Fa. Romkema ïyftich jier lyn PLAATSEUJK NIEUWS Wasautomaten I Workumer Krant Nieuws- Advertentieblad de gemeenten Workum, Hindeloopen voor en Zuidwesthoek Friesland en van ta Visser Zn. -tnj RAP3 Auto-verhnur RADIO HINGST SJ^ME DE BOER FA. WESTERN U IS RADIO EN TELEVISIE NAYEVANDER WERF O i W 8 s, NAAIMACHINES DE SPECIAALZAAK VOOR WORKUM met en zonder chauffeur All-risk verz.) OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS Mm Merk 2728 Telefoon 358 IIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN Verschijnt éénmaal per week Advertentietarief: 9 cent per m.m. FRISO Kontrakten volgens alg. regeling I.M..advertenties dubbel tarief 88ste JAARGANG MO 41 VRIJDAG 8 OKTOBER 1965 È-A'i SLIJTER de Wijnhandelaar BURGERLIJKE STAND LAAT niet HUNIA’S DRUKKERIJ DD Oor. elna In ons Red. MMMMI F. Abonnementsprijs f 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN Tegen zeven zeer bedrijf enkele Gezellige mensen blijven kopen bij: (w.o. enz) en de Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 VOOR AL UW DRUKWERK een ven- verpakt Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 be- lOO.OOo de de in- UW VERZORGEN HET KONINKLIJK PAAR LN DE WEST Zaterdag keken de koningin en de prins naar de produkten van de Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen sukkes Caron’s een car eigen een aan- vroegere en van WORKUM Vrijdagavond werd nieuw benoemde pastoor van Parochie te Workum feestelijk gehaald. Op het Noard en Dwars- noard was het één vlaggenzee. de Jongfeinten, myn wiif en ik bin üt-fen-hüs Mar myn twa jongste dochters binn’ thüs Ik taepje bier, jenever, wyn Ast büsjild haste kom mar yn Mar haste ’t net, dan stiet hjir nést In pomp mei wetter tige bést Alle minsken hawwe gjin forstan fan bier en wyn Mar dy ’t er forstan fan hawwe, dy rinne by üs yn. Oan de iene kant: Minger mei in lege pong Rin mar troch en gean jo gong Oan de oare kant: Mingers dy ’t rom büsjild ha Komm’ mar yn en priuw mar ta ••'V ge niet van een boeiend en spannend familiefeuilleton, als het ware zo uit het leven gegrepen. Nutriculture Farm op Aruba na een rustige zondag ging reis verder naar de Bovenwindse Eilanden. ONS NIEUWE FEUILLETON Een uitvindinkje welke heeft, verandert Willem leven Eerst werknemer in tonnagefabriek wordt hij baas en heeft al spoedig tal knechts. Als zijn werkgever gestorven is en diens bedrijf door wanbeleid van de zoon dreigt failliet te gaan, wordt Willem geroepen daar de leiding op zich te nemen om het bedrijf te redden. Hij slaagt; een lieve vrouw wordt de zijne en uit zijn huwelijk worden twee zoons en ’n dochter geboren. Als het weer kerngezond is, zijn van ZILVEREN MEDAILLE Op de vorige week te Eindhoven gehouden FNZ keuring werd door de Coöp Zuivelindustrie ,De Goe de Verwachting’ een zilveren me daille behaald met de inzending Goudse Kaas. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 MC Hea ja, nou ’t wy docns oer kas teleins, bier, wyn, ensfh hawwe, wol ik jimme in hwat eigenaerdi- ge advertinsje léze litte, dy ’t my üntgien wie, mar nou foun. Hwat der de bidoeling fan west hat, wit ik net. Mar mei greate letters stiet yn de Friso fan 18 sept..: .Ieder die sterke drank hebben wil, kan het bekomen bij J T Vis ser te Workum.’ Workum Maandagmiddag, 4 oct. om 3 uur had de eerste steenleg ging der Bagijnebrug plaats door den Burgemeester, in tegenwoor digheid van de wethouders en den secr. der gemeente. Na de plech tigheid hield de Burgem. jhr. Quarles van Ufford eene korte toespraak. Een gesloten couvert is aan de aannemer W S de Jong van Lemmer overhandigd, waarvan de inhoud bestemd was voor het werkvolk. CRESCENDO WORKUM Vrijdagavond jl was de laatste dag waarop men loten kon kopen ten bate van ons jubilerend muziekcorps. Het muziekcorps spoedde zich tegen achten naar de Merk om onder leiding van haar dirigent S de Boer een concert te geven. Die concert was bedoeld als muzikale omlijsting van de trek king van deze loterij en ook uit dankbaarheid voor de geweldige vlugge wijze waarop de loten wa ren verkocht. Bijna 5000 loten wer den verkocht, er waren vrijdag avond nog een 25-tal overgebleven Maar deze laatste lootjes waren nu niet het zwaarst, want binnen en kele minuten hadden ook deze een eigenaar gevonden Crescendo dat voor deze gelegenheid op twee vrachtauto’s was geklommen ver tolkte enige feestklanken. Daarna was het ogenblik van de officiële trekking aangebroken, ’t Toen vrij talrijke publiek schaarde zich om de beide vrachtauto’s om HET NEDERLANDS KAMERKOOR WORKUM Naar wij vernemen zal door het Nederlands Kamerkoor onder leiding van Felix de Nobel op 27 oktober a.s. een concert ge geven worden in de Ned Herv. Kerk. Tevens zal door dit koor ’s mid dags ook in de Herv. Kerk een jeugdconcert worden gegeven. ingang van de kerk was feestelijk versierd. ,It Krukje’ Great wie de rom fan Grikenlan Alear-en wizen hie ’t mar sawn Mear sil men hjirre siikje kinne Ut hjarren dy ’t yn ’t Krukje’ binne Advertinsje. Der hat foar in pear dagen yn dit blêd stien, dat ik forliden sneinto- joun oanfallen en sketten wie. Dat wie net alheel neffens de wierheit der moast stien ha, ,dat ik oan- sketten en fallen wie.’ GEMEENTE WORKUM van 28 september tot en met 4 ok tober 1965: GEBOREN: Bauke Tjitte zoon van Tjitte Folkertsma en Trijntje Postma; Jelle zoon van Jetse Hendrikus Dijkstra en Janke Molenaar; Siebren Simke zoon van Anne Cornells Kramer en Hinke Berg- stra; Harry Wouterus zoon van Ha men Wiebe Muller en Wiebrigje Suzanna Maria de Boer. TRIBUNE WORKUM De laatste weken is er door vrijwilligers hard gewerkt aan de op het sportterrein te bou wen tribune. Het werk werd voor al ’s avonds bij kunstlicht, onder leiding van enkele vakmensen, hard aangepakt Men is nu zo ver gevorderd dat de tribune a.s. zaterdag als Wor kum thuis speelt in gebruik kan worden genomen. Op de tribune is plaats voor 200 personen. De officiële opening zal op een later tijdstip geschieden Deze ope ning zal gepaard gaan met enige formaliteiten, hieraan zal o.a. Crescendo medewerking verlenen. FEESTELIJKE INTOCHT PASTOOR JANNING GESLAAGD WORKUM Te Sneek slaagden voor het examen volledig be voegd onderwijzer (hoofdakte) de heren S Vrij en D Wielinga. GEMEENTE HINDELOOPEN Burgerlijke stand over de maand september 1965: GEBOREN: Paul Lodewijk zoon van Klaas Hen drikus Dokter en van Johanna Rozema Antke dochter van Eelt je Mul der en van Klaasje Visser Foppe zoon van Foppe Gerlsma en van Tjaltje de Jong GEHUWD en OVERLEDEN: geen ONDERTROUWD: Jan Jurna 26 jaar wonende te Leeuwarden en Maria Elisabeth Beuker 26 jaar wonende te Wor( kum Hendrik Sijbrand Bangma 24 jr te Bolsward en Baukje Catharina IJntema 20 jaar te Workum GEHUWD: geen OVERLEDEN: Antje Vierstra 73 jaar e.v. nelis Attema. ,Te Lochum werd door ter postpapier verkocht, in een enveloppe, waarop met" dik ke letters: .Dienst. Van ’t Hoofd der school te Na onderzoek bleek, dat al het ten verkoop aangebodene pennen, potlooden, griffels afkomstig was van een inbraak in de school te Nettelhorst. De brave venter, tevens inbreker, verstond de kunst van het lezen niet en verklapte zoo zichzelf. ,De Raad van Winschoten sloot om 100.000 turven, H.L. aardappelen, 100 H.L. bruine bonen, 50 H.L grauwe en 50 HL groene erwten aan te koopen, om deze in de a.s. winter voor den kos tenden prijs beschikbaar te stel len voor hen die daarvoor in de termen vallen.’ Om ’t der yn de Friso’s dy ’t ik nou under hannen haw, net safol- le nijs stiet hwat ik oernimme kin wol ik jimme hwat léze litte, hwat ik foun yn de Friso fan 25 sept. 1915 Der stiet boppe: .Opskriften en sahwat mear.’ Earst hwat opskriften dy ’t to finen wiene op üthingboerden fan herbergen. Ik wie forhinne boer, Do makke ik gans rumoer, Mar ’k rekke op sKrabbers-ein En nou bin ’k hjir kastlein. Nou tsjinje ’k lyts en great Net ta hwat oars yn steat. uur arriveerde de eerwaarde heer J H Janning die tot nu toe pastoor te Heeg was vanuit de richting Bolsward. Voor afgegaan door ruiters, Crescendo, bruidjes en de Jeugdverenigingen werd de nieuw benoemde pastoor naar de ingang var. de kerk ge bracht. WILLEM S IDEALEN verwezenlijkt; zijn uitvinding is bruikbaar; hij is nu eigen baas; het bedrijf loopt best; een lieve vrouw, schatten van kinderen, wat wil hij nog meer? Er is nog een ideaal: zijn zoons later in het bedrijf. Zal hij dit kunnen verwe. zelijken of wordt dit de teleurstel ling van zijn leven? Op het kerkplein waar vele be langstellenden zich hadden verza meld werd eerst het woord ge voerd door de voorzitter van het Parochiaal Kerkbestuur de heer S H Jelgersma Deze heette in zijn welkomstwoord alle autoriteiten hartelijk welkom. Spreker herinnert er aan hoe de vorige zondag met weemoed af scheid is genomen van Pastoor Hofslot, maar de parochie heeft nu weer een pastoor, een nieuwe herder. Namens het kerkbestuur, alle parochiale besturen, de jeuga, ja namens de gehele parocb’"" roept spreker Pastoor Janning een hartelijk welkom toe in Workum. Spreker brengt ook dank aan Cres cendo, die door haar medewerking aan de intocht een feestelijk ka rakter gaf. Pastoor Janning spreekt vervol gens een kort woord, en spreekt er zijn dankbaarheid en blijdschap over uit, dat hij weer in een Frie se parochie is benoemd omdat hij de Friezen goed kent (na zijn ka- telaanschap te Sneek was zijn eer waarde negen jaar pastoor te Heeg) Na deze korte toespraak speel de Crescendo koraal muziek. Daarna begaf men zich in het kerkgebouw voor de viering van de H. Mis, die werd opgedragen door pastoor Janning, de plechtige installatie van pastoor Janning werd verricht door de Hoog Eerw. Heer Deken Vredendaal. NIEUWE FEUILLETON waarmee we volgende week een aanvang maken, krijgt u geleide lijk aan het antwoord op al deze vragen Terwijl u gelijktijdig ML

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1