PLAATSELIJK NIEUWS ■elna Fa. Romkema 3 irn. i'yttich jier lyn Wasautomaten Workumer Krant Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- en Friesland Zuidwesthoek van en ta Viseer A?i h>- wer h o r RADIO H1NGST FA* WESTERN U IS RADIO EN TELEVISIE NAVEVAN VERWERF 1A- I IJENE BOEB :e NAAIMACHINES DE SPECIAALZAAK VOOR met en zonder chauffeur (All-risk verz OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS WORKUM 1 it, ie la ie r- et ie ie n, d. e- er ze n- ze >t' Merk 27 28 Telefoon 358 i 'Si FRISO Kontrakten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief VRIJDAG 16 OKTOBER 1965 88ste JAARGANG NO. 42 ver- .6 1- «Ml HAASTIGE SPOED Hait- stopper 22 1. n n e i de Wijnhandelaar SLIJTER LAAT HUNIA’S DRUKKERIJ VOOR AL UW DRUKWERK was e Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 Abonnementsprijs 1.50 per kwart per post f 3.50 per halfjaar Gezellige mensen blijven kopen bij: AAN ONZE POSTABONNEES’ n n Lands Bols- krij en Riedsle- it wur- minsken jaen. Workum, kwam de naam van .Bouwpastoor’ overd. De jubilaris maakte uit van de Commissie o.a der ons bezit moeten zijn. Anders kun nen ze niet meer in deze rubriek geplaatst worden. n al tl, 75 uit k n is l- s i Red. DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN aauj-. v -T». i. irremii j® BURGERLIJKE STAND UW VERZORGEN ts ’t a- 'P e- :r iO 15 o/o Nou n >r it ;e :r n ■r. •i l’ I ip .s- ;r t- 1- i. i- e- r- ir n i- ie t- ie te al e- is dt m Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen eeuwige van de Verschijnt éénmaal per week •z— Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 deel Unie Baptisten gemeenten en was ook secretaris van de Broederschap van Baptiste voorgangers. Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 ONZE SPORTRUBRIEK Zoals men gemerkt _zal__ hebben zijn we de vorige week in dit blad begonnen alle berichten en uitsla gen op sportgebied te plaatsen in onze nieuwe sportrubriek Alle be richten hierover kan men nu vin den in deze rubriek. We willen er onze verslaggevers nog op wijzen, dat alle sportberich ten uiterlijk dinsdagmorgens in Vergeet u vooral niet deze maand nog uw abonnementsgeld over 1965 te betalen! U bespaart 0.60 incassokosten als u vóór 1 november het ver schuldigde bedrag overmaakt op onze girorekening 865699. Na 1 november gaan de kwitan ties in zee. Advertentietarief: 9 cent per m.m GEMEENTE WORKUM van 5 tot en met 11 oktober: GEBOREN: Trijntje Rigt dochter van Johan nes Lootsma en Johanna Folkerts; Jannie dochter vajn Klaas sma en Elisabeth Kramer ONDERTROUWD: Antonius Johannes Maria kroon 24 jaar wonende ie ward en Theresia Maria van der Zee 24 jaar wonende te Workum Rein de Jong 27 jaar wonende te Deventer en Rimke Hiemstra jaar wonende te Workum Sible Sjoerd Maria Huitema 26 jaar wonende te Doenrade en Ce cilia Catharina Walta 22 jaar wo nende te Workum. GEHUWD: geen OVERLEDEN: geen De medici van het Sneker zie kenhuis hebben zaterdag een be langrijk aandeel gehad in de 5-2 zege die Workum behaalde op het Kamper Go Ahead. De Workumer stopper Blom raakte namelijk vrijdagavond hals de kop in het ziekenhuis met lastige darmstoornis. Zijn hws - een voetballiefhebber en nam over een arts - een voetballiefhebber aanhanger van Workum contact op met de leiding van het ziekenhuis om te zorgen- dat de stopper zo spoedig mogelijk moge lijk weer zou kunnen worden op gelapt. Dat gebeurde, zodat er za terdagmiddag om half twee ’n taxi gereed stond om de onfortuinlij ke speler af te halen Een uurtje later liep Blom al weer frank en vrij rond op het voetbalterrein, waarna hij tegen Go Ahead zijn on misbaarheid bewees. (Fr. Dagblad) PASTOOR TH WESTEN DORP OVERLEDEN WORKUM Op 6 oktober jl is te Dieren overleden de Zeer Eeerw Heer Theodorus Westendorp Pas toor Westendorp werd op 15 au gustus 1893 in het Heidenschap geboren. Op zijn 24ste verjaardag werd hij tot priester gewijd. Na dien was hij tot 1934 kapelaan te Dieren en tot 1962 pastoor te Leer dam. Toen hij in 1962 met emeri taat ging trok hij terug naar zijn kapelaans-plaats Dieren. Hier hoopte hij nog verschillende jaren te mogen genieten van een wel verdiende rust in een woning, die een prachtig uitzicht gaf op de IJssel Pastoor Westendorp was een groot liefhebber van de natuur, t Eierzoeken was een van zijn ge liefde sporten. Velen zullen hem nog herinneren als de liefhebber van de biljart sport. Juist deze ge wone menselijke eigenschappen maakten hem bemind bij zijn pa rochianen en stelden hem in staat tot een beter contact tussen pries ter en leek. Daardoor kon ook in de lijkrede bij zijn uitvaart getuigd worden dat door de goedheid, ver draagzaamheid, vergevingsge zindheid en het aanvoelen van de noden van anderen deze priester van een bijzondere intelligentie was Op zaterdag 9 oktober is pas- gers, brugwachter en politie.’ Dy fortsjinnen meielkoar 6865 yn ’t jier En omdat it libbensünderhald 15 o/o omheech gien wie, woene B en W dizze minsken 15 o/o ta- slach to jaen. Nou is 150/0 fan it hjirboppe neamde be drag 1000. Mar hoe moast dat nou fordield wurde? It foarstel wie 1 per week voor gehuwden en 0.40 per week voor elk inwonend kind beneden 14 jaar.’ Doch doe kamen de tongen goed los len fan de Riedsleden sei: ,De politie kan er niet komen wordt betoogd en daaruit volgt, de weg werkers, die minder verdienen, heelemaal niet.’ Mar in oar Riedslid, wie it der lang net mei iens. ,De heer X voelt niets voor de klacht van de heer Y. over armoede. Bijna allen verdienen er nog iets bij Nevens de tractementen staat ook nog 800 op de begrooting voor pen sioen. Er moet ook eenig stelsel zijn. De wintermaanden met hun korten werktijd zijn o.a. voor de wegwerkers een gouden tijd Als het regent behoeven ze niet op de weg. Menig arbeider zou wel weg werker van de gemeente willen zijn. Bij ziekte gaat het tractement ook door. Wie moeten het tenslotte betalen? vraagt spreker.’ .Hier verdienen de wegwerkers er iets bij, in Nijega weer niet Dus zou he. voor die weer anders geregeld moeten worden.’ seit in oare sprek ker. Hie dizze man syn sin krige dan hie it sa kommen: de wegwerkers yn Koudum, dy ’f Tiwat by fort- sjinnen, soene minder lean hawwe moatte, as de man üt Nijegea, dy leaver by syn frou yn ’e hoeke sitten bleau, as by de iene of oare boer arbeidzje. Goed biskóge, hie dat wurden in premie op it thus sitten bliuwen. Wy sille it op in oare kear hawwe oer it lean fan de Gem opzichter yn Koudum, en dan geane wy nei Warkum, om ris io hearren hwat der sein waerd, oer mear traktemint foar ien fan de pelysjes. -F. DS. G. VISSER 40 JAAR PREDIKANT Maandag 11 oktober jl- herdacht ds G Visser,, voorheen Baptisten prdikant te Workum en thans te Heerenveen het feit, dat hij voor 40 jaar in het ambt werd bevestigd Ds Gerard Visser werd op 6 september 1902 geboren en heeft zijn theologische opleiding ontvan gen aan de Bijbelschool van de Belgische Evangelische Zending te Brussel. Ds Visser heeft een jaar gewerkt in Hoboken (België) in dienst van bovengenoemde zending en nam daarna een beroep aan naar de Baptisten Gemeenten te Emmer Erfscheiderveen Vervolgens dien de hij nog de volgende gemeenten: Hoorn en Workum, Staveren, Noordbergum, Muntendam, Harlin gen, Workum met Makkum. In 1962 vertrok hij uit Workum naar Heerenveen. Ds Visser heeft door zijn acti viteiten op het gebied van kerken bouw in zijn diverse gemeenten len fan de bilangrykste fraecn. stikken yn dizze tiid, is wol, dat fan de leanen en prizen. It kostet hiel hwat hollebrekken om de jus te wei to finen Mar, dat wie fyf- tich jier lyn, al net folie better. Lyk ik ear der air is skreaun ha, bi. goun men yn 1915 de gefolgen fan de oarloch to ünderfinen. In hiele bulte dingen, binammen de earste levensbehoeften’ waerden krap en dertroch djür, mar it lean wie derneffens net omheech gien. Gjin wünder dus, dat ambtenaren en werklieden’ alle seilen bysetten en alles prebearren om mear lean to krijen. Mar it wie lang net mak lik en it gyng lang net fansels Nou moatte wy goed foar eagen halde dat fierwei de measte gemeenten, tige krap bij kas sieten. Dat wie de tiid noch, dat men mei heale sinten rekkene, (halfjes, seine wy) It jSupplettoir Kohier van Hoof delijke Omslag werd va^tgesield tot een bedrag van 6OO.9IV2’. Sa lés ik yn it Riedsforslach fan War kum (30 sept. 1915) Doch wy hie- ne it net oer halfjes, mar oer it lean, en leansforheging. Ut inkel- de Riedsforslaggen, dy ’t wy yn de Friso fine, blykt, dat it libbens ünderhald, sünt 1914, sa ’n 15 o/o de hichte yn gien wie, en dat lean dus ek wol safolle heger de moast. Om hwat in ynsjoch te oer de mieningen fan de den, as it gyng om leansforheging fan gemeenteambtenaren en werk lieden’, nim ik jimme mei nei Kou dum, hwer de Rie fan H.O.N. by- elkoar is, om, under mear to bistu ten oer .verhooging van ambte. naarstractementen.’ Ta de ambtenaars’ waerden rek kene it Secretarie personeel en de concierge.’ B en W en de ,Comm. van onderzoek’ soene it traktemint fan de 1ste ambten, bringe wolle fan 750 op 1000 ,met verhoo- gingen van 50 na elke twee ja rige dienst.’ ,Voor de 2e ambten, van 350 tot 450, met gelijke verhooging om de 2 jaren.’ ,De con cierge van 170 tot f 200.’ Mar nou oer de oaren, dat wol sizze de wegwerkers, gem. reini- toor Westendorp onder grote be langstelling de laatste eer bewe zen en begraven op het r.k. kerk hof te Dieren. Moge deze zoon van wier blijmoedigheid voort uit de zekerheid da: over alle aard se leed heen toch de vreugde komt, genieten eeuwige vreugde. CRESCENDO 75 JAAR WORKUM De Culturele Raad aie de verloting ten bate van Crescen do heeft georganiseerd kan tevre den zijn Alles is reusachtig ge slaagd Èn het jubileumgeschenk dat Crescendo straks zal worden aangeboden begint al aardig te groeien. Maar er zullen voor het zover is nog wel enkele acties wor den gehouden, voor ons muziek corps. In afwachting van wat er nog gebeuren gaat, zullen we volgende week in dit blad beginnen met een artikelen reeks over de geschiede nis van Crescendo in de afgelopen 75 jaren. Het is de bedoeling, dat we onder de kop Crescendo jaar’ verschillende momenten het bestaan van Crescendo de re vue laten passeren U kunt natuurlijk niet verwach ten dat de gehele geschiedenis van jaar tot jaar wordt nagegaan, dat zou wel te veel plaatsruimte ver gen, alleen het voornaamste uit de gegevens, die ons ter beschikking staan kunnen worden vermeld. Zo nu en dan krijgen ook heel klei ne drama’s tegen de achtergrond van het daverend oorlogsgeweld in Vietnam hun aandacht. Dit Zuid Vietnamese jongetje in het Da Nang district was zijn kip kwijt en heeft hem samen met de Amerikaanse soldaat toch weer weten te vinden.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1