Eyftich jier lyn Fa. Romkema HMTSÏUJK NIEUWS xxx xxxex?jxxxx Wasautomaten Workumer Krant Advertentieblad voor de gemeenten Workumt Hindeloopen Nieuws- en Zuidwesthoek van Friesland en a Auto-verhuur RADIO HINGST uw RADIO MmSWJtë HAYE VAN DER WERF ta Visser Zn. S.V.W. agenda m NAAIMACHINES OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS WORKUM IJEME DE BOER Kontrakten volgens alg. regeling I.M..advertenties dubbel tarief VRIPDAG 16 JULI 1965 88ste JAARGANG NO. 29 sx*-.' OFFICIËLE BEKENDMAKING gedrukt copie moeten en Uitg. Friso toelatingsex- KERKDIENSTEN Ina De S F. van der derde klas: T C Vries, werd hij gevrijwaard maan- Leeu- inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar BERICHT VOOR ONZE ADVERTEERDERS EN CORRESPONDENTEN DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN uur nam. de de Bevorderd tot de 2de Beetstra, G Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 GOEDKOPE DAGTOCHT IJSSELMEER-ENKHUIZEN -Gedurencie de zomer maanden kan men op werkdagen tel. 234 DIERENARTSEN van zaterdagmiddag 1 uur tot zon dagnacht 12 uur S. Piersma telefoon 05148-380 In verband met vakantie wordt de Friso in de week van 2631 ju li reeds op DINSDAG 27 JULI DOKTERSDIENST Zaterdagmiddag 12 uur tot dagmorgen 7 uur. B. Stoel Advertenties uiterlijk MAANDAG 26 JULI in ons bezit zijn met en zonder chauffeur All-risk verz.) LAAT VERZORGEN Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 7 juli tot en met 13 juli 1965: GEBOREN: leke zoon van Jan de Lang en Fokeltje de Boer; Antje dochter van Anne Bakker en Uilkje van Rijs; Simon zoon van Mink Zijlstra en Idske Jellema ONDERTROUWD: geen GEHUWD: Johannes George v Erp 24 jaar te Leeuwarden en Elisabeth Tecla Beuker 22 jaar te Workum OVERLEDEN: geen Merk 2728 Telefoon 358 ONTHEFFING WINKELSLUITING Burgemeester en wethouders van Workum maken bekend, dat in verband met de door de plaatselij ke bakkers getroffen vacantierege- ling, voor de bakkerswinkels op de woensdagen vallende op 14, 21 en 28 juli, 4 en 11 aug. as., onthef fing is verleend van het krachtens artikel 4, le lid der winkelsluitings wet gestelde verbod, met dien ver stande, dat de bakkerswinkels op die dagen voor het publiek geo pend mogen zijn tot 18.- uur Workum, 8 juli 1965 Burgemeester en wethouders van Workum voornoemd, B, van Haersma Buma De secretaris, H. M. Gielink Al sitte wy dan op ’t heden mid den yn ’e simmer, fan moai simmer waer is oan ’t nou ta noch gjin sprake. Doch dat skynt yn de sim mer fan 1915, ek al net safolle bet. ter west to hawwen. Workum. We weten door erva ring dat Maart en April afwisse lend weer kunnen brengen, maar dat de zomermaanden ons ook op Maartse buien en ruw aprilweer kunnen vergasten daarop rekenen we tegenwoordig niet. En 'toch is het weer de eene dag zoo heerlijk zomersch, dat we buiten volop kunnen genieten in Gods vrije na tuur van wat de zomer zoo rijke lijk te genieten geeft en ziet, de volgende dag is het weer koel en ontlast zich dikwijls een onweers bui, die de temperatuur beneden ’t normale doet dalen Zulk een dag was het Woensdag, ''toen ’s avonds op de Markt eene muziekuitvoering werd gegeven door Crescendo, dir. de heer J B Dijkstra. Evenals bij het concert van Concordia, dir. de heer J H Lümer, was ook ditmaal het aantal toehoorders niet groot’. Ut de Friso fan 17 july 1915 Workum. De Aartsbisschop van Utrecht heeft benoemd tot Kape laan te Veendam den Wel. Eerw. Heer A W J Spitzen te Workum, en tot assistent te Workum den Wel. Heer W M A van Rijn te Verschijnt éénmaal per week Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 De 1 Meeuwen’ te Leeuwarden organi- seert in de week van 19 tot 24 juli a.s. weer een Friese elfstedenweek voor de watersport. Ook onze stad is evenals de vori ge keren weer als stempel en pro. F vianderingsplaats in de route opge g nomen Het is de bedoeling dat de vaar- R tuigen donderdag 22 juli in de g voormiddag te Workum zullen arri veren. Tot nu toe zijn er reeds meer dan 400 aanmeldingen binnengeko men. De burgerij wordt verzocht de vlag gen uit te steken. VERKOPING van zondag 18 juli 1965 WORKUM (RK) voorm 7.30 vroegmis, 10 uur Hoogmis, 7.30 uur Lof (Herv) voorm 9.30 uur ds G van Ze ben H Doop, nam 7.30 uur ds. W A de Pree, voorm 11 uur Zon dagsschool. (Doopsgez) nam 7.30 uur van der Meulen te Sneek (Geref) voorm 9 uur en nam 2 uur ds D Middelkoop (Bapt) voorm 9.30 uur ds F G J Hofhuis HEIDENSCHAP (Herv) nam 1.30 u ds G van Zeben H Doop (Geref) voorm 9.10 uur Leesdienst nam 1.30 uur ds Dijkstra FERWOUDE (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager GA AST (Herv) voorm 9 uur ds B Jager HINDELOOPEN (Herv) voorm 9 u ds W A de Pree nam 7.30 uur ds M van der Leun (Doopsgez) voorm 10.45 u ds M C Postema van Warns KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur en nam 2 uur ds J G F Ankersmit MOLKWERUM (Herv) voorm 10.30 uur ds R Ytsma van Hemelum nam 2 uur ds A Mol van Leeuwarden WARNS (Herv) voorm 9.30 uur en nam 2 uur ds A van der Hey van Halle STAVEREN (Herv) voorm 9.30 u. ds J Schoneveld H Avondmaal nam 7.30 uur ds J Schoneveld Dankzeg ging Heilig Avondmaal CHR. L. T. S. KOUDUM WORKUM Geslaagd voor ’t eind examen van de Chr. Lagere Tech nische school te Koudum: Bank, werken: C Feenstra; Houtbewer king: J Bakker en J Dijkstra Hei denschap; G Deinum, G de Vries P Roskam Part- time timmeren: H de Jong, Heidenschap, J Klaren, Nijhuizum en A Wouda, Workum FRIESE ELFSTEDENWEEK WORKUM De watersportver. ,De FA. WESTERN U IS DE SPECIAALZAAK VOOR Janneke Hiemstra, Anneke Tigche- laar, Aukje Jellesma, Reinske Jong, Lottie Fekkes, Anneke Boer. Voor het diploma coupeuse: Marijke Boersma (cium laude), Boukje van den Aker (cum laude) Jettie Westra (cum laude) RHBS en RMSvM, SNEEK WORKUM klas: W M Bijl Tot de Hings t Tot de vierde klas: J T Beetstra Tot de vijfde klas: H Castelein, Nijhuizum. Bij inworp van twee kwartjes en vier centen 3 zegels van 18 cent. En verder postzegels van 10 en 25 cent ONGELUK MET ZWAVELZUUR WORKUM In het labaratorium van de Coop. Zuivelfabriek gebeur de dinsdagmorgen j.l een ongeluk met nare gevolgen. Bij het overbrengen van een fles met 50 liter zwavelzuur kwam de ze in de gang van het labaratorium te vallen De heer K Huisman liep brandwonden op, door het op de vloer wegvloeiende gevaarlijke vocht. De heer J Loodsma die de helpende hand wilde bieden, kwam in de gang, die spiegelglad was door het zwavelzuur, te vallen maar hij had zoveel tegenwoordig heid van geest om direct naar bul ten te rennen en in het water te springen Hierdoor van verbranding De dames J Ketelaar en L Buma die ook in de gang aanwezig waren werden ook geraakt door het zwa velzuur, dat opspatte doordat de heer Loodsma kwam te vallen. Mej. Ketelaar moest naar het zie kenhuis worden vervoerd voor ver dere behandeling. De heer Loodsma kon ’s middags direct weer zijn werk hervatten, de heer Huisman en Mej Buma zullen WORKUM Benoemd als leidster aan de Kleuterschool te Joure mej Nelly Westendorp. EXAMENS WORKUM Aan de Chr Landbouw- huishoudschool te Koudum slaag den voor de primaire opleiding F de Groot, H Jonkman, H Kurpers- hoek, M van Rijs en H Venema. Voor assistente in de huishou ding T van der Velde en A Vrij STENOGRAFIE WORKUM Te Sneek slaagde voor hét diploma Stenografie Neder lands Mej J Algera WORKUM Onze plaatsgenoot R F de Boer slaagde 8 juli jl. te Am sterdam voor het examen vakbe kwaamheid in glas, keramische ar tikelen, luxe artikelen en kunst- nij verheidsproducten Geslaagd voor de IN AS oplei ding van de Huishoudschool te Sneek de dames Leny Téernstra en Gonny van der Werf R. K. VAKSCHOOL WORKUM Dezer dagen slaagden voor co- stuumnaaien aan de RK Vakschool illllUllliyilhlIUIlhliyihlIHM de damesJellie Voets (cum Jaude) Afdeling Gymnastiek: Vakantie van gym. lessen tot 24 augustus. Abbnng Hoekstra behaalde in dezelfde af deling een eerste prijs met 228 pun ten. Van de zestien koren die aan het concours deelnamen, behaalden slechts vier een eerste prijs. BANKETBAKKEN (VBOB) Voor beide genoemde koren uit Te Heerenveen slaagde onze omgeving was het dus wel ’n Banketbakken groot succes NIEUWE POSTZEGEL AUTO MATEN WORKUM Woensdag jl zijn door het PTT kantoor alhier nieuwe postzegelautomaten in gebruik ge nomen. Door de gewijzigde postta- rieven waren de oude niet meer voor gebruik geschikt. Deze nieuwe apparaten zijn in ’n heldere gele kleur uitgevoerd en zijn geheel automatisch. Men be hoeft dus nu niet meer aan een handel te draaien. Men werpt nu alleen maar de dubbeltjes of kwart jes in de gleuf en de postzegels ko- enjge dagen rust moeten houden men te voorschijn. Men kan uit deze automaten krij eindexamen van de H Technische gen: school afd. Bouwkunde te Leeu- Bij inworp van vier dubbeltjes WORKUM. warden D Kuipers 5 zegels van 8 cent. i- - klasse 3: B Gerritsen, J Jansen, L J ‘ij eerde en U N de wit, van Kras se 3 naar klasse 4: J Bogstra en W Feikema, allen van Workum.’ Warns. Onze posterijen zijn met de gewijzigde spoordienst deerlijk van streek geraakt. Bestellingen, welke ons anders prompt op tijd bereikten, komen nu bijna een. dag na. Mocht de toestand niet spoedig verbeteren, dan zullen onze gerech te klachten wel (tot een adresbe weging leiden.’ Workum. Op de Markt staat se dert eenige dagen een tent, waar in bioscoop voorstellingen worden gehouden. Dinsdagavond werd het eerste programma vertoond, de tent was flink bezet en de vertoo- ningen vielen zeer in de smaak van het publiek. De kindervoorstelling Woensdag middag lokte vele jeugdige toe schouwers naar de tent en Donder dagavond was er zooveel animo dat er velen wegens plaatsgebrek teleurgesteld moesten heengaan. Voor de laatste avondvoorstel ling op heden, belooft het voor den heer Schouten een stampvolle tent te worden, te meer daar ons door vele bezoekers werd verzekerd, dat de onderwerpen en manier waarop ze op doek worden gebracht alle lof verdienen.’ Neffens de advertinsje krige men hiel hwa’t to sjen ,In deze voorstellingen vestigen wij in ’t bijzonder de aandacht op de volgende drama’s in vier afde lingen: De valsche Hertogin Enoch Arden, De schipbreukeling, De dochter van het Bondgenootschap of de Vrouwelijke spion. In oud Californië. Het noodlot enz. Ver der prachtige natuuropnamen en vele zeer komische bij nummers. Duidelijke verklaring der beel den’ Entrée: le rang 60, 2e rang 40, 3e rang 25 cent.’ Aanbevelend. Bioscoop Moderne. Directie D. Schouten Zn.’ WORKUM Door notaris F Nie. mantsverdriet werd 7 juli jl. publiek verkocht in het café Zwaan alhier. Het huis met erf staande en ge legen te Workum aan het Sud plaat selijk gemerkt nummer 31 bewoond door mevr, de Wed Zondervan. Koper is geworden de heer L de Haan als mondelinge lastgever van de heer J T de Haan voor de som van 2200.00 ZANGCONCOURS TE LEEK Op het dezer dagen te Leek ge houden zangconcours behaalde het Chr Zangkoor ,De Lofstem’ te Hei denschap, dir. B Pruiksma in de ere afdeling een eerste prijs met 226 punten. Het kerkkoor te Koudum, dir Jo Advertentietarief: 9 cent per m.m. Eerw Rijsenburg’. .Workum. Bij het amen voor het gymnasium te Sneek slaagden o.a. onze stadgenooten G C Idema, en U Elgersma en voor het toelatingsexamen RHBS te Sneek slaagden o.a. P C Wielinga, F Faber en P Fekkes allen leerlin gen van de bijzondere school voor MULO. Hoofd de heer B Y Wielin ga; en R. de Wit en L de Wit, al hier, A Dijkstra, Heidenschap en J Sikkes, Hindeloopen, leerlingen van de openbare school voor MULO. Hoofd de heer J Zwanenburg.. Bij hét overgangsexamen zijn be vorderd van de 1ste naar 2de klas: M Bonnema, van klasse 2 naar WORKUM voor het diploma tweede bediende de heer D Folkerts CHR. KWEEKSCHOOL SNEEK Voor het diploma Chr Onder wijs slaagden o.a. de dames J B Hofstra te Heidenschap en T Wes ter te Hindeloopen. MULO EXAMENS WORKUM Beslaagd voor het mulo doploma A: B. Dijkstra, C Jonk man X P H Kemker JM Slootjes J Lootsma en P van der MeerX W TwijnstraX B Werumeus Buning X> p IJbema Ferwoude. Diploma B: F Bajema. Met X tevens voor middenstand HEIDENSCHAP Geslaagd voor het

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1