MEISJES PLAATSSUJK NIEUWS ■elna Fa. Romkema So«X Wasautomaten SÉ Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad de gemeenten Workum, Hindeloopen en voor Zuidwesthoek Friesland en van HUISHOUDSCHOOL LEEFTIJDSGENOTEN MODERN ATELIER HOOG LOON JEU6DSPAARREGEL1NG ERKËNDE JEUGDVEREHieUGEE 4 DAGEN EXTRA VAKANTIE ta Visser Zn. FA. WESTERN U IS A u to- ver h u u r RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE HAYEVANDER WERF N.V. PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN DRACHTEN NAAIMACHINES iiiiiniHiiiiiHiiyiyiiiHiiiiiiyiyiiiiiiiiiHii^ Telefoon 358 Merk 27—28 DE SPECIAALZAAK VOOR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS WORKUM IJlEMg BOER ONTGRONDINGS- VERORDENING cent per m.m. Kontrakten volgens alg. I.M..advertenties dubbel tarief 88ste JAARGANG NO. 35 VRIJDAG 27 AUGUSTUS 1965 I.M.-Advertentie Hoofdindustriegroep Huishoudelijke Apparaten PHILIPS) ook zij die binnenkort de verlaten, en die een prettige werkkring zoeken onder kunnen meisjes die van aanpakken weten, een KERKDIENSTEN verdienen. Voor meisjes beneden 21 jaar hebben wij een aantrekkelijke meedoen kampen aan recht hebben op op wer- be- en schriftelijk tel. 234 JUDO was voorbe- terwijl meisjes beneden 19 jaar die welke georganiseerd worden door Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Advertentietarief: 9 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN Een prima goal, goed reid en afgewerkt Vijftien minuten mocht Workum rust- eindstand. DOKTERSDIENST ZONDAGSDIENST ARTSEN Zaterdagmiddag 12 uur tot maandag morgen 7 uur: B. Stoel Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 GROENE KRUIS 1 sept consult, bureau dr Stoel 15 sept consult, bureau dr Mudde 26 aug. 1ste les moedercursug LAAT VERZORGEN Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER Verschijnt éénmaal per week 5— Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 SURHUISTERVEEN -WORKUM T2 Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen maken wij attent op onze montage.afdeling in Koudum, In een wethouders dat di- zich in deze voorsprong verheugen uit een schrimage voor het Wor kumer doel wist linksbinnen Beth lehem de gelijkmaken te scoren. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 WORKUM Geslaagd voor Judo ex amen: G Schippers; E Hoekstra; D Laan S Laan; F de Groot; P van den Akker;R Spoerstra; T Demmer; D Smit; W Boersma; H Eiling; H Visser; E de Jong; W Siemonsma; A Leonhart; T V Smit. CAMPING T SOAL WORKUM Het is nu zo langzamer hand aan het strand wel te bemer ken dat de vakanties ten einde lo pen. Toch heeft men de vorige week nog topdagen gehad, wat het aan tal bezoekers betreft. Velen wil den nog genieten van het prachti ge strand of een bad nemen in het zwembad. Hoewel het aantal ten ten begint te verminderen waren DIERENARTSEN L van der Zee tel. 05151-229 van zaterdagmiddag 1 uur tot zon. dagnacht 12 uur Daar over enkele weken ook voor het zaterdagvoetbal de com petitie weer begint, wordt er door verschillende clubs druk geoefend Workum speelde zaterdag jl. haar eerste oefenwedstrijd tegen Sur- huisterveen De niet zo talrijke be zoekers van deze vriendschappelij ke krachtmeting hebben kunnen genieten van een fris en technisch gaaf partijtje voetbal. Vooral het tempo lag behoorlijk hoog alles zins de tweede klasse waardig. Met een snel en tactisch spel werd aan beide zijden getracht bressen in de verdedigingen te slaan. Wat Workums linksbninen Venema het eerst gelukte, in de 21ste minuut ving midvoor Wiersma in volle ren een verre uittrap van keeper Genee op, en plaatste direct door naar Venema die met de bal aan de voet snel op doel afstoof en be keken inschoot, 1-0. Voor nadere inlichtingen kunt u dagelijks terecht op het bedrijf in Koudum. Wij zijn ook gaarne bereid u thuis alle verdere gewenste inlichtingen te verstrekken. Daartoe hoeft u slechts een briefkaart te sturen aan N.V Philips, afdeling Personeelszaken, Drachten. er zaterdag jl toch nog een 45 tal overgebleven. In verband met het minder fraaie weer tijdens het laatste weekend gingen er meer vertrekken, dan dat er bij kwamen. Zo zal het nog wel enige weken blijven doorgaan Misschien dat er nog enige stralen de dagen komen, waarop nog ge noten kan worden van de diverse vakantiegenoegens, die men in de Workumer camping kan vinden. Burgemeester en wethouders van Workum, maken bekend, dat in gevolge beschikking van de direk. teur der rijksbelastingen te Gro ningen, het ontvangkantoor der directe belastingen en accijnzen te SNEEK voor het publiek dagelijks zal ge opend zijn van 8.15 tot 12 en van 13.30 tot 15 uur, behalve de volgen de afwijkingen op: zondagen, zaterdagen, de Nieuw jaarsdag, de christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen en de Hemelvaarts dag: geheel gesloten; vrijdagen: de kas inzake directe belastingen, loon, en omzetbelas ting, sociale verzekeringspremies en schoolgeld is gesloten; de dag waarop de verjaardag des Konings wordt gevierd en de Goede Vrijdag: alleen geopend voor accijnzen, leges, motorrijtui gen en kentekenbewijzen. Deze beschikking treedt in king 16 augustus 1965. Workum, 9 augustus 1965 Burgemeester en wethouders voornoemd, B van Haersma Buma De secretaris, H M Gielink des Konings wordt gevierd, de Goede Vrijdag: geheel gesloten. Deze beschikking treedt in wer king 16 augustus 1965. Workum, 9 augustus 1965. De burgemeester en wethouders voornoemd, B van Haersma Buma De secretaris, H M Gielink van zondag 29 augustus: WORKUM: (RK) voorm 7.30 uur vroegmis, 10 uur Hoogmis, nam 7.30 uur lof (Herv) Voorm 9.30 uur ds G van Zeben; nam 7.30 uur ds M van der Leun Zondagsschool alle kinderen in de kerk (Doopsgez) voorm 9.30 uur de hr. T Gaastra van Bolsward (Geref) voorm 9 en nam 2 uur ds H J Spier van Sneek (Bapt) voorm 9.30 uur ds F G J Hofhuis HEIDENSCHAP: (Herv) nam 1.30 uur ds G van Ze ben (Geref) voorm 9.10 uur leesdienst nam 1.30 uur ds C Gros van Woud send GA AST: (Herv) voorm 9 uur ris- B Jager FERWOUDE: (Herv) nam 1.30 uur ds B Jager Heilige Doop HINDELOOPEN: (Herv) voorm 9 uur ds W A de Pree; nam 7.30 uur ds J Schone- veld Voorm 11 uur Evang. Gottesdienst Pfarrer Venderbosch (Doopsgez) onbekend KOUDUM: (Herv) voorm 9.30 uur ds Hettin- ga van Oudemirdum; nam. 7.30 u. ds Griffioen van Oudega MOLKWERUM: (Herv) voorm 9.30 uur ds L Jan sen Schoonhoven; nam 7.15 uur de heer Kuperus WARNS: (Herv) voorm 9.30 uur leesdienst; nam 2 uur ds L Jansen Schoonho ven STAVEREN: (Herv) voorm 9.30 uur ds J Scho- neveld; nam 7.30 uur ds W A de Pree Vier minuten later konden de supporters van de thuisclub weer juichen, bij een aanval over rechts ving midvoor de Vries de bal keurig op, speelde zich vrij en knalde hard en onhoudbaar in 2-1 Doch dit zou niet de ruststand worden. Een ploeg als Workum, die mentaal grote kwaliteiten be zit, duldt geen achterstand en 1 minuut voor de pauze schoof rechtsbinnen Fr Boersma het le der zuiver door de verdediging van de gastheren heen naar de fel spurtende linksbuiten Deinum, die natuurlijk net weer iets sneller was als zijn belager, met een prachtig schot tekende hij de ge lijkmaker aan, 2-2. Dit was de en naar later bleek ook de OFFICIËLE MEDEDELINGEN GEMEENTE WORKUM Burgemeester en van Workum maken bekend, ingevolge beschikking van de rekteur der rijksbelastingen te Gro ningen, de inspectie der registratie en successie te LEEUWARDEN voor het publiek dagelijks zal zijn geopend van 8 tot 12 en van 13.45 tot 16 uur, behalve de volgende afwijkingen op: zondagen, zaterdagen, de Nieuw jaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag Na de hervatting werd er niet gedoelpunt, al had Workum wel een klein veldoverwicht Een nut tige oefenwedstrijd, gespeeld in een sportieve sfeer. De burgemeester van Workum maakt bekend, dat vanaf heden gedurende 14 dagen ter gemeen tesecretarie ter inzage zijn gelegd 1 stel bescheiden betrekking heb bende op de voorgenomen ont gronding van de kadastrale perce len sectie A., nrs. 759 en 770 gele gen aan de Horza, ter realisering van een jachthaven met kampeer terrein. Belanghebbenden kunnen gedu rende deze termijn hun eventuele bezwaren daartegen s bij Gedeputeerde Staten kenbaar maken. De bezwaarschriften moe ten bij de burgemeester van Wor. kum worden ingediend Workum, 27 augustus 1965 De burgemeester voornoemd, B. van Haersma Buma FRISO

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1