■elna Fa. Romkema 15090.- Eyitich jier lyn PLAATSELIJK NIEUWS Wasautomaten Workumer Krant Advertentieblad voor de gemeenten Workumt Hindeloopen Nieuws- en Zuidwesthoek van Friesland en Speerstra S.V.W. agenda Auto-verb uur met en zonder chauffeur F/i. western uis -odemonstratie van quick RADIO H1NGST uw RADIO EN TELEVISIE HAYE VAN DER WERF gespecialiseerd in gezelligheids dranken NAAIMACHINES GARAGE merk 16 workum VW 1200 de Luxe af Amersfoort f NC1 5 al meer dan 300 000 enthousiaste VW-rijders in k Nederland! A ■IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIhlIllllN OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS DE SPECIAALZAAK VOOR WORKUM IJENE BOiE telefoon 05151-666 7 V 7 z.v.w. FRISO regeling VRIJDAG 18 JUNI 1965 88ste JAARGANG no. 25 I.M.-advertentie tol het de te kort, heette het- IC rVVJl V, u - j feit is, dat het aanbod ter arbeids- te toen ging en DEMONSTRATIE ^-43 juni gin- totaal Enkelen hebben de baloefening Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Catharina Workum OVERLEDEN: geen van zij huis aan. Bij mevrouw Schakel werd de dagsluiting gehouden, de vice pre- DEL KOLLEKTE WORKUM De DEL kollekte heeft opgebracht 287. BAKFIETS MET BROOD TE WATER Afdeling Gymnastiek: Aanstaande zaterdag 19 juni om twee uur de 10 en 12 km loop voor diegenen die er afgelopen dinsdag niet waren Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 All-risk verz.) T.A AT VERZORGEN voor men, weer Verschijnt éénmaal per week ■“és uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 biedt u de meeste service Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 r De laatste pleisterplaats was te gulden per week Steenwijk en toen ging het op Toch verwacht -eden wedstrijd Oudegaaster j 2.30 uur OFFICIËLE MEDEDELINGEN GEMEENTE WORKUM Burgemeester en wethouders Workum maken bekend, dat voornemens zijn aan Gedeputeerde Staten te verzoeken ontheffing te verlenen van het gestelde in arti kel 10 van het Provinciaal regle ment van politie om de opvaart naar Nijhuizum aan de openbare dienst te onttrekken door het ver lenen van een vergunning aan R. Abma, Balkfinne 13, alhier, voor ’t leggen van een dam in bedoelde vaart ten behoeve van diens boer derij Nijhuzumerdyk 3, alhier. Belanghebbenden kunnen vanaf heden tot en met 1 juli 1965 hun bezwaren hiertegen (schriftelijk) bij burgemeester en wethouders in dienen. Workum, 15 juni 1965 Burgemeester en wethouders van Workum, B. van Haersma Buma De secretaris, H. M. Gielink Kontrakten volgens alg. j LM-advertenties dubbel tarief er dan in af te springen. Nadat een en ander weer op het droge gebracht was bleek de gehe le inhoud vers brood niet meer voor consumptie geschikt. De hr. Kurpershoek was dan ook gedwon gen een nieuwe voorraad brood te bakken om zijn klanten die dag te kunnen bedienen. EXCURSIE PLATTELANDS VROUWEN WORKUM. Woensdag 2 gen 38 dames van de afdeling Wor kum van de Ned. Bond van Plat telandsvrouwen met het jaarlijkse uitstapje mee De tocht ging naar de Lauwers- zeewerken, waar na een mooie boottocht het werkeiland werd be zocht. Het weer was gelukkig mooi, wat hier wel bij mag. Na dit interessante bezoek ging dan moast men nei ’t stedshüs ta om soks kenber to meitsjen, en der by opjaen: ,a de naam en de woon plaats van den broodbakker, van wie hij het brood wenscht te betrek ken; b. voor zooveel het hoofden van gezinnen betreft, van het aan tal leden van het gezin, kinderen beneden den leeftijd van twee ja- ren niet meegerekend.’ Formulieren wiene (gratis) to krijen ,ten gemeentehuize alsmede bij de volgende bakkers. De inge vulde formulieren moeten zoo spoe dig mogelijk worden ingeleverd ter gemeentesecretarie.’ Der siet dus noch al in hiele rompslomp oan fêst ear ’t men it brea helje koe. En it wie dan ek neat gjin wünder dat lang net alle bakkers yn Warkum dat brea bak- ke woene Ik fyn tominsten yn de- selde Friso dizze advertinsje: .Huismoeders, bedenkt dat Rog gebrood afgehaald aan de winkel nog geen 4V2 ct. per pond kost, terwijl z.g.n. Brabantsch brood, dat is half om half met krenten maar ongeveer 6 cent per pond kost. Door dit zeer smakelijk product te betrekken, bespaart u zich de moeite van het broodkaartensy steem en komt even voordelig uit’ Westergo, 9 Juni Werkkrachten ja wel: het Ruigahuizen, Pleven van F. soe- ’t der hast gjin folk to krij- wie, it roun op in misrekken 2, idem 5097; I Valk, tweemaal 4, idem 4484; onegaal ons voetbalveld is. W. Voets 5 en 6, idem 4257; E- - - N I Fr Zuidwesthoek. De mooie zon nedagen zijn de lagere hooilanden ten goede gekomen, ze hebben den voorsprong van de hoogere en dro gere heel wat kleiner gemaakt. Be gin volgende week zal de zeis of liever de machine het te zeggen hebben in de mieden, waar de be- loonen van de van Gaasterland, 9 Juni. De klassieke rust onzer eenzame bosschen van het Bleekeveld is door de Belgi sche kampementen verstoord Men merkt het ook aan het wild, dat zich langzamerhand geheel terug- het verder naar de ,Menkemaborgh in Uithuizen. Deze prachtige inge richte ,borgh’ met mooi aangeleg de tuin had aller belangstelling. De tocht ging wegens een wegom- legging via Gron., waar men even na vijven aankwam, dus op het drukst van de dag wat het verkeer betreft. Dit kostte nog al wat tijd zodat direct naar Norg werd gere den Daar werd gegeten en nog wat gewandeld. Na een geslaagde dag waren al len weer mooi op tijd thuis. WORKUM. Jl. zaterdag 12 juni werd op de grote Gaast- en Zand- meer de vijfde en zesde onderlinge zeilwedstrijd g’ehouden. De wind die aanvankelijk Zuid-west was werd later westelijker waardoor bij de tweede wedstrijd een ande re baan uitgezocht moest worden, om een goed kruisrak te krijgen. In de eerste wedstrijd, in de A. klasse, waren de koplopers D. Ve- nema, T. Bouma en S. Schaap, in de tweede wedstrijd was het weer D Venema, die de toon aangaf, ge volgd door S. Schaap en W. Voets. In de onger. klasse ging het tus sen G. Cnossen en E. Terpstra Uitslag 16 M2 klasse A: D. Venema tweemaal 1, aantal punten over 6 wedstrijden 5398; S. H. Schaap 3 en T. Bouma 2 en 5 idem 2933; J. Bouma 7 en 6 idem 2094. 16 M-’ klasse ongeregistreerd: G. Cnossen, Gaastmeer tweemaal 1, totaal aantal punten over zes wedstrijden 5422; E Terpstra, Gaastmeer, gestaakt 2913; J. Boersma, Oudega (.W) 2e wed strijd 1757; De zevende en laatste onderlin ge wedstrijd wordt gehouden op 4 september. De open wedstrijd op 17 juli. Aanstaande zaterdag wordt er ’n l gehouden op del Brekken. Aanvang WORKUM. Donderdagmorgen 10 juni overkwam de zoon van F. Kur pershoek bij de Kettingbrug op het Süd een ongeluk, dat voor hem zelf goed afliep. Doordat een gebroken spatbord een wiel van de motorbakfiets raakte begon deze te kantelen en kwam daarna in de Dolte terecht. Gelukkig wist de jonge Kurpers- hoek juist op tijd nog van de fiets Merk 27—28 Telefoon 358 misschien wel herkend als dezelf de waarmee deze groep heeft ge demonstreerd voor de televisie bij de sportman van het jaar.’ De turnsters hebben prachtig werk laten zien op de brug met on gelijke leggers, waar vooral de oefening van Griet van Essen op viel Tijdens het lange mat springen van deze dames begon het te rege nen zodat er na dit nummer is ge stopt. Jammer dat niet meer men sen hebben genoten van deze prach tige demonstratie. Maar bij het na afloop gezellig samenzijn in het Badpaviljoen bleek wel dat allen het hier bij zonder prettig hebben gevonden en te zijner tijd hier graag terug wil len komen. Een woord van waardering komt ook zeker de toestelcommissie toe die zich niet alleen tijdens de de monstraties verdienstelijk hebben gemaakt, maar ook na afloop zorg den dat de toestellen zo vlug mo gelijk weer in de gymnastiekzaal kwamen. Jammer was dat de publieke be langstelling zo ver beneden de verwachting bleef. Voor Plaatselijk Belang die de keurgroep van Quick naar Wor kum deed komen is deze middag een financieël verlies geworden. Hier volgen nog de uitslagen van de jeugvaardigheidswedstrijden. (Deze uitslag is onder voorbe houd dat aanstaande zaterdag 19 Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. sidente bracht een dankwoord aan de chauffeur en wenst allen wel thuis Half elf werd Workum weer be reikt en spoedden allen zich naar huis. Al met al was het een prachtige reis. JEUGD VAARDIGHEIDS- PROEVEN SVW trekt naar de hei van Nijemirdum workUM. Zaterdag jl. werden in en de wouden van Ruigahuizen, het Sportpark de jeugdvaardig- welke verschoond bleven vajn heids wedstrijden gehouden, waar- sport-gedoe e.t.q.’ F- aan een 100-tal leden van de SVW deelnamen. Trainer en hulpleid- - sters hadden druk werk om alles in goede banen te leiden. Storend was het gehol en geloop van personen die niets op het veld te maken hadden. Verder was men tijdens de vaardigheids wedstrijden druk bezig met de motormaaimachi ne het veld te maaien, hetgeen de leidsters bemoeilijkte om zich ver staanbaar te maken bij de kinde ren. Het geheel kreeg hierdoor voor de toeschouwers een wat rom melige aanblik. Na de vaar digheidswedstrij den werden woorden van dank gericht door presidente mevrouw Schaap aan de trainer en hulpleidsters. Verder werd aan de trainer door de presidente een boekenbon aan geboden voor het werk dat hij voor deze wedstrijden had verricht. Welkom geheten door mevrouw Schaap was toen de beurt aan de gymnastiekvereniging Quick De keurgroep turnsters begon nen met oefening op de evenwichts balk. Het was voor velen onbegrij pelijk, wat deze dames op zo’n smalle balk presteerden. We moe ten hierbij nog opmerken dat het juist op dit toestel erg moeilijk werken is in de open lucht. Er is geen punt waar je je op kunt con centreren. Hierna een nummer Van de rythmische afdeling Hier bij viel op hoe gemakkelijk alles leek. Het opkomen, het openen, wisselen van opstelling, en de blijd schap waarmee gewerkt werd. Prachtige piano-begeleiding maak ten alle drie oefeningen die deze dames hebben laten zien tot een lust voor het oog. Bij de baloefening bleek wel hoe UITSTAPJE HERV. VROUWENGROEP WORKUM Op woensdag 9 juni jl. ging de Hervormde vrouwengroep Wees een Zegen haar jaarlijkse uit stapje maken. Nadac de vice-pre- sidente een wijdingswoord had ge sproken ving de reis om zeven uur aan, bij donker maar droog weer. De tocht ging naar kasteel Can- nenburgh waar een kopje koffie werd gedronken, vervolgens werd het kasteel bezichtigd De tocht ging verder naar Door werth, waar het diner in de .Val kenier’ wachtte. Daarna werd door de prachtige bossen gereden langs kasteel Door- werth en Heveadorp met een prach ,ig vergezicht over de Rijn. Er werd thee gedronken in Postbank. Na een wandeling ging de reis weer verder, want de tijd markt de vraag ver overtreft. Het begon te dringen, gevolg is, dat de Iconen dalen van 20 tot 15 a 16 de hooiers, als de zonnegunst aanhoudt verbetering, omdat ’t hooi nooit volk genoeg is.’ Ja, hie ’t earst like dat de ünge- tiders aerdich jild fortsjinje ne om en üt. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 9 juni tot en met 15 juni 1965: GEBOREN: Anna, dochter van An ne Mulder en Pietertje de Boer; Durk, zoon van Bouke Albert Smink en Geertje Elgersma ONDERTROUWD: geen GEHUWD: Jetze Sietze F"’ 24 jaar te Molkwerum en Sjoerdtje vooraf op te geven bakker, mogen Hijlkema, 21 jaar te betrekken, vond bij de bakkers bezwaar.’ Dus, noch gjin regearings-brea yn Hylpen. Yn Warkum skynt men der sa hastich net mei west to haw wen, hwant it is krekt trije wike letter dat wy yn de Friso léze: .Verstrekking van Ongebuild tar webrood tegen verminderden prijs. Burgem. en Weth der gemeente Workum, brengen ter openbare kennis, dat, ter uitvoering van het missive van den Min. van Land bouw enz. enz. een regeling is vast gesteld krachtens welke in de ge meente zal worden verkrijgbaar gesteld Ongebuild Tarwebrood te gen een prijs van twaalf cent per kilogram, gaar gebakken met een speling in hét gewicht van vijf procent.’ Mar woe men dat brea hawwe lofte groot is. De hooiers bedragen van f 15 23 per week boven de kost.’ (Friso 29-5-1915). Friso 5-6-1915. Bakker S op Hoogend te of.ek kreeg twee vrou wen in den winkel die voor 6 ets. kochten en met een gulden betaal den, met verzoek teruggave in ze ker soort dubbeltjes te mogen uit zoeken. Liever hadden ze nog voor een rijksdaalder van die dubbel tjes, maar de bakker kende die truc en was zoo wijs de vrouwen de deur te wijzen. Hindeloopen 3 juni. De bakkers alhier zijn er op terug gekomen om bij invoering van het kaartenstel- sel, ongebuild tarwebrood te bak ken en daar de minister op een tot hem gericht verzoek, om er een an der h.i. eenvoudiger controlestel sel voor in de plaats te stellen, af wijzend heeft beschikt zal dit brood hier voorlopig niet verkrijg baar worden gesteld. Vooral de be- Dijkstra, paling, dat consumenten van één rvwi200

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1