f’yftich jier lyn ■elna Fa. Romkema SoleX PLAATSELIJK NIEUWS Wasautomaten Workumer Krant Nieuws* Advertentieblad en voor Zuidwesthoek Friesland en van de gemeenten Workum, Hindeloopen n Boys—Work urn 3-3 Harkem. 4 ta Visser <fó ïu. RADIO HINGST FA- WESTERN MS Auto» verhuur HAYEVAN DER WERF IJENE DE BOER RADIO EN TELEVISIE S.V.W. agentia k I per m.m. e NAAIMACHINES :n r s J t r t DE SPECIAALZAAK VOOR I- n e n e a t. met en zonder chauffeur All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS WORKUM >r it e e 4 e geb. 1 oktober 1964 tot 1 februari 1965: «■Ml FRISO Kontrak: en volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief 88ste JAARGANG NO. 39 VRIJDAG 24 SEPTEMBER 1965 i'i \f. Jozeph, Aaltje ;e us krankzinnige K Harkem. Boys in de aanval (Foto Leeuwarder Courant) 3t m WORKUM 3-FROONACKER i het fe- LAAT UW Landman Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Advertentietarief: 9 cent Gezellige mensen blijven kopen bij: :e DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM Ie ir 3 16 23 30 13 duivels waarbij werd alles heiligdom Workums 3 3 Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151.402 ;n 'P ;r 2t de Wijnhandelaar - SLIJTER in :r Verschijnt éénmaal per week 2— Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 re n it it n 1- ‘i s- •n n i- b 1 Ir Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen van van men de zij Dit na 26 minuten spelen Er ont stonden nog wel meerdere kansen maar de defensie van de thuisclub wist tot aan de rust verder onheil te voorkomen. Voordien was hun voorhoede ook wel eens gevaarlijk tot Ketelaars heiligdom doorge drongen maar Workums keeper verkeerde in een sublieme vorm, en hield de deur goed dicht. Eén. nul was ook de ruststand. Noard 69 Workum Telefoon 396 b.g.g. 437 Merk 27—28 Telefoon 358 en met een goed schot de stand op 3-2 te brengen Al bleef de spanning er nog wel even in gescoord zou er niet meer worden. Het was een sportieve wedstrijd die qua voetbal het aankijken ten volle waard was. VERZORGEN 1-6 Met dezelfde cijfers als waarmee vorige week werd gewonnen, kreeg Workums derde nu een voetballes je van de heren uit Frieslands voormalige academiestad Doch geflatteerd was de zege niet, de bezoekers waren beslist de betere ploeg. WORKUM 4-QVC 4 0-2) Ook Workum 4 wist het niet tot een overwinning te brengen, hun gasten, de buren uit Stavereh wis ten het net beter te vinden. Twee doelpunten waren voldoen de om beide punten mee naar huis te nemen. (vervolg pagina 4) De tweede helft gaf een geheel ander beeld te zien. Door een mis verstand in de Workumer achter hoede, kwamen de gastheren na tien minuten spelen via hun mid- voor aan de gelijkmaker Dit werk te inspirerend op de Boys want hun spel werd beter als voor rust Toch nam Workum weer een voor sprong, nu door aanvalsleider Wiersma die een combinatie goed afrondde. Er was toen een kwar tier na de hervatting gespeeld. Een paar minuten later zag mid voor Wiersma een goal wegens buitenspel afgekeurd. In diezelfde minuut kreeg Harkema een corner op links te nemen, de naar voren gekomen linkshalf Kooistra, kopte de goed genomen hoekschop fraai in, 2-2. Een gelijkspel zou toch wel een te schrale beloning voor Workums technisch beter spel geweest zijn en om de beide punten in de wacht te slepen maakte linksbuiten Dei- num na een half uur aan alle Har kema illussies een einde door zijn tegenstander de bal te ontfutselen .65 (V Rutjes Adema 2, 258) van S H Dijkstra. De gehele uitslag was als volgt Hokkelingen: IA Wilhelmina 35 G P van Wieren 1B Moriaantje 49 L Hylkema 1 Hinke 68 W Castelein en Clasina 76 van H Hylkema 2 Catharina van F van Dijk; Land man 146 D Ketelaar en Landman 151 M Ketelaar 3 Jantje 19 Y Folkertsma en Catha rina F van Dijk; Piet 305 S H Dijk s'tra Koekalveren: IA Piet 314 S H Dijkstra 1B Bontje A Bouma Parrega 1 Jeltje Th Galema en Piet 311 J E Dijkstra 3 Trijntje 15 KI Dooper en Gerlof- ke 112 F van Dijk Nijhuizum Koekalveren geboren vanaf 1 bruari tot 1 mei 1965: IA Landman 163 M Ketelaar 1B Margaretha 38 L Hylkema IC Aafke 29 W Castelein 1 Margaretha 39 D Hylkema 2 Clazina 80 H Hylkema en Cecilia 64 D Ketelaar 3 Janke 25 L Folkertsma en Em ma’s Marie 5 G P van Wieren. VVT 2-WORKUM 2 2-1 Het derde gedeelte van de totale speeltijd heeft Workum het beste van het spel gehad namelijk het eerste en het laatste kwartier, doch de resterende zestig minuten wa ren voor VVT, die in die periode een treffer meer wist te maken, wat beslissend bleek. Voor Workum scoorde linksbui ten Meier. 163 geboren 20-2-65 (V Büterm. Gosse Jan, M Landman 131) van M Ketelaar die het oranje lint kreeg omgehangen en tot kampi oen werd uitgeroepen. Reserve kam pioen werd Piet 314 geboren 25-1 M Piet stond Landman 163 van M Kete laar aan de kop. Hoogtepunt van de dag was de kampioenskeuring der kalveren. In totaal kwamen acht dieren in de ring. De jury had dit aantal al spoedig tot vier teruggebracht. Waarna tenslotte nog twee de ring moesten verlaten, zodat de beide IA winnaars nog overbleven De spanning liep ten top want deze twee kalveren gaven elkaar wei nig toe. Het was uiteindelijk Programma van de eers.e helft van de competitie: 2 okt: Be Quick 28-Workum 9 okt: Workum-Go Ahead okt: Workum-Voorwaarts okt: Oranje Nassau-Workum okt: Workum-VVT nov: ONS-Workum Mededelingen supp. ver bij S Wes tra, Merk. van 14 tot en met 20 september. GEBOREN: Hessel Nicolaas Jozeph, zoon van Jan Bootsma en Anna There sia Boekema; Nicolaas Jacob, zoon van Herre Taeke Jentje Ketelaar en Bijlsma ONDERTROUWD: geen. GEHUWD: Siebe Bokma 26 jaar wonende te Workum en Pietertje Dijkstra 23 jaar wonende te Workum; Sjoerd van Dijk 28 jaar wonen de te Leeuwarden en Utje Koopen 21 jaar wonende te Workum OVERLEDEN: geen veren ren ingedeeld. In de oudste rubriek was Piet 314 van S H Dijkstra die de toon aangaf In de jongste rubriek KEURING KALVERFOK CLUB ,DE TAKOMST’ WORKUM Op woensdag 15 sept hield de kalverfokclub ,De Ta- komst’ haar jaarlijkse keuring. Be gunstigd door mooi weer en veel belangstelling is het een bijzonder geslaagde dag geworden De jury bestaande uit de heren P Gerbrandy; W Ozinga en Tj Rijp ma konden om goed half tien be ginnen met hun taak. Het eerst werden de hokkelin gen gekeurd waarvan er negen wa ren aangevoerd. Toil kampioen in deze rubriek werd uitgeroepen: Wilhelmina 35, geboren 2512-64 (V Adema 603 M Wilhelmina 15) eigenaar G P van Wieren Nijhui zum. Hierna was de beurt aan de kal die in twee rubrieken wa- Afdeling voetbal: Zaterdag aanstaande: Workum-Bl. Wié, aanvang 4.15 uur Workum 2-Blauw Wit 3, aanvang 2.30 uur Oeverzw. 3-Workum 4, vertrek 1 uur Harkema 1A-Workum IA, vertrek 1.30 uur J 1 Workum 1B-Workum 1B, aanvang 3.15 uur De eerste 45 minuten werd er door de bezoekers een technisch zeer goede partij voetbal gede monstreerd. Door prima combina ties en beter positie kiezen was Workum, verreweg de beste ploeg Gezien deze krachtsverhouding, zou het niet verwonderlijk ge weest zijn als de strijd, in feite voor rust al beslist was geweest. Maar de spanning bleef er de vol le 90 minuten in. Het openings doelpunt kwam van de voet van linksbuiten Deinum, een lange bal van linksbinnen Venema, kon de rechtsachter van de Boys niet vol doende onder controle krijgen, Dei num wist er beter raad mee en schoot in 1-0. De politie heeft aan boord den logger drie stukken schenschedels gevonden. Toen mannen verweten werd dat hun scheeps-kameraden hadden vermoord, antwoordde hun leider dat dit geschied was met Gods in stemming, en de anderen hun han den opheffend, stemden hiermee in. De mannen zijn in drie groepen verdeeld op verschillende schepen naar Nederland gezonden.’ Wol m freeslik drama hwat njiryn biskreaun is. Workum. Naar wij vernemen heeft de heer P Gaastra bedankt als lid van den Raad onzer ge meente.’ .Afdeeling Workum Fr Maat- sch. v. Landbouw. Keuring van Fokvee op Woensdag 22 Septem ber 1915 op de Markt, ’s voorm. 9 tot 12 uur Prijzen Verguld Zil veren, Zilveren en Bronzen Me dailles. Op het Noord: ’s namiddags 2 uur, Keuring van Tuigpaarden. Al les opgeluisterd door Muziek. ’s Avonds van 8 tot 10 uur Mu ziek op de Markt." Dizze advertinsje is to finen yn de Friso fan 18 sept 1915. En al- hoewol it op ,Tügersdei’ altyd noch al graech reine woe, wie it dy dei moai waer. Nou liket it my net nedich om it hieie forslach hjir oer to nimmen, derom allinne mar it slot: ,Den geheelen dag liet het muziekgezelschap Concordia’ dir. de heer J H Lümer, zich op ver dienstelijke wijze hooren, en bij het concert dat van 8 tot 10 uur op de Markt werd gegeven, ging het zeer jolig toe. Vele hossende paartjes bewogen zich om en bij de vent. Een klein incident deed zich ’s middags voor bij de keuring van tuigpaarden Twee tilbury’s bot sten tegen elkaar aan, en hoewel het eerste oogenblik erger werd gevreesd, liep alles zonder per soonlijke ongelukken af’. L.itte wy mar hoopje, dat it nou yn 1965, mei de fékeuring like moai waer wêze sil as fyftich jier lyn. F. ,De jacht op de daarna begonnen, wat mt verblijfplaats van de dui vels kon dienen werd stuk gesla gen en m zee geworpen Toen zoo zegt de bemanning de duivels daarna in eenige on gelukkige schepelingen voeren, werden deze aangevallen, gedood en hun Lichamen in zee geworpen. Het Noorse stoomschip, dat de log ger heeft binnengebracht, wil eischen op het schip laten gelden. Er worden evenwel eerst instruc ties afgewacht omtrent de behan deling van de krankzinnige be manning. De logger Noordzee’ behoort aan de reederij NV Noordzeevis- scherij te Katwijk van de familie Haasnoot. Uit een bij de reederij te Kat wijk ontvangen telegram uit Grimsby blijkt, dat de namen der drie door de bemanning van den logger Noordzee’ op zee omge brachte mede opvarenden zijn, de stuurman P van Duijn, 28 jaar en de matrozen J Jonker 33 en Kuyt 27 jaar allen te Katwijk De bemanning wordt te Grimsby ge vangen gehouden. Verder bevonden zich aan boord schipper K de Haas 39 jaar ge huwd; R Bos 43 jaar gehuwd; B v. d. Plas 34 jaar, gehuwd; L Vlie land 17 jaar; T Heemskerk 29 jaar gehuwd; J Kuyt 16 jaar; D de Mol 13 jaar; A Bos 13 jaar; W Huivaart en A Vlieland 28 jaar alle uit Kat wijk. Het schip zelf wordt vastgehou den tot de bergingskosten zijn vol daan.’ En as wy dan de Friso fan in wike letter der op neisjogge, léze wy dit: ,Het drama op de Noord zee. De politie te Grimsby heeft, maandag de maatregelen voor het overbrengen van de krankzinnige bemanning van de Nederlandsche logger Noordzee’ voltooid. Gedu rende hun gevangenschap is de geestestoestand der bemanning verbeterd, zij zijn echter nog ver re van normaal en hebben hun tijd meerendeels doorgebracht met zin gen van Psalmen en met bidden.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1