Abe Lenstra e Ivn per PLAATSELIJK NIEUWS Eifskijï ■eina Fa. Romkema Fyftich Wasautomaten Workumer Krant Nieuws- de gemeenten Workum, Hindeloopen Advertentieblad en voor Friesland Zuidwesthoek en van speelt zaterdag a<s* in Workum I RADIO HINGST OOK A ulo-verhuur IJEME DE BOES M. WESTERHUIS RADIO EN TELEVISIE HAYSVAN ViRWtUf Zn. 88ste JAARGANG DONDERDAG 4 NOVEMBER ’65 WARKUMS NAAIMACHINES DE SPECIAALZAAK VOOR WORKUM V. W. BUSJES CHEVROLETS MB FRISO Kontrakten volgens alg. regeling NO. 45 BURGERLIJKE STAND no- WORKUM I: H. Ketelaar Sj. Blom M. Jellesma D. Wielinga F. Boersma G. Deinum M. Venema de Jong E fyf- GEMEENTE HINDELOOPEN ntnrr.t/-- Douwe milliard LAAT kat soe jaar, F. UW WARKUM YN DE FOARIGE IEU Noard 69 Workum Telefoon 306 b.g.g. 437 D. Dijkstra J. Tjalsma R. Wiersma DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN Voor al uw drukwerk naar HUNIA’S DRUKKERIJ L. Bos (Wageningen) wagen werd onherstelbaar bescha digd. De heer Haitsma liep enkele verwondingen op en een lichte her senschudding. h.i. er Korr. adres voor toezending van uitslagen en berichten enz. W. Mundt, Noard 104, Workum Telefoon 05151-402 VERZORGEN met en zonder chauffeur (All-risk verz.) OPELS Verschijnt éénmaal per week Uitgave Hunia’s Drukkerij Workum voorheen Fa. T. Gaastra Bzn. Telefoon adm. 05151-466 Postrekening 865699 I.M..advertenties dubbel tarief Inzending van advertenties vóór of op woensdagmorgen Gezellige mensen blijven kopen bij: de Wijnhandelaar - SLIJTER Op ien ding wol ik noch wize n.l. op de plateelfabriken, leafst trije yn tal. Dat Warkum foarhin- ne in protte pottebakkerijen hawn hat, is genóch bikend, mar ek de hear de Boer koe amper leauwe, dat de meidieling oer de plateel bakkerijen hielendal kloppe. W.T.B. K. Scheepers (H.P.S.V.) C. Rijnders (Budel) D. van Riel (Willem II) Merk 27 28 Telefoon 358 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim Wy witte allegearre wol hwat der fan al dizze bidriuwen oer- bleaun is. Nou wiene der ek guon L Lit (Velox) G. Meijer (Feyenoord) Reserves: J. Berends (U.P.S.) en D. Stiphout (Vitesse) A. Sarin (C.V.C.) D. Putman (Zeist) J. Spima (Gouda) J. v. d. Heuwel (S.V.D.U.) HET NEDERLANDS KAMERKOOR ZONG WORKUM. Woensdag 27 oktober j.l. trad onder auspiciën van de Culturele Raad het Ned. Kamer koor ni de Herv. Kerk op. ’s Middags om half drie had er een uitvoering plaats voor de jeugd. De leerlingen van een vijf tal scholen voor uitgebreid onder wijs uit Koudum en Workum wa ren aanwezig. Het waren de ULO scholen van Koudum en Workum, de Chr. Lagere Landbouw school te Workum en de Chr. Landbouw- huishoudschool en de Chr. LTS bei Abonnementsprijs 1.50 per kwart, per post 3.50 per halfjaar Fam. berichten: 10 cent per m.m. Advertentietarief: 9 cent per m.m. kunnen genieten van vele staaltjes brillant voetbal. Hoewel Lenstra reeds enige tijd niet meer actief speelt, twijfelen we er niet aan dat hij ook zaterdag zal boeien door zijn prachtig spel. Wijzigingen in het elftal zijn nog mogelijk, en men zal loten wie zijn plaats aan Lenstra zal afstaan ’t Is de bedoeling dat 2 spelers ieder één helft van deze wedstrijd zul len spelen. De opstelling van de beide elftal len is als volgt: GEHUWD: geen OVERLEDEN: Barber Borneman, oud 75 echtgenote van Dirk Smit. NED. POLITIE ELFTAL: L. Lagendijk (Helmondia) GEMEENTE WORKUM Rectificatie van de vorige week: GEHUWD: Pieter Sietse Altena 21 jaar en Pietje Heins 25 jaar beiden wonen de te Workum; Hendrik Sijbrand Bangma, 24 jr wonende te Bolsward en Baukje Catharina IJntema, 20 jaar wonen de te Workum. (II) De skriuwer fan ,Het Konin krijk der Nederlanden’ hat it fier der oer de bilangrykste boarnen fan ynkomsten fan de Warkumers. Hy seit hjir oer: Thans bestaat er nog altijd ee- nige scheepvaart, maar de meeste 'inwoners leven van den handel, de veeteelt e nhet fabriekswezen. Men telt er 2 scheepstimmerwer ven, 6 grofsmederijen, 1 zoutziede rij, 3 plateelbakkerijen, 4 grof aar dewerkfabrieken, 1 kalkbranderij, 1 stijfselfabriek, 1 leerlooyerij, 1 touwslagerij, 3 verwerijen, 1 reuk- waterfabriek, 3 stokerijen, 3 goud en zilversmederij en, 1 boekdrukke rij, 1 tabaksfabriek, 2 olie-, 1 hout zaag-, 1 leer-, 1 cement-, 1 koren en pel- en 2 mostaardmolens, enz. Nou, dat is in hiele rige. It hie fanseis moai west as de skriuwer ek noch it plak oanjown hie, der 't al dy bidriuwen to finen wiene, mar de aide Warkumers haw we grif noch wol weet fan guon. De iene helling is sunder mis dy fan Zwolsman, de oare sil wol oan de Dolte by de Begine lein hawwe. It salt waerd makke efter de Nonne- Oktober 1965: GEBOREN: IJpe Arend, zoon van Smid en Gelland Meines; Johannes Jan Jaap, zoon van Durk Johannes van der Wai en Lutina Johanna Petronella Doren bos; Greet je, dochter van Mulder en Idskje de Boer. van 26 oktober tot en met 1 vember 1965: GEBOREN: geen ONDERTROUWD: Hendrikus Nagelhout, 25 jaar wonende te Sneek en Theodora Sebastiana Westra, 21 jaar wonen de Workum; Hendrikus Nicola as Hermanus Kiestra de Jong, 22 jaar wonende te Ferwoude en Johanna Wester- huis, 20 jaar wonende te Workum; Jelle Hansma, 26 jaar wonende te Cornjum en Dirkje Hillie Giel- stra, 25 jaar wonende te Workum GEHUWD: Antonius Johannes Maria Lands kroon, 24 jaar wonende te Bols ward en Theresia Maria van der Zee, 24 jaar wonende te Workum; Houke Grasman, 35 jaar wonen de te Workum en Anna Keilman, 34 jaar wonende te Bolsward; Jan Jurna, 26 jaar wonende te Leeuwarden en Maria Elisabeth Beuker, 26 jaar wonende te Wor kum OVERLEDEN: geen AUTOBOTSING WORKUM. Zaterdagavond j.l. on geveer zeven uur vond op het Brouwersdyk-Balkfin- strji.te en de kalkwurken stien by it Sylspaed (der hawwe yn earder tiden ek noch kalkwurken stien yn 'e buert fan houthandel Fekkes). De aide boekprinterij oan ’e Merk is noch op inkelde foto’s to sjen. Hy moat letter ófbamd wêze WORKUM Zaterdag is de grote dag voor de vele voetballiefhebbers van Workum en wijde omgeving. Dan komt Abe Lenstra naar Wor kum, Lenstra is de voetballer, die enkele jaren geleden vele bezoe kers van voetbalwedstrijden on vergetelijke uren heeft bezorgd. Zijn spel was dat van een hoge klasse. Vele jaren achtereen was hij opgesteld in het Ned. Elftal en heeft hij de duizenden naar Hee- renveen en vele andere voetbal velden getrokken. Zaterdag a.s. zal men in Workum GEMEENSCHAPSHUIS Nog ongeveer een maand, en het gemeenschapshuis wordt geopend. In en om het gebouw wordt hard gewerkt, om alles tijdig voor el kaar te krijgen. Ook overigens gaat de ontwik keling verder. Tot beheerder is be noemd de heer J. J. Leonhardt, Noard 13. Verder is een huishoudelijk reg- glement vastgesteld. Op grond van de statuten moet een commissie van vijf leden uit het Workumer verenigingsleven het bestuur ad viseren over de redelijke verde ling van de lokaalruimte. Volgens het huishoudelijk reglement moe ten nu de verenigingen en organi saties, die van het gebouw gebruik wensen te maken, in de gelegen heid worden gesteld, kandidaten voor te dragen als lid van deze commissie. Een en ander gebeurt via een publicatie in het plaatse- by dy ’t net mear by üs moderne (ijk verschijnend blad Men zie dus tiid passe lyk as de saltsiederij, de advertentie. kalkbranderij, tabaksfabryk en faeks noch inkelden. Der tsjin oer binne wer nije yndustriën üntstien in greaten-ien as de coöp. suvel- yndustry ,De Goede Verwachting’ kruispunt en lytseren as Govers en Striet- ne een auto-ongeluk plaats. De be- horst (babyklean) en de gêrs- en stuurder van een Renault de heer dongdroegerij op it Stran, dy ’t, H J. Haitsma uit Franeker kwam lit üs sizze, de ,reukwaterfabriek’ m'et zijn wagen uit de Brouwers- üt it plak fordreaun hat. Hjir mei dyk met de bedoeling de Balkfin. haw ik fansels net alles neamd, ne jn te rijden. De heer Haitsma, mar wol is it sunder mear düdlik, die hier ter plaatse geheel onbe- dat: der mear bidriuwen fordwoun kend was, verleende geen voorrang binne as der nije foar yn ’t plak aan de op dat ogenblik van rechts kommen binne. komende Opel, bestuurd door de heer A. van der Meulen uit Bols ward. Het gevolg was, dat beide wagens met elkaar in botsing kwa men. De Opel kwam na enkele wen telingen om zijn as te hebben ge maakt tenslotte terecht tegen de muur van het huis van de heer A van der Meulen. Hierbij werd de daar staande verkeerspaal geramd De Renault kwam tot stilstand bij de hoek van de Balkfinne. Deze en de dreage molke foar fjirdel sint. Doch nim nou fan my mar oan, dat, der yn forhalding mear dreage- as swiete molke forkocht waerd. Hwant yn fierwei de meas- te hüshaldingen, wiene de dübelt- sjes krap Nou, yn 1965, moat men ,koffie-melk’ yn ’e kofje hawwe, mar fyftich jier lyn moasten in hie le bulve minsken ta, mei in ,flut- ske’ dreage molke yn ’e kofje. En dy kofje, wie dan yn de measte getallen, noch sükerei wetter. Op de jierfeesten fan de forskil- lende foriengingen - en ek op jier dagen thüs - wie ’t sükelade drin ken in fêste tradysje. Mar, süke- lade fan dreage molke, dat sprekt hast fansels. Molkbussen fol - fan it ,alde- of nije fabryk’ waerden op sa ’n jierfeest leech makke. It skynt hast wol sa west to hawwen hoe mear sükelademolke der sa’n joun skonken wie, hoe moaijer it feest west hie En dan de oare moarns, in great tal fan de ,feeste lingen’ fiks pine holle. Thüs gyng it wolris hwat oars, hwant dan waerd der sükelade mol ke makke, fan swiete molke, mei de helte wetter derby. Of, men dronk thé-molke Der krige men gjin pine holle fan, en koe men sa switte. Nei dizze sükeladedrinkerij dit. .Van geloofwaardige, loch niet of- ficieele zijde wordt aan het Haag- sche nieuwsbureau verzekerd, dat eenige leden van den Duitschen Rijksdag onlangs te Amsterdam hebben vertoefd en een hunner bij besprekingen die bij die gelegen heid zijn gehouden heeft gezegd, dat de Rij kskanselier, als voorwaar den waarop Duitschland geneigd zou zijn vrede te sluiten, heeft ge noemd: behoud voor Duitschland van de Belgische Maaslinie, zoo wel uit militair als uit industrieel oogpunt behoud voor Duitschland van Koerland en een oorlogschade- vergoeding van dertig Mark.’ Jonge ja, dat hie moai ,stek yn ’t büske west,’ doch dy hiel oars üt ’e beam komme. Foar ’t wy nou fierder g'eane, moat ik er noch efkes op wize, dat, it aide postkantoar, eigendom fan de gemeente wie, en forhierd waerd oan i; Ryk. Sadwaende kri ge de gemeente der nou de bi- skikking wer oer, om ’t it nije post kantoar, yn de Begine, hast klear wie. Mar- om it as armhuis’ brüke to kinnen, moast der al it iene en oar yn. en oan forboud wurde. ,Een begrooting van kosten ten bedrage van 500, die h.i. zeer ruim berekend was, is er bij ge voegd, weshalve Armvoogden den Raad met aandrang verzoeken, hun ne wjensen, in het belang eener goede armenverzorging te dezer plaatse, nogmaals ernstig te willen overwegen.’ In stikmajiich Riedslëden wie ne der earst pür op tsjin, for al om de hege kosten fan it forbouwen. Mar, omdat ,de verandering voor zoo weinig geld kan geschieden, is hij thans ook met het voorstel ver zoend.’ sa seit ien fan de hearen. Ien, hald lykwols de foet stiif, en sa wurdt it foarstel fan B en W oannommen, mei 9 stemmen foar, en ien tsjin. Sadwaende bistiet dan dus ,Wy- mertshof’ en it postkantoar tich jier. Ta bislüt, wurdt der troch ien fan de Riedsleden frege nei: ,de melkprijs en het verstrekken van goedkope levensmiddelen.’ ,Wat betreft de melkvoorziening zegt de Voorz., dat het plaatselijk Steuncomité, Voorz. de heer P. Gaastra, reeds het initiatief nam om tot eene bevredigende regeling te komen, en in voortdurend over leg met spreker met voortvarend- Sjerp heid de zaak bevordert.’ En in pear wike letter - 5 nov. 1915 - kinne wy léze: ,De Burge meester van Workum, brengt ter kennis van de ingezetenen, dat met ingang van heden, voor de consumptie melk de volgende max imum prijzen zijn vastgesteld: Volle melk 10 cent per liter. Ont roomde melk 3l/a cent per liter. Karnemelk 4 cent per liter.’ Ja, doe koe men noch volle melk’ krije, in dübeltsje it mingel

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Friso nl | 1965 | | pagina 1