Fvftich jier lyn puums-im nieuws ■elna Fa. Romkema 1 Erfskip Wasautomaten Workumer Krant Advertentieblad voor de gemeenten Workum, Hindeloopen Nieuws- en Friesland Zuidwesthoek en van ia Visser Aiilo» v e r li k u r met en zonder chauffeur RADIO H1NGST FA- WESTERHUiS HAYEVANPER WERF DONDERDAG 28 OKTOBER 88ste JAARGANG NO. 44 WARKUMS uw NAAIMACHINES DE SPECIAALZAAK VOOR WORKUM OPELS V. W. BUSJES CHEVROLETS Verschijnt éénmaal per week 1ISO Kont l akten volgens alg. regeling I.M.-advertenties dubbel tarief van 19 tot en met 25 oktober 1965: WO- wan- LAAT to W.T.B Workum Noard 69 Telefoon 306 b.g.g. 437 zijn F. E® Workum de Wijnhandelaar - SLIJTER worden. *1 Voor al uw drukwerk naar HUNIA’S DRUKKERIJ Bi, S« Gezellige mensen blijven kopen bij: B. van Haersma Buma, Burgemeester van Wor kum Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN BURGERLIJKE STAND GEMEENTE WORKUM WERELDSPAARDAG DAG VAN GEZOND VERSTAND GESLAAGD Voor het type diploma met ge tuigschrift, tienvinger systeem slaagden te Koudum de heren: G de Vries, C Veenstra, M Foi- kerts, P Spyksma en D Ybema Allen wonende te Workum. generatie leven historisch voor onlangs inspan- der waarvan VERZORGEN Te- zegt, Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 All-risk verz.) nu had, zo wel waar die onze gemeente vooruit wil brengen Hebt u zijn voorbeeld (zo als velen deden) reeds gevolgd? Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Hwa it foargeande lézen bat, sil lyk as ik, ta de konklüzje kom men wêze, dat, pelysje de Jong yn Warkum, like folie traktemint hie - syn uniform derby rekkene as de gem. opsichter yn Koudum. Mar goed, de Jong frege nou dus, 50 goune yn ’t jier mear, mar bup pedien vrije geneeskundige behan deling, alsmede gedeeltelijk vrije behandeling voor zijn gezin.’ It foarstel fan B en W is: ’Waar thans het salaris van den hoofd agent 650 - f 750 bedraagt, wil len zij dat verhoogen van 675 - 775. Dat der gewone politieagen ten bedraagt f 600 - 700, da: zij wenschen te brengen op 650 - 750. Het verschil tussen die trac tementen wordt wel kleiner, maar de hoofdagent geniet nog vrije woning, die vroeger op 80 werd gebaseerd, maai’ thans wel op 100 mag worden geschat. Verder deelt hij nog mede, van plan te zijn een derden agent aan te stel len, waar 2 agenten niet genoeg is gebleken’ Hjir neffens soe de hoofdagent der dan jiers fiif en tweintich gou ne better fan wurde, en de gewoa- ne pelysjes fiiftich. Mar da.; krigen Advertentietarief: 9 cent per m.m. .Voorstel van B en W inzake de bestemming van het Post- en pegraafkantoor.’ De Voorz. dat B en W van opinie zijn, dat de huisvesting in het armhuis thans beslist onvoldoende is. Zij hebben daarom overwogen, het thans ge bruikte Post- en telegraafkantoor voor armhuis fte bestemmen, in ver band waarmede een nader schrij ven van de armvoogden is ontvan gen, waarin te kennen wordt ge geven, dat zij, na de vroegere uit gesproken meening, dat bedoeld gebouw een zeer geschikt armhuis zou zijn, na grondig onderzoek tot de overtuiging zijn gekomen, dat het aan alle gestelde eischen zal kunnen beantwoorden’. Yn nije wike fierder. GEBOREN: Gerberdina Feikje dochter van Andreas Petrus Jozef de Jong en Tjitske Twijnstra ONDERTROUWD: Jan Hendrik Veneman, 25 jaar wonende te Makkum en Maria Eli sabeth Gerritsma 21 jaar wonende te Workum Pieter Sietse Altena 21 jaar en Pietje Heins 25 jaar, beiden wo nende te Workum Hendrik Sijbrand Bangma, 24 jr wonende te Bolsward en Baukje Catharina IJntema, 20 jaar nende te Workum OVERLEDEN: geen ARCHITEKTENBUREAU TE WORKUM GEVESTIGD WORKUM Sinds 16 oktober j.l. heeft zich te Workum als particu lier architect gevestigd de heer W. Hylkema. We hebben een kijkje genomen in dit bureau in het pand ABE LENSTRA NAAR WORKUM WORKUM Zaterdag 6 november a.s. zal de tribune op het sportter rein in Workum officieel worden geopend. De tribune heeft al een paar we ken dienst gedaan op het voetbal veld. Twee zaterdagen achtereen hebben de bezoekers in de tribune de verrichtingen van Workum 1 kunnen volgen. Maar de officiële Noard 107. In het gezellige en rui me werkvertrek troffen we de hr. Hylkema bezig met zijn teken werk. Op onze vraag waarom hij juist Workum uitgekozen bleek ons dat de heer Hylkema ’n Fries in hart en nieren is en een voorliefde heeft voor de Zuidwest hoek van Friesland. Daar hier in deze omgeving weinig architekten zijn, meent hij, dat Workum zeer geschikt gelegen is, om zijn archi- opening moest nog plaats vinden, tekten loopbaan te beginnen. Hij vertelt dat hij bij het uitvoeren van opdrachten niet op platgetre den paden wil gaan, maar meer werken wil inaar oorspronkelijke ideën. Hij wil dan ook voor elke woning zulk een plan maken, dat zich aanpast aan de persoonlijke behoeften van de toekomstige be woner. Daaruit volgt, dat hij is tegen de z.g.n. massabouw. Met weinig kosten meer, is het volgens hem, mogelijk een ontwerp voor een woning te maken, dat ar- chitektonisch verantwoord is en tevens aan de verschillende wen sen van de opdrachtgever voldoet. Bovendien is hij van mening, dat een architekt bij het uitvoeren van een opdracht soms een andere w sie heeft dan de aannemer, maar door nauwe samenwerking is er ze ker wel een goed resultaat te be reiken. Het bureau van de heer Hylke ma is sober, maar smaakvol inge richt. Het grootste gedeelte is in gericht als werkvertrek terwijl ’n hoek is bedoeld als ontvangst ruim te voor de bezoekers. We twijfelen er niet aan of ve len in Workum en omgeving, die bouwplannen hebben, zullen de weg naar dit nieuwe architekten- bureau wel weten te vinden. ogenblik in de ontwikkeling van de mensheid aan haar stelt.’ Zo is het. Op de schouders van ons in het welvarende Nederland, in het welvarende West Europa, rust een verantwoordelijke, maar tegelijk een prachtige taak. Laten wij ons die verantwoorde lijkheid de komende weken be wust zijn en de kollekte van de NOVIB tot een klinkend succes maken Dit zal zaterdag 6 november plaats hebben door de burgemeester, mr. B. van Haersma Buma. ’s Middags komt de hoofdmoot van het programma Het is de Supporters Vereniging gelukt om niemand minder dan Abe Lenstra naar Workum te halen. Workum 1 zal, met als gastspeler Lenstra, te gen het off. Ned. Politie Elftal tut komen. Voor deze wedstrijd, zal bij gun. stig weer, een enorme belangstel ling bestaan. Er zullen maatrege len genomen worden om de bezoekers op een zo snel moge lijke manier naar het sportpark te Iloodsen en men zal zorgen voor parkeergelegenheid voor au to’s enz. De Supporters Vereniging, die dit alles organiseert, mag het naar Workum komen van Abe Lenstra wel als één der hoogtepunten in haar jonge bestaan beschouwen. Voor nadere bijzonderheden ver wijzen wij u naar een advertentie in dit blad. Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-46C Postrekening 865699 huizen die zich door grootte en fraaiheid onderscheiden, terwijl de andere huizen doorgaans niet groot, maar net en zindelijk inge. rigt zijn.’ Wy sjugge üt boppesteande sin, dat de skriuwer de boel raer troch elkoar haspelt. Sünder de Begine en de Nonnestrjitte to koart dwaen to wollen, moat ik dochs tsjin diz- ze foarstelling fan saken biswier meitsje. En dan de trije stegen, is dat wol goed teld? Mar lit üs fier der léze: ,Het getal der inwooners be draagt 3550, waarvan ongeveer 1000 in het uitgestrekte rlegtsge’- bied; daaronder zijn 2500 hervorm den, 770 Roomsch.katholieken, 160 doopsgezinden, 40 Luthersen en 80 Christelijk afgescheidenen.’ It is faeks wol aerdich dizze sa fer s to forgelykjen mei de tsjint- wurdige (ik haw net de aller léste sifers). Wy komme dan ta de fol- gjende ófroune tallen: 1850 her- foarmen, 950 Roomsken, 700 grif- formearden, 300 bütentsjerkliken, 110 Minnisten, 60 baptisten en 30 oaren. Globaelwei binnen dus dé herfoarmen en Mennisten de for- liezers, de Roomsken, grifformear- den en bütentsjerkliken de win ners. Als niemand wat doet gebeurt er niets en waar afgaat en niets bijkomt, raakt de zaak op. Zal dat ook nog eens veranderen? Ons ge. zond verstand zegt ons: neen. En daarom leidt datzelfde gezonde verstand ons te sparen. In een ro mantische bevlieging kunnen we een primitieve samenleving wel eens ideaal vinden. Maar in wer kelijkheid is het een hard en een tonig bestaan van strijd om het da gelijks voedsel. Door sparen is een samenleving in staat, allerlei ge rief te verschaffen: goede en gezel lige huizen, de wasautomaat, tele- visie-toestel, bromfiets, scooter, au to en de wegen waarop we rijden, met de hoge rente-voet, de bank Spaargeld levert het kapitaal voor die onze gemeente de fabrieken die dat alles maken, spaargeld stelt de koper in staat dat die nog ai wat kunnen beloo- pen voor hem en zijn gezin Daar voor iets af te zonderen, zal ze ker niet zo’n groot bezwaar zijn.’ Mar de hear A. merkt op, dat toch een vaste som voor den Ge- mente.geneesheer wordt ukgetrok ken, wat volgens den Voorz. alleen de armenpraktijk betreft. De heer B. vindt inwilliging van dit ver zoek een slag in het duister. Daar voor zijn wel ziekenfondsen, die voor een kleine premie hem wil len aannemen. Zal de gemeente iets betalen, dan weet men waar men begint, maar niet, men moet eindigen. De Voorz. meent ook, dat, neer men daarop ingaat, de dok ter meer salaris zal vragen en ten slotte de Gemeente het weer zal moeten betalen.’ Dat sadwaende krige de Jong, nul op it rekest, mar, it wie al wer in hiele treast, hy soe yn 1916 in 25 goune der by krije, en yn 1917 nochris Wy sette nou mar in streep un der de .loonpolitiek’ fan fyftich jier lyn. Doch wy bliuwe efkes op de Rredsitting fan 26 okt. 191b, hwari; der waerd noch in tige wich hja net yn ien kear. Ei jonge né.tich bislüt nommen. len fan de Riedsleden, foun dat it him mar better ta like om dy forheging net yn twa kear, mar yn ien kear üt to biteljen. Doch ien fan de oare vroede vaad’ren’ sei: ,hij acht het beter niet te groote sprongen te doen, herinnert aan hetgeen met de agent O. is geschied, en wenscht daarom het stelsel te handhaven, die 50 in twee jaar te geven. De voorz. acht het gevaarlijk, het sa laris in verband met de tijdsom standigheden te verhoogen, wijl die omstandigheden gelden voor al le ambtenaren, terwijl mede he; oog op de begroeting moet worden gehouden.’ De heer A. zou wel de bezwaren wensen te kennen die B en W tegen geneeskundige behandeling heb ben, waartegen de Voorz. opmerkt OOK DIT JAAR WEER DE NOVIB KOLLEKTE! Gaarne wil ik deze zo belang rijke kollekte, die deze en de vol gende week huis aan huis wordt gehouden, in uw warme belang stelling aanbevelen. Waarschijnlijk hebt u er al van gezien en gehoord via televisie en radio. Minister Bot, de minister ontwikkelingshulp heeft gezegd: ,Een veel groter ning op alle 'terreinen is volstrekt noodzakelijk wil onze ook maar in geringe mate naar de eisen die een zich het moderne gerief aan te schaffen. Aan alle vooruitgang ligt sparen ten grondslag. Als we even ons gezond verstand gebruiken, zien we dat wel in. Het is bijna zo vanzelfsprekend als ademhalen. Maar er is toch een verschil: adem halen doen we toch wel, ook als we er niet aan denken. Maar spa ren kan vergeten worden. Dat leert de praktijk. Daarom is 41 jaar gieteden de Wereldspaardag ingesteld: de laat ste werkdag van oktober. Wereld spaardag als de dag van het ge zonde verstand dat ons zegt dat we met sparen verder komen. Het gezonde verstand dat reeds een kleine 150 jaar geleden - naar Engels voorbeeld - leidde tot de oprichting van Nederland’s eerste spaarbank, de Nutsspaarbank in Workum. Velen van u kennen misschien het Friese gezegde: ,Ik sjuch op gjin hündert goune, sei de man, en hy seach yn ’t lege jildlaedtsje.’ Wat de meesten van u waar schijnlijk niet wisten, is, dat deze man een Workumer was. Nu bete kende dat ,lege jildlaedtsje’ voor hem geen enkel probleem toen hij plotseling honderd gulden moest gebruiken. Hij had nl. voldoende geld op de Nutsspaarbank, de bank WARKUM YN DE FOARIGE IEU (1) It is al wer inkelde moannen forlyn, da. de hear S. W. de Boer by my kaem mei in great boek- wurk dat ta titel hie: ,Het Konin krijk der Nederlanden.’ It joech in biskriuwing fan hiel hwat plakken yn üs lan. Ek Warkum kaem der yn foar en jo kinne bigripe dat dit myn bisündere bilangstelling hie. It jier der ’t dit boek yn ütjown wie, stie der net op, mar as ik ;n taksaesje dwaen mei, dan moat it in hündert jier forlyn bard wêze. Ik foun de biskriuwing fan War kum nijsgjirrich genóch om der hjir in part fan oan to heljen en sa nedich myn bitinken der oer to sizzen. Nei earst in oersjuch jown hawwen fan de skiednis fan War kum, giet de skriuwer sa fierder: .Behalve de beide voornaamste straten, de Bagijnen- en de Non nenstraat, die op het Marktplein, in het midden der plaats, uitko men, vindt men hier nog slechts 3 kleine stegen, en alleen in beide genoemde straten ziet men eenige GESLAAGD -r i r WORKUM De heer R. van der Merk 27 28 telefoon 358 Knoop wonende te Wattenscheid IIIIIIIIIIIMM behaalde één dezer dagen in Darm stadt (Did) zijn diploma als Tech- niker-Machinenbau

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1