FRYSKE BRIEF PLAATSEUJK NIEUWS ■elna Fa. Romkema S0LEX Wasautomaten Workumer Krant Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- en Friesland Zuidwesthoek van en ta Visser Zn. RAP, Aato-verh as ie r S.V.W. agenda FA. WESTERHUIS RADIO H1NGST uw MDIO EN TELEVISIE HAYEVAN DER WERF NAAIMACHINES llllllllllllllliyilhlIHIHIUIIIIIIIIIIIIIIIIIM Telefoon 358 Merk 27-28 DE SPECIAALZAAK VOOR OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS WORKUM Verschijnt éénmaal per week FRISO Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief VRIJDAG 3 SEPTEMBER 1965 NO. 36 88ste JAARGANG M»MM? iltn-umesotlnnuxua.twntMM rKiauKDCZi óf" au- van Siebren de Vries in het .S Dat De mosken Foar Workum-Genemui- In Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen AAN ONZE ABONNEES Adreswijzigingen van onze abon nees in Workum dienen zo spoedig mogelijk worden opgegeven bij de bezorger van de Friso, de heer A Mulder, Panwurk. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN 16 23 30 13 om to Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 met en zonder chauffeur (All-risk verz.) LAAT VERZORGEN Afdeling voetbal: Programma van de eerste helft van de competitie: 4 september vertrek 1 uur: Excelsior-Workum Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER 11 september: den 18 sept: Harkema. B-Workum 25 sept: Workum.Bl.Wit 2 okt: Be Quick 28-Workum 9 okt: Workum-Go Ahead okt: Workum-Voorwaarts okt: Oranje Nassau-Workum okt: Workum-VVT nov: ONS-Workum Mededelingen supp. ver bij S Wes tra, Merk. Der is my al in kearmanich fre- ge, hwerom ik dizze kear neat sxreaun haw oer de reuny fan de aid Warkumers. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 ZWEMDIPLOMA WORKUM 21 Augustus jl. hebben in het L.O.Z. te Leeuwarden de volgende kinderen een zwemdiplo ma gehaald: Voor het diploma A slaagden: Joke Westendorp Heidenschap Ineke Westendorp Heidenschap Nanne de Vries Koudum Sjoukje Hoogland Ferwoude Harmke Castelein Nijhuizum Nienke Faber Workum Anna Beetstra Workum Fokke Postma Workum Voor het diploma B slaagden: Pietje de Vries Koudum Tineke Yntema Workum Afgewezen: geen Allen waren opgeleid zwembad van Workum. Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 PECH WORKUM Twee jongens uit het Heidenschap, Herman en Sierk de Bruin vonden tijdens hun va kantie te Midlum tot hun Lit my nou sa foar in kear ris nee skriuwe oer fyftich jier iyn, oer 1915 dus, mar oer 1965. En ik aocn da. dan under it boppesknft .Fryske Brief’ lyk ik eartiids sa iaex dien haw. DE GREATE WINT IT As wy gauris nei it park to gean Dêr ’t ünderskate banken stean Sit men net allinne en forlitten Mar gean faeks gau guon by jin sitten En nimmen docht hast dizze reis of der giet bóle mei foar ünderweis Dat is dan foar it fügelguod In stik je böle is sa mar fuort Ek dizze kear waerd mei romme han De böle struid op gers en san In frou fielt har net op har gemak Neffens har komt it net goed nei plak halde kinne.’ Ja, hwat dat oanbilanget binne de aid Warkumers en de Warkumers üt it selde daei bakt, ,tige koart foar de kop.’ Krekt nou ’t ik dit skriuw, krij ik in brief fan in aid Warkumer, en dy skriuwt, ,trije dagen yn War kum is tokoart. Litte wy der in oar jie’- mar fiif fan meitsje. .Jon ge ja, hwerom dan daliks mar gjin wike? F to plak Dan hat men fan dy frjemde dingen Twa froulju roppe: sjoch dy Sa is ’t yn it hiele wraldsgedoch Mei winkels en fabriken en safuorthinne De greate sil fan de lytse winne len frou ropt en hja waerd suver poer de lytse bliuwt der neat mear oer I. Kuipers Pzn, Drylts van de te maken foto’s en dia’s te verbeteren. Tot nu toe heeft deze kring in stilte gewerkt, de bedoeling daar van was het zoeken van een be paalde vorm en het nagaan van de mogelijkheden, die er op dit ter rein in Workum zijn. Het vermoe den lijkt nu gewettigd, dat meer deren zich bij deze kring willen aansluiten. De amateur.fotografie is nl een boeiende bezigheid, die in steeds groter kring beoefena ren vindt en die aan velen naast hun dagelijks werk een gewaar deerde ontspanning biedt. SERIEUZE amateurs, waaronder NIET wordetn verstaan diegenen, die eenmaal per jaar, in hun va kantie een filmpje verschieten’, maar wel die enthousiaste lieden, die zich in de fotografische tech niek willen verdiepen en er naar streven beter en meer verant woord fotowerk te maken EN die bereid zijn opbouwende (maar vaak niet malse) kritiek op hun foto’s en dia’s te verdragen, kun nen zich aansluiten bij bovenge noemde fotokring, mits zij de leef tijd van achttien jaar hebben be reikt. Opgaven kunnen worden ge daan bij: M Zijlstra, Fortün 3 en H M Gielink, Inthiemasingel 3. Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m BENOEMD WORKUM De heer D E Ketelaar, die onlangs tot priester werd ge wijd, is benoemd als kapelaan van de parochie van de H. Mattheus te Joure. VISWEDSTRIJD WORKUM In de uitgeschreven viswedstrijd op dinsdag 31 augus tus was het de beurt voor oe he ren van de buurtvereniging Oer de Dolte om de hengel te hante ren. Er was dan ook een groot aan tal deelnemers die hun geluk be proefden om een visje te vangen. Een van de gelukkigen was de hr. Dekker, die het eerste direct na het startsein zijn visje aan de hen gel had bengelen en die daarvoor de eerste prijs in ontvangst nam namelijk een complete grote zak lantaarn. Meester R de Groot kon het genoegen smaken om 12 vis sen uit het water op te halen en ontving als tweede prijs een klei nere complete zaklantaarn en meester G Hoekstra kwam in het bezit van de grootste vis en kreeg dan ook een grote asbak als der de prijs Deze gezellige vrolijke viswed strijd kon weer zeer geslaagd ge noemd worden. verrassing een bankbiljet van dui zend gulden op straat. Op het bankbiljet stónd echter als datum 3 maart 1923. Bij nadere informa tie bij de bank bleek echter, dat briefjes van duizend met deze da tum reeds lang uit de circulatie waren genomen en dus waarde loos waren. Wel een grote teleurstelling voor de jongens Toch zullen ze dit bank biljet Twillen bewaren alls herin nering aan hun vakantie te Mid lum ZOMERCONCERTEN WORKUM Vorige week gaf in de rij van vrijdagavond concerten de muziekvereniging Studio uit Hei denschap een uitvoering, die bij de muziekliefhebbers over het al gemeen wel in de smaak viel. Onder hen, die deze uitvoering bijwoonden zagen we ook ver schillende belangstellenden uit ’t Heidenschap. Verder was het pu bliek, dat naar de Merk gekomen was, ook nu niet zeer talrijk. Deze week vrijdagavond om acht uur verschijnt de Workumer Brass band .Crescendo’ nog eens weer op de muziektent voor het geven van een concert. Nou my tocht dat ik der al ge- nóch oer skreaun haw. It hiele programma foar 17, 18 en 19 augus tus wie opnommen yn de Oud Workumer, en in pear wike letter ek yn de Friso Sadwaende wis ten en de aid Warkumers en de lêzers fan de Friso hwat der gean- de wie. En hwat foei der nou fier ders noch oer to skriuwen? Men kin foar de tiid net skriuwe: Minsken, minsken hwat silie it wer moaije dagen wurde. It bliuw. altyd ófwachtsjen hoe ’t sokke da gen rinne silie. Né, men moat noait gjin ,hui’ roppe foar ’t men goed en wol oer de brêgge hinne is. Doch nou ’t it feest goed en wol achter ’e rêch is, en oan alle kan ten tige slagge neamd wurde kin, liket it my net forkeard ta, noch hwat oer dy 9de reuny skriuwen Nou is it alhielendal myn doei net om krityk to lever- jen op de forslaggen dy ’t ik der oer lézen haw, mar ik moat dochs inkelde dingen rjocht sette. Peter, yn .Langs de Wymerts’ skriuwt: ,Kan het zijn dat de mensen van de Culturele Raad in Workum het veel te druk hebben’ enz. Ja, sa soe ’t miskien wêze kinne, doch sa is ’t leau dochs net. Hwant - al wenje ik net yn Warkum -it wie my bikind dat de man oan hwa ’t de ütnoadiging stjürd wie, mei fe- kansje wie. Dat de C.R. treft yn dit stik fan saken gjin blaam. En hwerom wie de Warkumer flagge net yn ’e optocht to finen? It is üs mei dy flagge gien, krekt lyk as dy boerefaem dy ’t sei: .Hwa kin nou ek om alles tinke’ en hja gyng sunder amer to mel ken’. De Warkumer flagge wie by ’t Sint Jozefgebou hingien bleaun ynpleats dat wy dy meinommen ’L i doel hebben het brui- te beletten. Bovendien presen Amerikaanse modehuizen i en andere kleding stukken die in de verte wel iets van een Arabische burnoes heb ben en die de draagster, met een het hoofd geheel bedekkende hoed de ellende van het bruin worden kunnen besparen. Er worden natuurlijk ook we tenschappelijke argumenten in het geding gebracht tegen het brui nen Bruin worden doet de huid verouderen en veroorzaakt groe ven langs de ogen en de mond. U ziet het: als u niet bruin bent, is u helemaal ,in’, en dat is een troost voor vrouwen, die ook met de meest verfijnde middelen niet bruin worden. KAMPIOEN HEIDENSCHAP Bij de te Rijs ge- houden jaarlijkse geitenkeuring kringen werd de vijfjarige geit Lena van wiene de einen moat jim H Westra kampioen witte FERWOUDE Met ingang van 1 ok De mosken koene net res^^ ®^tte tober a.s. is benoemd als onder- Hja praten e en wijzer aan de Chr. Lagere School alhier de heer KI Tijmstra te Mak kum INGEZONDEN: TOP OF FLOP Zoals heel voetbalminnend Wor kum wel zal weten, is er enkele maanden geleden een supporters vereniging opgericht, en dat die vereniging geld nodig heeft (veel geld want er zijn grote plannen) dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Vanaf a.s. zaterdag (1ste compe titiewedstrijd) zult u niet meer in het clubkastje aantreffen bijv, vertrek per fiets of op eigen gele genheid, nee er zullen grote bus- sen gaan rijden, dit is nu mogelijk gemaakt door de oprichting van deze supp vereniging. Er is nog meer, waar de supp. vereniging haar schouders onder zal zetten, namelijk een tribune want u begrijpt wel, dat er nodig iets aan de accomodatie van het sportterrein gedaan moet worden. Volgende week kunt u twee da mes bij uw voordeur aantreffen, die kollekteren voor verbetering van de accomodatie van ons sport terrein. U stelt hen toch niet te leur? U hebt het nu zelf in handen wordt dit een top of flop? Het bestuur der Supp. Ver Workum INGEZONDEN: In het begin van dit jaar is, op initiatief van enkele foto.amateurs en gestimuleerd door de Culture le Raad, ’n Workumer Fotokring’ gevormd. Deze kring’ van enthou siaste beoefenaren van de fotogra fie heeft ten doel, de amateur-fo- grote tografie te bevorderen en het peil BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 25 augustus tot en nset 31 gustus 1965: GEBOREN: Henk zoon en Jantje Dijkstra ONDERTROUWD: Siebe Bokma 26 jaar en Pietertje Dijkstra 23 jaar beiden wonende te Workum; Feike Buma 25 jaar wonende te Workum en Alberdina Watzina Postma 19 jaar wonende te Oost- hem GEHUWD: Anne Schotanus 28 jaar en Emma Veronica de Jong 26 jaar beiden wonende te Workum OVERLEDEN: Hendrik Faber, 74 jaar echtgenoot van Fredrika Memerda hiene. In oare kear better, silie wy mar sizze It foarstel fan Peter, om, de minsken dy ’t üt Warkum wei- gean to wenjen in kaert to stjüren mei de frage of hja lid wurde wol le fan de ,Ver. van oud Worku- mers’, der soe miskien yn ic bi st jür oer praten wurde kinne. Mar wy hawwe yn dit stik fan saken al hwat underlining op dien. Net, dat wy dy minsken in kaert of in briefke stjürden, mar wol de ,Oud Workumer.' Mar it resultaet kin nou just gjin sprekken lije Doch lyk as sein, wy silie sjen hwat wy dogge. Nou hoopje ik net, dat as ik werris yn Warkum kom en lans de Wymerts rin, Peter my der yn ’t hier fleane sil, om hwat ik hjir boppe skreaun haw. Ta bislüt noch hwat oer dizze reuny yn ’t algemien. Ik doar wol sizze dat dit ien mei fan de moaij- ste en béste west hat, dy ’t oan nou ta haldden binne. Sierlik moai waer, né men koe it wier net bet ter winskje Doch der is noch in age bilangryk punt, hwer ik hjir op wize wol. Der bigjint mear, en better begryp to kommen tusken de Warkumers en de aid Warku mers. Men sjocht elkoar sa njon- kenlytsen mei oare eagen oan, as wolris it gefal west hat. Der wie fan beide kanten wolris hwat .te leurstelling’ dy ’t ta swierrichhe. den oanlieding jown hawwe. Ei ja, wy kinne der nou smaek- lik om laeitsje dat der minsken wiene dy ’t seine: ,Dy healwize aid Warkumers.’ En dat dy heal wize aid Warkumers wolris sein hawwe: ,Wy geane net wer Warkum, lit üs mar in oar sykje hwer wy üs reuny EEN BRUINE HUID IS OUD EN OUT U bent zo lekker bruin gewor den in de vakantie, mevrouw? En u vindt dat mooi? Wel dan bent u niet bij de tijd. De door de zon verbrande of althans gebruinde huid is niet meer ,in’ Een inte ressante1 lelieblanke huid is wat de vrouw tonen moet. En terwijl de fabrikanten van cosmetica voortgaan met de vervaardiging van allerlei lotions, crèmes en wat niet al om .ouderwetse’ vrouwen te behagen, zijn ze nu ook begon nen met de fabrikatie van middel tjes die ten nen t teren strandjassen

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1