Worküfn-Blauw Wit h jier lyn ■elna PLAA7SELUN NIEUWS SoleX rylii havevanoerwsuf Wasautomaten Fa. Romkema Workumer Krant Advertentieblad voor de gemeenten Warkum, Hindeloopen Nieuws- en Zuidwesthoek van Friesland en ta Visser Zn. Auto-we rhiior met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS S. V.W. agenda IJEME DE BOER RADIO H1NGST FA. WESTFRHUIS W/0 EN TELEVISIE NAAIMACHINES '"3 DE SPECIAALZAAK VOOR V. W. BUSJES CHEVROLETS WORKUM uw Merk 27 28 Telefoon 358 //f\ Verschijnt éénmaal per week FRISO Kontrakten volgens alg. regeling I.M..advertenties dubbel tarief VRIJDAG 1 OKTOBER 1965 88ste JAARGANG NO. 40 de Limb. Koerier meldt, ek, er in, CRESCENDO 9.50 op F vertrek Gezellige mensen blijven kopen 2 de Wijnhandelaar - SLIJTER WORKUM 1B-WORKUM 2B 5-1 LAAT HUNIA’S DRUKKERIJ Afdeling Volleybal: SVW-Tavenu aanvang 8 uur Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post 3.50 per halfjaar DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 16 23 30 13 geadres. vandaar, vangen 5.25 av, voor de 2-3 te- is in aanmerking puntenverde- en noen Afdeling voetbal: Zaterdag aanstaande: VERZORGEN Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen (Uitslag verloting) WORKUM Vrijdag a.s. is het dan zover Dan zal de trekking van de verloting plaats hebben. Het gaat best met de verkoop van de loten ten bate van ons muziekcorps. De dames zijn alle druk in de weer ge weest. Op het ogenblik dat we dit schrij ven zijn al 4500 loten verkocht. Het gaat nu om de laatste 500. In deze laatste dagen zullen, daar mee naar er nog een Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 De plaatselijke derby was een aardige wedstrijd waar verwoed en sportief is gestreden ondanks ’t krachtsverschil. WORKUM-BE QUICK 28?? Zal de reis naar Zwolle zonder kleerscheuren verlopen, zeer ze ker zal het een harde dobber wor den, maar de bal is rond en kan verschillende kanten uitrollen. Tot nu toe heeft Workum zijn aanhang niet teleurgesteld. Vijf punten uit VOOR AL UW DRUKWERK ■T Be Quick 28-Workum kwart vóór twee ONS 2-Workum 2 vertrek 3 uur Workum 3.QVC 3 aanvang 4 uur QVC 4-Workum 4 vertrek 1.15 uur Junioren: Workum 1A-QVC IA aanvang uur Workum 1B-Workum 1B aanvang 3.15 uur De dames oogstten terecht de bewondering van de overige leden omdat zij het aandurfden op hun leeftijd nog zo’n reis te onderne men en ook werkelijk van alles te genieten wat hun werd geboden. De dames Yntema en Dijkstra tenslotte toonden een groot aantal en toor om toch hun abonnés niet teleur te stellen. Een kaart van B. verzonden, Zaterdag nam. 5-6, bereikte den seerde te W 2V2 uren Maandagmiddag tegen 4 uur. Er ger kan ’t al niet. In pear wike letter skriuwt de Friso. .Gaasterland. De slechte post- dienstregeling in deze en aangren zende gemeenten, is in eene pro- estvergadering te Balk, breedvoe rig besproken Besloten werd te adresseeren aan alle autoriteiten, welke tot verbetering van den toe stand zullen kunnen medewerken. Het is .inderdaad dringend noodig. Of dat nou allegearre wol sa slim wie, as ’t liket, ik wit it wier net. It lei yn dy tiid hwat oars as Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 mevrouw het passa- WORKUM 2-BLAUWWIT 3 Niemand die deze wedstrijd bij- woonde, had voor de rust ver wacht dat de Workumer reserves zo’n dikke nederlaag tegemoet zou den gaan Tot aan de thee was de stand nog dubbelblank. Doch na de hervatting wisten de gasten vier maal het net te vinden. Door ge- b.ek aan schotvaardigheid konden de gastheren hier geen enkele tref fer tegenover plaatsen. Alhoewel er wel kansen zijn geweest. Programma van de eerste helft van de competitie: 9 okt: Workum-Go Ahead okt: Workum-Voorwaarts okt: Oranje Nassau-Workum okt: Workum-VVT nov: ONS-Workum Mededelingen supp. ver bij S Wes tra, Merk. taak als huisvrouw. In vergelij king met de positie van de vrouw in de Oosteuropese landen leiden zij hier een ,hereleven’. Na de pauze werd het woord ge geven aan mevrouw Witteveen. Zij vertelde op zeer humoristische wij ze over de reis die zij met mevr. Cnossen en het oud-lid van der Meulen met giersschip ,De Statendam’ had ge maakt naar de Oostzeelanden Advertentietarief: 9 cent per m.m. Naar zal eerstdaags te Heerlen een aan tal geïnterneerden uit verschillen de regeeringskampen, die in het burgerleven als mijnwerker werk zaam waren, in de mijnen worden werkzaam gesteld Natuurlijk on der bewaking en het werken ge schiedt van de kant der geïnter neerden geheel vrijwillig. Te Heer len en Kerkrade worden drie inter neeringskampen opgericht, waar voorloopig een 200 man zullen worden ondergebracht. Ja, doe siet men deaforlegen om 1. ,swarte goud’. Nou, en yn de kommende tiid wit men net hwer ’t men mei de stienkoal hinne moat. Mar hwa wit, komt der noch ris in oare tiid, in tiid dat men bliid is, dat der noch hwat fan dat spul yn ’e groun sit .Vreemde woorden. Dat Fransch ook altijd! Dat maakt een kapper to. coiffeur en een kleermaker tot tailleur. Komt men te Akkerwoud sterbroek, dan kan men boven de deur van den dorpssmid lezen, dat men te doen heeft met een .Gede poneerd hoefsmid.’ Misschien is hij ook nog wel gediplomeerd.’ Fr Zuidwesthoek. De post schijnt thans slechter dan ooit ge regeld voor vele plaatsen alhier. Enkele krantenbureaux bezorgen de paketten aan een naburig kan maar brief- 0-4 vier wedstrijden is lang geen slecht resultaat in deze zware competitie. Daarom ook voor za terdag zit er wel weer een kansje o.i minstens een gelijkspel. Twee oude tegenstanders in een nieuwe opvoering, een vertoning van een sportieve voetbalkrachtl- meting, die geslaagd mag heten, want beide partijen hebben hun ui.erste best gedaan om de strijd zo aantrekkelijk mogelijk te ma. ken De eerste helft was het spel van' de gasten iets beter verzorgd, dan bij de thuisclub. Workum kon maar geen greep op het midden veld krijgen en dit is van groot be lang voor de opbouw. Voor beide doelen ontstonden kansen maar, de defensies van beide teams staken in zeer goede vorm. Het was in de 43ste minuut toen een achterspe ler van Blauw Wit aan de noodrem trok door de bal met de hand te spelen en zodoende midvoor Wier sma een scoringskans te ontnemen Dit gebeurde binnen het strafschop gebied hetgeen de attente arbiter niet ongting. Penalty Rechtshalf Wielinga maakte geen fout, al moest hij het tweemaal doen (de eerste maal bewoog de keeper voor er was geschoten). Met deze sprong werd gepauzeerd. Na hervatting trachtte Workum direct door te drukken. Wat gezien het vertoonde spel niets verwonder lijk zou zijn geweest, want het draaide bij de gastheren veel beter HARKEM. BOYS IA INTOCHT EN INSTALLATIE WORKUM IA 3-4 PASTOOR JANNING De strijd was nauwelijks een mi- WORKUM De nieuw benoemde nuut oud toen Workum al tegen pastoor van de Parochie van de H een achterstand op keek. Uit een Werenfridus, de zeereerwaarde vrije trap scoorde Harkema de ope Heer J H Janning, thans pastoor ningstreffer Doch Workum kwam te Heeg, zal op vrijdag 10 oktober goed terug en in de 25ste minuut, aanstaande des avonds om 7 uur bracht Albert Hoekstra de stand te Workum worden ingehaald. op 1-1. Tien minuten later doel- Daarna zal om ongeveer 7.30 uur puntte Harkema weer 2-1. Zeven door Zijn Eerwaarde een H Mis minuten voor het verstrijken van worden opgedragen, waaronder de de eerste helft wist Henkie Ade- installatie door de Hoogeerwaarde ma het net te vinden hij schoot via Heer Deken van Sneek zal plaats het been van een tegenstander in hebben. 2- 2. Het eerste gedeelte van de 2de helft was geheel voor Harkema Wederom uit een vrije trap brachten de gastheren de stand on bij: 3- 2. Maar het laatste kwartier kwam Workums toekomst, ver woed terug en het was A Hoekstra die met twee fraaie doelpunten de zége veilig stelde dia’s over vroegere excursies van de omgeving van Workum. Na de rondvraag kwam er een einde aan de rumoerige maar zeer gezellige avond, welke werd beslo ten met het zingen van de ,Wald- sang’ GEMEENSCHAPSHUIS WORKUM Het gemeenschapshuis nadert nu spoedig zijn voltooïng. Het is nu al zover, dat de ope ningsdatum kon worden vastge steld. Deze is bepaald op donder dag 2 december a.s. ’s namiddags om half drie. De officiële opening zal plaats hebben door de commissaris der Koningin in Friesland de heer H P Linthorst Homan. nou, fyfvich jier letter. Wy moat- te net forjitte, dat, de posterijen doe noch net beskikke koe oer au to’s, en dat der mar inkelde pos ten wiene, dy ’t it wurk op ’e fyts diene Lit my ris inkelde for- bylden oanhelje. Doarpen sa lyk as Parregea, Tsjerkwert ensf. krigen de post üt Boalsert. Moarns sa’n ure as fjouwer - miskien noch wol earder - en waer as gjin waer, roun der in man üt Boalsert, mei in sek brieven op syn rêch, nei de niisneamde doarpen, en naem brie ven ensfh. üt dy doarpen mei wer- om Fan Makkum nei Warkum, wie ’t krekt itselde. Rinne, hinne en werom. En sa wie ’t wol sahwat tusken alle plakken, dy ’t net oan spoar of tram leine. Troch it yn ’e moade kommen fan de fytsen, gyng it al hwat gauwer. Mar hoe of hwat dan ek, de minsken yn dy tiid klagen stien en bien, dat de brieven ensfh fier sto lang ünderweis wiene. Doch, wie men ne. hwat forwend? Lit ik my nou mar oan Warkum halde: It postkantoar wie iepen fan moarns 8 oan middeis 1 üre ta. Dan fan 2 oan healwei fjouweren, en jouns fan healwei seizen oan 8 üie ta. (Foar 1910 oan jouns üre la). Sneins fan moarns 8-9 ta, doch net foar pakketten, postwissels kwitanties, en dan middeis fan 1 osn 2 üre ta ,De brievenbestellingen aan: 7.50 vm. 11.45 vm. Pakket bestelling 8.25 vm. 5.15 nm. De eenige Zondagsbes.ellmg vangt aan 8.39. De laatste buslichting ten kan tore voor het vertrek van elke post geschiedt 15 minuten vóór de aangegeven tijdstippen. Buslichting Zuid 6.10 vm 3.9 nm en 8.30 av. Buslichting Noord 6.5 vm 3,24 nm en 8.45 av. Buslichting aan het station ten 6.55 vm 10.53 vm 4.25 nm 4.41 nm 6.59 en nam.’ Alles op ’e menüt óf dus. van 21 tot en met 27 september ’65 GEBOREN: Pieter Sikke zoon van Sikke Pie ter Scheltema en Grietje de Ja ger ONDERTROUWD: Pieter Sietse Altena 21 jaar wo nende te Workum en Pietje Heins 25 jaar wonende te Workum GEHUWD; geen OVERLEDEN: geen NED. BOND VAN PLATTELANDS VROUWEN WORKUM Op 21 september hield de afdeling Workum haar eerste vergadering in het nieuwe seizoen Daar er nog geen nieuwe presi dente was benoemd nam mevrouw van der Veen deze funktie -waar en heette alle leden alsmede en kele gasten van harte welkom. Na het zingen van het bondslied en het voorlezen van de notulen werden er enkele mededelingen ge daan over de te houden cursussen en de excursie naar het Sint An- tonius ziekenhuis te Sneek op 6 oktober a.s Voor deze excursie bestond veel animo en bijna alle leden, aanwe zig op deze avond gaven zich dan ook hiervoor op. De dames van der Baan en Visser gaven hierna een keurig verslag over de excursie naar de Lauwer - zeewerken en de Menkemaborch. Na één stemming kwam mevr. Ruyter-Dijkstra als nieuw be stuurslid uit de bus en zij aan vaardde deze benoeming In het kwartiertje voor de pau ze vertelde mevrouw Beetstra-Vo gels over de reis die zij samen met haar man deze zomer had ge maakt naar Joegoslavië Eén ding werd de leden wel zeer duidelijk namelijk dat wij eigenlijk nooit meer horen te mopperen over hun dan voor de thee, het middenveld was nu voor Workum en aanval na aanval rolde op de vijandelijke veste aan Een kwartier na rust scheen Workums voorsprong ver groot te worden doch met de grootste moeite wist de keeper de harde kogel van linkshalf Tjalsma tot een hoekschop te verwerken. In deze zelfde minuut ontkwam ook de Workumer doelman aan ’n doorboring, tot opluchting van de vele supporters ging het leder net naast. Maar ondanks dat Workum in deze periode de strijd beheer ste, goals leverde dit niet op. Er zat iets te weinig raffinement in Workums voorhoede spel. Het doelpunt zou aan de andere kant vallen Blauw Wit zag kans het spel wat te verplaatsen wat in de 70ste minuut tot de gelijkmaker leidde. Linksbinnen Gort schoot na een snelle combinatie zuiver in 1-1. Door deze kleine tegenslag raakte Workum wel iets aangesla gen, maar spoedig vlotte het weer maar een overwinning kwam deze keer niet meer uit. Doch het vertoonde spel en de daaruit voort vloerende kansen in genomen, geeft een ling de verhouding goed weer. OEVERZWALUWEN 3. WORKUM 4 Tweemaal keek Workum 4 gen een achterstand op, maar bei de keren was het midvoor Bouma die de partijen weer op gelijke twijfelen we niet aan, ook deze voet wist te brengen nog wel weggaan. Om de beide punten mee naar Vrijdagavond 1 oktober a.s. ’s huis te nemen moest er nog een avonds acht uur geeft Crescendo winnende treffer gescoord worden een concert op de Merk onder lei- die kwam van de voet van rechts- ding van haar directeur de heer S half Bakker uit een strafschop. de Beer. Tijdens het concert vindt Alhoewel Koudum Workum on. de trekking plaats der zware druk zette vooral de We laten vrijdag ons jubilerend laatste 20 minuten, in de 'stand corps niet in de kou staan. Dus al- kwam geen verandering meer. len naar de Merk!

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1