan en hun bezit zagen ze als dienstbaar aan hun ene liefde. Die stond centraal en kwam geenszins achteraan. En nu nog is dit in enigerlei vorm de enige gezonde toestand. Men kan niet christen willen zijn en bij voorbaat tegen alle ongemak ver zekerd. Voorwaarden ervoor zijn niet te stellen., ’t Is een avontuur, waarin je je op goed geluk stort, waarvoor je alles om je heen des noods laat zwemmen! Het is iets, waarin je helemaal opgaat, zonder terughouding. Het is stellig deze geestesgesteldheid, die Jezus be doelt, als Hij zegt: ,Zo ge niet wordt als een kind, zult ge het Koninkrijk Gods zeker niet binnengaan.’ Het is pas in een dergeiijk kli maat dat onze feestelinge gezond blijft, en ze haar verjaardag niet hoeft te vieren op een armoedige wijze. Ze blijft, hoe oud ze ook wordt, er jong onder. Zé moet het hebben van mensen, die zo zijn! Immers, wie is de jarige? Die jarige is Christus’ Gemeente, en dat zijn wij, die bij haar behoren En wie er nog niet bij is, die staat op haar verlanglijst van verjaardaggeschen ken! BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 26 mei tot en met 1 juni 1965: GEBOREN: Jacob Jozef, zoon van Willem de Jong en Marijke de Boer lenskje, dochter van Egbert Bus. man en Ar ent je Bakker Wilco Jetze, zoon van Willem Boonstra en Cornelia Henny Kla ver ONDERTROUWD: geen GEHUWD: Andreas Petrus Jozef de Jong, 23 jaar te Parrega en Tjitske Twijnstra, 23 jaar te Wor. kum OVERLEDEN: geen De Amerikanen repeteren nog steeds de tweeling ruimte vlucht in zoverre dat op de begane grond nagebootst mogelijk is. De twee ruimtevaarders, Virgile Grissom, de piloot en John Young (1), de co-piloot tijdens een lan. dings.training in een waterbassin van de basis Houston te Texas. **h*^*—^*—*^SV****—M**^***Z^A*****^Z*?*^*^****^*^'A^^**V*W^*SWw***A*V^^‘^S^M;V<'A^A Burgemeester en wethouders Workum brengen ter kennis ouders en voogden, dat per 1 tember 1965 nieuwe leerlingen kun nen worden toegelaten tot de open bare lagere school alhier. De kinderen moeten per 1 okto ber a.s. de leeftijd van 6 jaar heb ben bereikt. Aangifte bij het hoofd der school de heer Th. Breukelaar. Workum, 24 mei 1965 De burgemeester en wethouders voornoemd, B. van Haersma Buma De secretaris, H. M. Gielink Nu is het vreemde dit, dat deze jarige Gemeente min of meer toe vallig en onopzettelijk is ontstaan. Haar Heer zond Zijn leerlingen niet uit, on een organisatie te stichten maar het Evangelie te prediken aan alle creaturen. Ze is een bij- produkt, ontstaan, doordat mensen Jezus als Heer gingen erkennen. Derhalve floreert ze naarmate de boodschap van het Evangelie door gegeven wordt en naarmate onze liefde voor haar Heer intenser is, en in telkens andere harten ont vlamt. Het uur van haar geboorte was zo’n moment, waarop zulks gebeur de. Vandaar dat die Gemeente ’n wild gewas, een niet te cultiveren en vrijgevochten geval is En dat moet ze blijven. Wat geven wij haar op haar ver. jaardag? Wel, dat spreekt vanzelf: kunnen, waar dat wilde en balda- onze liefde, onze kracht, ons dige ook in ons aller geloofsleven zijn kansen krijgt. Hoe? Wel, door dat wij leren leven bij de woorden Gods, en dat op de bonnefooi, dat is op goed geloof, een beetje als een flierefluiter of een kwajongen. We lezen immers in het Pink- sterverhaal, dat de eerste christe nen zich hoogst ongewoon gedroe gen: Ze deden al hun bezit in één grote pot, waarvan ze samen leef den. Ze zetten hun hele hebben en houden op het spel Halfheid of ge reserveerdheid waren daar niet bij. Ze gaven zich geheel voor hun ge meente. Wat deden ze om aan de kost te komen, hun particuliere be_ ,Ze zijn zich aan zoete wijn ie buiten gegaan.’ Handelingen 2 vers 13. Ze viert haar verjaardag weer, ae zoveelste. Geen sterveling, en zij zen ook niet, weet precies, hoe oud ze wel is. Maar het moet wel zo n negentienhonderddertig jaar gele den zijn, da. ze het levensncm aan schouwde. Degenen, die dat eer ste uur meemaakten, zijn al lang vergeten en vergaan. En er zijn zelfs mensen, die vinden, dat de feestelinge nu wel haar tijd heeft gehad en dat ze zichzelf overleefd heeft. Hoogstens nog een eervolle plaats in een museum achten ze haar waard, maar voor het dage lijks leven oordelen ze haar van ge nerlei belang meer. Het lijkt er op, dat zij, die er zo over denken, gelijk hebben. De jari ge zelf kan ook niet verhelen, dat ze door allerlei ouderdomskwaal geteisterd en gekweld wordt Ze was bedoeld als een stralende bruid zonder vlek of rimpel, maar ze lijkt eerder een verweerd tanig oud grootmoedertje, dat krom gaat on der de last van haar jaren. Ja, ze lijkt wel wat op een heel oude ver molmde wilg aan de slootkant. Dat is een heel knoestig, scheefgezakt en af gebrokkeld geval, waar je geen leven meer in zoudt verwachten. Kijk maar, er zitten grote gaten in! Hele stukken zijn weggerot en -aan gevreten! Maar die 1 elfde half ver gane stam draagt toch ieder jaar maar weer een frisse looftooi en er komen zelfs nieuwe takken aan Wel een bewijs, dat dit wrakke hout nog springlevend is!.. En daarom hebben zij, die onze jarige uit de tijd achten, ongelijk. De ou de, ze is nog vitaal! Ze heeft nog kracht om te groeien en zich te ver jongen. En dat ligt ook in haar aard Dat heeft ze van het begin af aan al meegekregen. Het uur van haar wording was geen moeizame oprich tingsvergadering, maar een nog al wild en onbesuisd ogenblik. Het commentaar van de ooggetuigen, die niet begrepen of wilden begrij pen, wat er gaande was, luidde dan ook: een dronkenmansopschudding- kje! Maar dit schande spreken is juislt een bewijs van het bijzondere karakter, dat in de jarige steekt! Ze is een wild en onuitroeibaar ge was, spontaan opgeschoten in een wild en dol uur, en dat wilde en ongebreidelde draagt ze haar hele lange leven met zich mee, en af en toe openbaart zich dat weer. Ze is al zo oud, dat het onmo gelijk lijkt, dat ze wilde buien kan hebben Haar vertegenwoordigers zijn soms zo verschrikkelijk tam, zo waardig en bezadigd, soms ook zo star, en zo roestig, dat haar naam bijkans identiek geacht wordt met beneden conservatisme en droog- stoppilige dufheid en saaiheid. We Workum.VVT2, aanvang 4.15 uur Hark.Boys lA-Workum IA, vertrek 1.45 uur Workum 2A-Woudsend IA, aanv. 3 uur SDS 2B.Workum 2B, vertrek 2.30 uur Afdeling Gymnastiek: Dinsdag en woensdag geen gym. lessen. Donderdag beginnen dan de les sen weer De jeugdvaardigheidsproeven op 12 juni ’s middags om 1.30 uur De 10 en 12 km loop is vastgesteld op 8 juni om 2 uur vanaf het school plein, dit geldt voor alle groepen A, B en C Wil een ieder dan het kwartje meebrengen, dit is voor het mee doen aan de proeven. vrezen met grote vreze, dat dit oeeid nog lang niet verdwenen is. zv.an dit beeld hebben mensen, die naar vertegenwoordigen moeten, scnuld, cioor wat ze er van terecht brachten. Hebben we de jarige niet in de loop der tijden wel eens te veei in keurslijven doodgeklemd? .i-eoben wij haar gestalte niet wel eens te veel vereenzelvigd met de vormen die wij haar geven? Heb ben we niet vaak, wat wij wisten te formuleren van haar eeuwige waarheid, met die waarheid te iden tiek geacht en dat beschouwd als voor alle eeuwigheid geldig? Vas te vormen zijn noodzakelijk, zeker, maar onze feestelinge van aanstaan de zondag is van nature een wilde bras en dat mag niet vergeten wor den. Geboren is ze in een wild uur, opgegroeid zo maar, waar een paar mensen elkaar vonden en ontdek ten, dat ze samen in Jezus Chris tus geloofden, en gewend zich niets aan te trekken van li'eden, die ver standig zijn en het beter weten! ’t Merkwaardige is, dat wanneer zij dit wilde poogde kwijt te raken om naar de raad van verstandige men sen te luisteren, en een echte da me te worden, ze dan prompt be gon te kwijnen. Geen wonder, want zij, die haar bakerden, werden be schuldigd van openbare dronken schap Het wilde kan ze niet afleg gen op straffe van degeneratie. Haar Vader en Verwekker is de Gees't Gods, die waait, waarheen Hij wil, en er nogal van houdt in aardse zekerheden te blazen, zodat het stuift Kan de dochter dan met goed fatsoen een keurige, maar dodelijk saaie dame worden? Dat kan ze niet! En daarom kunnen we haar op haar verjaardag ook geen beter geschenk bieden, dan een liefde, die er op uit is, haar wilde karak ter te eerbiedigen en tot zijn recht te laten komen. Het is juist haar charme, dat ze altijd weer uit de band van menselijke voorschriften w.il springen, dat ze spontaan op een nieuwe plaats gestalte kan krij gen, en tegen de verdrukking in het snelst groeit En ze zal bloeien ADonnementspnjs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1