WYMERTS L yltich jier lyn SoleX I PLAATSELIJK NIEUWS RAPi Wasautomaten Workumer Krant Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- en Friesland Zuidwesthoek en van ta Visser Zn. Auto-verhuur S.V.W. agenda <>C FA. WFSTERHUIS RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE HAYEVAN VERWERF IJEME DE BOER ras LANGS DE Merk 2728 Telefoon 358 DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS lllllllllllllllllilllllllllllllllllllllN Verschijnt éénmaal per week RISO Kontrakten volgens alg. regeling LM..advertenties dubbel tarief 88ste JAARGANG VRiJDAG M JiLI 1965 A O 28 te 1.30 nam Peter uur Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen ODD; Sportief- Mooiste spel: Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 uur nam al op- DOKTERSDIENST Zaterdagmiddag 12 uur tot maan, dagmorgen 7 uur. B. Stoel Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 LAAT VERZORGEN met en zonder chauffeur All-risk verz.) Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER tel. 234 DIERENARTSEN van zaterdagmiddag 1 uur tot zon dagnacht 12 uur L. van der Zee, telefoon 05151-229 Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 KERKDIENSTEN van zondag 4 juli 1965: WORKUM (RK) voorm 7.30 vroegmis, 10 uur Hoogmis, 7.30 uur Lof (Herv) voorm 9.30 uur ds G van Zeben; nam 7.30 uur ds M van der Leun Zondagsschool voorm 11 uur (Doopsgez) nam 7.30 uur ds Knip- Afdeling Gymnastiek: Vakantie van 13 juli tot 24 augustus. Afdeling Volleybal: vakantie organisatie een volgend jaar zo is, dat allen, die zich voor de tocht hebben opgegeven ook werkelijk zullen meegaan. punt. De meisjes kregen op hun vrije oef. 15 punten en op de grondgym- nastiek 14.9 p. Bij de keuze oef. lan ge mat springen behaalden onze meisjes een tweede prijs met 31.3 p., achter Witmarsum met 32.9 p en voor Oranjewoud met 30.1 p Een succesvolle middag dus voor SVW en vooral voor onze lei der de heer Smit. Om half zeven werd een optocht gehouden en daarna een gevarieerd programma met deelneming van al le verenigingen. Tot besluit een vrije oefening van 200 meisjes; wat steeds weer een imponerend ge. zicht is. Daarna kwamen de vaandeldra. wer thus. Wis in lange dei, mar leau mar grif dat hja nocht hawn hie- ne, en dea en dea wurch yn War- kum kamen Hwant men bleau sa’n hiele dei net op ’e boat sitten. Ei jonge né, der wurde op sa’n dei aimeast noch al hiel hwat óf „tippele’. Gean seis mar nei. Op 30 juny 1915 moarns seis ure fan Warkum Oer Waldsein en Sleat nei de Lem mer. ,Daar verliet het gezelschap de boot en werd een wandeling onder nomen langs het hoofd, aan de dijk werd een poos gerust terwijl de kinderen dartelden in de vrije natuur Toen weer per boot verder naar Scharsterbrug waar ander. maal de boot werd verlaten om te wandelen naar Joure. De boot in tussen naar Joure gevaren, nam de feestgenoten die in optocht door Joure waren getrokken, weer op, en werd de terugtocht begonnen tot dicht bij Sneek, waar op een stuk weiland ongeveer twee uren ver toefd werd. Toen ging het naar Sneek, weer verliet het gezelschap de booit nu met het doel het Wilhelminapark te bezichtigen’. En doe einlings en to’n léste op Warkum oan. Mar tink er om dat sa’n dei, de minsken dy’t de lieding hiene, de bannen fol hawn hawwe om it spul wer feilich en wol thüs to bringen jHem.Oldeph. Een Belgische of ficier, die aan een vaart hier hen gelde, ving een snoek van ruim 4 pond. Sedert staan onze vischwa- ters in zoo blakende gunst bij de geïnterneerden, dat ze er graag heele dagen vertoeven De Belgen kunnen in hengelsport zich meten met de reputatie der Friezen in dit opzicht.’ Ut de Friso fan 10 july 1915. Workum. De vorige week don derdag werd bij het graven van een put voor het nieuwe postkan toor in de Bagijnestraat alhier, een fraai gemodelleerd vaasje van kruikaarde gevonden. Het heeft ’n hoogte van 13 cM., buikwijdte 6 cM. en is voorzien van gegolfden voet, wijd uitloopende hals en ta melijk breed oor. Op den buik zijn drie medaillonvormige fragmenten en relief aangebracht. Het middel ste stelt voor een opstijgenden ge- kroonden adelaar, links geeft een afbeelding van vrouwen bij het Kruis en rechts een andere Bijbel se voorstelling, waaVbij duidelijk een biddende vrouw op den voor grond treedt. De tafreelen zijn zeldzaam scherp en uitmuntend bewaard gebleven’. Hwer ik tige nijsgjirrig nei bin: Of dit faeske yn Warkum bleaun is. F. Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 30 juni tot en met 6 juli 1965 GEBOREN: Richard Rein Johan nes zoon van Johannes Rein Flap per en Susanna Agatha Ketelaar. ONDERTROUWD: geen. GEHUWD: geen OVERLEDEN: Fokje de Boer, 82 jaar wed. van Anne Wouda. RECTIFICATIE Margriet Hilly dochter van Hisse Breemer en Sjoukje Haagsma. De voornamen van dit kind zijn in de Friso van de vorige week niet goed overgenomen. sneu morgens gers naar voren en kreeg iedere deelnemende vereniging een prach tig herinneringsschoteltje aange boden met inscriptie .Sportdag Langweer 1965’ In de beste stemming kwamen onze meisjes en dames ’s avonds in Workum terug. BUURTVOETBAL He. buurtvoetbal is weer geëin digd, de fel omstreden Jan Stam wisselbeker kwam dit jaar in het bezit van het Noard. Op de feestelijke prijsuitreiking in café De Zwaan, kon de voorzit ter van afd Voetbal van de SVW nog meer prijzen uitreiken. Behoudens de wisselbeker ont ving het Noard nog een fraaie be ker die blijvend het eigendom is van het Noard. In zijn korte speech prees de voorzitter alle medewerkers in het bijzonder de Workumer Kleiboer Teake Wouda en de onvermoeibare scheidsrechter G Vlas Door een neutrale commissie wer den de prijzen: hoogste score: spor tiefste ploeg en mooiste spel als volgt toegekend. Hoogste score: ste ploeg: Begine; Süd. De eindstand is: Noard 10 pun ten; ODD 7 punten; Dwarsnoard 7 punten; Balkfinne 7 punten; Süd 4 punten; Begine 4 punten; Syls- paed 3 punten BURGERLIJKE STAND GEMEENTE HINDELOOPEN Burgerlijke stand over de maand juni 1965: GEBOREN: Geertruida Maria, doch ter van Dirk Frederik Alfred Vos en Trijntje Folkertsma; GEHUWD: Martinus Willem Schroevers, 38 jaar en Francisca Wilhelmina Hart oud 22 jaar OVERLEDEN: Lolke Smid, oud 67 jaar (overleden op 25 juni) echt genoot van Heebeltje Mulder. Metaalbewerken: J A de Boer; Timmeren: S Visser MULO EXAMENS SNEEK Geslaagd voor Mulo B de heer P F ZeilstraX en D Dijkstra, Wor kum Voor diploma A: de dames K de Jong Heidenschap en C T Kuipers Heidenschap en T Gerlsma Hinde loopen X en de heer D Boschma Workum Met X achter de naam ook voor Middenstandsdiploma. UTS LEEUWARDEN Geslaagd voor afdeling Bouw kunde de heer Th Beuker, Workum Voor het doctoraal ex amen economie, algemeen econo mische specialisatie, slaagde te Til burg (cum Laude) onze vroegere plaatsgenoot J Weitenberg TECHNISCHE SCHOOL SNEEK Het getuigschrift werd o.m. uit gereikt aan de volgende leerlingen: Maandag 28 juni was onze oude toren getooid met de Workumer kleuren ter ere van Oudje, lag 260 bejaarden uit Workum had den hun jaarlijkse auto neut. Toen ’s morgens vanaf het Süd gestart werd voor de reis naar Epe, deden een groot aantal belangstellenden hen uitgeleide. En hoe kan het ook anders de kinderen van de beide kleuterscho len waren ook weer van de partij. Op deze dag van het jaar vinden oud en jong elkaar. Hoe die reis geweest is, we hebben het kunnen lezen in ons blad van de vorige week. Onze burgemeestejr, als voorzitter van het comité, sprak na de terugkomst 's avonds dan ook van een geslaagde tocht en wenste allen een tot 1966 toe Toch moet me één ding van het hart Het was wel ontzettend voor enkelen, dat ze ’s niet opgehaald werden. Ik kan me best indenken, hoe je je dan voelt. Je hebt de beste kleren aan en staat maar te wachten en uit kijken. Zouden ze nu haast komen? Maar er komt niets. Dan dringt het tot je door dat je vergeten bent. Ellendige gewaarwording is dat. Je hebt er het hele jaar al naar uitgekeken en dan de auto’s ver trekken zonder je mee te nemen. Gelukkig is het voor die enke len tenslotte nog al meegevallen, ze werden met een aparte wagen nog naar Emmeloord gebracht. Een ander, die men ook niet had meegenomen werd op een andere wijze schadeloosgesteld. Wat de oorzaak van een en an der is geweest, we weten het niet en dat doet verder ook niet ter za ke. Toch mag ik hier nog wel op merken, dat we allen hopen, dat de scheer van Sur huis terveen (Geref) voorm 9 uur leesdienst; nam 2 uur ds G J de Leeuw van Sneek (Bapt) voorm 9.30 uur evangelist Looye van Hilversum HEIDENSCHAP (Herv) uur ds G van Zeben (Geref) voorm 9.10 uur ds Schra. vendeel Heilig Avondmaal; nam 1.30 uur ds Schravendeel, dankzeg ging Heilig Avondmaal FERWOUDE (Herv) geen dienst GAAST (Herv) nam 1.30 uur de heer Lammertsma van Sneek HINDELOOPEN (Herv) voorm 9 uur ds W A de Pree; nam 7.30 uur ds J Schoneveld (Doopsgez) niet ontvangen KOUDUM (Herv) voorm 9.30 ds J G F Ankersmit, Heilig Avond maal; nam 7.30 uur ds J G F An kersmit; Dankzegging Heilig Avond maal MOLKWERUM (Herv) voorm 9.30 uur leesdienst; nam 2 uur ds B Klopman, Jeugddienst WARNS (Herv) voorm 9.30 uur leesdienst: nam 7.30 uur ds Ytsma van Hemelum STAVEREN (Herv) voorm 9.30 u ds J Schoneveld; voorbereiding H. Avondmaal; nam 7.30 uur ds W A de Pree CRESCENDO WORKUM Dinsdag 13 juli a.s. is de grote dag voor ons muziekcorps Dan zal er een muzikale rond gang worden gehouden. Crescendo speelt en de leden van de verschillende buurtverenigin gen kollekteren. We hebben de vorige week al geschreven er wordt veel verwacht van deze actie voor ons jubilerend corps. De geldkist van de penningm. laat de bodem zien; dinsdagavond zal de burgerij van Workum tonen dat het maar een kleine moeite is die lege bodem van de schatkist zo te bedekken met guldens, rijks- daalders, tientjes enz dat deze niet meer te zien is. Want dit moeten we goed beden ken, we kunnen bij deze actie niet volstaan met centen, dubbeltjes en kwartjes. We zullen dinsdagavond nu moeten tonen wat Crescendo ons waard is. Crescendo dat zoveel voor Workum gedaan heeft Cres cendo, dat altijd klaar staat, als er een beroep op haar gedaan wordt. Het actie comité heeft nog meer pijlen op de boog, maar deze .blik sem actie’ moet eerst slagen. Want bij de aanstaande jubileum viering willen we aan deze muziek vereniging een geschenk aanbieden dat klinkt als een klok. Daarom, Workumers, toont dins dagavond in uw gaven dat Cres cendo een offer waard is. EXAMENS WORKUM Aan de RK HBS St. Martinus te Bolsward slaagde voor het eindexamen A de heer W. Vis ser alhier. WORKUM Nog iets viel me op Oudj esdag 1965’ op. Ter ere van de verloving van Be atrix en Claus ging de Workumer vlag ’s middags na 1 uur naar bene den en werd vervangen door de na tionale driekleur De muziektent werd vlug op de Merk geplaatst. Crescendo haalde de oudjes met muziek van het Dwarsnoard en daarna werden eni ge feestelijke klanken ten gehore gebracht. Maar toen alle bejaarden naar huis waren gebracht was ook het publiek op de Merk verdwenen. Dinsdagavond de officiële feest dag van de verloving was het waar schijnlijk de bedoeling om een feest concert op de Merk te geven. Maar Crescendo was verstandig en zocht zelf de mensen op, op het sportterrein bij het buurtvoetbal. Na afloop van het voetballen werd vanaf de muziektent nog even wat feestmuziek ten beste gegeven. Maar publiek was er niet. Nee, Workum was niet in feest, stemming en waarschijnlijk gaven allen liever de voorkeur aan de TV. Ik dacht zo bij me zelf: men had zich de moeite kunnen besparen de muziektent op te bouwen en daar na weer af te breken. Maar aanstaande dinsdagavond, ik twijfel er niet aan, is er wel ’n feeststemming bij de muzikale rondgang van Crescendo door de stad. Want dan is er feest om de mu ziek, en feest om het geven vóór ons muziekcorps. Workum. Een veehouder in de Workumermeerpolder kreeg Maan dag ongenoegen met zijn hooier. Deze maakte zich zoo driftig, dat hij den baas met de hooivork te lijf ging en drie steken met dit gevaar, lijke wapen toebracht. Ontslag en proces-verbaal volgden natuurlijk.’ Dy stekken mei de heafoarke skine noch al aerdich oankommen to wêzen, hwat neat gjin wünder is Op 22 sept, moat de üngetider foar de rjochtbank yn Ljouwert for skine en de ütspraek is: in heal- jier sitte. Doch de man fynt dy straf fier- sto swier en tekent heger birop oan. Op 20 okt. komt de saek wer foar, mar it is en bliuwt in heal- jier ütfanhüzje, op kosten fan it ryk. Der wie sa oan it bigjin fan diz- ze ieu, noch gjin sprake fan .school reisjes’ of .Tochten voor ouden van dagen’ Hwat de bern oangiet, och as dy ris ien dei yn de fekansje hjir of der hinne mochten, hie dat de hiele fekansje al goed makke. Ien fan de earste en ienichste foriening - yn Warkum wie de .kinderbond de Hoop der toekomst’ dy’t al fan 1905 óf, elk jier trou, in boattocht foar de bern halde. Moarns in ure of seis, soms om fiif ure, fan it lekael yn tocht nei ’t noard. En dan meastal jouns om in ure as njoggen RAYON BETOGING TE LANGWEER In verband mét het 85-jarig be staan van de gymnastiekvereniging De Ontwikkeling te Langweer werd de rayonbetoging dit jaar in Langweer gehouden. Elf verenigingen van rayon Sneek met ruim 575 gymnasten kwamen hierdoor in aktie. Ook SVW was van de partij met meisjes en dames. ’s Middags waren er wedstrijden waar zowel meisjes als dames een eerste prijs behaalden met hun tweekamp. De dames kregen op de verplich te knotsoef. het hoogste cijfer van de middag namelijk 17.6 punt Met paardspringen behaalden zij' 14.4

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1