i'yttich jier lyn PLAA7SEUJK NIEUWS Fa. Romkema SOIE SporwuwJ V Wasautomaten Workumer Krant de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- Advertentieblad voor en Friesland Zuidwesthoek en A u t o» we rla n u r V. W. agenda van FA. WFSTERHUIS RADIO HINGST uw RADIO EN TëLEVISIë H AYE VAN DFR WERF iaVi^er Zu. IJEME OE NAAIMACHINES DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS WORKUM Merk 2728 Telefoon 358 I Uitgave cent per m.m. Kontrakten volgens alg. VRIJDAG 20 AUGUSTUS 1965 88ste JAARGANG NO. 31 grote elna gisdhe CAMPING ’T SOAL ’t van I speelt uit.wed- wij (9) en machinaal van ritmi- ouder in jaar Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Advertentietarief: 9 ontbinding. ballingen ver- heb- De fytsmakkers yn Warkum - of sa’t jrmm’ wolle de .Rijwiel her stellers’ - wiene ófgryshk lilk op .baas.fitter’ fan it gasfabryk. Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) LAAT VERZORGEN Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER I.M.-advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Verschijnt éénmaal per week Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 tegen de belangstelling Volgens de VVV-agenda komt vrijdag a.s het muziekcorps van Parrega weer naar Workum voor het geven van een concert. WORKUM Deze dame die hierbij afgebeeld staat wekt herinnerin gen op aan het strandleven. In ’t bijzonder wel aan de Camping aan het Workumer strand. Is voor de meeste Workumers de vakantie al weer voorbij, daarvan is aan het Soal nog niets te bemerken. Daar was ook de vorige week nog een de r-n al wiene it oars, sa troch in dei Innne, drege konkurinten fan el- koar, nou lukten hja ien line troch in boaze brief to stjüren oan de Gemeenteried, hweryn hja fregen ,in de instructie van den baasfit- ter der gasfabriek eene bepaling op te nemen met betrekking tot ’t verrichten van werkzaamheden die niet tot zijn werkkring behoo. ren.’ Mar, ,Workum’s Vroede vaad’ ren’ weagen harren gjin ien fan allen op iis fan ien nacht en na men derom it bislüt, dizze saek earst ris goed to ündersykjen en der inoare kear fierder O’er to pra ten Sa waerd bisletten op 5 aug. 1915. Hwerom wiene de fytsmak- kers lilk? Om dat to witten to kommen moatte wy it Riedsfor- slach fan 24 aug. der by nimme-en wy nimme der dit üt oer. ,Het volgende punt hield de ver gadering geruimen tijd bezig. Het was een adres van de heeren J La- méris, F Th Nauta, G S Hoekstra B J Molenaar, H J IJntema, J B Molenaar en R Schootstra Hierin wordt gezegd dat zij in hunne za ken en hun handelen zeer belem merd worden door den heer Spoel stra, baas fitter aan de gem. gas fabriek alhier. Verder dat deze door het verkoopen en schoonhou den van fietsen enz. hen benadeelt en concurentie aandoet en dat zijn eigenlijke werk daaronder lijdt. Hierom verzoeken zij Spoelstra’s instructie zodanig te wijzigen, dat hem voortaan dergelijke handelin gen verboden worden.’ Ja. sa’n smoarge kerel net? Dy hie in goed en in fêst lean en soe in oar it brea üt ’e müle helje. Mar de brij wurdt nea sa hjit iten as dy opskept wurdt. Yn nije wike mear hjiroer. F. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 weer van de vorige nog zeer velen naar De les van donderdags van 8-9 uur hebben we dus gesplitst. Voorheen was het zo, dat op dit uur alle dames vanaf 16 jaar op deze les kwamen. Maar gezien het Afdeling voetbal: De trainingstijden voor de seni oren zijn als volgt samengesteld: Maandagavond van 7-8 uur Se lectie ploeg A en B Van 8 tot 9.15 uur de overige se nioren en A.junioren Woensdagavond vanaf 7 uur de Selectie Ploeg A en B Afdeling Gymnastiek: De lessen beginnen dinsdag 24 augustus Lesrooster: Dinsdags: 4- 5 uur jongens van 7, 8 jaar 5- 6 uur sen. dames (huisvrouwen- gymnastiek) 6- 7 uur jongens van 9-12 jaar 7- 8 uur jongens van 12 tot 16 jaar 8- 9 uur heren 16 jaar en ouder 9- 10 uur dames 20 jaar en ouder (gewone gym.les) Woensdags: 4- 5 uur kleuters 5 en 6 jaar 5- 6 uur meisjes 8 en 9 jaar 6- 7 uur meisjes 11 jaar 7- 8 uur meisjes 12 en 13 jaar 8.9 uur meisjes 14-20 jaar sche les 9-10 uur dames 20 jaar en (ritmische les) Donderdags: 4- 5 uur meisjes 7-(8) jaar 5- 6 uur meisjes 10 jaar 6- 7 uur meisjes 14 en 15 jaar 7- 8 uur meisjes keurgroep 8- 9 uur dames tot 20 jaar 9- 10 uur dames keurgroep (Zie SVW nieuws) laris verder nog de hervormde ge meenten van Wormer 1916 tot ’19 Neede 1919 tot 1932; Tilburg 1932 tot 1949 en tenslotte tot 1 oktober 1952, toen hem op ruim 67-jarige leeftijd het emeritaat werd ver leend, nog ruim drie jaar die van Idaard-zEgum en Friens in de bur gerlijke gemeente Idaarderadeel en in de classis Leeuwarden Na zijn emeritaat vestigde ds van der Wal zich metterwoon te Scherpen zeel in de provincie Gelderland, waar hij nog enige jaren werk zaam is geweest als predikant voorganger van de plaatselijke af deling van de Vereniging van Vrij zinnig Hervormden. Daarna woon de ds van der Wal nog vele jaren te Zeist, vanwaar hij ongeveer ’n jaar geleden naar Groningen ver huisde. Tijdens zijn ongeveer zeventien jarige ambtsbediening als predi kant van de hervormde gemeente van Tilburg was ds van der Wal o.a secretaris van de Noord Bra bantse en Limburgse predikanten vereniging, enige jaren lid en ook president van het provinciaal kerkbestuur van Noord Brabant en Limburg en van 1945 tot 1949 werd hij enige jaren door de clas sis ’s Hertogenbosch afgevaardigd schap ook naar de Generale Synode van de Ned.- Herv. Kerk De regering erkende de ver diensten van ds van der Wal door hem te benoemen tot officier in de orde van Oranje Nassau. ZOMERCONCERTEN OP DE MERK WORKUM Vorige week vrijdag was de beurt aan de brassband Crescendo’ voor het geven van ’n concert op de Merk. Begunstigd door fraai zomer weer gaf onze Workumer Muziek vereniging enige op sublieme wij ze uitgevoerde nummers ten beste Dat dit concert gewaardeerd werd door het aanwezige publiek bleek wel ui. het applaus dat soms opklonk. Ook deze maal was verwachting in de niet erg groot. Jammer was He. programma was vrij popu lair gehouden, er was voor elk wat wilt. Stukken als de ,Holy City’, het ,Panis Angelicus’ en het Vater unser’ werden afgewisseld door o.a. Santa Luqia’ en .Heidenröslein Met grote aandacht werd door de aanwezigen geluisterd naar het mooie spel van kerkorgel met cor net Het concert mag dan ook alles zins geslaagd heten. Jammer, al leen dat niet meerderen gekomen waren om te genieten van deze muziek. DS. P. VAN DER WAL TACHTIG JAAR WORKUM Onze oud-stadgenoot ds P van der Wal uit Groningen, emeritus predikant van de Ned. Herv Kerk, werd zondag 15 augus tus jl. tachtig jaar Pieter van der Wal werd 15 aug 1885 te Workum in Friesland ge boren. Hij bezocht eerst het ste delijk, thans Magister Alvinus- gymnasium te Sneek en studeerde daarna nog theologie aan de rijks universiteit te Leiden. Nadat de heer van der Wal in 1913 door het provinciaal kerkbestuur van Nrd. Brabant en Limburg was toegela ten tot de evangeliebediening de Ned. Herv. Kerk werd hij op 5 oktober van datzelfde jaar be vestigd als predikant van de Herv gemeente van Jelsum in de clas sis L’warden. Daarna diende de ju Gaasterland geïn- Waal Delacroix, liep den laatsten tijd meestal al leen rond Zijn makkers zeiden wel, dat zijn verstand eenigzins verbijsterd was. Vrijdagmiddag vond men hem, op den hoek van den Trophorsterweg en den weg naar Balk in een boschje met opengesneden buik. De wonde was door hemzelf toegebracht. Dokter Hatting, spoedig e hulp geroepen verbond de wonde, die z.i niet le vensgevaarlijk was. De patient is verder onder behandeling van den militairen dokter gesteld.’ En noch mar in pear wikeri let ter kinne wy yn de Frlso léze: ,Galamadammen. Dinsdag werd uit de Morra het lijk van een Bel gisdhe geïnterneerde opgevischt; Woensdag had een zelfde lugube re vondst plaats in het nieuwe ka naal nabij de Kruisslootsbrug Bei de lijken verkeerden in gevorder den staat van ontbinding. Wel licht hebben deze ballingen be proefd om over de Morra te ont vluchten, bij welke poging zij ver dronken zullen zijn.’ De yn dy dagen bikinde lietsje sjonger Coos Speenhoff, makke in lietsje op de ,O.W’ers.’ Né, dat wie ne net de ,Oud-Workumers’ mar de lju dy’t oarlochs-winst makken ,Wien Nederlandsch geld in laadje vloeit Door reuzen knoeierij Is goochemer dan wij. Hij leeft met ons vereend zin, Maar als hij even dorst BENOEMD WORKUM De heer A M de Jager vezekeringsagen. alhier is met in gang van 1 september a.s. be noemd als kassier bij de Boeren leenbank te Wieuwerd. WAARSCHUWING WORKUM Naar wij vernemen is het vooral met deze warme zomer dagen dringend gewenst de ge bruikte melkflessen goed schoon te maken, voordat men ze weer bij de melkboer inlevert. Men wordt daarom aangeraden de flessen als ze geledigd zijn di. reet even om te spoelen. Doet men dit niet dadelijk, dan zijn de melk resten zeer moeilijk te verwijde ren. Het machinaal schoonmaken door de industrie van flessen waar in gedroogde melkresten aanwezig zijn brengt bovendien grote moei lijkheden mede Mocht dit veel vuldig voorkomen, dan zal dit on getwijfeld een sterk kosten hogende invloed tot gevolg ben. CONCERT IN DE HERVORMDE KERK WORKUM Woensdag 11 augustus gaven Harry Mast, orgel en Siebe J Bokma, cornet een concert in de Ned. Herv Kerk. Dit concert dat gegeven werd onder auspiciën van de culturele raad trok een honderd tal muziekliefhebbers. Miskien witte in hiele bulte tan de lózers noen woi, dat ik in moan ne of hwat lyn, it Pawn haw oer it Belgiske invenenngskamp yn Gaesterlan. Ik haw der doe op wi zen, dat in hiele bulte fan dy mins ken har hjir yn Fryslan net thus fielden en dea ünwennich wiene. Mar dat hja Gaesterlan net üt mochten, ai slagge it in inkelden ien wolris om to brekken. Doch in hiele bulte fan dy geïnterneer den hawwe it hjir net maklik hawn. ,Een der in terneerden, de VOETBALNIEUWS Voor de trouwe supporters van Workum is er het eerste Voetbal nieuws. Zaterdag a.s. speelt Workum haar eerste oefenwedstrijd tegen Surhuisterveen, wegens terrein om standigheden is het een strijd. Voor degenen die deze wedstrijd willen bezoeken, maken wij be kend dat deze ontmoeting om vier uur begint SVW NIEUWS Zoals u in de lesrooster in de S VW agenda hebt kunnen lezen, is ep nog al wat veranderd aan de samenstelling van de lesuren. Wan neer we de lessen van dinsdag grote drukte Het prachtige zomer bekijken dan zien we dat de jon- weer van de vorige week lokte gens van 7, 8 en 9 jaar een uur nog zeer velen naar ons mooie vroeger hun gymles hebben. We IJsselmeerstrand, om daar te kun hopen dat dit geen conflicten geeft nen genieten van zon, wind en wa met de school Van 5-6 uur is er ter. Het waren voor de leiding nu een uur huisvrouwen gymna- van de camping weer stuk voor stiek. Dit is speciaal een uur gym nastiek voor die dames, die nog nooit deze sport hebben beoefend en die nu toch het zelf wel inzien om hier verandering in te bren gen. Deze les is ook geschikt voor de oudere dames, die het wat kal mer aan willen doen. Van 9-10 uur is er een gewone gymles voor dames boven de 20 jaar. aantal meisjes, dat inmiddels 16 jaar is geworden vonden we het nu het moment deze les te delen. Het leeftijdsverschil wordt ook erg groot, een feit dat geen van beide kanten o.i. erg wordt gewaar deerd Woensdags zijn er twee ritmi sche lessen gekomen Hier dus ook weer een splitsing in leeftijd. Bo vendien kunnen nu ook de meisjes van 14 tot 16 jaar ritmische gym les krijgen wat vooral erg belang rijk is voor de meisjes van de keurgroep met het oog op de vrije oefening voor hun wedstrijden. Deze lessen zullen worden gege ven door mej. H van der Meer me; pianobegeleiding van de heer H Mast Alle andere lessen worden ge geven door de heer H Smit. We hopen dat alle dames die ’t bestuur heeft bezocht niet alleen lid worden, maar vooral ook re gelmatig de lessen bezoeken. Bedenk dat u door uw lidmaat- een zekere verplichting hebt tegenover leiding en lesgeno ten. Bovendien zullen voor u de lessen het prettigst en he; meest effectief worden wanneer u steeds present bent Volgende week 24 augustus be ginnen de lessen. Nieuwe leden kunnen zich op de lessen melden bij de leiding. verpats ie luj voor woeker winst z,ijn Vaueriana en Vorsv.' ook nu weer, dat door het lawaai van de vele brom mers een aandacht ig luisteren soms bijna ónmogelijk was. FRISO nen ter. Het waren voor de van de camping weer stuk stuk topdagen. Een record aantal bezoekers die hier hun vermaak en ontspanning vonden. Voor ter rein en zwembad werden een groot aantal kaarten verkocht. Het ter rein was ook de vorige week nog bezaaid met tenten en caravans. Er is nog geen sprake van een ver mindering van de drukte. Het mooie weer maakt nog veel goed vergeleken bij de regen en W:

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1