PIAATSEUJK NIEUWS Fyftich jier lyn ■elna Fa. Romkema I pf J Wasautomaten I Workumer Krant de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws* Advertentieblad voor en Friesland Zuidwesthoek en van Workum wint van Auto-verhuur la Visser Zïi. S.V.W. agenda Afdeling voetbal: Genemuiden (2-1) 4 W. WE SIERHUIS RADIO HINGST uw RADIO EN TELEVISIE HAYEVAN DER WERF IJEME DE BOER i j «j ii NAAIMACHINES 1 J r f f s J DE SPECIAALZAAK VOOR met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS WORKUM T Merk 2728 Telefoon 358 lillhlIllllllHIIIIIIIICIIlilllUII^ NIEUW HOOFD KATHOLIEKE SCHOOL RISO Kontrakten volgens alg. regeling I.M-advertenties dubbel tarief 88ste JAARGANG VRIJDAG 17 SEPTEMBER 1965 NO. 38 Hwat hand en van Warkum 3-Froonacker, F. aan- Spelmoment uit de wedstrijd Workum.Genemuiden. (Foto Friesch Dagblad) Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen 1 i 1 16 23 30 13 GEMEENTE WORKUM OFFICIËLE BEKENDMAKING aan te van ver- Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 J i, 1 te 21 1 3 t LAAT VERZORGEN Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER Workum heeft zijn eerste punten binnengehaald, maar we moeten er direct bij vertellen dat het heel veel moeite gekost heeft, doch al was dan Genemuiden na rust ster- beste deel van de strijd, beide ploe gen vertoonden een fris en tem povol partij voetbal. Drie minuten na de aftrap leidden de bezoekers al met 1-0. Een scherp voorgetrok- Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 Wat echter nu al uitgelekt is, is dat er een verloting gehouden zal worden ten bate van de jubileren de vereniging Er zijn 5000 loten en de prijs is vijftig cent per lot. De prijzen zijn o.a.. dames- of he renrijwiel, transistorradio, mixer enz. De verkoop van de loten begint in dit weekend al en duurt tot 1 oktober a.s.. Dus binnen veertien dagen moeten alle 5000 loten ver kocht zijn Want op vrijdag 1 ok tober zal op de Merk de trekking al plaats hebben. We twijfelen er niet aan of ier dere Workumer zal straks een of meer van deze loten kopen, waar van de opbrengst ten goede komt aan het jubileum fonds van ons muziekkorps. Verschijnt éénmaal per week Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 ker, een voetbalwedstrijd wordt nog altijd beslist door de gemaak te doelpunten, en dat haperde er was ’t beste Beide ploegen bij de bezoekers aan. De le helft Zaterdag aanstaande: Harkem. Boys-Workum, vertrek 1 uur VVT 2.Workum 2, vertrek 1 uur Workum 3-Froonacker, aanvang 3.15 uur Workum 4-QVC 4, aanvang 5 uur Dr. Boys 1A-Workum IA, vertrek 1.15 uur Workum 1 B-Bakhuizen 1B, vang 4 uur Programma van de eerste helft van de competitie: 25 sept: Workum.BI.Wit 2 okt: Be Quick 28-Workum 9 okt: Workum-Go Ahead okt: Workum-Voorwaarts okt: Oranje Nassau-Workum okt: Workum-VVT nov: ONS-Workum Mededelingen supp. tra, Merk. Afdeling Gymnastiek: Op keuringsdag geen gym.lessen antwurd op krige haw is: wie it aldste korps?’ Sa en dan nou in hiel oar ün- derwerp. Jierren lyn, haw ik ris - in boek lézen, in roman dy ’t spi- let yn ien fan de fiskersdoarpen oan de Noardsé. Yn üy roman, fine wy biskreaun, in drama op ien fan de loggers, yn de earste wrald- kriich. Mar al dat soarte forha- len, binne yn de measte gefallen by oer levering forteld wurden, en it bliuwt dan de frage: Hwat is der wier fan, en hwat net. En nou sa yaiienen komt my dat boek we;- yn sin, hwant yn de Friso fan 18 sept. 1915, foun ik in biricht hwerF’f boppe ..stiet: ,Een geheimzinnige geschiedenis’. Bit my dat oernimme sa ’t it er stiet'. .Volgens berichten aan de dag bladen heeft e'en Noorsch stoom, schip, Maandag aan den Humber tien man van een Nederlandschen haringlogger aan wal gebracht, welken logger het schip in zee drij vend had gevonden. De geheele bemanning is krank zinnig. Het blijkt dat de mannen aan boord dol van het drinken waren en er toe over waren ge. gaan, het schip te ontmantelen. De verschansing werd weggerukt en over boord geworpen en de luiken verwijderd. Het dek was zoo goed als schoon Drie koppen van de bemanning worden vermist. De Nederlandsche consul, die van de zaak op de hoogte is gesteld, ver klaart, dat zij aan wonden bezwe ken zijn, die zij bij een vechtpartij hadden opgelopen. Het schip is genaamd de Noord zee.’ De krankzinnigheid moet Godsdienstwaanzin zijn toe schrijven. De mededeelingen de bemanning bevestigen de moedens Een der mannen zei, Christus was 'en dat hij BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 7 tot en met 13 september: GEBOREN: Ronald Cornelus Johannes zoon van Henricus Hermanus Stallmann en Geertruida Ignatia Margaretha de Boer Henriëtte Elizabeth dochter van Johannes Arnoldus Sijbrandi en Maria Suzanna Dorothea Meijer ONDERTROUWD: geen GEHUWD: Rein van der Zee 28 jaar wonen de te Balk en Janke Hendriksma, 25 jaar wonende te Workum Wiebe Smits 30 jaar wonende Workum en Hinke Boschma jaar wonende te Workum OVERLEDEN: Siebrigje Bangma, 71 jaar, onge huwd Atse Lootsma, 97 jaar, weduwnaar van Jantje Lootsma ver bij S Wes dat hij een half uur dood was geweest en weer in het leven werd teruggeroepen met de opdracht om het schip van dui vels te zuiveren. Nije wike fierder. Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post f 3.50 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent per m.m. ken bal van rechts werd door Ge nemuidens beste speler rechtsbin nen van Dalfsen op sublieme wij ze met een fantastische kopstoot omgebogen tot een fraai doelpunt Nog rillend van de koude douche ging Workum direct 'tot een tegen aanval over maar het succes liet nog even op zich wachten. Intus sen was de strijd het aanzien ten volle waard, met wisselende kan sen voor beide partijen De ont moeting was ongeveer 25 minuten oud toen rechtsbuiten de Jong uit een snelle combinatie waaraan de gehele voorhoede van Workum deelnam de gelijkmaker scoorde 1-1. Dit werd de ruststand. De hoop van zeer talrijke Workumer sup porters dat de thuisclub de strijd wel zou gaan beheersen na de pau ze is niet bewaarheid. Het leek wel dat na de hervat ting alles wat vast zat, het plaat sen werd onverzorgder en ook het tempo zakte aanmerkelijk. De Workumer achterhoede kwam on der zware druk te staan maar stop per Blom hield het hoofd koel en wist met zijn maats ieder gaatje te dichten al moest er dan wel eens heel hoog in de lucht worden geklommen, om koppend redding te brengen De eerste pech na de rust onder vonden de gastheren doordat D Dfjkstra moest uitvallen, een on willige spier veroorzaakte dit. S van der Meer nam zijn plaats in. Er was toen 20 minuten in de twee de helft gevoetbald. Tien minuten later toonde meneer Pech weer ONTHEFFING WINKELSLUITING Burgemeester en wethouders van Workum maken bekend, dat zij voor woensdag 22 september 1965, in verband met de op die dag te houden veekeuring, voor al le wmkels ontheffing hebben ver leend van het bepaalde in art. 2 sub c der Winkelsluitingswet, zo dat op die dag de winkels tot 24 uur geopend mogen blijven. Workum, 13 september 1965 Burgemeester en wethouders voornoemd, B. van Haersma Buma De secretaris, H. M Gielink A. J. LOOTSMA OVERLEDEN WORKUM Zaterdag jl overleed de heer Atze Lootsma, rustend veehouder, op de wel zeer hoge leeftijd van 97 jaar en 7 maanden. Hij was de oudste inwoner van de gemeente Workum. In vroegere jaren nam de over ledene een vooraanstaande plaats in in het maatschappelijk leven. Zo was hij o.a een der mede oprichters van de Coöp. Zuivelfa briek ,De Goede Verwachting’. PASTOOR A VAN HOFSLOT WORKUM Naar wij vernemen is door de Bisschop van Groningen aan de Zeer Eerwaarde Heer A. van Hofslot mét ingang van 1 ok tober 1965 op zijn verzoek eervol ontslag verleend als Pastoor van de Parochie van de H. Werenfri- dus alhier. WORKUM Met ingang van 15 sep tember heeft de heer J H Limo- nard een functie als hoofd der school te Apeldoorn aanvaard. Ruim elf jaar is de heer Limo- nard in Workum werkzaam ge weest, eerst in het oude schoolge bouw, thans jeugdhuis, later in ’n prachtig nieuw gebouw Ook op het terrein van het maat schappelijk leven heeft hij zich verdienstelijk trachten te maken. Tot zijn opvolger is benoemd de heer T S Tiel Groenestege, thans leraar aan de Katholieke ULO te Didam. CRESCENDO WORKUM Het is een poosje stil ee weest rond het 75-jarig jubileum van onze muziekvereniging Maar er komt nu weer wat leven in de brouwerij. Er zijn weer nieuwe ac tiviteiten op komst. De Culturele Raad heeft weer vergaderd en in overleg met het bestuur van Cres cendo zijn nieuwe plannen ge maakt. De heren doen nog wat ge heimzinnig over wat ze deze herfst zullen gaan doen om Cres cendo straks een jubileum cadeau aan te bieden, dat klinkt als een klok. Workum. 30 Augustus. In deze gemeente zijn voor de landstorm ingeschreven 13 personen van de jaarklasse 1913 en 17 personen van de jaarklasse 1914 Dy Jandstormers’ wiene jong- ieinten, dy ’t óf frijlotte, óf broe. dertsjinst hiene en sadwaende frij wiene om it soldatepakje oan to lüken. Mar, troch de moblisaesje moasten hja letter dochs under tsjinst. Wol in tsjinfaller, doch sa wie ’t nou ienkear. Workum. Veel paarden waren jl Maandag op de paardemarkt niet aangevoerd Slechts een 40 tal stond aan de lijn. De handel was echter vrij levendig en de handel goed.’ Op 7 sept. 1915 nimt de Rie fan Staveren it bislüt: ,het uurloon van de losse werklieden in dienst van de gemeente te brengen 15 op 18 cent.’ De gemeente-pelysje Faber en de gemeentereinige'r Bleeker krigen der elk fyftich goune yn ’t jier by It koe der yn Staveren wol lije sa ’t skynt. Hwant as ik sa de Riedsforslaggen fan oare gemeen ten der op nei sjoch, nou dan waerden der faek hurde nüten kreake as it gyng om mear lean foar it gemeentepersoneel. Sa lyk as yn de gemeente HO en N en-yn Warkum, nou der wie 't ek in hie- le toer om hwat mear sinten los to krijen. Doch der sille wy it let ter noch wolris oer hawwe. Ut de Friso fan 18 sept. 1915 Workum. Woensdagavond was er weer muziek op de Markt, ’t Gezelschap Crescendo’ directeur de heer J B Dijkstra, gaf voor een zeer talrijke menigte toehoorders haar laatste uitvoering. Prachtig stil weer begunstigde dit concert. Namens vele ingezetenen roepen wij beide Workumer muziekcorp sen een hartelijk vaarwel tot vol gend jaar toe en brengen gaarne dank voor het genotene.’ Ja, doe destiids wie noch twa korpsen ryk. It noch bi- sfeande Crescendo en it al jierren oan ’e kant rekke .Concordia’. Mar in fraech hwer ik noch nea gjin I IW&nW

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1