jtj yftich jier lyu I SoleX I II Mum donderdagavond op de I PLMTSEUJK NIEUWS xx xxxx Wasautomaten 1 Workumer Krant de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- Advertentieblad en Friesland Zuidwesthoek en van S.V.W. agenda i i ia Visser ïn. Auto® verhuur voor 1 f/ï. RADIO HINGST uw MDIO EN TELEVISIE HAYEVAN OER WERF i 5 i DE SPECIAALZAAK VOOR i l l i l l ijmi BOE» met en zonder chauffeur All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS Verschijnt éénmaal per week per m.m. RIS Kontrakten volgens alg. regeling I.M„advertenties dubbel tarief 88ste JAARGANG VRIJDAG 24 JULI 1965 NO. 30 OFFICIËLE MEDEDELINGEN V' rwa MAANDAG 26 JULI binnen Uitg. Friso voor mar va F. V. Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent BERICHT VOOR ONZE ADVERTEERDERS EN CORRESPONDENTEN.' in ons bezit zijn. Alles wat na maandag komt moet blijven liggen. première en 23 juli zal de revue in de hoofdstad starten. In een duet met Donald Jones zingt Anneke Grönloh met op de achter grond de London Starlets. zich mo. Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 Afdeling Voetbal Vacantie Jeugdtraning tot 23 aug. LAAT VERZORGEN Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER l f l In verband met vakantie van ons personeel wordt de Friso de vol gende week al op DINSDAG 27 JULI GEDRUKT Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Copie en advertenties voor dit nummer moeten ui terlijk BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 14 juli tot en met 20 juli 1965: GEBOREN: geen ONDERTROUWD: geen GEHUWD: Rense Velstra, 22 jaar te Akkrum en Doutje de Jong 21 jaar te Workum; Sijtze Jellema 30 jaar te L’war- den en Wilhelmina Maria Nauta 21 jaar te Workum OVERLEDEN: Henderica Boelsma, 74 jaar echtgenote van Jacob van Dijk lawaaischopperij strengere uitblij- het Noard te bezichtigen zijn, zijn geheel natuurgetrouw nagemaakt en kunnen ook volledig in bedrijf worden gesteld. De heer Visser, die het als zijn hobby beschouwt molens te maken krijgt er nooit genoeg van en gaat steeds door met dit werk Het loont stellig de moeite eens een kijkje te nemen bij deze molens ■en een praatje te maken met de heer Visser. Merk 27 28 Telefoon 358 GROENE KRUIS WORKUM Consultatie bureau zuigelingen: Dr Stoel, dinsdag 27 juli Dr. Mudde, woensdag 28 juli De diëtiste houdt in augustus is geweest op het dellen van molens. Twee daarvan kan men nu be wonderen op het Noard in genoem de werkplaats. Visser heeft reeds verschillende molens gemaakt; één daarvan is in het bezit van de Workumer Oud heidskamer en zal straks bij ge reedkomen van het gemeenschaps huis te bezien zijn op de bovenver dieping van het Waaggebouw. Deze molens die nu tot 31 juli op Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 deze wijze ’s nachts gestoord worden. BEZIENSWAARDIGHEID Iets over molens en molenmakers WORKUM Wie in deze vakantie dagen langs het Noard komt ziet in de werkplaats van het loodgie- tersbedrijf van de heer M Visser twee miniatuur molens staan. Deze modellen zijn gemaakt door de hr. W. Visser. Het een is een zogenaam de monniksmolen, zogenoemd naar de vorm van de molenkap, de an. der is een spinnekop De heer Visser, die' thans 77 jaar oud is, vertelde ons dat hij van jongsafaan aan molenmaker is ge weest. Toen hij in 1901 op het werk kwam bij zijn baas Dijkstra had deze 32 molens in Workum en om geving in onderhoud. Nu zijn er bijna geen molens meer te beken nen in deze omgeving. De oude mo lenmakers van vroeger zijn er bij na ook niet meer. De heer Visser is nog een van de weinigen De laatste jaren heeft hij toegelegd op het maken van Zo is er o.a. een gecostumeerde voetbalwedstrijd, sprietlopen, str aareken wedstrij d trekkersbe- hendigheidswedstrij d en een orlën teringsrit voor auto’s motoren en bromfietsen. Als klap op de vuurpijl komt er zaterdag 31 juli een Auto-cross op een terein achter Bascohof Dit is voor Workum iets nieuws, en hier dit programma elke donderdaga vond tussen 7.15 en 7.45 uitgezon den WORKUM VIERT FEEST In de week van 26 tot 31 juli a.s wordt er te Workum feestgevierd De feesten in deze week worden georganiseerd door Plaatselijk Be lang. Op het Dwarsnoard is er van woensdagavond tot zaterdagavond een vermaakcentrum, dat zeer ze ker weer veel mensen zal trekken Het Dwarsnoard is hier zeer ge schikt voor, daar men hier wel in de stad is, maar toch geen hinder van bet doorgaande verkeer heeft Er zijn verder enige aantrekke lijke festiviteiten georganiseerd. In de nieuwe revue van René Sleeswijk, getiteld ,Van tijd tot tijd’ zal naast de bekende figuren van Snip en Snap Anneke Grönloh als ster optreden. Te Hilversum was op 9 juli jl de Burgemeester en wethouders van Workum herinneren hierbij a^n artikel 67 van de Algemene Poli tieverordening waarbij o.m. is be paald, dar de hoofdbewoners van bewoonde en de eigenaars of be heerders van onbewoonde gebouw de of ongebouwde percelen ver plicht zijn het vóór die percelen in de stoepen, de gele- of keibestra ting groeiende gras te verwijderen Met het oog op de komende feest week wordt er op aangedrongen vóór dinsdag 27 juli a.s. aan ge noemde verplichtingen te voldoen Workum, 20 juli 1965 De burgemeester en wethouders voornoemd, B. van Haersma Buma De secretaris, H. M. Gielink De Toren en Hervormde kerk Aurora, het recreatiecentrum e.d. werden allen op de film vastgelegd De verschijning van de NTS in de straten van Workum trok uite- raad veel belangstelling. Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling de beelden uit te zen den in het programma ,Van Ge west naar Gewest’ van heden don derdagavond Zoals bekend wordt De diëtiste geen zitting AUTO BOTSING WORKUM Dat juist in deze druk ke vacantie tijd de uiterste voor zichtigheid geboden is voor het verkeer, in het bijzonder wa< be treft de onoverzichtelijke ver keer s situatie rondom Seburch bleek j.l. zondagmiddag weer Bij het kruispunt Kaeidyk-Mak- kumerdijk botsten twee auto’s op elkaar, doordat 'een van hen geen voorang verleende. Het gevolg was, dat beide wagens, een Workumer en een van buiten de provincie, door een kraanwagen van Speerstra moesten worden weggesleept Persoonlijke ongeluk ken deden zich gelukkig niet voor Ook op de Merk deed zich dins dagmiddag een ongeval voor, een tankwagen en een luxe auto kwa men met elkaar in botsing. De schade was vrij aanzienlijk. ONRUST OP HET RECREATIE TERREIN WORKUM Naar wij vernemen jl zondagnacht onrustig op het recreatieterrein strand. Enkele jongelui trachtten het eni ge tentbewoners lastig te maken. Hoewel er geen baldadigheid werd gepleegd moest de politie er ten slotte nog aan te pas komen om de De NTS was dinsdag in Workum om opnamen te maken voor de TV verschillende bezienswaardigheden den werden verfilmd De Jan Ple zier maakte een tocht met vacan- tiegangers vanaf het station door de stad. jongelui te verwijderen Voor de betrokken vakantiegan gers, het waren duitsers, die maan dagmorgen weer vertrokken, is het geen prettige herinnering aan hun verblijf op het Workumer recreatie terrein. Het is te hopen, dat het bij dit ene geval van blijft. Anders zullen maatregelen niet kunnen ven. Want de mensen die hier hun kantie doorbrengen wensen niet op l te Workum, 23 Juii. van nee nieu we postK.am.oor wappert neuen de JN eu'erianüsche dnenieur, muren en nap naderen het oogenbiik van af werking, en nu ook het hoogste punt de nok bevestigd is, heeft men naar oud Hollandsch gebruik de meiboom daarop gezet.’ ,De burgemeester van Workum, brengt ter kennis van de houders van Wol in deze gemeente, dat zij ten behoeve van het leger gevor derde wol in drogen en goeden toestand moeten afleveren bij de firma D. Tjeerde alhier. De prijs van de wol zal in ver band met de qualiteit van het ar tikel worden bepaald en worden vermeld op een aan den eigenaar af te geven bon.’ Der wurdt yn üs tiid tige klage dat alles sa .skandalige’ djür is of djür wurdt Nou der is dermei neat gjin neis Cinder de sinne, hwant ik leau hast dat dit in klacht is fan alle tiden. It is ailinne mar de fra ge: Hwat is djür? En hwat goed. keap? Aide- en aldere minsken sille miskien al gau oandragen kom me mei: ,ja, mar yn üs jonge tiid bitellen wy foar mar ensfh ensfh. En dermei bin ik dan meiiens by fyftich jier Jyn. Foar safier ik dat no<;h neigean kin, oan de han'fan birichten, mei dielingen en advertinsjes, üt de jiergong 1915 fan dizzè krante, is sa troch elkoar nommen, it libbens ünderhald nou tsien kear sa djür as doe Hwat net bitsjut dat nou alles op ’e kop óf tsien kear djür- der is. Né. der binne en bliuwe üt- sünderingen. Bipaelde dingen en produkten binne yn dy fyftich jier ,mar' fiif of seis kear heger yn priis wurden, towyl oare dingen fyftsjen, sechtjen kear sa djür binne. Mar en dat moatte wy for- al net üt it each forlieze, der wurdt oer it algemien ek mear as tsien kear safolle fortsjinne. Lyk as ik earder alr.is skreaun haw, wie der yn 1915, it earste jier fan de oar- loch, noch gjin sprake fan in alge miene leansforheging, mar alles bi- goun djürder to wurden Der moas MM ten xange dagen makke wurae om sneoiitojouns mei xz, oi 13 goune thus komme to kinnen, it ,uurioon' op de measte fabryken wie dubeitsjes, mar in timmerfeint fort tsjmne, yn ’e simmer fan 1915, mar 18 sinten. En hoe stie it nou mei ae prizen? ïn aug. en sept, fan dat jier bi- teile men yn de nou noch bistean- de ,Gieistra's Winkel’; Suiker 26 ct Vette Goudse kaas, 35, 25 en 20 ct Vette Nagel 28 ct. Gerookt vet Spek 60 ct mager 65 ct. Solo Margerine 50 ct. Plantenboter 45 ct. Roombo ter van Warns 80 ct’ Ja, dat alle- gearre by ’t poun In poun fan de alderbêste Gaas tra’s thé koste 1.30. Yn de Albino winkel’ hwer ’t men kaertsjes en bonnen op ’e boadskippen krige, dy ’t men dan yn roalje koe foar huishoudelijke artikelen’ koste it: Engels en Schots vet, (uit het vat) 30, 37 en 38 ct. per poun. Schaapvet 43 ct p p. Dik rook spek 52Va ct. Rijst 12, 13 en 14 ct Keukenrijst lOVa ct Tarwebloem 12Vs ct. Jachtwater 15, 25, 35 en 50 ct per flacon. ,Ja„ it stiet er earlik hear Jachtwater’. Mar ik tink hast dat in hiele bulte jongeren net ienris witte sille, hwat dat wie en hwer it foar brükt waerd. Nou lokkich mar. Men bitelie foar it bikinde .blau we pakje shag van de weduwe’ 8 sinten. .Baaitabak nr. 1 per Va p. 30 ct. nr. 2 Va p. 25 ct.. ,In goede segaer foar twa sinten, mar by de 100 bi- telle men 1.70, kocht men lykwols 5 kistkes fan 100, dan bitelle men mar acht en in heale goune. Mar yn dat selde jier wie ’t üt mei de goedkeape tabak en segaren hwant sünt .1916 moasten de tabak en de segaren ,bandoleerd’ wurde Dat bitsjutte mear bilêsting betel- je. Nei 1915 waerd it mei alles hurd minder djür en krap, en it djurre doe net sa lang mear of wy sieten to smullen’ oan de ,Jirpeltaert.’

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1