MEISJES I I Sole] 'PW PLAA7SEUJK NIEUWS Fyftich jier lyn Wasautomaten Workumer Krant de gemeenten Workum, Hindeloopen Advertentieblad Nieuws- voor en Friesland Zuidwesthoek van en LEEFTIJDSGENOTEN MODERN ATELIER JKUGDSPAARREGBLING Bunrt voet bal Auto-veriiuur RADIO HINGST uw MWO EN TELEVISIE HOOG LOON HUISHOUDSCHOOL ,cilescenw ERKENDE JEUGDVERENIGINGEN T4 DAGEN EXTRA VAKANTIE FA. WESTERN U IS ta Visser Zn. N.V. PHILIPS’ GLOEILAMPENFABRIEKEN HAYëVAN VERWEKf IJEME DE BOER DRACHTEN - J - i OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS ■■■■nnHMHnaösaaBHSMH moeten meehelpen om de acties die gepland zijn te doen slagen. TOELATING LEERLINGEN OPENBARE LAGERE SCHOOL DE SPECIAALZAAK VOOR Verschijnt éénmaal per week Kontrakten volgens alg. I.M..advertenties dubbel tarief VRIJDAG 25 JUNI 1965 88ste JAARGANG NO. 26 I.M.-Advertentie PHILIPS een verdienen. 463 van maandag en dis 1 Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Voor meisjes beneden 21 jaar hebben wij een aantrekke lijke - - - - DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM woonlijk nog een nieuwe naar spron- 4-1 1-1 1-2 Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 met en zonder chauffeur All-risk verz.) LAAT VERZORGEN Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER Voor nadere inlichtingen kunt u dagelijks terecht op het bedrijf in Koudum. Wij zijn ook gaarne bereid u thuis al le verdere gewenste inlichtingen te verstrekken. Daartoe behoeft u slechts een briefkaart te sturen aan N.V. Phi lips, afdeling Personeelszaken, Drachten. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 maken wij attent op onze montage-afdeling in Koudum. In een r— ons plaatselijk muziekcorps dit jaar z’n kunnen meisjes die van aanpakken weten, een ook zij die binnenkort de verlaten, en die een prettige werkkring zoeken onder riede hwat hiene. Doch vrijdag 25 juni 7 uur Balkfinne- Noard, 8 uur Begine-Sylspaed maandag 28 juni 7 uur Süd- Dwarsnoard, 8 uur ODD-Balkfinne dinsdag 29 juni 7 uur Begine-O DD, 8 uur Noard-Sylspaed woensdag 30 juni 7 uur Noard- Süd, 8 uur Balkfinne-Dwarsnoard donderdag 1 juli 7 uur Sylsp- ODD, 8 uur Begine-Dwarsnoard vrijdag 2 juli 7 uur Begine-Noard 8 uur Süd-Balkfinne maandag 5 juli 7 uur Dwars- noard-Sylspaed, 8 uur ODD-Süd wer op. earm en We zijn dat aan Crescendo ver plicht. POSTCOMM. RIJKSPOLITIE WORKUM Benoemd tot postcom mandant der Rijkspolitie de heer E. Hoekstra te Den Haag. AVONDVIERDAAGSE WORKUM Van de ongeveer deelnemers aan de Avondvierdaag se die vorige week werd gehouden waren vier uitvallers namelijk 1 van de senioren en drie van de ju nioren. Tijdens deelnemers Coop. door de Kingfabriek te Sneek door de Workumer Zakenclub WORKUM Zoals bekend viert Maandag 21 juni werd een begin gemaakt met de wedstrijden van ’t buurtvoetbal. De uitslagen dinsdag waren: B^lkfinne-Sylspaed Süd-Begine Oer de Dolte-Noard Het verdere programma is volgt: Donderdag 24 juni 7 uur ODD tegen Dwarsnoard en om acht uur Süd tegen Sylspaed. Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. kwamen we toen in Valkenburg aan. Het was echter nog een hele toer om de jeugdherberg te vinden Tenslotte wees een postbode ons de weg. In de jeugdherberg werd er gegeten en maakte een ieder z’n bed op. ’s Avonds werd de direc teur van de trein gehaald en ging de hele ploeg Valkenburg in, waar de avond op een gezellige manier werd doorgebracht De nacht ver liep rumoerig, maar ondanks dat, trokken we de volgende morgen nog eens opgewekt Valkenburg in. Er werden souvenirs gekocht en we gingen met de kabelbaan naar de Wilhelmina toren, waarvanaf men een prachtig uitzicht had. Om half twee vertrokken we weer uit Valkenburg. In Margraten werd ’t Canadese kerkhof bezichtigd, waar na we vlug verder reden naar Kaatsheuvel. Hier bezochten we ’t ontspanningscentrum ,De Efteling’ Hierna reden we naar Amsterdam waar we een diner kregen Den Oever was onze laatste pleisterplaats. Luid zingend kwa men we des avonds in Workum aan En na een polonaise voor de chauf feur om de bus te hebben gemaakt gingen allen naar huis. Het zijn geslaagde dagen ge weest, voor een groot deel is dit ook te danken aan de chauffeur die de stemming er goed in wist te houden. UITSTAPJE GOVERS STRIETHORST WORKUM Op vrijdag 18 juni be gonnen we aan ons twee-daagse uitstapje naar Valkenburg Het weer was niet aanmoedigend en de chauffeur begon dan ook meteen te zingen ,Hou er de moed maar in’. Door de polder reden we naar Kampen, terwijl de chauffeur alle bijzonderheden vertelde over de gebouwen, dorpen en steden die we voorbij reden. In Kampen werd in het restaurant De Buitenwacht kof fie gedronken. Terwijl de regen nog steeds neerstroomde reden we daar na over de Veluwe In Apeldoorn bezochten we een speeltuin, die ge lukkig grotendeels overdekt was. In Arnhem maakten we een boot tocht op de Rijn, waarna in Berg en dal bij Nijmegen een lunchpau ze gehouden werd. Hierna ging het via Venlo, Roermond en Sittard verder. In Heerlen werd er voor gesteld een uur te gaan winkelen. Dit voorstel werd met gejuich ont vangen Toen we na dat uur weer in de bus zaten werd er luidkeels gezongen ,We zijn er bijna, maar helemaal’. Al spoedig terwijl meisjes beneden 19 jaar die meedoen aan kam pen welke georganiseerd worden door recht hebben op OFFICIËLE MEDEDELINGEN GEMEENTE WORKUM Burgemeester en wethouders van Workum brengen ter kennis van ouders en voogden, dat per 1 sep tember 1965 nieuwe leerlingen kun nen worden toegelaten tot de open bare lagere school alhier. De kinderen moeten per 1 okto ber a.s. de leeftijd van 6 jaar heb ben bereikt. Aangifte bij het hoofd der school de heer Th. Breukelaar. Workum, 24 mei 1965 De burgemeester en wethouders voornoemd, B. van Haersma Buma De secretaris, H. M. Gielink ran 16 juni tot en met 22 juni 1965 GEBOREN Tjitske dochter van Douwe de Boer en Hotske Koop- mans Sanderina> Sjoukje dochter van Meindert Jacob Sikkema en Tjisje Lise ONDERTROUWD: Rense Velstra 21 jaar te Akkrum en Doutje de Jong, 21 jaar te Workum GEHUWD: geen OVERLEDENgeen de tochten werden de getracteerd door de Zuivelfabriek te Workum, en Hoofdindustriegroep Huishoudelijke Apparaten Friso, 19 Juni 1915. Workum. Terwijl zijn vrouw afwezig was om bij anderen naaiwerk te verrich ten, zou B. Adema Maandagmorgen met een bootje wat brandhout ha len. Hoe de zaak zich geheel heeft toegedragen, is natuurlijk niet pre cies te zeggen, doch A werd eeni- gen tijd later door den vjsscher- man A. D dood op het land ge- 'vonden. Te begrijpen, dat de we duwe onmiddellijk na ontvangen bericht zeer ontsteld huiswaarts ging’. As ik dit biricht wer lês, sjoch ik Bauke Adema noch wer klear foar my. It lytse mantsje mei syn kreupel wyfke Berber. In pear ai de, earme minsken dy’t noch hurd wrotte moasten om troch de tiid to kommen Berber meastal de hiele dei fuort, hwant hja hie har fêste klanten hwer ’t hja in dei siet to naeijen. Bauke brocht har dan moarns fuort mei de naeimesine yn in aide bernewein, en jouns helle hy syn wyfke dan wer op. Dan hong hja oan syn earm en och hwat hie hja him dan in bulte to tortellen oer hwat hja sa’n dei al- legearre wol bilibbe hie. Ik ha ris op in kear achter dizze beide mins ken roun fan ’e Merk óf oan üs hüs ta. Hie Berber in forhael oer de minsken hwer ’t hja dy deis foar de earste kear oer de flier west hie En doe moast Bauke hja de middeis iten dat slagge him net en doe fortelde hja: ,Wy krigen rys mei boerebu- ter, süker en kniel deroer.’ Wie ’t in wünder dat de aid man doe sei: ,Hé ju, der rint it wetter my silver fan om ’e tosken’. Aide, earme stumpers hwat haw- we wy, de jonges dy’t op it Noard wennen, jimme wol narre en plea- ge Hwat hawwe wy faek stien to balten as wy jimme kommen sea- gen: Bauke en Berber zijn een paar; slapen ’s nachts al bij elkaar. Eerst in ’t hooi en dan in strooi; Bauke zegt wat gaat dat mooi.’ En dan nou in aerdich forhael üt de Friso fan 26 juni hwat ik oer- nimme sil krekt sa ’t der yn stiet. Workum, 24 Juni. Gisteren wa- 75-jarig jubileum Onlangs is hier over geschreven door AWH en door Peter in langs de Wymerts’. Door beiden werd er op aangedrongen een actie op touw te zetten om Crescendo bij de jubileumviering iets aan te bieden. Vijf jaar terug bij het 70-jarig feest is deze vere niging er wel een beetje bekaaid af gekomen. Een hele tijd is het stil geweest en hoorden we niets meer van een of andere actie. Maar als we goed ingelicht zijn, begint er nu een beetje leven in de brouwerij te komen Er is namelijk een paar weken terug een vergadering gehouden van de Culturele Raad, Plaatselijk Belang en de afgevaardigden van de Workumer Buurtverenigingen. Men heeft zich toen beraden over het voeren van één of meer ac ties die gevoerd konden worden om geld in te zamelen voor ons mu ziekcorps. Wat men precies van plan is, we ten we nog niet recht, maar dit kunnen we wel zeggen: de stilte rond het feest van Crescendo is ver broken. Workum zal er voor zorgen dat de muziekvereniging straks niet meer zoveel geldzorgen heeft dan op het ogenblik, want geldzor gen .die zijn er. De taak aan ONS om daar ver lichting in te brengen Misschien kunnen we de volgende week al meer vertellen. Er zal straks van ons allen wel iets gevraagd wor den. We zullen allen eensgezind nog niet ren de heeren B.W en D.T. naar ’t Torentje te zwemmen. Na het bad besloten zij met het roeibootje, waarin zij bij die gelegenheid ge- hunne kleeren leggen, tijdje op zee te roeien. Doch de stroom was feller dan ze hajdden gedacht, zooda(t pogingen om tegen den stroom in te roeien vruchteloos bleken. Tot overmaat van ramp verloren zij één der dol ken, waartusschen zich de roei spanen bewegen. T ontkleedde zich en sprong te water en bereikte de dolk. Het bootje was intusschen verder afgedreven, zoodat T. geen kans zag het zwemmende te berei ken, waarom hij besloot terug te gaan. In badcosouum op het Torentje aangekomen kreeg hij kleeren van Wiersma aan. Het bootje was intus schen verder gedreven, doch W. vond tot zijn geluk dolk, waarna hij het bootje Hindeloopen roeide. Hier gen vier. Hindeloopers in het bootje en brachten het veilig in de haven T. was onderwijl per fiets in Hin deloopen aangekomen. Een woord van dank aan de spoorbeambte en zijn vrouw, die zoo vriendelijk wa ren, de twee vrienden in hun huis op te nemen.’ ,De Burgemeester van Workum, Gezien art. 76a der onteigenings wet, Stelt vast Je volgende maxi mumprijzen voor het Varkens- vleesch Lappen 0.55; Carbonade f 0.521/» per Va kg. De prijzen gelden a con tant afgehaald aan den winkel.’ .Hemelumer Oldephart. Naar ver nomen wordt stijgt het aantal aan giften voor het ontvangen van een broodkaart in deze gemeente nog dagelijks Op heden waren er al leen voor Koudum al ruim 125 af gegeven’. ,Van het boek J’accuse, een werk geschreven door een Duitscher, waarin de politiek van het Duiit- sche rijk veroordeeld wordt, is een zending, vanuit Zwitserlaind naar ons land gezonden, in Duitschland aangehouden en verbrand.’ F. FRISO Merk 27—28 Telefoon 358

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1