jier lyn ■elna PLAATSEUJK NIEUWS Fa. Romkema lyftich Ir Wasautomaten Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad de gemeenten Workum, Hindeloopen en voor Zuidwesthoek Friesland en van 1 Auto - verhuur ta Visser dk Zn. Wil FA. WESTERHUIS RADIO H1NGST RADIO EN TELEVISIE HAVE VAN DER WERF NAAIMACHINES - DE SPECIAALZAAK VOOR WORKUM uw met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS IJEME DE BOER Merk 27—28 Telefoon 358 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN Verschijnt éénmaal per week per m.m. FRISO Kontrakten volgens alg. regeling I.M..advertenties dubbel tarief 88ste JAARGANG NO. 32 VRIJDAG 6 AUGUSTUS 1965 KERKDIENSTEN 9.30 uur he. van de DOKTERSDIENST Tel. 535 DIERENARTSEN F. VERDWENEN FIETSEN W' varieerend 1962 S“LEX Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN van zaterdagmiddag 1 uur tot zon. dagnacht 12 uur S. Piersma telefoon 05148-380 vol- be- Zaterdagmiddag 12 uur tot maan dagmorgen 7 uur. M W J M Mudde Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 LAAT VERZORGEN werd te Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen FIETSER GESCHEPT DOOR AUTO Voorstel van B en W tot uitbrei aardgasontvangst- Voorstel van B en W tot beschikbaar stellen diet voor het verbeteren woning Nonnestrjitte 3; 8 Wijziging van de gemeente.be- groting voor 1965. HEIDENSCHAP (Herv) voorm 10 uur de heer W Postma (Geref) voorm 9.10 uur leesdienst; nam 1.30 uur ds Dijkstra FERWOUDE (Herv) voorm 9 ds G Kalsbeek van Exmorra CONCOURS HIPPIQUE TE JOURE Bij het de vorige week te Joure gehouden concours hippique werd bij de enkelspannen de nationale kampioen Ulco van KI Postma te Workum weer winnaar. Tweede in deze klasse Lysbeth van G Tj Folkertsma Koudum (rijder O Veninga). Bij de dubbelspannen werden UI co-Woltsje van KI en S Postma 4e. (rijder KI Postma). Bij het die dag gehouden ring steken werd de eerste prijs gewon nen door de heer S Postma en mej Postma het een kre- van de de lees, en schrijfkamer enz. Er is plaats voor 2000 passagiers terwijl er dan nog 100.000 KG aan vrachtgoed geborgen kan worden. De bezoekers roemden allen de smaakvolle inrichting zoowel van de derde klasse als van de tweede en eerste Nadat men te voorbij stoomde, Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 werden verkocht. Als de maand augustus wat mooi er weer geeft, kan er nog wel wat goed gemaakt worden, maar de drukste vakantieweken zijn al spoe dig weer achter de rug. het de vorige week het zelfde tries te beeld. Verschillende kampeerders ver lieten afgeschrikt door het ongun stige weer het terrein. Opvallend was dat de Duitsers dit jaar voor het merendeel ver stek lieten gaan. Het slechte weer overal zal waarschijnlijk hier de oorzaak wel van zijn. Het bezoek aan het recreatieter rein door dagjesmensen was mi niem. Slechts enkele dagkaarten Ut de Friso fan 21 aug. 1915. Zaterdag is de officreele proef tocht gehouden van de ,R. van Has self een van de nieuwe veerboten die in hev vervolg den veerdienst tusschen Enkhuizen en Stavoren zullen onderhouden. De belangstel ling was zeer groot. Ongeveer half elf kwamen de ge- noodigden aan boord en niet lang daai na stoomde ,R. van Hasselt’ de nooidelijken havenuitgang uit naar het oosten De opvarenden waren in beste stemming. Ten eerste bleek ook hier een droeve morgen een blij den dag te verspellen; het weer hield zich goed en bovendien was de boot, die door haar sierlijke, in richting op zich zelf reeds de be wondering der genodigden wekte, met vlaggen en bloemen zoo keurig getooid, dat zij een feestelijke stemming wekte. De nieuwe veerboot is de eerste van de twee booten, die door de Firma Gebr. Bosman voor rekening van de Holl. IJz Spoorw. Maatsch. tusschen Enkhuizen en Stavoren in de vaart worden gebracht. De raderbooten zijn te klein en doen niet meer aan moderne hoeften. Bovendien is een rader boot bij ijsgang veel vroeger ge noodzaakt den dienst te staken dan een schroefbout. Het stoomschip is gebouwd door de heeren J en K Smit te Kinder dijk Op de gemeten mijl ter reede van Tessel had de boot een snel heid van 27 km per uur. D‘e totale lengte is 67 m, de breedte 9.90 m. Ondanks den geringen diepgang (1.75 tot 2 meter) ligt het schip goed vast, zoodat het hinderlijke schommelen op de Zuiderzee is ver meden Daar het schip voor en achter een roer heeft, kan het achteruit den haven verlaten om daarna te zwaaien. De dekken, waarvan het boven ste als promenadedek is ingericht, zijn ruim evenals de zitkamers, „■k M s GEMEENTE WORKUM BURGERLIJKE STAND van 26 juli tot en met 3 augustus 1965: GEBOREN: Emmerentia Jacqelina dochter van Willem Sibbele Bak ker en Minke Windsma; Sybrand zoon van Bernhardus van Haersma Buma en Elly van Werkum ONDERTROUWD: Adolf Kuiken 44 jaar wonende te Leeuwarden en Hinke Visser 35 jaar wonende te Workum Gerrit Deinum 24 jaar wonende te Sneek en Baukje Ruyter 22 jaar wonende te Workum GEHUWD en OVERLEDEN: Geen Hoera. Hoera!! Vakantie! dachten velen, maar weinigen hiel den rekening met de enorme poets die de natuur ons bakte. De ’eerste winter met aardbeien en kersen vers, zei ’n marktvrouw en daarmee plus deze foto is voor 1965 de zomer wel geschetst, dacb .en wij. TENTOONSTELLING IN STADHUIS Zoals we de kort vermeld WARNS (Herv) voorm 9.30 uur ds L Jansen Schoonhoven; nam 2 uur ds W A de Pree STAVEREN (Herv) voorm 9.30 u. leesdienst; nam 7.30 uur ds B J Riemersma twaalf uur Urk werd het gezel schap in de keurig versierde eetka mer genoodigd, waar de heer Bos man de lunch met een korte toe spraak opende. Hij wees er op, dat hoewel de oude booten, die nu 29 jaar in de vaart zijn, aanvankelijk heel goed haar dienst vervulden, nu toch niet meer voldeden. Hij meende, dat met de nieuwe booten het Enkhuizer veer ook in de toe komst zou beantwoorden aan de eischen des tijds. Met gerustheid kon dit schip genoemd worden: de koningin der schepen, die de Zuider zee bevaren. De proeftocht voerde rondom Urk en daarna weer in noordelijke richting voorbij den Gelderschen Hoek naar de haven van Enkhuizen waar men te drie uur binnenviel. Wy kinne wol feilich oannimme dat dit ien mei fan de hichtepunten üt de skiednis fan de feartsjinst west hat. Earst de ,R. van Hasselt en al gau de ,W. C. Bosman’, alle beide prachtskippen Hwat in for- skil me.i de aide, lytsere boaten, de .Holland’ de .Groningen’ en .Friesland.’ De beide earstneamden, waerden al gau forkocht oan Frankryk, mar hawwe de oarloch (1914-18) net oer libbe. De .Fryslan’ is letter, doe ’t de ,W. C. v d. Wijck’ klear forkocht oan in bakker yn 1 zen. WORKUM Van politiezijde verne men wij, dat het de laatste weken herhaaldelijk voorkomt, dat er fietsen verdwenen zijn. Voor de ei genaars brengt dat meestal veel on gerief en moeite, daar men soms lang moet zoeken, om zijn eigen dom ergens weer terug te vinden. Het gebeurt vaak, dat iemand even een fiets meeneemt om deze even te gebruiken en dan vergeet weer terug te zetten. Het is daar om vooral als ’t nieuwe fietsen zijn deze’ op slot te doen, zodat ze niet door een ander kunnen worden weggenomen. Hoewel het niet ver plicht is hier in Workum de fiet. sen op slot te doen kan men zich zelf en ook de politie veel moeite besparen door dit wel te doen JONGETJE ONDER AUTO WORKUM Maandagmorgen had op het Dwarsnoard een ongeluk plaats dat nog goed afliep. De zesjarige W Bootsma fietste met zijn nieuwe fiets, die hij op zijn verjaardag had gekregen, langs het Dwars noard en werd toen geraakt door de hem achteroprijdende melkwa gen van de heer S. O. De jongen viel met de fiets voor de wielen van de aanhangwagen en werd en kele meters meegesleurd. Met en kele hoofdwonden werd hij opge nomen en daarna voor een nader onderzoek naar het ziekenhuis te Sneek vervoerd Naar wij vernemen, werden er wie, Inkhü- Der wiene doe plannen om dermei in tsjinst to iepenjen fan Harns op Amsterdam, v.v It is lyk wols by plannen bleaun, hwant der kamen gegadigden üt Hamburg en sadwaende kaem de Fryslan yn Dütsklan tolanne. BENOEMD WORKUM Benoemd tot onderwij zer der Christelijke school te Hin deloopen de heer D Wielinga ANJERFONDSKOLLEKTE WORKUM De Anjerfondskollekte heeft te Workum opgebracht 190.12; te Heidenschap 31.39. Totaal 221.51 CAMPING ’T SOAL WORKUM Op het Workumer re creatieterrein op het strand was 1965 in het gemeentehuis te naard Van hem zijn in het stadhuis te bezichtigen gouaches met vraag prijzen van 200 tot f 500. van zondag 8 augustus 1965: WORKUM (RK) voorm 7.30 uur vroegmis 10 uur Hoogmis, nam 7.30 uur Lof (Herv) voorm 9.30 uur ds A P Nauta van Middelburg; nam 7.30 uur ds Griffioen van Oudega HO Zondagsschool voorm 11 Uur alle kinderen in de kerk (Doopsgez) Geen dienst (Geref) voorm 9 en nam 2 uur ds D Middelkoop (Bapt) voorm 9.30 uur ds G Visser van Heerenveen Hier volgen nog enige bijzonder heden. Rob Hoelen werd in 1940 gebo ren en werkt in Franeker Tentoon stellingen van zijn werken werden gehouden in 1961 te Groningen, 1963 Kunstzaal van Hulsen, L’war- den met Frysk Palet en 1963 op de Frisiana. Hij heeft zijn oplei ding genoten aan de Academie Mi nerva te Gron. Van hem zijn te bezichtigen schilderijen en tekenin gen met vraagprijzen van 200 tot f 1000. Siep Velink werd in 1963 gebo ren en woont en werkt in L’war. den. Van zijn werken werden ten toonstellingen gehouden in in de Kunstzaal van Hulsen te L’ warden, 1963 op de Frisiana en in Ter- GAAST (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager HINDELOOPEN (Herv) voorm 9.30 uur ds W A de Pree; Heilige Doop; nam 7.30 uur ds L Jansen Schoonhoven Voorm 11 uur Evang. Gottesdienst Pfarrer Venderbosch (Doopsgez) voorm 9.30 uur ds J P Wieringa van Nijmegen KOUDUM (Herv) voorm 9.30 uur ds J G F Ankersmit, Heilige Doop Nam 7.30 uur ds B Klopman MOLKWERUM (Herv) voorm 9.30 uur ds B Klopman; nam 2 uur ds J G F Ankersmit WORKUM De vorige week werd de heer A J van Dijk wonende te Wommels, terwijl hij op de Lange Leane fietste in de richting Kou dum geschept door een hem achter inkomende auto van de héér T van D. De fietser die veel last had van de krachtige wind (windkracht 8) werd door de auto op het wegdek gesmeten. Met een hersenschudding en en kele hoofdwonden werd hij opge nomen en naar het ziekenhuis ver voerd CONCOURS HIPPIQUE TE OPMEER Bij het te Opmeer gehouden c»»‘ cours behaalde Viking van de heer L Geerligs te Workum een eerste prijs in de open klasse. AGENDA voor de raadsvergadering te hou den op maandag 9 augustus 1965, ’s avonds om half acht 1 Notulen van de vergadering v 21 juni 1965; 2 Ingekomen stukken en medede lingen; 3 Voorstel van B en W tot aan koop van een stukje grond aan het Panwurk; 4 Voorstel van B en W tot ver hoging van de huur van strookjes grond aan de Kaeidyk bestemd voor de bouw van zomerhuisjes; 5 Voorstel van B en W tot wij ziging van de bezoldigingsverorde- ning; 6 ding van station; 7 WORKUM Zoals we de vorige week al kort vermeld hebben wordt er tot vrijdag 6 augustus in het stadhuis een tentoonstel ling gehouden van schilderijen en plastiek van Rob Hoelen en Siep Velink.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1