Fyftich jier lyn ■elna PLAATSEUJK NIEUWS Fa. Romkema Wasautomaten Workumer Krant de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- en Advertentieblad voor Friesland Zuidwesthoek van en ta Visser Zn. Auto-verhuur met en zonder chauffeur os 1 Ilf HATE VAN VERWERF FA. WESTERN UIS RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE IJEME DE BOER êC>C>C>C>C>C*>CD!C>C>CDiC S.V.W. agenda IIIIIIIMIIIIHIIhlH Merk 27-28 NAAIMACHINES IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIhlIlllöllllhlIlllllN l I dit nummer bestaat uit - DE SPECIAALZAAK VOOR WORKUM OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS i fl FRISO regeling VRIJDAG 11 JUNI 1965 88ste JAARGANG NO. 24 S s 12 op i. Quick Utrechtseweg 266, 3 VOOR AL UW DRUKWERK HUINIA’S DRUKKERIJ Alleen voor doorzetters WORKUM. n TWEE BLADEN BURGERLIJKE STAND GEMEENTE HINDELOOPEN BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM D Burgerlijke stand over de maand mei 1965: Telefoon 358 Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 LAAT VERZORGEN All-risk verz.) Verschijnt éénmaal per week Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen van 2 juni tot en met 8 juni 1965 GEBORENMarion dochter van Jan Harm Doornbosch en Lolkje Dijkstra ONDERTROUWD: Johannes Ge orge van Erp, 24 jaar te Leeuwar den en Elisabeth Tecla Beuker, 22 jaar te Workum. GEHUWD: Hendrik Smid, 22 jr. en Trijntje van de Lageweg, 20 jr. beiden te Workum. OVERLEDENgeen Kontrakten volgens alg. •"—I— I.M..advertenties dubbel tarief BENOEMD WORKUM. Aan de Chr. Kleuter school ,Beukerhonk’ is per 1 augus tus aanstaande benoemd als kleu terende wijzeres mej. I. Wiersma te Dedgum VERKEERSDRUKTE WORKUM. Tijdens de Pinksterda gen was de verkeersdrukte hier enorm. Vooral op Pinkstermaandag was dit het geval in verband met de traditionele Elfstedentocht. Lange files auto’s, motorfietsen en bromfietsen en gewone fietsen trokken door onze stad De politie wist echter het verkeer in goede banen te leiden, zodat nergens op stoppingen van betekenis voorkwa men. Het af en aanrijden van de deelnemers langs de controle post op de Merk was goed geregeld. In Workum en naaste omgeving wa ren wonder boven wonder geen ver keersongelukken te melden. Wel raakte zalterdag jl. een auto van de Fa. Tromp van Sneek bij de Nieuwe Aanleg van het talud van de dijk af Persoonlijke ongeluk ken deden zich hierbij niet voor. GESLAAGD WORKUM. Aan de muziekschool te Koudum slaagde dezer dagen voor examen B onze stadgenoot de heer W. Koopen Valk, oud van Stijntje GESLAAGD Mej. Hinke Koopmans onder Workum behaalde te Zwolle het diploma van de Junioren cur sus gemeenteambtenaren van het instituut Laurillard. Afdeling Gymnastiek: J eugdvaardigheidsproeven juni om 1.30 uur Werktijden: 1.30-2.30 Meisjes A, 2.30 -3 uur kleuters tot 8 jaar, 3-4 uur Jongens A, Meisjes B en C, Jon gens B en C 4-5.30 demonstraties keurgroep De Friso fan 29 maeije 1915 jowt in bulte nijs oer de drokte op de Pinksterdagen (23 en 24 maeije). ,De Haagsche Tramweg-Mij. ver voerde gedurende de beide Pink, sterdagen ongeveer 380.000 perso nen. De E.S.M. van Amsterdam naar Zandvoort, vervoerde de 1ste Pink sterdag 44000 en de tweeden dag 60000 personen. Het aantal reizigers van het sta tion Rotterdam Hofplein naar Sche veningen werd den Tweeden Pink, sterdag op 45000 geschat. De reederij Fop Smit Co. ver. voerde gedurende de beide Pink sterdagen met haar Passagiersboo- ten 28486 personen.’ En om hwat tichter by honk to bliuwen: Hindeloopen, 24 Mei. Het is van daag een goede dag geweest voor het zeebad Hindeloopen Omstreeks half twee kwam er al veel leven en beweging in de straten van ons oude stadje. Vooral op het Oost bij de haven, waar de vaartuigen voor den wedstrijd gereed werden ge maakt en de optocht, waaraan een 25 vrouwen en meisjes in oud Hin. delooper costuum en met het har. moniecorps .Vooruit’ aan het hoofd hebben deelgenomen, zich opstelde kwamen honderden bezoekers aan. Van de gelegenheid tot baden heb ben 42 dames en 159 heeren gebruik gemaakt, terwijl vele kinderen zich vermaakten met ,pootjesbaden’ In aanmerking nemende dat 1200 kaartjes af gegeven zijn, (buiten de auto’s en andere voertuigen, bij ’t badpaviljoen) 400 fietsen geborgen zijn, meenen we het aantal bezoe kers op plm. 2000 te mogen schat ten’. .IJmuiden wordt badplaats Door het gemeentebestuur van Veisen is besloten het zeestrand te IJmuiden openlijk te verpachten. Als officieel badseizoen wordt vastgestejd het tijdperk van 1 mei tot 1 odtober van elk jaar’. Mar nettsjinsteande dit alles wié ’t oarloch om üs hinne. En noch GEBOREN: Sierd, zoon van Sierd van der Kooij en Eeuwk de Boer; Tjitte, zoon van Cornells Fol- kertsma en Hittje van der Zee; Lieuwe, zoon van Cornells Fol- kertsma en Hittje van der Zee HUWELIJKEN: geen OVERLIJDEN: Roelof 79 jaar, echtgenoot Kampen; Luitje Steigenga, oud 82 jaar, echtgenoot van Riek jen Smith. EEN VLOER VOOR HET GEMEENSCHAPSHUIS Nu de bouw van het gemeen schapshuis flink begint op te schie ten, komen meer en meer de de tails aan de orde. Wat voor ver lichting, meubilair, vloerbedekking enz. Het is de bedoeling in beide por talen, van het gemeenschapshuis en van de bibliotheek, een mozaiek vloer te maken van natuurscher- ven. Daarvoor moet nu een verza meling stenen worden aangelegd en daarvoor is hulp nodig Nodig zijn namelijk oude af gedankte mar meren schoorsteenmantels, brok ken hardsteen, en dergelijke. Hoe meer verscheidenheid, hoe liever. De vraag is nu: hebt u in het schuurtje of achter in de tuin soms nog ’n oud stuk hardsteen of mar mer liggen? Bent u van plan een oude schoorsteenmantel op te rui men, die voor u geen waarde meer heeft? Bel mevrouw Bokma (Noard 97, tel. 598) of de heer van Haer- sma Buma( Tiaralaan 9, telefoon 250). Laten we met elkaar het vloer materiaal voor de portalen bij el kaar brengen. Kunt u beslist geen steen bijdra gen? Dan nog eens het gironum mer: 1029271. Uw financiële steun nu maakt, dat we straks een cul tureel centrum in Workum krijgen dat af is Sassingaweg 6, Hennaard, Jelle Hoeksma, Noard 76 naar Oosterwierum 108, Baarderadeel Johanna Hendrika Andela, Merk 3 naar Dr. Boumaweg 3, Sneek Maatje van der Plaats, Sylspaed naar woonschip Wirdumervaart einde Schooldijkje, Leeuwarden Sietske de Boer, Noard 25 naar Stationsstraat 34, Hilversum VESTIGING: Annie Veenstra van Tooropstraat 43, Assen naar Mariënacker 1 Ida Maria Bruining, Zaagmul- dersweg 198, Groningen naar De Burd 18 Luisina Oosterbaan, Kerkstraat 31, Bolsward naar Fortun 12 Abe Gras, Groenelaan 34, Heiloo naar Sylspaed 49 Simon Grijpstra, Hantum 127, Westdongeradeel naar Baenspaed 18 Harmen Watzema, Haulsterweg 14, Haskerhorne, Haskerland naar Sud 11 Jan Zeldenrust, Warns (N) 85, Henelumer Oldeferd naar Merk 22 van vast onderhouds MUTATIES over de maand mei 1965: VERTREK: Atje Janneke Roelevink, Lange Leane 7 naar Amersfoort Simon Jan Oudeboon, Noard 165 naar Aagje Dekenstraat 5, L’war den Catharina van Leeuwen, Noard 165 naar Nijlanstate 118, L’warden Catharina Dijkstra, Aldedyk 13 naar Engelenbergplantsoen 7, Kam pen Gerritje de Jong, Wiske 3 naar Veurse Achterweg 133, Leidsdhen- dam Pieter Feenstra, Noard 148 naar Vinkebuurt 16, Wyckel, Gaaster- land Tjitte Velzen, Heidenskipsterdyk 30 naar Sanleansterdyk 10, Rood huis, Henn.deel Johannes Hofhuis, Süd 96 naar HBS-straat 17, Drachten, Small, land Boukje de Boer, Tiaralaan 6 naar Oudega 145, Wymbritseradeel. Grietje Kuipers, Ursuladyk 7 naar De vroege vakantiegangers, die dachten de Pinksterdagen aan hun vroege vrije dagen te kunnen kop pelen komen bedrogen uit. Het klimaat laat ons andermaal in de steek en alleen de geharde en de doorzetters kunnen er buitens huis nog enige genieting uit halen zoals dit paar, dat pootjesbadend zich met een paraplu beschermt tegen de regen mar hiel yn ’t bigjin. Ek deroer lé ze wy ,Op een te Gouda gehouden ver gadering van kaasboeren en kaas handelaren is geconstateerd, dat de boeren in Nederland thans elke week plm. een millioen gulden meer voor de kaas ontvangen dan in normale jaren.’ Stadich oan waerd alles djür en krap. Workum. Het personeel van de N.V Kaas- en Roomboterfabriek v/h Tjebbes en Co. werd Zaterdag avond wederom verrast door de uit betaling van 10 extra aan gehuw den, en 5 extra aan ongehuwden’ Ei ja, ’t koe wol lije. ,Op de IJsel begint het vervoer van hooi naar Duitschland angst wekkende vormen aan ‘te nemen. Wel gaat alles weg onder de naam van pakhooi, maar het is natuur lijk te mal om er aan te denken, dat daaraan in Duitschland plotseling zoo’n onmetelijke behoefte zou be staan. Rijnaken, met Duitsche na men, varen af en aan en vervoeren bergen hooi, dat hier van heinde en verre arriveert, de rivier op naar Duitschland’ Nou soe men tinke kinne dat der hjir yn üs lan oan alle kanten jild as wetter fortsjinne waerd. Hwant de Dutskers koene ommers alles brüke. Mar sa wie ’t dochs net. ,Uit Loosdfuinen wordt (gemeld, dat de tuinders zeer slechte zaken maken. Als dat zoo voortgaat, zul len velen hun bedrijf niet verder kunnen voortzetten. Begin Maart begonnen de veilingen en deze zijn dus drie maanden aan den gang. In dien korten tijd is er 270000 min. der omgezet dan in die zelfde maanden van de beide vorige jaren Dat is dus voor 250 leden der vei ling 1000 minder gemiddeld. Sla brengt ongeveer niets op en de tuinders schoffelen de prachtige kroppen maar om en brengen ze op den vuilnishoop. De toestand is dus gespecialiseerd in gezelligheids verre van rooskleurig’. dranken En sa wie t. biedt u de meeste service BEROEPEN WORKUM. Beroepen bij de Doops gezinde Gemeenten Combinatie Workum, Hindeloopen en Makkum ds. Knipscheer te Surhuisterveen. WORKUM. Naar wij vernemen is het schildersbedrijf Bouwsma op geheven doordat Bouwsma in vas te dienst is aangenomen door de vereniging Volkshuisvesting’ al hier. Deze vereniging heeft haar be zit na de oorlog zodanig kunnen uitbreiden dat zij het thans ver antwoord acht over te gaan tot het aantrekken personeel. Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. F. r

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1