HET VERLOOFDE PAAR ■elna Fyftich jier lyn Fa. Romkema 15090.: SoleX xxxxx xexxxxxx PLAATSEUJK NIEUWS Wasautomaten Workumer Krant Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws* en Zuidwesthoek van Friesland en Speerstra S. V.W. agenda Auto-verhuur R/WêlMtfDFRWFRF ta Visser Zn. FA. WESTERHUIS RADIO EN TELEVISIE RADIO H1NGST IJEME DE BOER irx ÊEj NAAIMACHINES GARAGE merk 16 workum telefoon 05151-666 VW 1200 de Luxe af Amersfoort Nü al meer dan 300 000 enthousiaste VW-rijders in Nederland! i DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS uw WORKUM I <3 L FRISO Kontrakfen volgens alg. regeling LM-advertenties dubbel tarief VRIJDAG 2 JULI 1965 NO. 27 88ste JAARGANG 23 juni 1965 I.M.-Advertentie affl Burgemeester en wethouders van VW1200 iiiÓ:; Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Aanstaande zaterdag: De bus naar Langweer vertrekt 1 uur 15 van de Merk Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN volge raadsbesluit van 21 juni 1965 m.i.v. 1 juli 1965 des zaterdagsmor gens geen zitting meer wordt ge houden door de ambtenaar van de burgerlijke stand Workum, 29 juni 1965. Burgemeester en wethouders van Workum voornoemd, B, van Haersma Buma De secretaris, H. M. Gielink Afd. Gymnastiek: VERZORGEN met en zonder chauffeur All-risk verz.) LAAT Verschijnt éénmaal per week —5— Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 gend noodig is. 25 meter nieuwe zou echter wel ge- Merk 27—28 Telefoon 358 net. Mar hja wiene hjir yn in frjemd lan en yn in hiele frjemde omgeving. Nou koe de iene dat bet ter sette as de oare en sa kaem it dan dat der wolris in Belg wie dy’t prebearre üt Gaesterlan wei to kommen. Meastentiids kaem dy net safier hwant men hie him al gau wer to pakken Mar der binne yn dy tiid :n fordronken dy’t pre- bearren om swimmende oer de Morra to kommen. Aan verschillende geïnterneerden te Bergen (NH) is toegestaan werk zaamheden voor particulieren te verrichten, zoodat thans Duitsche soldaten diefist doen bij een hotel- r^aatschappij, een slager, kruide nier enz.’ ’k Haw hjir al ear der skreaun dat it hjir yn üs lan - troch de oar- loch - in hiele bulte dingen krap en djür bigounen to wurden. Sa lês ik yn it Riedsforslach fan 18 ju- ny 1915, dat de priis fan it gas fan 8 sinten op in dübeltsje brocht waerd. Dat der yn Warkum noch oan augustus ta stienkoal wie; en dat de stienkoal fan 9.50 oan 28 a 29 goune oproun wie. Dat bitsjut- te dus noch al hwat. Ut it Riedsforslach fan Hynljip- pen nim ik dit oer (17 juni 1915): .Heeren brandmeesters rappor teerden dat de brandspuit in goe- en dat geen de auto’s zich opstelden omringd door een gewei dige schare mensen, dankte de bur gemeester B. van Haersma Buma. Crescendo en drumband en de bur gerij voor de feestelijke intocht. Verder allen die met hun giften en hun auto’s het de commissie ook dit jaar weer mogelijk hebben ge maakt een geslaagde autotocht voor ’t alle dagen net folie oars om han nen hiene as hwat angelje; kik- kertsfange, hwant kikkertbiltsjes der wiene hja gleon op; hwat oan sport dwaen en al sa mear. Wis, der wiene wol dy ’t geregeld wurk hiene, doch lang allegearre net. En sa kaem it dan dat in great part fan dizze minsken har danich bi gounen to forfelen en ta forkear- de dingen kamen Boppedien en dat moatte wy foral net forjitte - wiene hja opsletten, sij it dan ek net yn in kamp mei stikeltrie der om 1 ge yn ,Hem. Oldeph Omtrent het ge beuren aan de militaire wachtpost Hemelumer-Nieuwburg vernamen wij van een ooggetuige wat volgt: Belgische geïnterneerden waren malcontent en hadden veel bier tjes gedronken; waren daardoor nog onhandelbaarder. Pleegden nu verzet aan den bewakingspost, waar ze trachten door te breken. De wacht bleef kalm, maar vod ek inkeldej derde beslist, dat de Belgen binnen hun krijt bleven. Deze luisterden niet, ook niet naar de bevelen van een Belgische officier, maar dreig den Onze militairen losten toen ’n schot in de lucht, maar dat schrik te de Belgen niet af. Integendeel, zij werden nog woester. Toen volg den sommaties, bedaard, maar uit drukkelijk. Weer geen succes. Ein delijk, toen alle middelen uitgeput waren, richtten onze Landweerman nen het geweer op de woeste Bel gen Maar zij gaven geen vuur vóór naar men ons mededeelde, de Bel gische overste het gelastte. Toen knalden de schoten met het gevolg dat 2 (of 3) neer stortten. Eén is ernstig gekwetst, men zei hem reeds dood; de anderen zijn er be ter afgekomen. Erg genoeg echter. Mocht het hun ten les zijn De militaire auto bracht de ge- Workum maken bekend, dat inge- wonden naar het ziekenhuis te Sneek over, het hospitaal is hier nog niet gereed.’ It wie net maklik om de Belgen den staat verkeert, dy’t yn Gaesterlan sieten hwat yn vernieuwing van onderdeden drin- ’e stokken en binnen de perken to g halden. Foar it greatste part wie- hennepslang ne it soune, sterke jongkeardels dy bruikt worden. Nadat medegedeeld is dat 25 me ter hennepslang ongeveer 40 zal moeten kosten is besloten hierop bij behandeling van de begrooting terug te komen Tevens is besloten om tijdens de mobilisatie met de plaatsvervanging niet al -te streng op te treden’. Ik haw dit allinne mar oemom- men om sjen to litten hoe krap it yn dy tiid by de gemeenten om kaem. Fjirtich goune foar in nije branslang koe noch mar amperoan hinne. Hja koene har frij biwe- nJe- F i hiel Gaesterlan mar fierder Workum De burgemeester van Hindeloopen, A. ATEMA De burgemeester van Workum, B. VAN HAERSMA BUMA BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Workum maken bekend, dat bij be sluit van de gemeenteraad dd. 21 juni 1965, nr. 8, is vastgesteld een verordening tot regeling van de vakantiesluiting voor kruideniers winkels in de stadskern van de ge meente Workum Genoemde verordening ligt vanaf heden gedurende drie maanden voor een ieder ter gemeentesecreta rie ter inzage. Workum, 24 juni 1965. Burgemeester en wethouders voornoemd, B. van Haersma Buma De secretaris, H. M Gielink Veen werd dezer dagen benoemd tot Raadsheer-Plaatsvervanger in het Gerechtshof te Leeuwarden. Openingstijden secretarie en ont. vangerskantoor. Burgemeester en wethouders brengen nogmaals onder de aan dacht dat de gemeentesecretarie en het bureau voor soriale zaken des middags voor het publiek gesloten zijn. Voor het doen van betalingen en het ontvangen van gelden is de kas ten kantore van de gemeente ont vanger geopend op maandag-, woensdag- en vrijdag morgen van 8.30 tot 12.30 uur. Workum, 29 juni 1965. Burgemeester en wethoudesr van Workum voornoemd, B. van Haersma Buma De serretaris, H. M Gielink AUTOTOCHT OUDEN VAN DAGEN WORKUM De ouden van dagen ongeveer 260 in getal hebben jl maandag een zeer bijzonder mooie dag gehad Het weer was voor zulk een autotocht in één woord gezegd ideaal en onder de deelnemers (hoe kon het ook anders) heerstt? een prettige en dankbare stemming. Met niet minder dan 58 luxe au to’s en drie kleine busjes werd de reis met Epe als eindpunt onder nomen. Om half tien werd gestart en werden de oudjes uitgeleide ge daan door vele belangstellendenen de kinderen van de Chr. en RK kleuterschool Van Workum werd gereden over Koudum, Woudsend, Lemmer naar Emmeloord waar koffie werd ge dronken, in het hotel De Luifel ’t Was toen o.a.. elf uur geworden dat de koffie werd rondgebracht en deze liet zich goed smaken. Allen waren het er over eens dat het zelfs een echt fijn bakje koffie was Ruimschoots had men hier ook de gelegenheid om onderling een gezellig babbeltje te maken. Van Emmeloord werd gereden via Kam pen, Elburg, ’t Harde naar Epe, waar de middagpauze werd gehou den. In hotel De Hertekamp werd een heerlijk bordje soep genuttigd met een paar broodjes met beleg. Na het versterken van de inwendi ge mens was er gelegenheid tot het maken van een wandeling in de bos sen. De terugreis ging over Wezep, Kampen, Emmeloord naar Bant waar nog een heerlijk kopje koffie werd gedronken met gebruik van een broodje. Van Bant ging het in snel tempo via Sneek naar huis. Crescendo en drumband stonden al op het Noard te wachten om de oudjes feestelijk in te halen. Weliswaar was de aankomst een half uur later dan afspraak was, maar dat vond zijn oorzaak in de vele verkeersstoplichten jvaarvoor gewacht Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 OFFICIËLE BEKENDMAKING Inlevering van ongewenste hand wapenen. De burgemeesters van Hindeloo. pen en Workum maken bekend, aai ingevolge de Wet tot wering van ongewenste handwapenen een ieder die in het bezit is van derge lijke wapenen verplicht is deze voor 15 juli a.s. respectievelijk ter ge meentesecretarie van Hindeloopen en Workum in te leveren, zulks te gen afgifte van een ontvangstbe wijs. Onder ongewenste handwapenen worden verstaan: stiletto’s; boks beugels; valmessen; ploertendoders handwapenen bestemd voor het ver spreiden van vergiftige, verstikken de of weerloosmakende stoffen, met zijnde gassen; geheime hand wapenen; losse onderdelen van sti letto’s, valmessen en geheime hand wapenen Belanghebbenden worden er op gewezen, dat voor gedurende de pe riode van 1 tot en me; 14 juli 1965 ingeleverde handwapenen vanwege het Ministerie van Justitie een ver goeding wordt verleend Hindeloopen, GESLAAGD WORKUM Onze vroegere plaats genoot de heer Andries Visser slaagde 23 juni jl te Zwolle voor ’t examen Chef-Melkinrichting. Mej. Wybrich A de Boer slaag de voor het eindexamen van de af deling HBS A van het Johan Bo- german Lyceum te Sneek. MR. W. M. OPPEDIJK VAN VEEN De Burgemeester van Tietjerk- steradeel Mr W M Oppedijk van moest worden Bovendien maken deze lichteh M moeilijk om een lange colonne van 60 wa gens bij elkaar te houden. Op de Merk waar a-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1