Eyftich jier lyn Wasautomaten Workumer Krant Nieuws- de gemeenten Workum, Hindeloopen Advertentieblad voor en Zuidwesthoek Friesland en van Auto-verhuur ia Visser Zn. RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE HAVEVANDERWERE FA- 8JEME BOER NO. 31 LANGS DE NAAIMACHINES OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS DE SPECIAALZAAK VOOR WORKUM W tan Verschijnt éénmaal per week FRISO Kontrakten volgens alg. regeling I.M._advertenties dubbel tarief 88ste JAARGANG VRIJDAG 31 JULI 1965 zo- of de Aug. ■elna wie een Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 met en zonder chauffeur All-risk verz.) LAAT VERZORGEN Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER geduld! wonder punten S°LEX j- Ja, kijk als het nu het gehele jaar zo druk zou zijn, ja, dan werd er misschien wel meer haast ge maakt met het aanleggen van de weg om Workum heen, Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 een hier bij deze WEGGOOIFLES MET KRAAN VOOR BIERTAPPEN THUIS Na de met de hand te openen en na gebruik weg te gooien bier flesjes is er nu een nieuwtje voor de liefhebbers van het edele ger stenat, dat vooral voor grote ge zelschappen van nut kan zijn. In de Verenigde Staten brengt een brou werij flessen van ruim 4.5 liter (1 gallon) in de handel met een plas, tic en rubber sluiting, waardoor men een metalenbuisjemet kraan kan aanbrengen. In de fles bevindt zich een kleine patroon met kool zuur: het gas wordt aan de inhoud toegevoegd zodra men de kraan in de sluiting opent Het schui mend vocht, dat naai’ het zeggen van de fabrikant alle smaak en geur heeft van getapt bier, is dan gereed voor consumptie. De fles is natuurlijk een weggooi fles. Merk 27—28 -Telefoon 358 In Hongkong laat een jonge Chinese vrouw, op strcat, haar kapsel naar de laatste mode in orde brengen frege om de boat, moarns earder fan Staveren, en jouns letter fan Enkhüzen fare to litten. Doch de NS hawwe der net oan foldwaen kinnen. Goed biskóge is it in heal spuls- tsje wurden. Nou ja, de boat fart dan noch, mar men moat leaver mar net freegje: Hoe Hiene de gemeenten, de ynstans. jes en de provinsjes mar net bet ter de han op’e büse halde kinnen? Levert it toerisme’ nou wier safol- le op dat de subsidy der ütkomt? Soe it net folie better wêze, dat as der op in oar jier, wer jild op it kleed komme moat, earst ris goed to fornimmen hwat kant de NS üt wolle. Kin men it net oan alle kan der ties, dat er door de gehandicapten nog andere hulpmiddelen worden gebruikt, die, als ze meer bekend heid hadden, ook voor een grotere kring gehandicapten van belang zouden zijn Het comité doet daar, om een beroep op deze haar niet bekende personen, hun .uitvindin gen’ (ook al zijn ze misschien van oud materiaal gemaakt, of wat min der mooi uitgevallen,) bekend te maken en wel aan het Tentoonstel- lingscomité p.a. Prov. Friese Groe ne Kruis, Oostergrachtswal 47, Leeuwarden, telefoon 05100-22347. Een gespreekje of telefoontje met de eigen wijkzuster is ook al vol doende. velen tegengehouden hun op het strand te zoeken. Maar vorige week scheen het goed komen. Ik ben werkelijk benieuwd we in Workum dit jaar het zelfde grote aantal overnachtingen kun nen boeken als vorig jaar. Ik weet niet of het waar is, maar ik heb me laten vertellen dat het aantal overnachtingen in het voor seizoen over het gehele jaar met 45 procent gedaald is. Voor Wor kum is dit slechts 25 procent Dit zou er dus op wijzen, dat het be zoek aan Workum door vakantie gangers naar verhouding nog stij gende is. Maar we zullen maar rustig af wachten. Het is anders wel gezellig druk in Workum en omgeving. Want we moeten het Heidenschap ook niet vergeten. Het Heidenschap komt ook meer en meer in trek bij de vakantie gangers. In de Workumer straten kan het deze dagen soms geweldig druk zijn, zo druk, dat ik me soms waan in een grote stad te zijn Ja, kijk als het nu het Om bij het huwelijk van een vrien din aanwezig te kunnen zijn, was de 24-jarige Ratna Sari Dewi, de echtgenote van president Soekarno van Indonesië te London Tijdens het winkelen bracht Engels ijsje verkoeling. ANTI-VERSPILLINGSACTIE Evenals vorige jaren is in de maand mei weer een kleurwed- strijd georganiseerd voor de leer lingen van de eerste klas van de lagere scholen waaronder de IWGL hebben samen gewrkt om op deze wijze de jeugd van Nederland te beinvloeden om leidingwater niet nutteloos te ver knoeien. De deelneming van de scholen in Friesland is dit jaar buitengewoon hoog geweest Van de 521 lagere scholen in het voorzieningsgebied van de IWGL hebben 473 (90,8 meegedaan (vorig jaar 81 De opgaaf was het kleuren van een plaat De beloning voor elke deelnemende leerling van de le klas was een speldje TENTOONSTELLING HULPMID DELEN VOOR LICHAMELIJK GEHANDICAPTEN Zoals bekend is, wordt eind aug. begin september bovengenoemde tentoonstellling van eenvoudige hulpmiddelen voor lichamelijk ge handicapten gehouden in het Ba ken te Leeuwarden. Hoewel de col lectie reeds een grote verscheiden heid aan artikelen laat zien, veron derstellen de organiserende instan- der enige vakbekwaamheid stel len Dit leidt er toe dat de maal tijd veel goedkoper kan gorden verstrekt dan in een gewoon res taurant, motel of snackbar. Dan waren we misschien verschil lende moeilijke verkeerspunten als Séburch, Het Sylspaed en de Begine kwijt. Maar ook hier heet het geduld! Het mag altijd nog heten, dat niet meer ongelukken gebeuren. Dit pleit zeker wel voor de voor zichtigheid van de automobilisten, die door Workum komen! We willen hopen, dat het ook deze zomer, ook wat het drukke verkeer betreft, goed blijft gaan. Peter. ten iens wurde, dan de boat mar üt, hwant, mei sa ’t nou giet wurdt it algemien bilang net tsjin ne. Sa, en dan nou tobek nei 1915. Ut de Friso fan 7 aug. .Stavoren Naar we vernemen, zal de eerste der nieuwe veerboten de ,Van Has selt’ op 15 Aaug in dienst worden genomen. Een proefvaart zal op 12 dezer worden gehouden.’ Op alle stasjons fan de H. Y. S. M. hongen al greate biljetten, mei in tekening fan de nije boat, en deründer .Versnelde en verbeterde dienst.’ Gjin wünder dat der greate bi- langstelling wie, foar de ,Van Has selt’ En de 11e aug. wie ’t dan safier. Noch in dei earder dus, as yn Friso bikind makke wie. .Stavoren, 11 Aug. Vanmiddag omstreeks 12 uur kwam de nieuwe veerboot, de ,R van Hasselt’, hier binnenstoomen Aan boord bevon den zich een vijftigtal genodigden, die zich op de dekken der boot aan genaam hadden ingericht.’ Mar al hie de nije boot dan in reis fan Inkhüzen nei Staveren makke, de officiële proefvaart’ waerd halden op 14 aug. Doch der hoopje ik jimme in oare kear hwat oer to tortellen. Ja, ja, ieder- heeft vakantie in de ze weken. Maar ik, arme Peter, niets van dit alles. Ik moet maar blijven lopen langs de Wymerts. De mensen van de Friso waren niet te vermurwen: ze zeiden, ja Peter je hebt nu eenmaal op je ge nomen om iedere week een tocht door Workum te maken, om na te gaan wat er te beleven valt en dat moet je nu ook doen. Een man, een man, een woord, een woord Dus ga ik toch maar weer op stap hoewel ik veel liever nu iets anders deed. Eens lekker liggen te luieren aan ons mooie strand te Workum. Maar dat schijnt voor mij niet weggelegd te zijn. Van ons recreatieterrein gespro. ken! Het wemelt daar van tenten. Het is maar goed, dat het bij het begin van de bouwvakvakantie be ter weer geworden is Want het slechte weer in de voorzomer heeft vertier de te BEVROREN MAALTIJDEN IN CA. 20 MINUTEN KLAAR Het vraagstuk hoe in de kortst mogelijke tijd een groot aantal eters - in de kantine van een groot bedrijf bijvoorbeeld - te voorzien van een warme maaltijd is weer ’n stap nader gebracht door een doch termaatschappij van een Neder- lands-Brits wereldconcern, die nu nagenoeg geheel geautomatiseerde keukens heeft ontworpen. De zogenaamde Top Tray maal tijd is ingevroren en in alluminium folie verpakt. Zij bestaat uit vlees of kip, aardappelen en groenten. Totaal 450 calorieën. Een speciaal daarvoor gebouwde oven kan 72 maaltijden tegelijk in 20 minuten cp temperatuu’ brengen Een sig na awaarschuwt dat het eten klaar is De gast ontvangt zijn parket in ■'.frt'kte toest?i a e~. moet dan de bovenzijde verwijderen. Dat gaat heel gemakkelijk. Het onderste deel dient als bord. Na afloop van de maaltijd zorgt een transportband voor de afvoer van de gebruikte boxen. De Britse Consumers Association die deze verpakte maaltijden on derzocht, vond dat vlees en groen ten op deze wijze bereid en opge diend hun natuurlijke smaak goed bewaard hadden, al is het eten niet zo smakelijk als een thuis met alle zorg toebereide schotel. Het grote voordeel is de enorme besparing op arbeidskosten: het weinige personeel dat de keuken meester nodig heeft kan het zon- It sil de measte minsken dy’t yn meaije in nij spoarboekje kochten, grif untgien wêze dat der hwat by sunders yn to finen is, of better sein, dat wy der hwat yn wisse. Lit te wy foarop stelle dat it er tige by tige kreas ütsjocht, dat men in goed oersjoch kriget fan de reis gelegenheden yn üs lan en fan de forbiningen mei it bütenlan. Nij is, dat inkelde stasjons, dy’t ji'erren lyn foar it reizigersforkear sletten waerden, nou wer iepen stelt bin- ne En dat op ünderskate trajekten mear treinen en bussen ride. Mar. hwat wy deryn misse is dat foar it earst sunt 1883 de boat forbining Inkhuzen-Staveren v.v. net mear neamd wurdt. Forliden jier wie dat noch wol it gefal ek al wie der doe al gjin sprake mear fan in geregelde tsjinst, om’t de boat allinne mar yn de simmer- moannen foer. Nou lykwols hawwe de NS de boatsjinst sünder mear krast. Mar it wünderbaerlike fan it hiele ge fal is dat ek dizze simmer de boat deselde tsjinstregeling halden hat as forliden jier In pear wike lyn, seach ik op ien fan de stasjons in great oanplak- biljet hingjen hwer op to lézen stie .Dagtocht naar Gaasteland, via Enkhuizen-Staveren’. Men moat al hiel tafallich op in stasjon komme om dat to lézen. Dan riist tinkt my dochs de frage: Hwerom wurdt der gjin bikindheit oan jown yn it boekje .Vakantie dagtochten’ Soene der allicht mear minsken wêze dy’t yn de fekansje der gebrük fan meitsje. It is en bliuwt allegearre hwat nuver. Hwat mear reklame fan de kant fan de NS soe grif mear jild yn’t laedtsje fan de boat tsjinst bringe. Of is dat miskien it doel net? Wy witte dat ünderskate gemeen ten en inkelde oare ynstansjes en de provinsies N. Hollan en Fryslan safolle tüzen oan de NS offere haw we om de boattsjinst deryn to bal den Mar ien fan de bitingsten wie, in goede oanslüting fan de boat on de trein en oarsom. Der wie ek Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. F.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1