Fyftich ■elna PLAATSELIJK NIEUWS Fa. Rofflkema Sou Krijgt Workum een Vogelpark Workumer Krant de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- Advertentieblad voor en Friesland Zuidwesthoek en van jier ia Visser Zn. radio Aiato-verhiiur RADIO H1NGST uw HAYEVAN DSHWERF NAAIMACHINES IJEMë DE BOER r WORKUM j OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS et o- m er m m et ii- m ar s- ;t )- r Grote plannen Advertentietarief: 9 cent per m.m. FRISO regeling VRIJDAG 23 OKTOBER 1965 88ste JAARGANG NO 43 n i- en F i de Wijnhandelaar - SLIJTER De toegang is gratis. -Telefoon 358 iiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiin Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar I 1 i l l DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN aantal aan circulaire worden ver- die ven laatste kerk bij van als- behande- Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 ar et ns f ge- van LAAT VERZORGEN st ;e 'P ir jt i i met en zonder chauffeur (All-risk verz.) ir- i? i- ar ar et in le in il- Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Culen- ex- dit Kontrakten volgens alg. ■—2— I.M„advertenties dubbel tarief digen. Het woord werd gevoerd door de districts cimmandant majoor Dek. Deze gaf eerst in korte trekken weer de ongewone loopbaan van Verschijnt éénmaal per week —2— Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 9 uur geopend zijn en te bezichti gen tot en met vrijdag 5 novem ber. In de jaren rond de reldoorlog heeft de laatste restauratie Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 wonende te Workum en Antje Dijkstra 22 jaar wonende te Wij- ckel GEHUWD en OVERLEDEN geen POSTCOMMANDANT HOEKSTRA VIERT 25-JARIG JUBILEUM WORKUM 14 oktober herdacht opperwachtmeester 1ste klasse der rijkspolitie E Hoekstra het feit, dat hij 25 jaar geleden in politie dienst kwam. In het gemeentehuis te Workum werd een bijeenkomst gehouden om dit feit te herdenken. Het gehele politiecorps van de groep HO was op een enkele uit zondering na aanwezig, om de Verder op 27 oktober in de pau- Workumer Postcommandant te hul ze van het jubileum concert van 't Ned Kamerkoor en gedurende een. half uur na afloop van deze uit- BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM van 12 tot en met 18 oktober 1965 GEBOREN: Anneke dochter van Thee Smit en Trijntje van der Sluis Pierke dochter van Hendrik Frans de Jong en Wesseltje Sjoerds Gerben Theodorus zoon van Pie ter Weitenberg en Helena Agatha Bouma Adriaan zoon van Adriaan van der Bliek en Ineke Rijke ONDERTROUWD: Houke Grasman 35 jaar wonende te Workum en Anna Keilman 34 jaar wonende te Bolsward Léon Marie Henri Strauven 27 jaar wonende te Vorst (Brussel) en Agatha Theresia Untema 22 jr wonende te Workum Cornells Wijker 22 jaar wonen de te Workum onlangs te Gouda en Minke Bos 19 jaar wonende te Sneek OFFICIËLE MEDEDELINGEN GEMEENTE WORKUM DE STRIJD TEGEN DE TUBERCULOSE WORDT VOORTGEZET OOK IN WORKUM Ook dit jaar zal er in onze meente weer een onderzoek de bevolking op tuberculose en an dere ziekten van de borstorganen plaats hebben en wel op 25, 26 en 27 oktober a.s in het Groene Kruis gebouw aan de Hammole. De bevolking van het Heiden schap zal op woensdagavond (27 oktober) worden onderzocht in het handenarbeidlokaal van de lage re school in het Heidenschap. Dat het niet overbodig is de be volking van de gemeente Workum opnieuw door te lichten heeft het onderzoek in 1963 wel uitgewezen Ik wil u de resultaten van dat on derzoek graag nog eens in herin nering brengen. Van het aantal opgeroepenen nam 93.8o/o aan het onderzoek deel. Het slechte weer was er de oorzaak van dat het opkomstper centage niet hoger was. Bij dit on derzoek werden 17 longaf wijkin gen - niet van tuberculose aard - gevonden. Wat echter belangrijker is, er werden 128 ,inactieven’ ge vonden. In de loop der jaren kun nen enkele personen van deze groep een besmettingsbron voor de gemeenschap gaan betekenen en zij behoeven dan ook geregeld con trole Hieruit blijkt wel, dat het ide aal: ,een tuberculose-vrije gemeen schap’ ook in Workum nog niet rs verwezenlijkt. Toch kan dit ideaai zeer zeker werkelijkheid worden. Maar daarvoor is nodig dat ieder een, niemand UITGEZONDERD, mee vecht in de strijd tegen de ver radelijke volksvijand die tubercu lose heet. En u kunt dat doen door: le zonder aarzeling gehoor te ge ven aan de oproep voor de aan staande doorlichting, welke oproep tijdig zal worden toegezonden; uw weifelende of de .wegwerkers, die er allen iets bij verdienen.’ Mar de foars. mient ,dat het schrappen van particlier werk ge- Gezellige mensen blijven kopen naar voren te brengen. Daar bij: bij kan van volledigheid geen spra ke zijn. Maar interessant is het voor hen, die waarde hechten aan het oude, beslist wel. Oude perkamenten met prachti ge zegels, stoelregisters, Kerkvoog dijboeken, gravures en oude prent uunn briefkaarten, materiaal dat bij de fA» fAlEiSSKlKri LIIS kerkrestauratie niet gebruikt is gpECIAALZAAK VOOR en nu vanonder de spmnewebben te voorschijn is gehaald enz enz. WQVSlifftiïlfïitÊHl De Culturele Raad meent, dat fï dödUlIjllldlüll zij met bovengenoemde zaken op de bovenverdieping van de Latijn se School achter de kerk tot een bezienswaardige expositie zal ko men. De opening zal plaats vinden op woensdag 27 oktober a.s. ’s nam. om vijf uur Voor het publiek zal de tentoon voering, stelling alleen ’s avonds van 8 tot we de buiten, maar vooral van binnen een ge heel nieuw aanzien, gekregen. Vele Workumers zullen zich met moei te kunnen herinneren hoe alles er vroeger uitzag De culturele’ raad heeft zich nu }vlerk 2728 beijvert om over de kerk, zoals die door de jaren heen geweest is materiaal bijeen je vergaren om de kerk als historisch monument weer Wy wiene forliden wike ófpraet wy soene noch in kear nei Kou- dum, hwer de Ried fan HO en N byelkoar wie, (16 okt. 1915) om to praten oer heger lean foar de .ambtenaren en gemeentewerklie den.’ ’k Haw jimme forliden wike al léze itten hwat der oer sein wurden wie. Der moast nou praet wurde oer de .Jaarwedde van de gemeenteopzichter.’ Wy yn üs tiid neamden dy man de .bouwmeester sa fine wy him ek neamd yn de aldere Riedsforslaggen, mar nou hjit hy ,Gemeeinteopzichter.’ Mar goed wy geane nei Koudum. ,Door den Bond van Techn. hoofden van gemeentewerken, als mede door den betrokken functi onaris was een adres om verho ging van japrwedde welke 750 bedraagt, en naar laatstgenoemde adressant opmerk te, na aftrek van pens, bijdrage, rijwiel, kantoor- en bureaubehoef ten,slechts netto 640 was, uit hoofde waarvan hij verhooging van ten minste 100 vroeg.’ ,Hij is een gewillig ambtenaar. B en W komen niet met een voor stel, maar spr. gevoelt er persoon lijk veel voor’, sa seit de foars. len fan de Riedsleden: stelt 200 verhooging voor, spr. vindt het tegenwoordige salaris veel te laag.’ Mar dan komt de twadde sprek- ker en dy seit: ,Ook spr. heeft meer dan eens bij de begrooting toegestemd, dat het salaris te laag was, maar nam steeds het stand punt in: instructiewijziging en sa larisregeling.’ It punt instructiewijziging’ skynr wol tige wichtich west, to haw- wen, hwant in Riedslid sei: ,Spr. stelt 50 verhooging voor den op zichter voor. Hij heeft allerlei bij betrekkingen en wenscht hem niet hooger te bezoldigen dan de ge meenteontvanger, ook al omdat hij geen borgstelling heeft.’ u tijdig zal worden toegezonden; Wy hearre hjir dus sahwat it- 2e uw weifelende of onwillige selde, as be^de leansforheging foar familieleden, buren, vrienden kennissen te bewegen óók aan de oproep te voldoen. Slechts wanneer dit jaar 1000/o van de opgeroepenen verschijnt zullen we dit onderzoek geslaagd kunnen noemen Eerder kunnen en mogen we niet tevreden zijn. Voor nadere bijzonderheden be treffende het onderzoek zelf wijs ik u naar de huis aan huis zal spreid. Workum, 19 oktober 1965 De burgemeester van Workum: B. van Haersma Buma WORKUM Naar wij vernemen is er ’n grote kans dat Workum bin nenkort een vogelpark krijgt. De heer J Schipper uit borgh, die daar een vogelpark ploiteert heeft het plan om naar Workum te verplaatsen. Hij ziet hier meer mogelijkhe den voor zulk een park dan in Cu lemborgh. Hij meent dat Workum wegens de toenemende recreatie hier zeer geschikt voor gelegen is. Daarvoor heeft hij het oog laten vallen op ons park, het W M Oppe dijk van Veen plantsoen Dit is naar het oordeel van de heer Schip per wegens de gunstige ligging bij uitstek geschikt. De plannen voor de inrichting van een vogelpark schijnen reeds in een vergevorderd stadium vau voorbereiding te zijn. Met verschil lende instanties die hier belang bij hebben zijn reeds besprekingen ge voerd. Als wij goed ingelicht zijn, wil genoemde exploitant v de gemeen te Workum tegen nader overeen te komen voorwaarden het Park pachten. Hierdoor komt het gehele onderhoud van het Park dus voor zijn rekening Een van de gevolgen hiervan is dat het Park voor de vrije toegang van het publiek gesloten zal wor den. Het zal als de plannen doorgaan alleen tegen een entreeprijs voor de bezoekers geopend zijn. Het is de bedoeling, dat er een groot aantal diverse vogels in het park zullen worden ondergebracht Daarvoor zullen verschillende gro te kooien moeten worden gebouwd Verder is het plan om ook een kleuterspeelplaats hier In te rich ten met enkele draaimolentjes en een kleuterglijbaan. paard dient te gaan met een even redige verhooging.’ ,De heer X wenscht alleen par ticuliere architectuur en opzicht te schrappen. De andere bijbetrek kingen niet Dat moet hem even als elk paraculier vrijstaan en kan ook wel in avonduren worden ver richt, behalve dan de schatting, maar daar gebruikt de opzichter kennelijk zijn verlofdagen niet eens voor.’ ,De heer Z meent ook, dat de gem. opzichter burgerlijk moet kunnen leven. Dat kan hij van het tegenwoordige tractement niet.’ Hwat dy man nou bidoelde mei burgerlijk leven’ wit ik net, mar ik leau ek net dat as men sa lyk as gem opzichter 640 goune yn ’t ingediend, jier to fortarren hie, men dan gjin greate sprongen meitsje koe. Doch hoe en hwat dan ek, it eintsjebislüt hat west, de man krige der twa hündert goune yn ’t jier by, mar. ,met het verbod van particulier werk.’ Of de man der bliid mei west hat, soe ik wier gjin ja op sizze doarre. Sa en dan nou hurd op in draef nei Warkum, nei de Riedssitting fan 26 okt. 1915 ,Punt 3. Adres van den politie agent R.de Jong, houdende ver zoek om verhooging van Jaarwed de. In het dóór den secr. voorge lezen adres wordt gezegd, dat hij 700 salaris geniet en vrije uni form Zijn bijdrage aan het pen sioenfonds bedraagt 37.50, zoodat hij een zuiver inkomen geniet van 662.50. Daarmede staat hij bij ve le zijner collega’s ten achter Met het oog op de tijdsomstandigheden is zijn salaris ook niet meer toe reikend, zoodat het moeilijk valt, buiten schuld te blijven. Hij vraagt daarom zijn salaris met 50 te ver hoogen en tevens voor zich vrije geneeskundige behandeling, mede gedeeltelijk vrije ling voor zijn gezin.’ Nou ja, de man hie great gelyk f reeg jen stiet frij, mar weger- jen derby.’ Yn nije wike prate wy der fier der oer. De heer Schipper meent dat een en ander een grote trekpleister zal worden voor de vreemdelingen, ’t Zal de recreatiemogelijkheid in onze stad zeer vergroten Ook voor de dagjesmensen wordt de aan trekkelij kheid van Workum hier door vergroot. Velen zullen dan behalve de vele bezienswaardig heden, die Workum bezit ook een kijkje willen nemen in het Vogel park. Het is het plan van de exploitant een en ander voor het a.s. zomer seizoen in gereedheid te brengen. Als voorlopige datum noemde hij Pasen 1966. Voor het zover is, zullen nog wel enkele moeilijkheden te over winnen zijn. Zo zal de toegangsi- weg naar het sportterrein dan niet meer door het park kunnen zijn. Daar zal dan een andere oplossing voor moeten gezocht worden Zo zullen er in verband met deze nieuwe bestemming andere voor zieningen moeten worden getrofi- fen. Naar ons ter ore komt zijn de eerste reakties van de Worku mers verschillend. De een is en thousiast over de genoemde plan nen, de ander staat hier weer ge reserveerd tegenover. Vooral ook omdat dan het park alleen maar meer tegen betaling van een toe gangsprijs toegankelijk zal zijn Maar. het zijn nog slechts plannen. Deze behoeven nog de goedkeu ring van B en W en de gemeente raad. Deze zullen zich waarschijn lijk heel binnenkort over een en ander moeten beraden. Want zij zullen toch uiteindelijk moeten beslissen of dit plan door zal gaan Workum wacht in spanning af. TENTOONSTELLING OVER DE HERV KERK WORKUM Het zal niet alle Worku mers bekend zijn, dat er in de muur van de Herv Kerk tegenover de toren een jaartal staat, daar moet het oog zo eens opvallen Dit jaartal 1615 is daar bij de laatste restauratie aangebracht. Natuur lijk heeft Workum reeds veel eer der daar een Kerk gehad: De St. Geertruid Kerk. Er is tenminste een tekening bekend van 1233 waarop de Kerk staat afgebeeld. Maar deze Sint Geertruidkerk is door oorlogsgeweld in de 15de eeuw verwoest Voor herbouw schenen ook in die tijd de nodige contanten te ontbreken. Zo vinden we een oud perkament van 1555, waarin de Parochiekerk van Wor kum wordt gemachtigd tot het ge bruiken van bepaalde beneficiën dat wil zeggen opbrengsten in de vorm van bepaalde lenen’ voor de herbouw van de Kerk, voor de tijd van tien jaar. Dit is kennelijk niet voldoende geweest, want in 1565 wordt deze Sipke Hendrik Dijkstra 24 jaar machtiging met tien jaar verlengd Dat deze herbouw niet van een leien dakje is gegaan blijkt hier uit, dat men pas in 1615 van een zekere voltooiing kan gewagen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1