HMTStllJK NIEUWS ■elna Fa. Romkema Eyftich jier lyn Wasautomaten Workumer Krant Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- en Zuidwesthoek van Friesland en ta Visser Zn. FA. WFSFFRHUIS RADIO HINGST uw RADIO FNTFLEVISIF HAYEVAN DER WERF A u t o - v er h u u r UEMI SOER W. age ad ai NAAIMACHINES ■MB Merk 27-28 r DE SPECIAALZAAK VOOR WORKUM OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS Kontrakten volgens alg. regeling I.M-advertenties dubbel tarief VRIJDAG 10 SEPTEMBER 1965 88ste JAARGANG NO. 37 it [e is G ds H hun geen sa s nam e kan 5 t t t i t i f Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen 1 i Telefoon 358 i 5 L 1 1 1 i i GESLAAGD WORKUM Geslaagd voor de hoofd akte voor onderwijzer aan de RK Kweekschool onze stadgenoot D A Heins aan- het licht De toegang is gratis en elke be zoeker wordt gratis' een consump tie aangeboden. wie is eere ver- onze za- 1 2 3 4 5 6 BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 1 september tot en met 6 sep tember 1965: GEBOREN: Jacobus Bernardus zoon van Ger rit Faber en Jeltje Cnossen ONDERTROUWD: Sjoerd van Dijk 28 jaar wonende te Leeuwarden en IJtje Koopen 21 jaar wonende te Workum GEHUWD: Gerrit Deinum 24 jaar wonende te Sneek en Baukje Ruyter 22 jaar wonende te Workum OVERLEDEN: geen p ie d s- n n il g i- WEEKENDDIENSTEN DOKTERSDIENST Zaterdagmiddag 12 uur tot maandag morgen 7 uur: dokter Mudde, tel. 510 .9 st 21 r- a- LAAT VERZORGEN n e it >g in ,n 1- it id )t t- ie ir ÏS n is ‘i’ *a- le in 2S 'n :n rt :e i- e )- i. P k i- Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER DIERENARTSEN S. Piersma telefoon 05148-380 (ran zaterdagmiddag 1 uur tot zon dagnacht 12 uur Programma van de eers;e helft I van de competitie: 18 sept: Harkema. B-Workum 25 sept: Workum.Bl.Wit 2 okt: Be Quick 28-Workum 9 okt: Workum-Go Ahead 16 okt: Workum-Voor waart. 23 okt: Oranje Nassau-Workam 30 okt: Workum-VVT 13 nov: ONS-Workum Mededelingen supp. ver bij SWes tra, Merk. met en zonder chauffeur (All-risk verz.) Ub. lid van den Verschijnt éénmaal per week Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 BENOEMING WORKUM In de vergadering van 2 september jl benoemde de ge meenteraad van Barneveld onze oud-stadgenoot de heer P Wiersma j tot directeur van openbare werken ■De heer Wiersma was reeds se- ■jdert 1955 adjunct-directeur van ■openbare werken in deze gemeen- Kte. Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 dit steeds weer De beide kanshebbers voor Venema en gingen te vroeg over nuten ring. WORKUM-SPORTCLUB GENEMUIDEN? De komende strijd wordt weer met spanning tegemoet gezien. Opnieuw moet Workum spelen tegen een tegenstander wiens sterkte onbekend is, maar we ver trouwen er op dat Workums team nu voldoende geacclamatiseerd is om ook in de tweede klas een woordje mee te spreken. Verder kan het eigen terrein ook een winstpunt betekenen Het meespelen van linksbuiten Dei num ligt in de lijn der verwach tingen. Bovenstaande faktoren in merking genomen houden we op een kleine overwinning. ZEILVER. WORKUM Zaterdag 4 september jl werd de laatste van de zeven se riewedstrijden van dit seizoen ge- de Schaap, de lijn en werden teruggeroepen om opnieuw te starten. I Valk ging er vandoor en wist reeds na een halve baan gezeild te hebben de leiding ste- Uitgave FRISO BURGERLIJKE STAND GEMEENTE HINDELOOPEN Burgerlijke stand over de maand augustus 1965: GEBOORTEN: 9 augustus Arjette Hillegonda, dochter van Wilfried Adriaan de Pree en van Geertruida Modder- raan; 9 augustus Marian dochter van Douwe Eekma en van Geertruida Bosma; 25 augustus Meije zoon van Jel- le Smid en van Akke Hooghiem. stra; 25 augustus Klaaske dochter van Siebe Couperus en van Janneke Boschma. HUWELIJKEN: OVERLIJDEN: Cathariina Takkenberg ^>ud net gen jaar, wonende te Amsterdam Doede Mulder oud 52 jaar, wo nende te Hindeloopen, overleden te Sneek ,Even buiten het dorp Erichem was, zoo meldt de Tel. iemand op een hollen boom geklommen en bij ongeluk binnen in den hollen stam gevallen. Men riep de hulp van een timmerman in, die den gevangene, na geruimen tijd, be vrijdde, door eene groote opening in den boom te maken.’ Soks soe yn Warkum net mear kinne, hwant de holle beam’ op ’t ein ,’t Tints je’ is nou óf sletten mei stikeltrie. Dat, de lytse pop pen, komme bipaeld ek net mear üt dy beam Volgens matige berekeningen, gegrond op betrouwbare gegevens, keeren de gezamenlijke zuivelfa brieken in Friesland, tegenwoordig per maand 6 millioen gulden per maand meer uit dan in normale ja ren.’ ,Aan de Pruisische SHOWBOOT WORKUM Zoals uit een adverten tie in dit blad blijkt, komt hier binnenkort een showboot—van de Fa. Ducana uit Gorredijk. Om meer bekendheid aan haar artikelen te geven heeft deze fir ma besloten van 13 tot en met 25 houden. Er verschenen zes 16 M2 september Friesland met deze A klassers aan de start. Er woei ’n tijdens wederom door de rechtsbuiten v. Excelsior gescoord nu uit een voor zet van links* En in de 35ste mi nuut verrichtte bovengenoemde speler de hattrick door bijna staand in de doelmond, de voor gelepelde bal, voor de derde maal achter de lijn te werken 3-0 Deze voorsprong was gezien het vertoonde spel van de landskam pioenen, volkomen verdiend, de strijd speelde zich grotendeels op Workums helft af. Voor rust zou er niet meer gescoord worden. Tóch was de stemming in de kleedkamer van de gasten niet on der nul, bij iedere speler leefde de wil om na de pauze tot een beter resultaat te komen Op advies van de trainer werd bepaald dat het accent meer op de aanval zou wor den gelegd. In eerste instantie leek het er in het geheel niet op, dat deze verandering een omkeer in de strijd zou brengen. Elf minuten-na de hervatting leidde de thuisclub al met 4-0. Een op rechts genomen corner werd scherp in de doel mond geplaatst, gehinderd door vele spelers kon keeper Genee de bal niet vangen, nu werd het le der een prooi van midvoor Wolt die wel een gaatje zag. En binnen een minuut bracht de zelfde spe ler uit een prachtige combinatie de stand op 5-0.. Zou Workum een debacle tege moet gaan? Doch het pleit voor de morele kracht van dit team dat ze tracht ten met enthousiasme en goed voetbal de bakens te verzetten wat ook gelukte. Uit een flitsende com bin>atie tussen linksbinnen Vene ma en midvoor Wiersma bracht laatstgenoemde Workums eerste volgende Wor kum; Joure; Heerenveen; Bergum; Drachten; Leeuwarden; Dokkum Franeker en Harlingen. De alluminiumprodukten welke getoond worden zijn o.a. dubbele ramen, deuren, hordeuren, jjfloe- ziedeuren, jaloezreramen en wand en gevelbekleding, zonwering. De showboot welke dertig meter Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 WARNS: (Herv) voorm 9.30 uur ds L Jan sen Schoonhoven; nam 2 uur ds Bijl van Joure, Jeugddienst STAVEREN: (Herv) voorm 9.30 uur en 7.30 uur ds J Schoneveld Eindresultaat van de zeilers al le zeven wedstrijden. D Venema 5473 punten wisselpr S H Schaap 4996 punten I Valk 4570 punten W Voets 3866 punten T Bouma 2978 punten J Bouma 2118 punten Zai.|erdag 11 september wordt, er nog een ledenwedstrijd op de Oudegaaster Brekken gehouden. Start om half drie. SpoiMiwJ I EXCELSIOR-WORKUM 5-3 1 Om toch maar een zo goed fi- jguur tegen het sterk geachte Ex- celsior te slaan, had Workum zich een defensieve speelwijze WORKUM aangemeten, hetgeen een averecht se uitwerking had. Het in voet- - taalkringen bekende gezegde ,De houden. Er verschenen zes 16 M2 september Friesland aanval is de beste verdediging’ A klassers aan de start. Er woei ’n showboot te doorkruisen kreeg vooral in de laatste dertig stevige Zuidwestenwind tijdens Bezocht worden de minuten gestalte toen Workum de Hit steeds weer spannend moment plaatsen: Sneek; Bol sward befaamde club uit Rij sen geheel op haar eigen helft terug drong. wisselprijs, Excelsior startte overrompelend en reeds na 14 minuten keek Wor kum tegen een 1-0 achterstand op Gescoord door de zeer snelle en primN rechtsbuiten van de gast heren, die een slecht weggewerk te bal van de Workumer verdedi ging resoluut in een doelpunt om zette Zes minuten later scheen de gelijkmaker te komen maar de oer harde kogel van linksbinnen Ve nema werd door de lat gekeerd. De tweede treffer in dit duel werd KERKDIENSTEN van zondag 12 september 1965 WORKUM: (RK) voorm 7.30 uur vroegmis, 10 uur Hoogmis, nam 7.30 uur lof (Herv) voorm 9.30 uur ds M van der Leun, Heilige Doop; nam 7.30 uur ds G van Zeben Zondagsschool voorm 11.15 in kerk en in Ons Gebouw (Doopsgez) voorm 9.30 uur me vrouw Rinsma-Schippers, Kollek- te jeugdwerk (Geref) voorm 9 uur ds D Middel koop, Jeugdzondag; nam 7.30 uur ds D Middelkoop (Bapt) voorm 9.30 uur ds F G J Hofhuis HEIDENSCHAP: (Herv) voorm 9.30 uur ds G van Zeben (Geref) voorm 9.10 uur leesdienst nam 1.30 uur ds D Middelkoop GAAST: (Herv) Geen dienst FERWOUDE: (Herv) Nam 1.30 uur Grols van Witmarsum Afdeling voetbal: Zaterdag aanstaande: Workum-Sportclub Genemuiden aanvang 4.15 Workum 2-Zeerobben 2, aanvang 2.30 SDS 2-Workum 3, vertrek 2.15 J Workum 1B-QVC 1B, aanvang 2 u 1 HINDELOOPEN: (Herv) voorm 9.30 uur ds W A de Pree; nam 7.30 uur ds W M van Schuij lenburg (Doopsgez) niet ontvangen KOUDUM: (Herv) voorm 9.30 uur en nam 7.30 uur ds J G F Ankersmit MOLKWERUM: Wiersma bracht (Herv) voorm 9.30 uur ds B J Rie Workums eerste mersma; nam 2 uur de heer J treffer op zijn naam. Dit gebeurde Baay in de 65ste minuut. Met de regel maat van 10 minuten tijdsverschil zou Workum nog tweemaal scoren Een slecht weggewerkte bal van de keeper strafte linksbuiten Tjal- sma goed af 5-2. De laatste goal in dit treffen kwam van de voet van rechtsbuiten de Jong Een hard schot van Venema stuitte via het been van de Excelsior goalie het veld weer in, met een lange schui ver gaf de Jong de keeper geen kans en zodoende kreeg de stand nog een draaglijk aanzien. Ondanks deze nederlaag Workum met vertrouwen de com petitie verder tegemoet zien, het vertoonde spel in de laatste 30 mi- rechtvaardigd deze bewe- grens bij Dinxperloo werden zondag de per sonen, welke gewoonlijk de kerk te Suderwick bezoeken, niet over de grens toegelaten, als ze kerkboek bij zich droegen.’ ,Op de Chineesche kust heeft ’n orkaan gewoed, waardoor alleen in Kanton 10.000 menschen om het leven zijn gekomen Op de Woe- soenrivier zijn 50 groote jonken vergaan.’ Onder degenen, aan verblijf in de gemeente zegd, omdat hunne Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 3.50 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m vig in handen te nemen. Er volgde een felle strijd tussen Schaap en Venema om de tweede en derde lang en vijf meter breed is wordt plaats te bezetten. Tenslotte wist gepavoiseerd en ’s avonds ver. Venema de tweede plaats te bezet ten voor Schaap, Voets zorgde voor de verrassing door nog als derde te eindigen. zou een hier te houden jongens- kaatspartij er veel toe kunnen bij dragen om deze aloude Friesche sport voorgoed in onze stad in gang te doen vinden.’ Mar, foar safier my bikind is der fan keatsen net folie torjochte kommen ’k Haw earder alris oer de kloklieders skreaun. Dy fort- sjinnen earst tsien goune yn ’t jier letter waerd dat op 15 brocht en kaem der in man by om de grea- te klok to lieden. Mar yn augustus 1915 freegje hja leansforheging. Hja wolle fiif en tweintig goune hawwe. B en W stelle de Rie foar om fiif goune mear to jaen en it lean to bringen op 20 ren fan de Riedsleden seit: ,dat hij hier niet tegen is, maar men germate tegemoet kunnen het ont- aanwezigheid voor de rust en de algemeene vei ligheid wordt geacht gevaarlijk te zijn, behoort te Leuth, gem. bergen, ook een gemeenteraad.’ Sa en dan komme wy nou wer hwat tichter by honk. Workum Naast de voetbalsport heeft nu langzamerhand ook het oude Friesche kaatsspel zijn rech ten op onze jeugd doen gelden. Een partuur van hier, uitgeko. men op de bekende Freulepartij te Wommels, heeft daar zoo’n goed figuur gemaakt, dat het met in de Leeuwarder Courant meld werd, terwijl verder jonge kaatser M Bonnema jl. terdag te Bolsward den eersten prijs wist te behalen. Misschien zou de klokluiders niet ook eeni- komen door een paar maal minder te lui den per dag waardoor hun taak minder bezwaarlijk wordt.’ ,De hee r brengt in het mid den, dat het luiden der klokken niet alleen met de kerkdienst in verband staat en de uren al lan gen tijd geleden zijn vastgesteld. Bovendien is de hoofdzaak, dat ze zondags thuis moeten wezen en niet het eenmaal meer of minder luiden.’ Miskien hie de man gelyk, mar ik leau dochs wol dat de kloklie ders bliid west hiene, as hja sneins in kear minder oan de tou wen lüke mochten. Mar hoe of hwat, hja krigen der fiif goune by Dat wie sneins noch gjin dü- belsje mear. Op deselde Riedssitting, (24 au gustus 1915) wie ’t dat ien fan de aldste leden ófskie naem. It wie de hr. H J van Dijk, dy ’t mar leafst 34 jier Riedslid west hie. In deimanich earder en wol op 21 au gustus hie yn de Rie fan HO en N de Wethalder O H Bajema ófskie nommen Neffens it Riedsforslach wie dizze man 41 jier wethalder en hie mar leafst tsien burgemees ten mei makke. Ja, it is altyd, baes hoppe baes. F.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1