Raad Workum F4. msrmuns "3 Eyftich jier lyn Wasautomaten Fa. Romkema Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad en voor Zuidwesthoek Friesland en van XXXXX Auto - verhuur RADIO HINGST uw R4O/0 F/V7F4FWJ/F AMFFIMIVOFgWFftF de gemeenten Workum, Hindeloopen ta Visser Zn. K NAAIMACHINES IIHIIIIIIhllllliyil;IIIHIiyilHIIHIIHIIIIIIIIM llllllllllllllllllllllllllllllll ra DE SPECIAALZAAK VOOR V. W. BUSJES CHEVROLETS WORKUM IJENE DE BOER 4 Verschijnt éénmaal per week cent per m.m. FRISO Kontrakten regeling dubbel tarief 88ste JAARGANG NO. 33 VRIJDAG 13 AUGUSTUS 1965 au- was Safolle jaar, 31 ev. jaar, nou kinne: voor ■elna ■j. e* r. uit s ..•«■l WW' 'V in aan- Federatie B. au- van in inzicht van gele- Abonnementspnjs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Advertentietarief: 9 Willem Haan Noard Süd- ik is sa troch elkoar kear sa heech des voor Ligplaats: hwer’t mochte meester grote mar dat bineam- de in Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt. Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 al nou tsien LAAT VERZORGEN met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER volgens alg. I.M. .advertenties instellin- 1, die 1 tot 50 Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Bezoekt het Leger Evangelieschip ,Hoop te Workum. voor nieuw schoolgebouw, dat hij aan- zo In een zijn mar yn kofje Nu echter de ontwikkeling van de recreatie aan het IJsselmeer zich heeft voortgezet is een verhoging van deze huurprijs redelijk. Zij menen van je grond van 250 m2 wel aanvaard baar is. In verband met de die wordt toegepast, moet ook met deze huurprijs een sluitende ex ploitatie mogelijk zijn, voor de ei genaren Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Merk 2728 Telefoon 358 Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 Yn Warkum wiene ek in stik- mannich bierhuizen’ Op it Syls paed by Titus de Haas. Op it Suij- en de Wed. Sutorius; by de Toer: Hylke Zeij Istra, en op it Dwars- noard ,De Gouden Leeuw’. En yn de Begine, wie by Tryn Stoffel ek gelegenhe.it om in gleske bier to drinken, sij it dan by har yn it keammerke. Mar der wiene yn Warkum, lyk as op safolle oare plakken ek al, hwat men neamde Koffiehuizen’. Hwat forskil siet der nou yn Bier- of in Koffiehuis? van een de heer hoofd Openbare School een kort herden- kingswoord. Dit werd door de raad staande aangehoord. HERDENKING MEESTER BREUKELAAR De burgemeester sprak als volgt ren wie doe in heel kaptael, der. neffens is it reisgjen dan nou goed keap. Hwant lyk ik earder skreaun ha, is it ynkommen nommen, 1 B en W stellen voor over te gaan tot uitbreiding van het aard gasontvangststation. In een toelichting hierop zeggen B en W o.a. het volgende: De directeur van het gasbedrijf geadvi- zond aan B en W het volgende ad vies: De recreatie wordt hier niet mee belast, maar een sluitende begro ting is in verband van wat er op recreatiegebied gedaan wordt toch dringend gewenst. De exploitatie van de huisjes moet als één ge heel worden gezien met de exploi tatie van het terrein. De heer de Jager zou het toch wenselijk vinden om als er moge lijkheden zijn de kosten andere plaats te halen Daarna wordt dit voorstel genomen. WIJZIGING BEZOLDI- GINGSVERODENING Door het bestuur van de Stich ting Mariënacker en de commissie voor het bejaardenhuis ,Wymerts- hof’ is er bij B en W op aange- Ik tink dat it allinne namme west hat, hwant Bierhuis koe men ek wol krije en yn in Koffiehuis wol bier F. Kampeerraad is de huur zeer redelijk. De heer de Jager valt er over, dat B en W in hun toelichting zeg gen dat deze huurverhoging mede wordt toegepast, gelet op de inves tering die de gemeente van tijd tot tijd ten behoeve van het re creatieterrein doet, moet nu juist daarom de huur worden verhoogd? De voorzitter antwoordt, dat B en W advies heben gevraagd aan de Kampeerraad Een jaar den werd al een bedrag seerd van 100. a 125. AARDGASONTVANGST STATION WORDT UITGEBREID De raad der gemeente Workum kwam bijeen op maandag 9 gustus 1965. Voorzitter Burgemeester B Haersma Buma Secretaris H M Gielink Alle leden waren aanwezig. De voorzitter opende de verga dering met het ambtsgebed en sprak daarna naar aanleiding van het overlijden van de heer Th Breukelaar, in leven hoofd der Yn de Friso fan 31 july haw ik skreaun oer de boattsjinst Ink- hüzen-Staveren. Der stiet ü.m. dit yn: ,Goed biskóge is ii in heal spultsje wurden. Nou ja, de boat fart dan noch, mar men moat lea ver mar net freegje: Hoe. En dan fierderop: ,mei sa’t giet wurdt it algemien bilang net tsjinne.’ Nou soe men freegje Hwat is it algemien bilang? Foar in great diel fan Hollan en foral ek foar de westhoeke fan Fryslan, is in goe de forbining Inkhüzen-Staveren- v.v. mei in bihoarlike oanslüting op de treinen, in algemien bilang Sa, en dit as antwurd op de brief dy’t ik krige fan de hear V. Moai sa. En nou wy it doch oer it spoar hawwe sette wy de klok wer tobek op 1915. Dat wie de tiid noch, dat de minsken net sa has- tich wiene as wy nou. As men dan to Staveren yn de trein stapte en met het men moast nou Ljouwert, nou onderwijs dan hie men wol plesier fan jins sinten Doch ik kin jimme mar better seis de tsjinstregeling léze litte. Stavoren IN MEMORIAM TH. BREUKELAAR Hoewel meester Breukelaar er al geruime tijd slecht uitzag - hij maakte zich ernstige zorgen over zijn school, niet in ’t minst over de geringe voortgang met de uit voering van de bouwplannen een helaas niet meer heeft mogen schouwen had niemand een onverwacht einde verwacht, hem verliezen z’n leerlingen uitstekend onderwijzer, die taak zeer consciëntieus opvatte. Menig scholier uit de hoogste klas sen heeft geprofiteerd van de ex tra lessen, die hij deze met het oog op het voortgezet meende te moeten geven Doch niet alleen de school lijdt hierdoor een ernstig verlies, ook de verenigingen en instellingen, die hij mede bestuurde, zullen hem node missen. Zo heeft hij als secre taris van de Nutsspaarbank vele jaren met grote ijver gewijd aan het vele werk, dat nu een maal het secretariaat met zich mee brengt. Als voorzitter van het Nut en bestuurslid van Volksonderwijs heeft hij tevens het zijne bijge dragen tot de bloei van deze ver enigingen. De heer Breukelaar voelde zich nog altijd zeer verbonden aan z’n geboortestreek, z’n geliefde Gel derse achterhoek, doch ook Wor kum was hem dierbaar geworden getuige ook de vele, meestal Frie se, toneelstukken die hij regis seerde. Zo zal deze ogenschijnlijk enigs zins stugge mens een moeilijk aanvaardbare leegte achterlaten. Moge veler medeleven zijn vrouw tot troost wezen. v. 7.93. Warns stopt. Koudum M. 7.11. Hindeloopen 7.17 Workum 7.24 Nijhuizum stopt. Ou zich dega 7.40 Ijlst 7.46 Sneek a. 7.51 v 7.53. Scharnegoutum stopt. Bo- zum 8.03. Wieuwerd stopt Beers stopt. Jellum B 8.24. Leeuwarden a. 8.30’ Men wie dus, op in pear menü- ten nei, oardel ure ünderweis, mar de trein stoppe dan ek 13 kear. Hwat sa’n reis koste, wit ik net, mar wol dat in retour Warkum Snits, 8 sturen jilde. Ja acht stü- de huur aan de bouw By hwanear men eike wike hwat swan op wyt set, en dat yn in krante opnimme lit, yn myn gefal aan yn de Friso, moat men net forwachtsje dat alle minsken dy ’t léze, it der iens mei binne. For al net, as ik wolris hwat kommen- taer leverje op it nijs fan fyftieh jier lyn. Mar dat forwachtsje ek alhielendal net, hwant it noch altyd sa: Safolle minsken, safolle sinnen. B en W stellen voor van de strookjes grond Kaeidyk bestemd voor de van zomerhuisjes te verhogen. In 1962 werden door dé raad deze strookjes verhuurd tegen een huurprijs van 50 per jaar aan de heer Joh Dijkstra (4 strookjes) en aan mej T de Witte (1 strookje). Destijds, zo zeggen B en W was hof' is er bij B en W op deze huurprijs een redelijk bedrag drongen de salarieering van de di rectrice, resp. directeur van deze instellingen vanaf 1 januari 1965 aan te passen aan de richtlijnen deze huurprijs redelijk. Zij die gegeven zijn door de stichting dan ook, dat een huurprijs Nederlandse Federatie voor Be- 100 per jaar voor een strook jaardenzorg. Door deze federatie zijn de sala risschalen ingedeeld naar de groot onderhuur, te van het tehuis Beide gen vallen onder schaal geldt voor tehuizen van bedden. Aanpassing aan deze nor men houdt dus in, dat het verschil De heer Hofman vraagt: Is dit in salariëring, dat tot nu toe be stond tussen de directies van Ma riënacker en Wymertshof wordt Daarna heette de voorzitter de heer Jonkman welkom, die de vo rige vergadering wegens ziekte met kon bijwonen. Vervolgens werd begonnen met de behandeling van de uit negen pumen tellende agenda. INGEKOMEN STUKKEN Van Gedeputeerde Staten o.a binnengekomen de goedkeu ring van de volgende raadsbeslui ten: I Aanwijzing van het Dwarsnoard als de plaats waarop de staanplaat sen vQor kermisinrichtingen mol' gen worden verpacht. II Verhuur van de woning met stal Aldedyk 5 aan de heer H Vis ser III Verhoging van de huur van ’t pand Skil 10. Verder goedkeuring van het be sluit van B en W tot goedkeuring van een door het bestuur van de .Stichting Sint Gertrudis’ aan te gane geldlening, groot 450.000. Schrijven van de heer J H Li- monard, waarin hij meedeelt, dat hij wegens vertrek naar Apeldoorn op 15 september a s. genoodzaakt is het lidmaatschap van de ge meenteraad op te zeggen. Al deze stukken werden kennisgeving aan genomen AANKOOP GROND Besloten wordt tot aankoop van een stukje grond aan het Panwurk groot 4m2 tegen de prijs van 2.50 per m2. Dit stukje grond dat het eigen dom is van C Amsterdam komt vrij doordat het hok aan het Pan wurk. behorende bij het perceel Schoolstraat 16 is afgebroken en vervangen door een tegen het pand Schoolstraat 16 aangebouwd hok. Voorheen liep het trottoir daar dood tegen bedoeld hok en waren de leerlingen van de kleuterschool gedwongen op dit punt over de rijweg te lopen. Nu kan het trottoir worden door getrokken en de veiligheid van de kleuters worden bevorderd. VERHOGING HUUR STROOK JES GROND AAN DE KAEI DYK Zwaai- is het verlies voor de school. In grote dingen, maar ook in details, soms in een terloopse opmerking in een gesprek, bleek zijn liefde voor zijn school. Er ligt temeer een stuk tragiek in zijn heengaan, wanneer wij be denken, dat wij als het ware aan de vooravond van de bouw van de nieuwe school staan. Hoe sterk heeft hij daarnaar uitgezien en hoe van harte heeft hij zich er voor in gezet. Pijnlijk zullen wij in de naaste toekomst zijn adviezen, op zoveel ervaring en inzicht ge grond, moeten missen Aan de vooravond van zijn uit vaart gedenken wij in Breukelaar een man plichtsbetrachting en verantwoor delijkheidsgevoel, van warme be langstelling en toewijding, een man die ook buiten zijn school be zielende invloed heeft gehad op ’t leven - met name het culturele le ven - van onze stad. Moge hij rusten in vrede. Heils- Allen’ aan de Emmakade, vanaf Donderdag den 5 Aug. tot nader te bepalen tijd. Opwekkingsbijeenkomsten wor den gehouden eiken avond te acht uur. Kindermeeting Vrijdagmid dag te 5 uur Allen Welkom.’ Sa stiet it yn de Friso fan july 1915. Yn deselde krante stiet in Rieds forslach fan Staveren. ,Op voorstel van Weth. de Jong wordt besloten het sluitingsuur van herbergen, tapperijen, bierhui zen enz. met één uur te vervroe gen en alzoo te brengen op tien uur.’ Nou giet it my net om it feit dat yn Staveren de herbergen ensfh. om tsien ure ticht moasten, om dat Bierhuizen’. Ik haw altyd in hwat frjemde ming foun, foar dit soarte gele genheden. Hwant wie in .bierhuis’ eigentlik? In saek hwer’t men gj.in drank taepje mochte mar Herders alles. Als ze over een paar weken op school komen, is hij er niet meer, meester. De meester de centrale vertrouwde figuur van de school. Gedurende een periode van bij na twintig jaar is meester Theo- dorus Breukelaar hoofd geweest van de openbare lagere school in Workum. Met ingang van 1 april 1946 werd hij hier benoemd, ko mende uit het nooit door hem ver geten Enschede. De gehele naoorlogse generatie heeft hij in de klas gehad, gestem peld, kennis bij gebracht en levens wijsheid meegegeven. En nu, verbijsterd staan wij bij het bericht van zijn heengaan, zo volstrekt onverwacht. Hij laat ’n lege plaats achter bij zijn familie, bij zijn leerlingen, bij allen die hem gekend en gewaardeerd heb ben wel noodzakelijk om de huur van deze huisjes zo drastisch te ver hogen? De recreatie is in opgang, opgeheven. Is dit geen winstbejag ten koste B en W stellen aan de raad voor van de recreatie.? tot de wijziging in de salarisveror De heer Westendorp meent, dat dening over te gaan. Dit betekent, de recreatie hier niet mee wordt dat m.i.v. 1 januari 1965 een aan belast. Volgens het advies van de vangssalaris geldt van 653 per voorgestelde maand, in 9 jaar te verhogen tot 900 per maand en m.i.v. 1 juli 1965 een aanvangssalaris van ƒ661 tot 909 per maand UITBREIDING AARDGAS ONTVANGSTSTATION BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 4 augustus tot en met 10 gustus 1965: GEBOREN: Jantje Alice dochter van Lolle Schakel en Sytske Osinga (27 ju li te Sneek); Klaasje Pietje dochter van Tho mas Nauta en Trijntje Visser (30 juli 1965 te Sneek); Harry Paul zoon van Werkhoven en Vogeltje de (2 augustus te Sneek); Jan J.acob zoon van Hendrik Geert Visser en Maria Snel ONDERTROUWD EN GEHUWD: Geen OVERLEDEN: Jacobus van der Meulen, 68 jaar ev. Gerarda Waasdorp, wonende te Haarlem; Sieiske de Jager, 79 Folkert Algera; Theodorus Breukelaar, 58 ev. Elizabeth Venema

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1